Új Dunántúli Napló, 2002. december (13. évfolyam, 327-354. szám)

2002-12-12 / 338. szám

8. OLDAL G A Z D A S A G I TÜKÖR 2002. December 12., csütörtök RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2002. december 11.) Borsodchem 5 080 Ft ti Egis 14100 Ft ti Matáv 852 Ft ti Mól 5 350 Ft ti OTP 2107 Ft ti Richter 13 800 Ft ti TVK 4 050 Ft ti Zalakerámia 1425 Ft ti BUX: 7726,78-2,46% eltérés az előző záróértékhez képest BUX INDEX XII. 5-11-IG 8100 7983.79 S7842.46 i 7921.66 800Q _ 7881,59: 7726,78! 7900 7800 7700 pont i 1 Csütörtök Pé ntek j Hétfő í j Kedd 1 Szerda AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 368,33 Cseh korona 7,60 Euró 236,35 Japán jen (100) 189,97 Lengyel zloty 59,44 Svájci frank 160,33 Szlovák korona 5,66 USA-dollár 234,29 Hírek ZIGORÚBB. A veszélyes im­porttermékek kiszűrésére és forgalomba kerülésük megaka­dályozására együttműködési megállapodást kötött a Fo­gyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. A ja­nuár 1-jén életbe lépő EU-ren- delet lehetőséget biztosít arra, hogy a veszélyes árukat a pénz­ügyőrök ne vámkezeljék. A vá­mosok által veszélyesnek ítélt árukat a fogyasztóvédők vizs­gálják meg. EUROPRESS ERŐS. Az Iposz azt kéri, hogy a gazdaság szereplői, a jegy­banktanács és a kormány kép­viselői közösen találjanak meg­oldást az erős forint miatt bekö­vetkezett negatív jelenségek or­voslására. Az Iposz tagjai közül leginkább a beszállítókat és a főként kivitelre termelőket érin­ti hátrányosan a forint erősödé­se. Az erős forint miatt drágul­nak a szolgáltatások, ami ked­vezőtlenül hat a turizmusra is. Az erős forint nem kedvez a be­ruházások növekedésének sem, illetve az itt lévő külföldi cégek foglalkoztatási szintjét is nega­tívan befolyásolja, mti HIBA. A Tőzsdei Egyéni Befek­tetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) és a Kárpótlási Jegy Tulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete (KJÉÉ) szerint a Forrás Rt.-be apportálandó cukorgyári részvények értékét az ÁPV Rt. 3,5-szörösére taksál­ja, mint amennyit azok jelenleg a piacon érnek. A tőzsdei rész­vények értékét kivonva az apportálandó vagyonból 2,144 milliárd forintos értékhányad marad, elméletileg ez tartal­mazná a három cukorgyár Forrás Rt.-be apportálandó értékét, mti VÉGE. A TIR nemzetközi vám­garancia-igazolványokat kibo­csátó Nemzetközi Közúti Fuva­rozási Rt. december 25-től egy­oldalúan felmondta a biztosítá­si szerződést az Oroszországi Föderáció területén lebonyolí­tott fuvarozások esetében. Ettől az időponttól az Orosz Fuvaro­zási Egyesület további TlR-iga- zolványokat nem adhat ki, és a TIR-egyezményben részes tag­országok egyesületei által ki­adott TIR-igazolványok garan­ciája Oroszország vámterületén hatályát veszti, mti __________________■ Ne m eladó az Ikarusbus Két hete áll az Ikarusbus székesfehérvári gyára. Megrendelés nincs a láthatáron, a termékpaletta nem versenyképes és drá­ga. A tulajdonos képviselője cáfolta, hogy eladnák a céget az Ikarus Rt.-nek. Mindenkinek fizetni kell Budapest Az Ikarusbus két hete álló székes- fehérvári gyárának nincs rendelé­se, a bérüket rendre megkapó dol­gozók december 20. és január vé­ge között veszik ki jövő évi sza­badságukat. A tulajdonos, az Irisbus igyekszik megrendeléseket szerezni. Mégsem vonul ki Ma­gyarországról, sőt megújulási programot dolgozott ki - jelentette be Elios Pascual, az Irisbus-cso- pdh elnöke. Ezzel Széles Gábor közelmúltban tett 'bejelentésére reagált, aki úgy tájékoztatta lapun­kat, hogy az Ikarus Rt. ajánlatot tett az autóbuszgyártás visszavá­sárlására, s mint mondta, a másik fél kedvező írásbeli választ ígért. Az idén csupán 280 jármű ké­szült Székesfehérváron (amelyből 180-at értékesítettek külföldön, Romániában, Tunéziában és Oroszországban), s nem várható megrendelés sem, mert a Volán­társaságoknak nem kell a gyár elő­városi busza, az Irisbus - külföl­dön készülő - modelljeiből hoz­nak ajánlatot a magyar piacra. Az Ikarusbus kínálatából a csuklóst és a trolit kínálják majd exportra, s Elios Pascual szerint a troli az EU- ban is versenyképes lehet. A ter­melés áprilisban, májusban indul­hat. A tervek szerint az Irisbus csoportnak Magyarországon gyár­tanak majd járműveket. (Ám ek­kor az Ikarus név eltűnhet a piac­ról.) A csoport elnöke figyelmezte­tett, hogy a brazil buszok 25 szá­zalékkal olcsóbbak, s ezzel az ár­szinttel nem tud versenyezni Fehérvár, a mai magyar monetáris politika nem kedvez a kivitelnek. Emellett három éve veszteségesen Éppen három éve, 1999. december 15-én írták alá azt a szerződést, amely alapján az Ikarus az Irísbuscsoporthoz csatlakozott Ikarusbus Rt. néven, s január elseje óta a társaság 95 százaléka van az Irisbus tulajdonában. Öt szá­zalék maradt az egykori magyar főtulajdonos­nál, az Ikarus Rt.-nél, amely továbbra is az Ikarusbus alkatrészbeszállítója. értékesítik az itteni buszokat, s ez az Irisbusnak eddig 25 millió eurójába került. A tervezett 400- 500 darabos gyártás ugyanakkor nem ad lehetőséget sem fejlesztés­re, sem létszámbővítésre. A 400 fős gyárból az idén bő 250 embert bocsátottak el. Az Irisbus elnöke szerint a következő év nehéznek ígérkezik, de bíznak benne, hogy azután javul a helyzet. Májusban híre jött, hogy az Ikarusbus befektetne Indonéziá­ban. Elios Pascual elmondta, hogy a kormány intenzív segítségével folynak a tárgyalások, de indonéz részről nincs döntés. europress Budapest Ezekben a napokban kapják kézhez az érintettek a Diák­hitel Központ 2001. évi záró­egyenleg-értesítőjét. Lapunk értesülése szerint a törlesz­tést azon végzett hallgatók­nak is meg kell kezdeniük, akik nem találtak munkát. Jelenleg mintegy 115 ezer hallga­tó veszi igénybe a diákhitelt, amelynek maximális összege ha­vonta 25 ezer forint - tájékoztatta az Europresst Őry András, a Diák­hitel Központ Rt. kommunikációs igazgatója. A diákhitel bevezetése óta összesen 22,5 milliárd forintot folyósítottak a hallgatóknak. A változó kamatszint jelenleg évi 9,5 százalék. Az első záróegyenleg-értesítők készhez vétele után semmi teen­dője nincs a fiataloknak, ameny- nyiben egyetértenek az elszá­molással. Á Diákhitel Központ­nak ugyanis minden évben tájé­koztatnia kell az érintetteket, hogy mindenki tisztában lehes­sen a felvett hitel összegével. 2003. január 1-jétől 14 ezer végzett diáknak kell megkezdenie a hitel visszafizetését. Havonta a munkajövedelem 6 százaléka a törlesztőrészlet. Aki nem tud el­helyezkedni, annak az éppen ér­vényes minimálbérre vetítve kell fizetni a havi 6 százalékos részle­tet. Őry szerint kicsi az esélye, hogy egy frissen végzett diploihás két-három hónapon belül nem taJ Iái munkát. Még ebben az évben postázzák azokat az értesítő leveleket is, amelyek a hitel visszatérítésének rendjéről tájékoztatnak. Őry András hangsúlyozta: ha valaki a maximális 5 év alatt a ha­vi maximális hitelt veszi fel, és ha­vi 100 ezer forintos kezdő fizetés­sel alkalmazzák, akkor a kama­tokkal együtt mintegy 18 év alatt a felvett összeg 1,6-szorosát fizeti vissza adóssága törlesztéseként. Ez a szakemberek szerint más hi­telkonstrukciókhoz mérten rend­kívül kedvező. NÉMETH zsuzsa pannon prakti WAP+GPRS Mit szeretne a férje karácsonyra? Es a kislánya? Az édesapja? Nehéz kitalálni! De egy apró ötlettel talán segíthetünk... A részletekről és a további ajánlatokról érdeklődjön területi képviseletünkön (Pécs, Széchenyi tér 8.) vagy az Önhöz legközelebbi hivatalos viszonteladónknál! A készülékek csak Pannon GSM SiM-kártyával használhatók. Ajánlatunk 2002. december 5-től az akciós készlet erejéig tart. Pannon GSM nonstop információs vonal: 173 (bármely más hálózatból:. +36 20 920 0200). Készülékes csomagjainkat már honlapunkon, a PannonNetShopban is megvásárolhatja, www.pannongsm.hu Az élvonal Nokia +Nokia 3310 19 900 Ft Ebből 3 600 Ft lebeszélhető +Nokia 3510 Ebből 3 600 Ft lebeszélhető PANNON GSM Változatlan árak Budapest Kedvező folyamatot jelez az infláció alakulása a KSH elemzői szerint. A fogyasztói árak 4,8 százalékkal halad­ták meg novemberben a ta­valy ilyenkori szintet, az éves infláció pedig 5,2 száza­lék körül várható. A várakozásoknak megfelelően alakul az inflációs ráta. A KSH szerint a fogyasztói árak nem változtak az elmúlt hónapban, a tavaly novemberi szintet pedig 4,8 százalékkal haladják meg. Az év első tizenegy hónapjában az árak átlagosan 5,3 százalék­kal voltak magasabbak, mint 2001 azonos időszakában. He­gedűs Miklós, a GKI Gazdaság- kutató Rt. ügyvezetője szerint az év egészében 5,2 százalékos fogyasztói infláció várható, ami igen jó eredmény a 2001. évi 9,2 százalékos indexhez képest. Hozzátette azonban, hogy jövő­re a devizainfláció megtorpaná­sát várják az elemzők, és a GKI szerint 2003-ban az ideivel azo­nos lesz a fogyasztói árak emel­kedése. Ez önmagában nem okozna problémát, az azonban igen, ha a monetáris politika to­vábbra is szigorú marad, ami visszafogja a beruházási kedvet, és ezzel együtt a növekedést. ■ Eva-finis Budapest Az egyszerűsített vállalkozói adózás (eva) választását legké­sőbb december 20-ig kell beje­lenteni a vállalkozás székhelye szerint illetékes APEH-igazgató- ságon. A határidő lejárta jog­vesztő hatályú, a késedelmet utólag igazolással sem fogadhat­ják el. Éppen ezért az adóhivatal meghosszabbított ügyfélszolgá­lati időben áll az adózók rendel­kezésére. 2002. december 13-án, pénte­ken valamennyi ügyfélszolgálat a hétfői, december 14-én, szom­baton a pénteki nyitvatartási rendben dolgozik, december 20- án, pénteken pedig a központi ügyfélszolgálatok egységesen 8.15-től 18 óráig tartanak nyitva. Az APEH felvette a kapcsola­tot a Magyar Posta Rt.-vel, mi­után a visszajelzésekből az de­rült ki, hogy néhány helyen el­fogytak az eva-bejelentkezési la­pok. A hivatal és a posta koráb­ban úgy állapodott meg, hogy a nyomtatványboltok mellett a postahivatalokban is megvásá­rolhatók lesznek a bejelentke­zéshez szükséges adatlapok. Az APEH internetes oldaláról in­gyen letölthető a bejelentkezés­hez szükséges nyomtatvány. EUROPRESS

Next

/
Oldalképek
Tartalom