Új Dunántúli Napló, 2003. január (14. évfolyam, 1-30. szám)

2003-01-10 / 9. szám

? I 2003. Január 10., péntek RIPORT 7. OLDAL KULTÚRA Ötvenéves a „Pécsi Rádió” 1953. január 12-én szólalt meg már eljutott olimpiára, világbaj- először a Pécsi Rádió. Ekkor nokságra is. még csak a Kossuth és a Petőfi rádiót hallgathattuk, s nem volt televízió sem. És általában csak a Budapest feletti égboltot is­merhettük meg az időjárás-je­lentésből... Új fejezet kezdődött a magyar rádiózás történetében, egymást követték a regionális adók, pontosabban ekkor még csak a városi rádiók adói. Az élet megkövetelte, hogy az adott település lakói a helyi történé­sekről gyorsan és pontosan tájé­kozódhassanak. Pécsett az úgynevezett „kró­nikás” feladatok mellett egyre- másra új tennivalók is jelentkez­tek, megvalósításukban példa­mutató hozzáértéssel, ügysze­retettel vették ki részüket az új rádió munkatársai. Ezt bizonyít­ja a ma is rendelkezésre álló hanganyag, az archívum, amely - többek között - színházi felvé­telekben, jeles személyiségek­kel, tudósokkal, művészekkel, sportolókkal felvett interjúkban, riportokban őrizte meg a város történetének aktuális perceit. A szereplők közül sajnos sokan már nincsenek közöttünk, de a gondolatok, a hangok ma is él­nek, segítve az emlékezést. A teljesség igénye nélkül is kötelességünk szólni az alapí­tókról, a rádió első korszakának már jól ismert személyiségeiről; Pálinkás Györgyről, Horváth Gyuláról, dr. Nádor Tamásról, László Lajosról, Szabó Máriáról, Somogyvári Valériáról, Nógrádi Erzsébetről, vagy a zenés kíván­ságokat ma is teljesítő Lenk Irénről, akinek édesapja, Gyula bácsi a rádió alapító technikusa volt. A Pécsi Rádió történetében mindig kiemelkedő jelentőséget kapott a sport. Itt feltétlenül em­lítenünk kell a jellegzetes, re­kedtes hangú Lengyel Zoltán egykori labdarúgót, az első pé­csi sportriportert, aki számtalan mérkőzésen állt a Verseny utcai pálya szélén, s a sokszor 20 ezer szurkolóval együtt örült Opova Józsi cseleinek, góljainak. Utód­ja, Kovács Imre tudósítóként A pécsi színészek a „hőskor­ban” rendszeres szereplői vol­tak a műsoroknak, bemondó­ként Tomanek Nándor, Galam­bos György napról napra meg­szólaltak a rádióban. A hozzá­juk csatlakozó Széplaki Endré­vel ők alkották a Pécsi Rádió Gong együttesét, amely vidám kuplédallamokra fűzte fel a vá­ros hibáit, s a kritizálható ügye­ket... Nevelő iskolaként is hatal­mas munkát végzett a pécsi rá­diós műhely, gondoljunk csak Bereczky Gyulára, Balogh Mári­ára, a Krassó testvérekre, Gombár Jánosra, Dám Lászlóra, Hídvégi Józsefre, dr. Felső Pálra és másokra. A bemondói kar külön érdekessége volt, hogy sokszor kellemes orgánumú egyetemisták végezték e nem könnyű munkát. így a ma Ame­rikában praktizáló Hajduczky István, vagy a már elhunytak: a szívspecialista Bódis Lóránt, Szécseiné Kovács Magdi, Boga Anikó. A magyar nyelvű műsorok mellett erőre kaptak, önálló hangra, stílusra találtak a nem­zetiségi szerkesztőségek. A dél­szláv, és a német műsorokban olyan jeles szerkesztőket, mun­katársakat ismerhettünk meg, mint a Filákovity testvérek, Kol­lár Szaniszló, Szende Béla, Ré- ger Antal, Kerner Lőrinc és még sokan mások. Az ő nyomdokai­kon tanulva méltó utódok készí­tik ma is a műsorokat. 50 év múlt el, változott a világ és a rádiózás is. Nekünk pécsi­eknek természetes, hogy a Pécsi Rádióval ébredünk. Napjaink­ban már nem csak kopogtat, de teret is kapott a legkorszerűbb műsorkészítés mód, amelynek alapja az informatika. Egy vi­szont biztos, bármilyen techni­kai módozatban szólal meg az ismert szignál-, vagy szünetjel, nekem a „Nincs szebb madár, nincs szebb madár a fecskénél” dallamsora mindig a Pécsi Rádi­ót fogja jelenteni! Dr. Toller László polgármester Bóbita-premier Ma 20 órai kezdettel mutatja be új produkcióját a Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínháza. A felnőtteknek szóló Candide, avagy a Jámbor című premier-da­rab igazi bábszínházi különleges­ség. Voltaire eredeti, világhírű fi­lozofikus-regényes munkáját Csánicz Balázs ültette át bábszín­padra, rendezte: Sramó Gábor társulatigazgató. A főbb szerepe­ket Varga Péter, Matta Lóránt, Kozma Andrea és Illés Ilona báb- színművészek alakítják. ibk) GYERMEKRAJZOK A KÖNYVTÁRBAN. Több mint kétszáz alkotás érkezett a Városi Könyvtár gyermekrajzpályázatára, amelyet a magyar gyermekirodalom nemes hagyományait folytató író- és költőnőink, Bálint Ágnes, Fehér Klára, Nemes Nagy Agnes és Szabó Magda műveihez készítettek pécsi kisiskolások. A rajzokból összeválogatott tárlat a hónap végéig látogatható a Csipkefa gyermekkönyvtárban, a Bajcsy-Zsi- linszky utcában, a Vásárcsarnokkal szemben._______________________________ fotó: laufer László A könyv a legjobb barát Egy pécsi klinika alkalmi könyv­árudájának kiemelt helyen tün­döklő kínálatából: „Kés alatt’’. És közvetlenül mellette: „Imakönyv”. Lehet, hogy e két mű le is fedi az igényeket? _____________ilk. Pé csett járt a Csipike írója Szerda este a Civil Közösségek Háza vendége volt Fodor Sándor író, az Erdélyi Magyar írók Ligájának tagja. A 75 éves szerző, akinek legutóbbi kötete Sündisznóállás címmel jelent meg itthon, és háborús emlékeit dolgozza fel benne, Magyarorszá­gon Csipike, a törpe mesegyűjtemé­nyéről ismert régóta, és újabban megint, mivel a könyv a pécsi Ale­xandra Kiadónál jelent meg újból. Fodor Sándorral Magyar Zsolt, a Partoldal című irodalmi folyóirat szerkesztője beszélgetett. (sz) Elmarad a jótékonysági koncert A Baranya Megyei Gyermek és If­júsági Közalapítvány és a Rotary Klub értesíti a meghívottakat, hogy a havazás okozta iskolai szü­net miatt a január 11-re hirdetett jótékonysági koncert a Művészeti Szakközépiskolában elmarad és egy másik időpontban kerül meg­rendezésre. ■ Aki a jelmezek mögött van A Pécsi Nemzeti Színházban a színészekhez hasonlóan a kiszolgáló dolgozók is szavaznak az elmúlt évadban a legjobb teljesítményt nyújtó társukra. A műszakiak nívódíját ezúttal Hell Mihályné, a női varroda vezetője nyerte. Az „ablakon át” érkeztem több mint húsz esztendeje a színházhoz, kinéztem magamnak ezt a helyet, és engem is kifigyeltek - idézi egykori választása körül­ményeit a díjnyertes. A Színház téren egy varrósza­lonban dolgoztam, és akkor ez a műhely éppen szembenézett velünk. Aztán innen többen nyugdíjba mentek, és az ablakon át hívtak meg ide dolgozni. Hell Mihályné azóta már 15 éve a színház női varrodájának vezetője, s mint mondja, ha újra kezdhetné az életét, akkor is ezt választaná, csak még sokkal ha­marabb. A kővágótöttösi asz- szony úgy fogalmaz, ez jóval több egy női szabóságnál. Igen gyorsan kell itt dolgozni, külön­leges anyagokkal, múlt száza­dok divatja szerint. A korhű technikákat évekig tanulják, számtalan egyéni ötletet bevet­ve, másrészt nem hiányozhat a varrodai rutin sem. Ugyanis pél­dául egy operetthez egy hónap alatt öten-hatvan ruhát varrnak meg, a szereplők sokszor még felvonáson belül is többször vál­tanak öltözetet. Másrészt a var­rónők összekötők a jelmezterve­ző és a színészek között, ők pontosan tudják, hogy ki szereti a kivágott nyakút, a hosszabb, vagy rövidebb fazonú ruhákat. Az eddigi legkülönlegesebb kérés az volt, amikor egy 40 mé­teres köpenyt kellett csinálni, és a főszereplő nő öltözéke alatt táncolt az egész ba­lett-társulat. Nemegyszer előfordul az is, hogy a rendező csak a főpróbán látja először a kosztümö­ket, és a színpadi világításban kettőt-hármat kiszór közülük, így az utolsó nap újat kell helyette készí­teni. Másrészt jó néhányan kilókat fogynak a pró­báktól a bemutatóig. Szóval átalakítani, javítgatni való is akad rengeteg. A Sütőipari Rt. alapította Műszaki Nívódíjról a PNSZ-ben több mint százan döntenek évről évre, és a dolgozók az elvégzett munka milyenségéről sza­vaznak, a gyorsaságról, a minőségről, a maguk tevé­kenységével összevetve. A színházvezetés úgy véle­kedett, ezúttal is méltó helyére került a kitüntetés. __________________________________________ MÉSZÁROS B. E. Hell Mihályné húsz éve lépett be a színház varrodájába fotó: laufer l. Édes otthon, keserű szájízzel A család minden vagyonát összedobja, hiteleket vesz fel, hogy végre saját háza legyen, de a frissen épített házban repedeznek a falak, sorra jelentkeznek a hiányosságok. A kivitelező persze tagad, de végül csak kiderül, hogy ő a felelős a hibákért. Mit te­hetünk ezután? Hogyan járunk a legjobban?- Egyszer csak észrevettük, hogy az új házunk nappalijában süly- lyed a mennyezet - kezdi családi kálváriájuk ismertetését István. - Egy hónapon belül tíz centit be­hajtott, úgy­hogy kezdtünk aggódni. Ez egy könnyűszerke­zetes ház, de nem a techno­lógiával volt a baj, hanem a ki­vitelezéssel. A kádat a tető­szintben ugyan­is rossz helyre rakták, a súlya pe­dig lenyomta a nappali födémjét. Aztán sorra jöttek a gondok, szin­te nincs szoba, ahol ne lenne va­lami baj.- Már az úszómedence építése jelezte, hogy résen kell lennünk - kapcsolódik be a beszélgetésbe Mária, a felesége. - Amikor elké­szült, feltöltöttük vízzel, és pilla­natok alatt elfolyt belőle minden. Aztán később jött a többi problé­ma, a teraszon hetekig pattogzott föl a csempe, mert az aljzatbeto­nozást több ütemben, dilatációs hézag nélkül készítették. A ház­ban is egymást érték a hibák, el­nyíltak egymástól a falak, repedé­sek keletkeztek, holott a könnyű- szerkezet azonnal teherviselő. Az ajtók vetemednek, szétpattannak. Hogy mi ilyenkor a teendő? - kérdez vissza István. - Hát, folya­matos harcban állunk az építő kft.-vel. Minden garanciális mun­kát elhárítottak eleinte, de amikor műszaki szakértőt fogadtunk, ha­mar bebizonyosodott, hogy min­denben ők a ludasok. A munkát kulcsrakészen vállalták, de ki­hagyták a kiviteli tervet, így spó­roltak. Munkafázisokat cseréltek fel, más anyagokat használtak. A sok hibát azonban csak nagyon lassan sikerül korrigálni, és van, amelyiket még két év után sem ja­vították ki. Szörnyű, hogy kulcs­rakészen kértünk egy házat hu­szonnyolcmillió forintért, de a korrekciókra több, mint három­milliót kellett utólag költeni. A szakértő ugyanakkor azt mondja, jó, hogy egyezkedtünk, mert a per többéves tortúra, és addigra tönk­remehet a társaság is.- A tanulság az, folytatja Mária, hogy ez egy rutintalan kivitelező csapat volt, és a tanulópénzt mi fi­zetjük meg helyettük. Gyorsan és igényeinkhez képest olcsón sze­rettünk volna építkezni, mert nem akartunk sokáig albérletben lakni. Azért választottuk a köny- nyűszerkezetet is, no meg így ju­tott néhány extrára, például a me­dencére. Eleinte több céget is megkerestünk, de ezek a fiatalok tűntek a legkomolyabbnak, és ők voltak a legrugalmasabbak. Ha új­rakezdhetnénk, biztos, hogy meg­bíznánk egy műszaki ellenőrt, aki folyamatosan mindenről beszá­mol. A cégválasztásnál pedig nem a társaság megbízottjait kérdez­ném, hanem a referenciaházaikat nézném meg, és a bent lakókat faggatnám a részletekről. Amit ta­nácsolni tudunk a hasonló hely­zetbe kerülőknek, a gondok je­lentkezésekor feltétlenül fordulja­nak műszaki szakértőhöz, méres­sék fel az egész házat, és egyszer­re nyújtsák be a komplett szakvé­leményt.- Ennek a háznak az építése három éve kezdődött, s azóta már született egy új rendelet, mely kö­telezővé tette a kiviteli tervet is minden építkezésnél. Ennek bir­tokában pedig több gond is meg­előzhető lett volna - jegyzi meg Marsay István, az építkezést vizs­gáló műszaki szakértő. A házépí­téseknél egyébként a valódi viták nem a megbízók és az építők, ha­nem a tervezők és a kivitelezők között zajlanak. Mert a hiba az bekövetkezett, a kérdés az, hogy ki a vétkes. Az épületek szerkeze­ti elemeinek kialakítására 3-5 éves garanciát köteles vállalni az építő, de persze egy falrepedésért, vagy tetőmegroppanásért ezt követően is elszámoltatható. A kártérítést a szakértők, a bíróság költségeit pe­dig az állja utólag, aki hibázott. Ebben az esetben a vállalkozók szakmai gyakorlata hiányzott, hirtelen sok pénzt akartak keres­ni, áron alul vállalták a munkát, és az olyan is volt. Az ügyleten az­tán mindkét fél sokat bukott er­kölcsileg és anyagilag is. Ilyen esetekben a megrendelő két dol­got tehet. Amint észreveszi, hogy a kész házban repedések, hibák jelentkeznek, vagy az építési ha­tósághoz mehet panaszra, vagy egy szakértőhöz. Ha a hatóság nem látja súlyosnak a hibát, ak­kor az építési felügyelethez (a Közigazgatási Hivatal látja el ezt a funkciót) lehet fellebbezni, majd a bírósághoz. Évente a megyében 200-300 ilyen építkezéssel kapcsolatos pe­res ügy zajlik, s általában a kivite­lezők húzzák a rövidebbet. Eze­ken a pereken a falpenészesedés- től a több százmilliós kártérítése­kig minden előfordul. A szakértő szerint bíróságra menni építési hi­ba miatt csak százezres nagyság­rendnél érdemes, mert különben többe kerül a leves, mint a hús. MÉSZÁROS B. ENDRE A szabályszerű építkezés Bízzunk meg egy kamarai engedéllyel rendelkező építésztervezőt, aki az engedélyezési és a kiviteli terveket is elkészíti. Utóbbi a kőmű­ves feladatoktól a bádogosmunkákig mindent leír és költségvetést is tartalmaz, a beépítendő anyagokat is részletezve. Ezután lehet kivite­lezőt keresni (akár versenytárgyalás útján is), műszaki ellenőrt felfo­gadni, aki az egész építkezés alatt a minőség őre, de tételesen szá­mon kérheti a kivitelezőt az egyes költségekről is. A munkák befeje­zése után következik a műszaki átadás, amely csaknem mindig hi­ánypótlásokkal folytatódik. A beköltözést követően egy év múlva újabb műszaki bejárás az előírás, de családi házaknál ezt ritkán tart­ják be, pedig igen hasznos lenne. Ha aztán jelentkeznek a hibák, ak­kor következnek a hatósági, szakértői vizsgálatok és a perek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom