Új Dunántúli Napló, 2002. június (13. évfolyam, 147-176. szám)

2002-06-15 / 161. szám

I 2002. Június 15., szombat B ARANYA I T Ü KÖR 5. OLDAL Minden hátralékost felszólítottak Új számlázási rendszer a belvárosi kábelszolgáltatónál Mint azt dr. Orosz Lászlótól, a Konzum Telekábel Kft. rendszerét áprilisban megvásárló Kaposkábel Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a számlák mindig a megelőző hónap 20-án fennálló állapot szerint ké­szülnek, és az akkor regisztrált tartozásról minden érintett kap csekket. Ha tehát valaki az adott havi számlát - amit 10-éig kellene rendezni - kiegyenlíti ugyan, de csak 20-a után, számíthat a felszólításra. A kiküldött csekk hátoldalán viszont feltüntetik: a hát­ralék semmisnek tekintendő, ha az ügyfél tartozását annak kézhez vétele előtt már rendezte. A 800-ból több mint 600 előfizető azonban való­ban hátralékos, és mind a mai napig nem fizette meg az összesen több mint egymillió forintnyi tartozását. Ha az érintettek nem törlesztenek, a felszólítások után a cég felmondja a szerződést, és meg is szüntet­heti a szolgáltatást - ami azonban információink sze­rint a jelenlegi soros rendszer esetében technikailag kivitelezheteüen. A csillagpontos rendszerre való átállás várhatóan ősszel kezdődik meg. A tartozók, vagy azok, akikkel a szolgáltató időközben szerződést bontott, minden­képpen rosszul járnak: a csatlakozásért az elmaradt díjak és kamataik mellett nekik a teljes árat meg kell fizetniük, míg a rendszeres fizetők jelentős kedvez­ményt kapnak. A hálózat korszerűsítésének kiviteli tervei szep­temberre készülnek el, az átépítés pedig még az ősz­szel megkezdődik. A csillagpontos rendszerhez való csatlakozás díjáról, a bevezetendő új programcsoma­gokról és azok árairól pontosat csak a kész tervek is­meretében lehet majd tudni. Addig a Kaposkábel Kft. sem az előző szolgáltató programcsomagján, sem a havidíjon nem változtat. (Háttér: unvw.dunantulinaplo.hu) WALD KATA ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ADTÁK ÁT rendeltetésének tegnap a Pécsi Ipari Parkban az Inno­vációs és Technológia Fejlesztési Központot. A mintegy 350 millió forintos költségvetésből - megközelí­tőleg 500 ezer eurós Phare-támogatással, állami hozzájárulás nélkül - felépített és berendezett új létesít­mény irodái, műhelyei olyan vállalkozásokat, kutatási csoportokat fogadnak, amelyek innovációs fejlesz­téseikkel járulnak hozzá a gazdaság helyi erősítéséhez. Az átadás alkalmával dr. Szekeres Imre, a Minisz­terelnöki Hivatal politikai államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben normatív alapon, a prog­ramok szakmai tartalma szerint dönt a támogatásról. Jürgen Röppen EU-nagykövet a jelenlegi támogatá­si kvóta - csatlakozás után várható - jelentős emelkedésére hívta fel a figyelmet. Az ipari park vezetői a program folytatásában, további irodák és műhelyek építésében bíznak. ____________________________________ke. Jó llehet nem volt tartozásuk, a pécsi belváros kábeltelevíziós szolgáltatójától mégis több százan kaptak hátralék megfizetésére felszó­lító levelet a közelmúltban. A félreértést a vá­rosban április eleje óta működő cég még szo­katlan számlázási rendje okozta. Jó hír vi­szont, hogy az elavult soros rendszer csillag- pontossá alakítását már ősszel megkezdik. PÉCS Több mint nyolcszáz előfizetőt szólított fel - április 1- je óta felhalmozott - tartozásai megfizetésére a közel­múltban Pécs belvárosának új kábeltelevíziós szol­gáltatója. Az ügyfelek közül többen értetlenül fogad­ták a küldeményt, hiszen tudomásuk szerint számlá­ikat időben, hiánytalanul rendezték. EGYES KÁBELSZOLGÁLTATÓK ® PROGRAMCSOMAGJAI ÉS A HAVI DÍJAK FiberNet Rt. (Mohácson) I. csomag 5 program 320 Ft II. csomag 29 program 1254 Ft HBO 2399 Ft UPC Magyarország Kft. (Pécsett) Minimum csomag 5 program 340 Ft Alapcsomag 38 program 2500 Ft Családi csomag 48 program 3600'Ft HBO 2750 Ft Kaposkábel Kft. (Pécsett) Soros hálózat 21 program 1200 Ft (Kaposvárott) Alapcsomag 6 program 500 Ft Emelt csomag 19 program 1800 Ft Extra csomag 42 program 2880 Ft Hírek PATACSON különleges játszóte­ret épít a PW Rt. A munkát a na­pokban megkezdték, a faszerke­zetek szerelését most végzik. Ez lesz a városban az első játszótér, ahol a nagyobb gyermekek szá­mára kerékpár-akadálypályát ala­kítanak ki. A befejezés még eb­ben a hónapban várható. (aa) POGÁNYBAN régi lakodalmas szokások felelevenítését tervezi ma a helyi horvát kisebbségi ön- kormányzat délután a kultúrház udvarában. A rendezvény sikeré­ért a pogányi táncegyüttes is megdolgozik majd. (a) KOMLÓN ellenőrző gyakorlatot szervezett tegnap a tűzoltók ré­szére a Baranya Megyei Kataszt­rófavédelmi Igazgatóság. Az üre­sen álló Zobák bányaüzem terüle­tén szimulált tűz-, omlás- és élet­veszély elhárításán, valamint mérgező gázok elleni védekezés­ben vettek részt pécsi, dombóvári és komlói tűzoltók. (kz) TÖTTÖSÖN a toronyóra üzembe .helyezésével lassan a végéhez ér a helyi templom 1996 óta tartó ‘teljes rekonstrukciója. Már csak a ' második világháborúban eltűnt harang pótlása van hátra, amely lakossági összefogással valósul. meg még a nyár folyamán, (kz) A PÉCSI Tudományegyetem Ál­talános Orvostudományi Kara tegnap Fenyvessy Béla professzor emlékének tiszteletére emlékülést tartott a kar központi épületének tanácstermében. Az ülés előtt a professzor sírját megkoszorúzták, majd a központi épület aulájában emléktáblát avattak. Az emlék­ülést délután tudományos tanács­kozás követte, ahol többek közt a daganatok megelőzésének lehető­ségeiről is szó esett. (wk) A BARANYA Megyei Kórház szü­lészeti és nőgyógyászati osztálya a jövőben a Pécsi Tudományegye­tem orvosi és egészségügyi főisko­lai karainak oktató osztályaként is fog működni. Az érintettek erről írtak alá tegnap együttműködési megállapodást. (a) KÉPCSERE. Lapunk tegnapi számának 17. oldalán technikai hiba miatt Hergenröder János szederkényi polgármester fényké­pe helyett Barabás Péter szebényi polgármester képe jelent meg. A hibáért az érintettektől és olvasó­inktól elnézést kérünk. ■ Hétfőtől új menetrend Őszi reform a helyi tömegközlekedésben Egy nemrégiben elkészült felmérés szerint a pécsi helyi jára­tok kihasználtsága összességében alacsony, az utaslétszám pedig folyamatosan csökken. A reggeli csúcsidőben azonban szinte mindegyik autóbusz túlzsúfolt. Pécs Április utolsó hetében teljes körű utasszámlálást tartott a Pécsi Tö­megközlekedési Rt. (PT Rt.). A minden járatra kiterjedő akció összesített tapasztalatai alapján a társaság a közeljövőben új őszi me­netrendet állít össze. A begyűjtött adatokat jelenleg is több szakember elemzi, az azonban világosan kitűnik, hogy a buszok kihasználtsága összes­ségében még a harminc százalé­kot sem éri el, és ez a mutató rá­adásul folyamatosan romlik. Ez­zel szemben reggel továbbra is rendkívül nagy a csúcsforgalom, ennek feloldása viszont komoly problémát jelent a cég számára. Ma már a múlté a hat órás munka­kezdés, a dolgozni, tanulni járók zöme hét és nyolc között szeretne eljutni a céljához: ilyenkor kivétel nélkül, szinte mindegyik járat túl­zsúfolt. 2, 2/A, 21 Bata László, a PT Rt. vezérigaz­gató-helyettese lapunkat arról tájé­koztatta, hogy a fejlődő városré­szek - például Patacs, Pécsújhegy - tömegközlekedését kívánják első­sorban javítani. Egyes vonalakon több gyorsjárat indítá­sa, illetve a szólóbu­szok csuklósra cserélé­se várható. A probléma kezelését leginkább a járatok átcsoportosítá­sában látják. A menetrend módo­sítására tett javaslatokat (lásd táblázatunkat) a társaság a napokban terjeszti Pécs főjegyzője élé. A 44-es járat a felmé­rés adatai szerint ugyan kihasználatlan, ennek ellenére - bár volt rá né­mi esély - nem szünte­tik meg. A Mecsekre felkaptató „hegyi jára­toknál” sem várható változás, de a jövő hétvégétől két új buszt állíta­nak forgalomba ezeken az útvona­lakon. A Pécsi Tömegközlekedési Rt. hétfőtől áttér a nyári menetrendre, ami jórészt az egyes vonalakon in­duló járatok ritkítását jelenti majd. A részleteiről a cég hirdetésben tá­jékoztatja utasait. JAVASOLT VÁLTOZTATÁSOK P Uránváros - Kertváros _______________ Fé l érénél sűrűbben induljanak járatok 19.15 után is Uránváros - Fehérhegy, Szabolcsfalu A különböző járatok ne egyszerre induljanak el a Budai vámtól, vasasi, hirdl utasok igényeihez is Kertváros - Konzum Áruház egyes járatokatí minősítenének reggeli csúcsidőben 106-os, 107-es gyorsjárattá 25, 26 Uránváros - Patacs, ll-es rakodó A járatokat napközben sűrítenék EH Főpályaudvar - Kürt utca Szeptembertől bat új Mercedes-buszt helyeznének forgalomba Főpályaudvar - Újhegy Szóló helyett csuklós buszokat üzemeltetnének _ Olcsóbb lett a gázbekötés Magyarszék A tervezettnél 20-25 ezer forint­tal olcsóbb lesz a gázhálózat-fej­lesztési hozzájárulás Magyarszé­ken, mert a lakosság 70 százalé­ka csatlakozott a fejlesztési prog­ramhoz.- Előzetes számításaink sze­rint portánként 120 ezer forintot kellett volna befizetni - közölte Farkas László polgármester. - A vártnál azonban jóval többen kí­vánják komfortosabbá tenni há­zaikat, így bizonyos, hogy az ál­lamilag garantált 15 százalékon felül több mint 20 százalékot az önkormányzat is elengedhet a befizetendő összegből. Akik előre befizették a teljes önrészt, azok a beruházás végén, még idén visszakapják a túlfize­tésnek megfelelő összeget. A szá­mítások szerint a magyarszéki gázprogram költsége családi há­zanként nem haladja majd meg a 75-80 ezer forintot. DEÁKG. Kész a szennyvíztelep További csatlakozókat fogadnak PÉCSVÁRAD A város egyik legnagyobb beru­házásaként elkészült az új szennyvíztelep, amely Pécsvárad mellett Zengővárkony lakóinak kommunális szolgáltatását is el­látja. Mint azt Zsáli János, a vá­ros polgármestere elmondta, a lé­tesítmény közel 270 millió forint­ba került, és reményeik szerint legalább húsz éven keresztül végzi majd a két település szennyvízének feldolgozását. A rendszerre - igény szerint - a környező települések is rákap­csolódhatnak. A régi szennyvíz- telep napi kapacitása mindössze 370 köbméter volt, a jövő hétfőn felavatandó új telep pedig 980 köbméteres. Megépítése égetően szükséges volt, hiszen a város év­ről évre bővült, a csatlakozni kí­vánó Zengővárkony csatornázása pedig már befejeződött. K.F. _____________________________________________________Interjú; hivatás és korrupció ________________________ „I lyen kérdésben nincs helye alkunak” A honi határőr igazgatóságok mindmáig legfiatalabb pécsi igazgatója, a szigoráról közismert Dakos József állítja: min­denkit elküldenek a határőrség állományából, akiről beigazo­lódik, hogy nem méltó az egyenruha viselésére. A parancsnok szerint az emberek annak ellenére is bízhatnak a határőrök­ben, hogy a közelmúltban a testület két tagját is súlyos bűn- cselekményekkel gyanúsították meg. DN: - A napokban kát mohácsi halárőrt is tetten értek. Egyikük kábítószeres ügybe keveredett, másikuk pedig zárjegy nélküli ci- garettával üzletelt. Ön szerint bíz­hatnak még az emberek a'határ- őrökben?- Azt gondolom, feltétel nélkül, hiszen egyedi esetekről van szó. A tetten ért határőrök szolgálaton kí­vül, szabadidejükben követték el a bűncselekményeket, sem a kábító­szer, sem a cigaretta nem azon a ha­tárátkelőhelyen érkezett az ország­ba, ahol ők dolgoztak. Elfogásuk a rendészeti szervek összehangolt te­vékenységének az eredménye volt. Szeretném leszögezni, hogy tisztek sem az említett esetben, sem a ko­rábbi ügyekben nem voltak érintet­tek. Én mindent megteszek azért, hogy az ide nem illő embereket ki­szorítsam a testületből. DN: - Hogyan próbálja meg ezt el­érni?- Az új jelentkezőket komoly szűrésnek vetjük alá, ennek során ellenőrizzük az előéletüket is. Sze­rencsére most már abban a hely­zetben vagyunk, hogy válogatha­tunk a jelöltek közül, nem pusztán a fizikai és pszichológiai felméré­sek alapján kell döntenünk. A tes­tület kötelékében dolgozókkal ne­gyedévente elbeszélget a parancs­nokuk, és nem csak a szolgálatra vonatkozó észrevételekre vagyunk kíváncsiak, hanem olykor a határ-. őr mindennapi életének részleteire is. DN:- Mü jelent ez konkrétan?- Ha jelzést kapunk, hogy vala­melyik kollégánknak nem megfele­lő az életvitele, vagy valamilyen más okból gyanússá válik, annak min­denképpen utánajárunk. DN: - Ilyen nyomon elindulva bu­kott már le határőr?- Igen. Volt, akinek azért néz­tünk utána, mert feltűnt, hogy olyan autóval jár, amire a fizetésé­ből biztosan nem telne. Az illető ma már nem szolgál nálunk. Egy másik alkalommal arról értesül­tünk, hogy Mohácson egyes ha­tárőrök életvitele nincs összhang­ban a jövedelmükkel. Ekkor példa nélküli döntést hoztam, és két órára lecseréltem az udvari határ­átkelő teljes személyzetét, hogy lássuk, hogyan is működnek a dolgok. Ennek is meglett az ered­ménye... DN: - Divat még, hogy az útleve­let pénzzel kibélelve adják át a kamionsofőrök az udvari átkelőn a határőröknek?- Ezt a jelenséget sikerült meg­szüntetnünk, pontosabban azt, hogy elfogadják a pénzt. Maga a szokás a balkáni országokból ered, ott ez természetes, mi viszont nem tűrjük el, és ezt nyomatékosítottám is. Az első határőrnek, aki jelentette, hogy sápot kínáltak neki az útlevél­ben, jutalmat adtam. Azóta is jelen­tik az ilyen eseteket, de jutalom már nem jár, hiszen ez a természetes. DN: - Annak ellenére, hogy a szűrés a jelek szerint működik, mégis bekerülnek a testületbe oda nem illők. Hogy kíván ezen változtatni?- A testületet nem lehet elszigetel­ni a társadalomtól, ezt tudomásul kell venni. A határőrségnél egyre több fiatal dolgozik, akik ugyanúgy kapcsolatba kerülhetnek nem kívá­natos ügyekkel, mint bárki más. A feladat, hogy őket kiemeljük, és ezért a jövőben is mindent megte- szünk. Alkunak itt nincs helye. m.b. Dakos József 1960-ban született Sátoraljaújhelyen. A katonai főis­kolán szerzett diplomáját később a Pénzügyi és Számviteli Főiskola oklevelével, illetve közgazdász végzettséggel is kiegészítette. Vas megyében néhány évig a vas­függönyt őrizte, majd a határőrség zalaegerszegi igazgatóságán tevé­kenykedett. Pécsre 1994-ben ke­rült, 2000-től vezeti az igazgatósá­got. Nős, két leánya van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom