Új Dunántúli Napló, 2001. szeptember (12. évfolyam, 238-267. szám)

2001-09-12 / 249. szám

6. OLDAL POLITIKAI 2001. Szeptember 12., szerda Hl VITAFÓRUM Közös jelölt a belvárosban A Fidesz-Magyar Polgári Párt pécsi szervezete örül, hogy Márton And­rás színész-rendező, volt Los An- geles-i főkonzul, pécsi jeles köz­életi személyiség nyerte el a Ma­gyar Köztársaság újonnan nyíló New York-i kulturális intézetének igazgatói megbízatását. Biztosak vagyunk abban, hogy az ország egészének képviseletén túl Márton András Pécs városának, mint ha­zánk egyik kiemelt kulturális köz­pontjának is alkalmas követe lesz Észak-Amerikában. Szervezetünk ezúton is megköszöni a belváros és Pécs egésze fejlődésének érde­kében kifejtett gazdag képviselői munkáját. Sok más mellett külö­nösen sokat tett a színházi feszti­vál Pécsre kerüléséért, az ókeresz­tény sírkamrák világörökséggé nyüvánításáért és a Jókai tér felújí­tásáért. A Jókai tér újjászületése közvetítő munkája nélkül nem is valósult volna meg. A napi ügyek vitele mellett a közgyűlésben fo­lyamatosan kiállt a polgári érték­rend, a tisztes közélet szükséges­sége és a civil szerveződések mel­let . Folyamatosan és minden ügy­ben szorosan együtt dolgozott Mi­kes Évával (képünkön), a belvárost is magába foglaló terület ország- gyűlési képviselőjével. A Fidesz­Párt pécsi szer- | ■ vezető Márton P' rík András lemon­jj J®yMj dásaiűándr.Mi­— Ä selőjének. Ezzel a jelöléssel to­vább kívánjuk erősíteni a pécsi bel­város képviseletét, hiszen megvá­lasztása esetén Mikes Évának még jelentősebb beleszólása lehet a he­lyi ügyek alakításába, és első ciklus­béli alpolgármesteri tapasztalatát a közgyűlés tagjaként helyi szinten is a város egészének szolgálatába állít­hatja. Személyében egy felkészült, a napi gyakorlatban több szinten is bizonyított, jó kapcsolatokkal ren­delkező és operatív képviselője le­het a belvárosnak. Megválasztása esetén nem csupán a hátralévő egy évben számítunk Mikes Éva helyi városépítő munkájára. Jelölésével azt is jelezni kívánjuk, hogy hasz­nosnak tartanánk, ha hosszabb táv­ra térne vissza a pécsi önkormány­zati munkába. Mikes Éva a Fidesz- Magyar Polgári Párt, a Magyar De­mokrata Fórum és a Magyar Ke­reszténydemokrata Szövetség kö­zös jelöltje. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a közös kormányzati munka és az elmúlt hetekben alá­írt, a következő parlamenti válasz­tásra vonatkozó hármas megállapo­dás után e három szervezet hely­ben is képes arra, hogy közös jelöl­tet állítson egy jelentős időközi ön- kormányzati választáson. Talán en­nek is betudható, hogy már két nap után a szükséges számú ajánlószel­vény tízszeresét sikerült összegyűj­tenünk. Köszönjük az ajánlószelvé­nyeket és kérem, hogy szavazataik­kal is támogassák jelöltünket, dr. Mikes Évát. Körömi Attila Fidesz-Magyar Polgári Párt pécsi ügyvezető alelnöke Programbeszéd helyett... A város szívében e ciklusban már harmadszor állnak csatasorba a pártok és hívják az urnák elé - a demok­rácia ezen „ajándékától” bizonyára megfáradt - vá­lasztókat. Miután sokak bizalmából jelöltté váltam, képzeletbeli sétát tettem azon belvárosi utcákon és te­reken, melyeket naponta végigjárok. Eltöprengtem azon, milyen kulturális örökség és szellemi gazdag­ság birtokosai vagyunk. És azon is, hogy vajon méltó őrzői és képviselői vagyunk-e mindennek? Ha történelmi emlékezetünk horizontját leszűkít­jük és választókörzetünkre fókuszáljuk, akkor még inkább megérint bennünket a hely szelleme. Egykori neves személyiségek sora élt és alkotott a város cent­rumában. Itt működött hosszú