Új Dunántúli Napló, 2002. január (13. évfolyam, 1-30. szám)

2002-01-02 / 1. szám

Összesen egymillió forint nyeremény! iIf'ÍUdjO0')í i‘7 «Pfí A 2002. január 16-i sorsoláson azok vesznek részt, akik rendelkeznek 2001. november, december és 2002. január hónapra érvényes előfizetéssel, vagy 2002. január 10-éig három hónapra előfizetnek a Dunántúli Naplóra, a n/mmtnybíi oz szja levonásra kerül. Szigetvári Takarékszövetkezet Sikerekben gazdag új esztendőt if kívánunk kedves ügyfeleinknek! ^ Telefons 72/505-000 www.dunantulinaplo.hu 2002. január 2., szerda Mai számunkból Kitört az euróláz A líra már esek plakáton létezik Edzett képek Nincs fűtés a pécsi képtárban Kutyafuttában 304-en csúszkáltak a jégen Az újvilág kultúra fővánsa Az északkelet-brazliai Maceió vá­rosa tegnap óta hivatalosan is az Amerikai Kultúra óvárosa (ACC) a 2002-es évben. Maceió a harma­dik település az ímerikai konti­nensen, amely eliyerte ezt a meg­tisztelő címet Meida (Mexikó) és Iquique (Chile) útin. Xavier Tude- la, az ACC szerveetének elnöké­nek véleménye szerint komoly előrelépést jelentlet az idei év az Maceió Capital Aiwiesiw da Cultura Stíl európai és amrikai kulturális kapcsolatok kö2ledésében, hi­szen az elképzels politikai támo­gatást is kap a Litin-Amerikai és az Európa Parlanent részéről. ■ Többen születtek Jelentősen emelkedett a születé­sek száma a korábbi évhez képest, ugyanakkor, bár csökkenő ütem­ben, de továbbra is tart a népesség fogyása. Harrach Péter szociális és családügyi miniszter kedden dél­előtt Budapesten úgy nyilatkozott: az első háromnegyed év statiszti­káiból egyértelműen kitűnik a kedvező változás. Elégtelen politikai helyismeret A közvélemény-kutató Szocio-Gráf felmérése sze­rint a polgárok közel kétharmada részt kíván ven­ni a 2002-es helyhatósági választásokon, egynegye­dük viszont abszolút nincs tisztában azzal, hogy la­kóhelyén milyen pártállású a mostani vezetés. PÉCS Az idei parlamenti és önkormányzati választások kime­neteléről, valamint a választópolgárok döntéseit megha­tározó körülményekről készített országos felmérést a közelmúltban a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kuta­tó Intézet. Az 1200 fős, reprezentatív mintán elvégzett kutatáshoz életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint választottak alanyokat. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a ma hatalmon lévő koalíció, avagy az ellenzék nyeri-e a 2002-es parla­menti választásokat. Az 1200 fő által adott vá­laszokat tekintve enyhe, 1,2 százalékos több­séget képviseltek azok, akik szerint a jelenlegi koalíció lesz a győztes, de a válaszadók legné­pesebb táborát, együttesen 36,4 százalékot azok adták, akik nem vállalták a „jóslást”, vagy nem akarták a véleményüket nyilvánosságra hozni. A nem nyilatkozókat leszámítva a koa­líció győzelmét 51, az ellenzékét pedig 49 szá­zalék prognosztizálta. A fiatalabbak, elsősor- — ban a 30 év alattiak között a kormánypárti, a 40 évnél idősebbek között a jelenleg ellenzéki pozíció­ban lévő pártok győzelmére számítók képviseltek jelen­tősebb arányt. Ezt követően arra kérdeztek rá a Szocio-Gráf munka­társai, hogy az idei választások során kialakuló parla­menti erőviszonyok, illetve a kormány összetétele befo­lyásolja-e majd a helyi, önkormányzati választások ki­menetelét. A legnépesebb azok tábora volt, akik szerint az önkormányzati választásokon a polgárok a kormány­zó pártok jelöltjeit részesítik előnyben. A második legna­gyobb tábor képviselői szerint a személyes tényező ha­tása erősebb az önkormányzati választások esetében, mint a jelölt politikai hovatartozása. A végeredményt te­kintve 41,8 százalékot képviseltek azok, akik szerint a parlamenti választások kimenetele nincs hatással a helyi voksokra, 34,8 százalék valamilyen összefüggést tételez fel a kettő között. ' A felmérésben szereplő megyei jogú városok - töb­bek között Pécs - lakói közül jelentősen többen érzik úgy, hogy a helyi választásokat befolyásolja az ország- gyűlési választások kimenetele, e véleményt legkevésbé Budapesten és a 2-10 ezres lélekszámú településeken osztották. A második kérdéssel összefüggésben a felmérés rá­kérdezett arra is, hogy az állampolgárok szerint egy te­lepülés pénzügyi támogatottságát miként befolyásolja, hogy az ottani vezetés felállása egyezik-e, avagy éppen ellentétes a kormánykoalíció összetételével. Legtöbben azt a nézetet osz­tották, hogy a „minden szentnek maga felé hajlik a keze” elv itt is érvényesül (33,5%). A megkérdezettek között meglehetősen nagy volt a részvételi hajlandóság a parla­menti, valamint a helyhatósági választáso­kon. Az 1200 választópolgár közel kéthar­mada, (63,9%) kívánja leadni a voksát idén, csaknem minden tizedik személy (9,6%) viszont eleve elutasítónak bizonyult. A Szocio-Gráf végezetül az alapfokú politikai helyismeretükről faggatta a válaszadókat, és a kö­vetkező kérdést tette fel: „Az Ön településén mely politikai oldalt képviseli az önkormányzat vezeté­se?” Meglepő módon a megkérdezettek több mint egynegyede (25,2%) elégtelenre vizsgázott, és nem tudta megmondani, hogy a helyi vezetés kormány- párti, ellenzéki, avagy éppen független. _______s^g. Va dászok a terítéken Bács-Kiskun megyében 17, Szol­nokban vélhetően további három vadásztársaság vett részt a nagy felháborodást kiváltó madármé­szárlásban. A szakértői vizsgálat szerint Baranya - se területileg, se a megyei vadászt nézve - nem érintett. A baranyai vadászkamara tit­kárát, Gondos Gyulát kérték fel a természetkárosítás vadászati ol­dala szakértői vizsgálatának elké­szítésére. A szakember a munká­val a múlt év utolsó napjaiban ké­szült el. Ez nem jelenti, hogy a rendőrségi vizsgálat - a megyei főkapitányság feladata - befeje­ződött volna. (Részletek a 4. oldalon) SZOLID SZILVESZTER. Látványos volt, bár a korábbiaknál kevesebb embert vonzott mindenütt az óévbúcsúztató. (4. oldal) fotó: müller a. De egy órától nem tud meg semmit arról, hogy mi történik. A világ, Magyarország és Baranya legfontosabb eseményei. Ha pontos információkra kíváncsi................ ........................... ww w.dunantulinaplo.hu TIBAY GABOR KOMMENTÁRJA A bál lényege: légy ott! Tudod, szilveszterkor mindenfé­lét megígér az ember. Hogy visszavesz egy kicsit az év végi nagy tombolásból, hogy lenyug­szik egy kicsit, többet lesz csa- láddal-gyerekkel, nem tölti éj­szakáit bulik helyszínén, meg nem is koslat többé pezsgőspo­harakkal a kezében, ismeretlen emberek tömegében egy dara­big. Ezt mondja nagy garral, még pohárral a kézben, hogy aztán egy ropogós báli menet­rend beleverje az orrát a honi rögvalóba. Már hogy tudniillik itt ilyen meg olyan bálok lesz­nek, mindenfelé, és azokra el is szeretne menni az ember, hogy immáron az új évet köszöntse ezzel. Tehát szmokingot fogok tisztí­tóba adni ma, hogy már nyitnak a boltok; keringek egy kicsit az eljövendő helyszíneken, ahol egyelőre még hideg a parkett, és a falak is olyannak tűnnek ilyen­kor, mintha közöttük buli már sohase lenne. Ez az érzés persze csillapszik hamar, mikor bein­dulni látjuk a társaságot, érezzük felmelegedni a termeket, halljuk megszólalni a zenét, továbbá kis­sé ittasan tombolaszelvényeket vásárolunk, és mások dekoltá­zsába öntjük a pezsgőt. Ám hogy a vígságnak is helye van, arra emlékeztessen a boldog emlékezetű Zámbó Imre előadó- művész, kinek szavait idézi vala­melyik bulvárlap, mondván: Ő nem akkor mulat, amikor buli ideje van, hanem akkor csinál magának bulit, amikor neki ah­hoz van kedve. Megfon­tolandó még azzal a fenntartással is, hogy mondjuk operabált ne­héz összetrombitálni egy kellemes augusztusi es­tére. És végül: az ismert klubalapszabályt kell fi­gyelembe venni meglátogatandó báljaink listájának összeállítása­kor. Ennek megfelelően tehát első a jó társaság. Próbáljuk megválogatni. Mostantól... A5. oldal Nem beszélünk félre, bálok vannak. A nyugalom ideje még nem jött el IDŐJÁRÁS Szél, havazás -6, +3 °C Csütörtök Péntek Szombat-9, -5 °C-9, -7 °C-8, -5°C ORVOSMETEOROLÓGIA. Fel hős idő várható hózáporral, viha­ros széllel. Melegfronti hatás kez­dődött, ezért erőteljesen fájhatnak az ízűletek. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, rossz közérzet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom