Új Dunántúli Napló, 2002. április (13. évfolyam, 89-117. szám)

2002-04-02 / 89. szám

.amire várt. előfizető, egy tűzpiros Alfa 147-et nyerhet! Azok között, akik áprilisban már, és júniusban még előfizetők, vagy legkésőbb június 7-ig legalább három hónapra előfizetnek, június 8-án, a Napló Napon egy Alfa Romeo 147-et sorsolunk ki! TevéMrf Információ: 06-80-200-089 (litgyanas ZÖM szám) A miénk. r Stoll Rt. Pécs, Diósi út ACTIVE, Dl NAM IC, ABARTH »> előre- Divatos vonalvezetés- Hihetetlenül gazdag széria felszereltség- Testrestabott kényelem- ESP, ABS+EBD, ASR, MSR, BAS ... Suzuki csereakció a Szabolcs Kft.-nél max. 156.250 Ft visszavásárlási ártámogatással. $ Szabolcs Kft.$ Pécs. Komlói út 79, Tel: 240-393; 538-135 Email:suzuki@dravanet.hu lnternet:www.suzu ki Szabolcs.hu Mai számunkból Leszámoltak egy polgármesterrel Moszkva Minden valószínűség szerint gránátvetővel gyilkolták meg vasárnap éjszaka Moszkva egyik elővárosa, Ozeri polgármesterét és fele­ségét. Az áldozat, Vlagyimir Szascsi- hin Volga gépkocsiját a főváros felé vezető úton robbantották fel. Orosz sajtóértékelések sze­rint az 1990-es évek közepének maffiaháborúi óta alig volt példa ilyen kegyetlen leszámolásra Moszkvában. A hatóságok először időzített bombára gyanakodtak, mivel célzottan az autó hátsó ülését robbantották fel, ahol a 37 éves városi tisztségviselő és felesége utazott. A merényletet túlélő so­főr és testőr viszont arról számolt be hétfőn, hogy szerintük egy melléjük hajtó Ladából, gránát­vetővel találták el az autót. Szascsihin közmegelégedésre végezte munkáját a 28 ezer la­kosú településen, és sem mun­katársai, sem a rendőrség nem tad arról, hogy fenyegetéseket kapott volna az elmúlt időszak­ban. A nyomozás kiterjed arra, hogy a polgármester mely in­tézkedései sérthették szervezett bűnözői csoportok érdekeit. ■ Lassuló gazdasági növekedés Budapest Az egyensúlyi mutatók romlásá­val párosuló, tovább lassuló gaz­dasági növekedéssel számol az idén a GKI Gazdaságkutató Rt. a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. együttműködésével összeállított prognózisában. Az előrejelzés szerint a tava­lyinál is gyorsabban növekszik a lakosság jövedelme 2002-ben, a beruházások 2001-ben tapasz­talt lassú növekedése azonban alig élénkül, az év egészében várhatóan 5 százalék lesz. Az infláció az I. félévben tovább mérséklődik, a II, félévben vi­szont kissé emelkedik. ' A januári adatok a tavaly má­sodik félévi tendenciák folytató­dását jelzik. Az ipari termelés ja­nuárban is kisebb volt az előző év azonos időszakáénál, ez szep­tember óta csaknem minden hó­napban így alakult. Az év első hónapjában az ipari export 1,3 százalékkal, a belföldi értékesí­tés 0,9 százalékkal volt kisebb a tavalyinál. Az ipari foglalkoztatottak szá­ma 1,7 százalékkal csökkent. Az építőipari termelés viszont to­vábbra is rendkívül gyorsan bő­vül. Az ipari termelés az előrejel­zés szerint az idén 2,5 százalék­kal nő. Tovább tart a külkeres­kedelmi forgalom lassulása. Ja­nuárban az import kisebb volt a tavaly januárinál, de az export növekedése is minimálisra csök­kent. Az előrejelzés szerint a II. fél­évben a javuló világgazdasági konjunktúra hatására gyorsulni fog a kivitel. Szeméthegyek: ne a lakosság fizessen A közeljövőben tárgyalja a pécsi közgyűlés a hulladékszállítás díjainak új rendszerét. Szinte biztos, hogy az illegális hulla­déklerakók felszámolását nem a rendesen fizető polgároknak kell állniuk a havi díjon keresz­tül. Viszont a veszélyes anya­gok elszállításának és tárolásá­nak költsége várhatóan beépül a díjba. A fogyasztóvédelmi egyezte­tések után a közeli hetekben már a pécsi közgyűlés elé kerül­het a hulladékszállítás díjszabá­sának új rendelete: alapjaiban módosul a rendszer. Jelenleg a háztartásban lakó személyek száma alapján számlázzák a dí­jat, a tervek szerint jövő január­tól viszont - az alapdíjon felül - a szabvány szemetesedény mé­rete és az ürítés gyakorisága lesz a mérvadó. Ez azonban „csak” a szerződést kötő polgárok költsé­geit fedezi. (Részletek a 4. oldalon) A merényletek után kirakatperterv az USA-ban A szeptember 11-i példátlan terrormerényletek után az amerikai igazságszolgáltatás precedens nélküli eljárásra ké­szül: terrorista célú tömeggyil­kosságra szőtt összeesküvés vádjával akar halálra ítélni egy olyan feltételezett résztvevőt, aki a bűncselekmény elköve­tésében „akadályoztatás” mi­att bizonyíthatóan nem vett részt. (Részletek a 11. oldalon) Internetre váró iskolák: nem rózsás a helyzet Baranyai körkép A kisebb településeken mű­ködő általános iskolák szá­mítástechnikai felszereltsé­ge leginkább attól függ, hogy milyen elkötelezett e terüle­ten az intézmény igazgatója, a szaktanár, és mennyi pénzt áldoz rá a helyi önkormány­zat. A pedagógiai szakszol­gálatok és szakmai szolgál­tatások központja a közel­múltban készített felmérést a tárgykörben. Van olyan intézmény, ahol 75 diák osz­tozik egyetlen munkaasz­talon - már ha eljut odáig, hogy gép mellé kerül. Az általános és középiskolák számítástechnikai felszereltsé­géről, az internet-hozzáférési lehetőségekről, valamint a tárggyal foglalkozó tanárok vég­zettségéről készített felmérést a közelmúlt­ban a Pedagógiai Szak- szolgálatok és Szak­mai Szolgáltatások Ba­ranya Megyei Intézete. A kérdőívekre a kétszázharminc Bara­nya megyei iskola mintegy 40 százaléka válaszolt, így az ered­mények jól reprezentálják a va­lós helyzetet.- Az egyes intézmények fel­szereltsége között igen nagy különbségek vannak. A Ziper- novszky Károly Gépipari Szak- középiskola, ahol 3,5 diák jut egy számítógépre, egy kissé po­zitív irányba módosítja a sta­tisztikát, de a megyei átlag még így is 21,5 tanuló gépenként, ami elég magas - véli Fehér Pé­ter, az intézet pedagógiai szak­értője.- Ha egy számítógépre 10-15 diák jutna, az már elfogadható lenne, de sajnos van olyan in­tézmény, ahol 75 gyerek oszto­zik egyetlen munkaasztalon, már ha egyáltalán eljut odáig, hogy gép mellé kerül. Beszédes adat, hogy az egyik pécsi elit gimnáziumban, ahol több mint ezer diák tanul, a statisztika szerint 33,5-en használhatnak egy számítógépet. Egy évekkel ezelőtti prog­ramnak köszönhetően ma már a középiskolák mindegyikében van internet-hozzáférés, és e-mail küldési lehetőség, de ha az általános iskolákat is figye­lembe vesszük, akkor ez az arány 50-60 százalékra csök­ken. Természetesen ez nem je­lenti azt, hogy ott, ahol van internet, a diákok is levelezhet­nek vagy rendszeresen szörföl­hetnek a világhálón.- A megyében körülbelül százötven szaktanár foglalko­zik számítástechnikával, a vá­laszadók többsége, mintegy kétharmada főiskolai végzettsé­gű, a többiek egyetemi képesítéssel rendel­keznek - mondja a szakértő.- Ez azt jelenti, hogy nincs minden ba­ranyai iskolában olyan pedagógus, aki megfe­lelő képzettséggel ren­delkezne a számítás- technika oktatására - folytatja a szakember. Mivel a pályázati lehetőségek korlátozottak, és - a kezdeti re­ményekkel ellentétben - a SuliNet-program sem jutott el rö­vid idő alatt mindenhová, sok he­lyen azon múlik a felszereltség, hogy milyen elkötelezett a szak­tanár, az igazgató és nem utolsó­sorban a fenntartó. A számítástechnikai fejleszté­sek terén ugyanis általában az a gyakorlat, hogy nem különítenek el külön keretet az iskolák költ­ségvetésében, így beszerzésekre csak alkalmanként, olykor hosz- szas „lobbizás” után van lehető­ség. S. G. LÉ www.dunantulinaplo.hu intha kicserélték volna. (>jn^ajasoi») www.dunantulinaplo.hu Uj arculat es megújult tartalom. BEBESSI KAROLY KOMMENTÁRJA A fülkukkolók gyér Magas árfekvésűek a titkok az információpiacokon. A komo­lyabb fejleményekről rendre vá­ratlanul értesülünk. Bin Ladent és embereit nem hallgatták le. Váratlanul, bár előre tudhatóan támadnak vérfürdők naponta Iz­rael tájain is. Hábbrú van. Haj­dan az Ajatollah emlékezetesen állította falhoz a világ legöntel- tebb hírszerzését. Le persze őt sem hallgatták. Ha a fülek kellő­en hosszúak és élesek lettek vol­na egyfelől, megtudhattuk volna időben azt is, hogy másfelől má­ról holnapra összeroppan az ad­dig kétpólusú világrendszer. A mindenkori hírszerzés minden időben, mintha csak a hangyák életére volna orientálva. Buzgón, öröme költségesen, hírszerzésiig pu­hatolják ki mindazt, amit egyéb­ként ingyen és bérmentve eleve tud mindenki. biztonságtudatát Persze, sokan állítják maguk­ról, hogy lehallgatják őket. A ha­talmi csúcsokon és az istenadta nép körében egyaránt. Lehet is benne valami, mert mindaz, ami közönséges, ami csak úgy min­den segédeszköz nélkül is kitalál­ható, fölöttébb érdekelni látszik a fülkukkolókat. Egy esetleges atomháborút is csak poszt fesz- tum tudhatnánk meg, ha volna erre lehetőség. A jelek szerint a ki? kivel? és mikor? elévülhetet­len kérdésköre megéri a legrafi­náltabb trükkök bevetését. A kagylózást, a kukkolást. Ez az érintetteknek gyér örömöt, afféle önkielégülést okoz. Létezik a hipochondriának egy aktuális divatválto­zata is: az üldözési má­nia. A politikatudomány szintén számon tart olyan harci eljárásokat, amelyek a költséges és időpocsékoló lehallga­tással kapcsolatosak. Nehéz bizonyítani, több­nyire csak úgy érzi az ember, hogy lehallgatják. A kukkotok mindig és mindenhol valamiféle sűrű bozót takarásából működ­tetik szerkentyűiket. Divatba jött... Un 5. oldal Aligha lehet komoly értéke az olyan nemzetbiztonságnak, amely gyengíti a polgár IDŐJÁRÁS Leginkább S n napos J idő lesz +4, +20 °C Szerda Csütörtök Péntek +4,+17°C ♦4, +14 °C +3, +13 °C ORVOSMETEOROLÓGIA. Marad a kellemes, tavaszi idő­járás, fronthatás továbbra sem várható. A csendes, napsüté­ses idő jót tesz a közérzetünk­nek. 770865 913029 0 2 0 8 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom