Új Dunántúli Napló, 2001. november (12. évfolyam, 298-326. szám)

2001-11-11 / 307. szám

A HALÁL MINDIG DRÁGA Régi mondás, hogy élni ráfizetéses, ám úgy tűnik, mostanság már meghalni sem olcsó. Egy szerény temetés 150-160 ezer forintba kerül, míg a legdrá­gább szertartás költségei elérhetik az egymillió forintot is. Szakemberek szerint a jelentős anyagi terhek miatt változtak a temetkezési szokások: míg húsz éve a hagyományos földbe hantoiás volt a jel­lemző, ma már csak minden ötödik elhunytat helyez­nek ily módon végső nyugalomba. A többség az ol­csóbb hamvasztást választja. A pénztelenség orvos­lására 2002. január 1-jétől már banki kölcsönt is fel lehet majd venni temetésre. Jelenleg a földbe temetés a legdrágább. Ennek két oka van: egyrészt már kevés a szabad terület, másrészt pe­dig a kellékek is drágák. Per­sze lehet választani. A legol­csóbb koporsó csaknem 30 ezer forint, a középkategó­riás 80-90 ezer, de kínálnak nemes fából készült, művé­szien kidolgozott változatot 300 ezerért, illetve üveg­koporsót 400 ezerért is. A sír­hely megváltása földbe teme­tés esetén 25 évre szól, ám nem mindegy, hol található a végső nyughely. Magyaror­szág legdrágább sírhelyei a Farkasréti temetőben találha­tók, itt a megváltás ára elér­heti a 180 ezer forintot is. Ugyanakkor temetőn belül is lehet válogatni, hiszen a be­járathoz közelebbi sírok mindig drágábbak, mint a tá­volabbi parcellák nyughe­lyei. A legborsosabb ára két­ségkívül a 300-400 ezer fo­rintos kriptahelyeknek van ­igaz, ezeket 100 évre lehet le­kötni. Ha ehhez hozzá­veszünk még egy üvegko­porsót is, a végelszámolásnál könnyen millió fölötti össze­get kaphatunk. A legolcsóbb, 150-160 ezer forintba kerülő temetés árában csak a legszüksége­sebb szolgáltatások vannak: a hűtés, a koporsó, valamint feldíszítésének ára, a rava­talozó igénybevételének dí­ja, valamint a sírásás és a temető-fenntartási hozzájá­rulás. Ez utóbbi összegből fe­dezik a temető infrastruktú­rájának költségeit - ilyen a környezet kertészeti rend­ben tartása, a takarítás, illet­ve a szemétszállítás. A temetések több mint kétharmada ma már ham- vasztásos eljárással zajlik, mivel ez lényegesen olcsóbb, mint a földbe temetkezés. Egy tekintélyes bronzurnával sem kerül a szertartás 37 ezer forintnál többe. Igaz, ha Szerény, de elegáns koporsó Közepes árfekvésű koporsó Művészi kivitelezésű koporsó Üvegkoporsó 30 000 Ft 80 000-100 000 Ft 300 000 Ft 400 000 Ft Forrás: Budapesti Temetkezési Intézet Rt Fényezett keramiaurna Hollóházi porcelánuma Sírhely megváltása Kriptahely megváltása Temető-fenntartási hozzájárulás hamvasztás, ill. földbe temetés esetén 8900-12 800 Ft 36 000-180 000 Ft 300 000-400 000 Ft a rokonok a hollóházi porce­lánhoz ragaszkodnak, itt is felkúszhatnak a költségek 120-160 ezer forintig. Sokan azt hiszik, a szórásos teme­tés olcsóbb, pedig ez nem így van: a tarifa itt is 100 ezer forint körül mozog. A hagyo­mányos, sírkerti szórás egyetlen hátránya, hogy té­len nem kivitelezhető, mert a vízpermet megfagy, a ham­vak meglátszanak a havon stb... Legalábbis eddig így volt, ám például a Fiumei úti temetőben már tervezik a szóróhely „téliesítését”, azaz fűtött csöveket helyeznek a földbe, némileg befedik a szóróparcellát, s a víz is me­leg lesz. A kegyeleti szakma egy­öntetű véleménye, hogy a te­metésre még a legszegényeb­bek is előteremtik a szüksé­ges anyagiakat. Ám ha az el­hunytnak nincsenek hozzá­tartozói, vagy épp ők is nél­külöznek, az önkormányzat finanszírozza a temetést, ami 50 ezer forint körüli összeg. A költségek csökkentésé­re több lehetőség is adódik. A Budapesti Temetkezési In­tézet Rt. az országban első­ként megállapodott egy bankkal, így 2002. január 1- jétől kölcsönből is lehet majd fedezni a temetési ki­adásokat. Ezenkívül már most is létezik a kegyeleti előtakarékosság, azaz az ügyfél előre kiválaszthatja mind a sírhelyét, mind pedig a majdani szertartás kellé­keit, s részletekben törleszt­het, miközben a pénze még kamatozik is. D. T. Északon győztek a hipermarketek A hipermarketek döntő fö­lénnyel győztek Európában. A Metro, Tesco, Auchan, Cora és a többiek az utóbbi években lehajrázták a helyi boltokat. Északon szinte már nincs versenytársuk, Norvégiában és Svédor­szágban uralják a piacot. Magyarország az előkelő hatodik helyre került a ma­ga 62,5 százalékával, és miután újabb Metrók, Tescók és Corák épülnek, még utolérhetjük Ausztriát és Angliát is. A déli orszá­gok lakói viszont még min­dig ragaszkodnak a csalá­dias kisboltokhoz, így a gö­rögöknél és az olaszoknál egyelőre nincsenek nyerés­ben a nagyok, de miután olcsóbbak, előbb-utóbb ott is nyernek. Gyógyvíz az udvaron Hőgyész eddig a frottírgyárról volt ismert, ám a 3200 lakosú településen tavaly 50 fokos termálvizet talál­tak, amelynek gyógyhatása az előzetes vizsgálatok alapján leginkább a sárvárihoz hasonlít. A hőgyészi barokk kastélyt a Hermeli Termál Kastélyszálló Rt. vette meg két éve a megyei önkormányzattól. Az épü­let érdekessége, hogy akár az év napjainak száma, 365 ablaka van, a díszítések között pedig szabadkő­műves jelképeket láthatunk, ugyanis Apponyi Antal, ahogy a kor több főura, például a keszthelyi Festetics György is, a bécsi szabadkőműves-páholy tagja volt. A részvénytársaság az udvaron talált termálvizet hasznosítja 542 millió forintos beruházással. És kétszázmillió forintos állami támogatást is elnyer­tek a Széchenyi-terv pályázatán, így tudnak egy egész­ségturisztikai központot kialakítani. A szobákat, termeket, ahol csak lehetett, az eredeti állapotnak megfelelően állították helyre a Műemlék Felügyelőség folyamatos ellenőrzése mellett. Hőgyész számára igen fontos, hogy 71 új munkahelyet létesítettek. A négy- csillagos Apponyi kastélyszálló jövő hétvégétől fogad­ja az első vendégeket. Koppány Árverés a kastélyért Folyamatosan újítja fel a göllői királyi kastélyt üzemeltető közhasznú társaság az épületet, a közelmúltban újabb termeket adtak át. A hely­reállított helyiségeket korabeli bútorokkal és egyéb tárgyakkal rendezik be, az elmúlt két és fél évben 15 millió forintot áldoztak erre a cél­ra. (Az új szerzemények egy részét bemutató kiállítás pénteken nyílt meg.) Mivel a kastély berendezése a háborúk és az azt követő ese­mények következtében csaknem teljesen el­pusztult, súlyos összegekbe kerül majd a hiá­nyok pótlása. Az Erzsébet Királyné Sissi Galé­ria ezért nemrég azzal a kéréssel fordult a mű­kereskedésekhez, hogy ajánljanak fel tárgya­kat újabb bútorok vásárlásához, illetve a ro­mos állapotban megmaradtak restaurálásá­hoz. A felhívás kedvező visszhangra talált, s a festményeket, szobrokat és egyéb tárgyakat - melyek már megtekinthetők a helyszínen - november 18-án (Erzsébet napon) 11 órakor árverezik el a kastély dísztermében. Jelenleg félmillió forintot tesz ki az induló árak együttes összege, s a szervezők az aukció kezdetéig további felajánlásokat várnak. 2001. november 11. ★ GAZDASÁG ★ 5 Vadasexport az Unióba Miközben a bűnügyi krónikák arról szól­nak, hogy a határon lebukott egy olasz madárcsempész banda, a legálisan Magyarországon lelőtt vadak 90 száza­lékát exportálják. Elsősorban az apró­vadakra (400 tonna) van vevő, tehát a fácán, vadkacsa és nyúl a keresett az uniós országokban. Hagyományos piac­nak számít Németország, Olaszország és Hollandia. Az exnagykövet tanácsai Peter Tufo, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete tanácsadó céget alapított, s ő lesz a Budapesten működő iroda ügyvezetője is. A volt nagykövet cége ingatlanfejlesztési tanácsokat ad majd, elsőként a Demján Sándor által irányított Trigránit Rt.-nek. Olajat keres az El Paso Olajat keres Magyarországon az amerikai El Paso cég, de a hírek szerint eddig csak gyógyvizet találtak. Pedig már elköltötték több mint 3 milliárd forintot. Eddig három helyen fúrtak, s csak Lajoskomáromban jártak sikerrel, de ott is csupán gyógyvizet találtak. Ikarus: nem lesz terepjáró? Az Ikarusban egyelőre csupán három Auverland terepjárót szereltek ösz- sze, holott a tervek sze­rint évente 300 kocsit kel­lene összeállítaniuk. Ám ahogy a héten a francia cég kereskedelmi igaz­gatója, Gilles Servanin elmondta, eddig az Ikarus nem utalta át a licencdíjat. A Széles Gábor által vezetett Ikarus eredetileg HM-tenderen is indulni akart az 6Auverland terepjáróval. A Toyota Gyöngyösre tart? Megtalálták a gyöngyösi titokzatos befek­tetőt. Egy hete még nem árulta el a gyöngyösi polgármester, hogy ki a 60 mil­liárdos befektető, ám időközben kiderült, hogy a Toyota az új kisautójának keres helyszínt, s egyelőre Gyöngyös és Tata­bánya is versenyben van. Igaz, cseh és lengyel városok is versenyeznek még, de legkésőbb január végén döntenek a Toyota és a PSA Citroén-Peugeot vezetői, hiszen közös lesz a beruházás is, amely többek között 10 ezer embernek- ad majd munkát. Synergon: külföldi sikerek A Synergon csoport 749 milliós vesz­teséget termelt az első félévben, de a második félévben már nyereségre számí­tanak. A céget az utóbbi hónapokban több csapás érte, repülőszerencsétlenség áldo­zata lett a menedzsment. Mindkét külföldi cégük, a cseh és a horvát is nyereséget hozott, s most Szlovákiában tárgyalnak közös vállalat alapításáról. Befektetők kerestetnek Folytatja erőfeszítéseit a Budapesti Értéktőzsde ve­zetése, hogy több befekte­tőt vonzzon a pesti parkett­re. November 15-én Lon­donban tartanak egy be­fektetői találkozót - road show-t a BÉT, a pénzügyi kormányzat képviselőinek részvételével. A már hagyomá­nyosnak számí­tó rendezvény résztvevői on-line videokonferenciát tartanak az amerikai befek­tetők számára. így a Wall Street befektetői is követ­hetik az előadásokat, s ugyanúgy kérdezhetnek a magyar szakemberektől, minta londoni résztvevők. A pesti börze szeptember közepe óta tartó pezsgése tart, és a jelek szerint az év végéig nem hagy alább. Elemzők szerint a rendkívül alacsony kamatterhek már a jövő évi vállalati mérlegek­ben éreztetni fogják jóté­kony hatásukat, így a rész­vénybefektetések újra von­zóbbá váltak. Szerencsés pillanatban je­lent meg két, tőkepiaccal foglalkozó könyv. Fellegi Ta­más, számos tőzsdei publi­káció szerző e ezúttal a sa­ját befekteté­si tapasztala­tait osztja meg olvasói­val az elmúlt tíz évre visszatekintve, ami hazai viszonylatban egye­dülálló vállalkozás. Azok pe­dig, akik e könyv, vagy az ép­pen emelkedő részvényárak miatt most kapnak kedvet a tőzsdézéshez, a Közép-eu­rópai Brókerképző és Érték­papír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány kiadványából pó­tolhatják ezt. Brückner Ger­gely foglalta össze a legfon­tosabb tudnivalókat azok számára, akik a banki ka­matokat meghaladó ha­szonnal szeretnék forgatni megtakaritásaikat. Ha megütnénk a főnyereményt Több mint 850 millió forint üti a markát annak, aki legközelebb telitalálatos lottószelvényt tölt ki. Nagy gondot okozhat a nyertesnek, ha választani szeretne a rengeteg befektetési lehetőség közül. Eljátszottunk a gondolattal: hol lehetne a legjobb helyen az álomösszeg? Ötöslottó-nyeremények toplistája 1999.37. hét 2001.01. hét 2001.18. hét 1999.14. hét 2000.02. hét 1059 499 000 Ft j| 858 072 000 Ft ] 798 386 000 Ft 722 548 000 Ft BÉllSt 657 522 000 Ft í Forrás: Sitmestíiiák ti 900 millió forintos fő­nyeremény tíz év alatt is havi 7,5 millió forintra osztható szét. Ha valaki 18 éves korában nyeri meg ezt a pénzt, 68 éves koráig több mint havi másfél millió forintot költhet, ha kamatozás nélkül egyenletesén jár a nyakára. Ugyanakkor a főnyereménynek a ka­mataiból még kényelme­sebben meg lehetne élni. A jelenleg biztonságos befektetések tízszázalé­kos kamatával számolva ugyanis havi 7 millió fo­rint kamatot vehetne fel a nyertes. Ebben az eset­ben azonban a tőkéje fo­kozatosan kevesebbet érne az infláció miatt. Az, aki csak a 3 százalék­nak megfelelő reálkama­tot venné ki, hogy tőkéje továbbra is ugyanannyit érjen, az is több mint kétmillió forintot költ- hetne el havonta. Ha va­laki hirtelen megüti a fő­nyereményt, először is érdemes a pénzt egy fo­lyószámlán elhelyezni. Bankbetétbe elhelyezni azonban nem szeren­csés az összeget, ugyan­is a pénzintézetek rend­re alacsonyabb kamatot kínálnak az inflációnál. Sokkal szerencsésebb ál­lampapírba fektetni az összeget, az ugyanis kockázatmentes, és inf­láció feletti hozamot biz­tosít. Külföldi értékpa­pírokban és valutában is érdemes pénzt elhelyez­ni, ugyanis az ottani ka­matszint alacsonyabb a magyarországinál, és hosszabb távon a forint árfolyamának némi emelkedésére számíta­nak a pénzügyi szakem­berek. Érdemes azonban a nyílt végű befektetési alapok között válogatni, azok ugyanis rugalmas befektetési lehetőséget* kínálnak. A lottófőnyere­ménynek megfelelő ösz- szeg már lehetőséget biztosít épületbe, termő­földbe, műtárgyba vagy üzleti tevékenységbe va­ló befektetésre is. Ha a boldog nyertes ezt a módszert választja, fel­tétlenül szükséges szak­emberek segítségét igénybe vennie. E terüle­teken ugyanis speciális tudás szükséges a pénz kamatoztatására, anél­kül azonban könnyen veszíteni lehet. Az ingat­lanpiacon mostanában a lakások és az irodaházak helyett a raktárak és a kereskedelmi ingatlanok piaca kecsegtet nagyobb hozammal, és hosszabb távon a termőföld vásár­lása is jó befektetésnek bizonyulhat. BUX-a r ) > > h

Next

/
Oldalképek
Tartalom