ideig Zsolnay Vilmos híres bazárja, tőle nem messze, a Szent István téren pedig Littke Lőrinc és József szorgalmából és meg­szállottságából néhány évtized alatt kontinenseket meghódító pezsgőgyár született. Itt folyt a XIX. szá­zad utolsó harmadában Dulánszky Nándor püspök irányításával a székesegyház rekonstrukciója, később pedig itt élt és alkotott Kocsis László pap-költő, akit joggal Sík Sándorral együtt szoktak emlegetni. Visz- szafelé haladva az időben a kis Babits Misi alakja tű­nik fel, amint az 1890-es években naponta siet Zrínyi utcai albérletéből a Fő téri iskolájába és vissza. Ugyanitt élt - és ment el tragikusan fiatalon - „Pécs Petőfije”, Kóczián Sándor is. De Várady Ferenc és Váradi Antal is ide kötődik, előbbi íróként, a megyei levéltár megalapítójaként, utóbbi - ki gyermekéveit a Ferenciek és a Mária utcában töltötte - mint kora ün­nepelt drámaírója, később a budapesti Nemzeti Szín­ház igazgatója, a nagy lokálpatrióta, kinek prológjá- val nyílt meg 1895-ben Thália leg­szebb vidéki szentélye, a Pécsi Nemzeti Színház. És ha képzeletbeli sétánkról is­mét a Széchenyi térre érünk, nem feledhetjük: történelmi kövekre léptünk, hiszen az egykori budai külvárosból származó kövek, sok pécsi híresség síremléke került itt felhasználásra az 1930-as évek­ben, a Széchenyi tér mai arculatá­nak kialakításakor. Ott, ahol valamivel korábban olyan kiváló tanárok működtek a cisztereknél, mint Inczédy Dénes, Mócs Szaniszló, a Mecsek szerelme­se, vagy Buzássy Ábel, a Julián Egyesület vezetője. És itt rótta rendszeres reggeli sétáit Aidinger János pol­gármester is, tájékozódva a város állapotáról, polgára­inak hangulatáról. Szórólapomon ez áll: „Számomra a város múltja tiszteletet ébresztő, féltve őrizendő örökség”. Amit röviden úgy fogalmazhatnánk meg, hogy jobban vi­gyázzunk rá. A városkép formálása egyébként is a vá­roslakók és a szakemberek, a polgárok és a képvise­lők közös ügye. dr. Szirtes Gábor, a 7. sz. választókörzet MSZP-s jelöltje Nem hatalom, hanem feladat A 7. választókörzet egy évre gazdát keres, ebben a választási ciklusban harmadszor. Nem hiszem, hogy la­kói hátrányt szenvedtek volna emi­att, hacsak azt nem, hogy újra sza­vazniuk kell. Azt sem nagyon hi­szem, hogy egy-egy új képviselő személyisége, programja változtat­ni tudott volna a belváros állapotán, hogy jelentősebb beruházást, felújí­tást tudott volna kilobbizni. Az ön- kormányzás csapatmunka, a képvi­selőknek a város egészében kell gondolkodni. Persze, ha kizárólag ezt a logikát követnénk, azt mond­hatnánk, mindegy, hogy ki lesz a belváros képviselője! Ha ezt ma­gam is így gondolnám, akkor nem indulnék a választásokon. Mégis belevágok, mert szeretem a városomat, itt születtem, a belvá­rosban élek, dolgozom akadémiai kutatóként az önkormányzati igaz­gatással, a város- és területfejlesz­téssel foglalkozom. Értem és érzem a város és benne a belváros gondja­it. A belváros a város szíve, arculatá­nak alapvető meghatározója, egy­ben több ezer ember lakóhelye, élettere. Vonzó külsejét a turisták, használhatóságát az itt lakók szá­mára a kisebb figyelmetlenségek rontják. Gondoskodó figyelmesség­gel - (nagyobb tisztasággal, a bur­kolatok javításával, a parkok, virá­gok gondozásával stb.) - sokat lehet segíteni, hogy ne csak a turisták él­vezhessék a belvárost. A beruházá­sok mellett a karbantartásra kell figyelmün­ket összpontosí­tanunk. Azt gondo­lom, szükség van a testület­ben a gyakorla­tias, együttmű­ködésre képes, szakmai érvekre támaszkodó politizálási stílusra, a liberalizmus eszmeiségére, a közéleti szerepvállalásban pedig olyan szemléletre, amelyik az ön- kormányzást nem hatalomnak, hanem feladatnak tartja. Pálné dr. Kovács Ilona, az SZDSZ jelöltje Tények az Összefogás napjáról PÁRTHÍREK DR. TÓBIÁS JÁNOS, Pécs megyei jogú város FKgP önkor­mányzati késviselője és dr. Göbölös Tamás képviselő-jelölt képviselői fogadóórát, illetve la­kossági beszélgetést tartanak szeptember 13-án, csütörtökön 15.00-17.00 óráig az FKgP Pécs városi helyi szervezete helyisé­gében (Pécs Széchenyi tér 18. II. em.). A SAJTÓ és a politika viszo­nyáról tart előadást Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője szeptember 13- án 17 órakor Pécsett, a Ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumá­nak előadótermében. Az MDF megyei vezetése és szim­patizánsai mélységes felháborodá­sát tolmácsolom az MSZP siklósi vezetőjének és a párt miniszterel­nök-jelöltjének nyilatkozata miatt. Azt sugallják, sőt állítják, hogy a siklósi rendezvényről szándékosan maradt távol két politikusunk, azért mert egyrészt megkötöttük a Fidesszel a megállapodást, más­részt az MDF-es vezetők lenézik a helyi szavazókat, semmibe veszik a munkájukat. Arcpirító rágalmak. Lássuk a tényeket. Dr. Dávid Ibolya 10 nappal a ren­dezvény előtt jelezte, hogy nem tud részt venni a rendezvényen, hiszen a Tolna megyei Bűntetésvégrehajtó Intézetben megyezászlót adomá­nyoz, míg Herényi Károly körzeté­ben iskolaavatón vesz részt. A Magyar Demokrata Fórum az eddigi siklósi ünnepségekből aktí­van Idvette részét. Az első évben dr. Andrásfalvy Bertalan professzor úr mondott ünnepi beszédet, az MDF- es kezdeményezés során a helyére visszakerült Mária-szobor előtt. Másodszor dr. Dávid Ibolya kö­szönthette a siklósi várban a kör­nyék huszárjait, polgárait. A har­madik évben Darvas Miklós, az MDF önkormányzati képviselője az esemény fő moderátora volt a szónokunk. Dr. Habjánecz Tibor, MDF országos elnökségi tag CktiC Hogy meleg [ehessen:- kazánok- radiátorok- termosztatok minden ami kell! CRUNDFOS keringetőszivattyúk pl UPS 25­akdós ár: 16.830 Ft Hogy medencéiét teljesítse:- szaktanácsadás- téliesítő folyadék- téli takaró és ami még szükséges Hemm ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKUZLET Pécs, Tiborc u. 60. T: 211-461; 326-964 Nagyobb tétel vásárlásakor, továbbá Bükkösd központi helyén fekvő karbantartott épület eladó vagy bérbe adó Az ingatlan családi háznak, kis panziónak, ipari üzemnek alkalmas. Érdeklődési cím: Baranyasüt Rt 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. Tel.: 72/210-211 •»««• CSALÁDIHÁZ-ÉPÍTŐK FIGYELEM! Ha építkezéséhez a szükséges betont nálunk vásárolja meg, úgy a beton után Nálunk a nettó a bruttó! Szombaton Is nyitva tartunk! DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL Kft. 7634 Pécs, Pellérdi út 55. telefon: 72/255-000 7615 Pécs, Álmos u. 3. telefon: 72/314-814 nem a víz az úr! Bármilyen víz támadja is meg a házát, létezik ellene egy egyszerű és biztos védekezés! Az Izonil szárazvakolat-keverék többéves kutatómunka eredménye, jelenleg a legkorszerűbb szigetelési eljárás. Vízzáró, de légáteresztő, fagyásbiztos és környezetbarát termék, festhető, burkol­ható, kompatibilis más építőanyagokkal. Szakszerű építés esetén házát a vizesedéstől, penésztől, gombától, salétromtól, Önt pedig jelentős szakipari munka-, idő- és költségtöbblettől kíméli meg! Megvásárolható közel 100 építőanyag kereskedésben! További információért forduljon irodánkhoz: tel.: (06-1) 349-9321, fax: (06-1), 450-1816, e-mail: izonileu@axelero.hu www.izonileu.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom