Új Dunántúli Napló, 2001. szeptember (12. évfolyam, 238-267. szám)

2001-09-01 / 238. szám

-------------VASÁRNAPI----------1, UHUM I g g 1 /I A 1 Du nántúli Napió ji tartalmából; Tófürdő épül Pécsett? Az orfűinél nagyobb méretű, ráadásul termáltó tervei körvonalazódnak Pécs határában. Egy német cég tőkével is beszállna. Net-párbaj a Fidesz és az MSZP között Lady Di másik arca: a gyenge hercegnő Pecázás Perekeden, néha ágyúszóra Sztár-gyerekek a szüleik árnyékában Lemezkincs, ami van Az ország legnagyobb, több tízezres hanglemezgyűj­teményét, benne százéves darabokkal, kapta meg a Baranya Megyei Könyvtár. MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Világértekezlet a fajgyűlölet el­len Dél-Afrikában. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Torgyán dilettánsnak nevezte a legfőbb ügyészt. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Vonza András (képünkön) ag­rárminiszter is részt vett tegnap Sellyén, az Európa Napok kere­tében rendezett agrárfórumon. Mikes indul Márton képviselői helyéért. Az államtitkár cáfolja, hogy jelölése a polgármester-vá­lasztás főpróbája. (5. oldal) Hornt meglepné, ha maradna a Fidesz „Nehezen viselem, hogy szinte nincs nap valamilyen botrány nélkül. Nehezen viselem el a ki­oktatásokat. Nehezem viselem a nosztalgiázó ünnepségeket a fél évszázada letűnt múlt iránt” - nyilatkozta lapunknak Horn Gyu­la exminiszterelnök Siklóson. (Interjúnk a 4. oldalon) ■ 9 770 86 5 9 1 306 7 0 1 2 3 8 Büntetés jár a mulasztóknak A jegyzők kivonhatják a forgalomból a nem biztosított gépkocsikat Az első két negyedév gépjármű-nyilvántartá­sának és a kötelező biztosítások adatainak összevetése nyomán kiszűrt autótulajdonosok listáját augusztusban minden település jegy­zője megkapta. A biztosítás megkötését vagy befizetését elmulasztókkal szemben szigorú szankciókat alkalmaznak, a jegyzők akár ki is vonhatják a járműveket a forgalomból. Baranyai körkép A Belügyminisztérium (BM) központi nyilvántartó hivatala idén indította el a gépjármű-felelősségbizto­sítások ellenőrzését szolgáló programját. A cél ter­mészetesen azoknak a járműveknek az azonosítása, amelyekre a tulajdonosaik nem kötöttek biztosítást, vagy kötöttek ugyan, de nem fizetik a díjat. A blicce­lőket úgy szűrik ki, hogy az autó- nyüvántartás adatait összevetik a biztosítók gépjármű-felelősség­biztosítási lajstromával. A rendszer által „kidobott” autósok nevét minden okmány­irodával rendelkező polgármes­teri hivatal jegyzője megkapta még augusztusban. Az ellenőr­zés annyi rugalmasságot mutat, hogy egy negyedéves ellenőrzés után ugyan regisztrálják azokat a gépjármű-tulajdo­nosokat, akik nem fizettek, de értesítést csak akkor kap az illetékes okmányiroda, ha a hiányosságot a következő szűrésig sem pótolták. Dr. Berhidai Ilona pécsi irodavezető (képünkön) cáfolta az egyik budapesti napilapban megjelent hírt, miszerint Pécsett kétezer nem fizető autótulaj­donost találtak volna. - Ezeregyszáz nevet tartal­maz a pécsi lista - tájékoztatta a Dunántúli Naplót az irodavezető -, de az ügyintézés folyamán ez a szám még változhat. Az elmúlt héten kezdtük pos­tázni a felszólító leveleket, a címzetteknek a kéz­hezvételtől számított nyolc napon belül kell bemu­tatniuk a befizetésről szóló okmányt. A pótlási kö­telezettség végső határideje várhatóan szeptember közepén zárul, de már a mai postával is érkeztek ilyen bizonylatok. Ez azt jelzi, hogy talán komolyan veszik az autótulajdonosok a figyelmeztetést. Az irodavezető a most folyó munkát kam­pányszerűnek tartja, hiszen először végeznek ilyet az okmányirodákban, véleménye szerint ha rendszeressé válik a szankcionálás, csökken majd a „feledékenyek” száma. A komlói térség 23 településén 161-en mulasz­tották el a biztosítási díj fizetését az első két ne­gyedévben, ebből 66-an komlói lakosok.- A felszólító levelek kiküldését megkezdték - tudtuk meg dr. Varga Ibolya hatósági irodavezető­től. - Ha nem kapunk nyolc napon belül igazolást a díj befizetéséről, határozatban kötelezzük az au­tóst a rendszámtábla leadására, ami a forgalomból való kivonást jelenti. Ha a tulajdonos ennek sem tesz eleget, akkor százezer forintig terjedő végre­hajtási bírsággal sújtható az illető. A gépkocsi ismételt forgalomba helyezése sincs in­gyen. Azon túl, hogy rendben kell lennie a kötelező felelősségbiztosításnak, költségként 8250 forint igaz­gatási szolgáltatási díjat is felszámolnak az autósnak. Dr. Kovács Julianna, Harkány aljegyzője 50 helyi lakost tartalmazó listáról számolt be, a felszólító le­velek a fürdővárosban is napokon belül megérkeznek a címzettekhez. A jelenleg biztosítás nélkül autózó ügyfelek azonosítása a mohácsi ok­mányirodában is befejeződött. A vá­rosban és térségében 255 gépkocsi-tu­lajdonos nevét dobta ki a számítógép. Ha a hivatalok nem jutnak dűlőre vala­melyik gépjármű-tulajdonossal, akkor az autót kivonják a forgalomból. Erről az intézkedésről az okmányirodák tá­jékoztatást küldenek a BM központi nyilvántartójába, ennek alapján pedig a rendőrség is kiszűrheti a forgalomból a jogtalanul közlekedőket. K. ZS.-B. B.-S. G. Ha már eladták az autót Előfordulhat, hogy valaki már eladta azt az autót, amelyre megkapja a felszólítást. Ez esetben az adásvételi szerző­dést kell bemutatnia a polgármesteri hivatalban. Az új tulaj­donos sem ússza meg a mulasztást. Ha a jogszabályban előirt 15 napon belül nem íratta a nevére a kocsit, azt a ké­sedelem hosszának függvényében kivonják a forgalomból. A felelősségbiztosítási szerződés az adásvétel időpontjában megszűnik, ezért vásárláskor célszerű azonnal új szerződést kötni valamelyik biztosítótársasággal. A Magyar Biztosítók Szövetsége baleset esetén a károsult kárát akkor is megtérí­ti, ha az okozó nem rendelkezett felelősségbiztosítással, de a kifizetett összeget a felmerült költségekkel és kamatokkal együtt visszaköveteli a szabályok ellen vétő üzembentartótól. POGANYIAK TÜNTETTEK tegnap Budapesten a Kossuth téren, a Miniszterelnöki Hivatal előtt (képünkön) és a Környezetvédelmi Mi­nisztérium épületénél a reptérfejlesztés ellen. Tudósítás az 5. oldalon. FOTÓ: M. B. Bédy és Kékes kiegyezhet Pécs-Harkány Amint arról tegnap beszámoltunk, a harkányi és a megyei önkor­mányzat között újrakezdődtek a tárgyalások a közgyűlésnek a Har­kányi Gyógyfürdő Rt.-ben meglé­vő 50 százalékos tulajdonrészének eladásáról. A megbeszélések felújí­tását az tette szükségessé, hogy patthelyzet alakult ki a tulajdono­sok között a másfél milliárd forin­tos Széchenyi-tervhez kapcsolódó fejlesztési terv beadása kapcsán. Kékes Ferenc megyei elnök és Bédy István harkányi polgármes­ter tegnap egyhangúan úgy tájé­koztatták lapunkat, hogy pénte­ken jelentősen közeledtek állás­pontjaik egymáshoz. A következő napokban már a szakértőkön a sor, hogy kidolgozzák a megálla­podás részleteit. A tárgyaló part­nerek nem zárták ki annak a lehe­tőségét, hogy néhány napon belül véglegesen megoldódjék a gyógy­fürdő évek óta húzódó ügye. A megállapodást sürgeti, hogy mindössze már csak néhány nap maradt szeptember 10-ig, vagyis addig, ameddig még mód van a pályázat beadására. (Háttér: www.dunantulinaplo.hu) MÁTÉ BALÁZS Csak akkor nyerhet, ■ ■ ** apw jl ha előfizető! Most egy FIAT Puntót »omolunk kll Azok között, akiknek július, augusztus és szeptember hónapokra érvényes előfize­tésük van, illetve akik szeptember 10-ig legalább három hónapra előfizetnek, FI AT Pu ntót so rsol unk ki! Sorsolás: szeptember Információ és előfizetés: 06-80-200-089 Y ­A miénk. SPORTAUTÓ A • 1.2 - 16V, 82 LE erőforrás • 6 fokozatú sebességváltó • könnyűfém keréktárcsák, SPORTING .... töréstesztü autó • 0%-10%-20% kezdőrészlet, kedvezményes konstrukciók 'MJim A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünknél. Közületek és az AS-M Kft. dolgozó a sorsoláson nem vesznek teszt. "" ^ Stoll RÍ. Pccv Dlou ul 49. Tel.: 517-852 Mindig akcióban. A SZENVEDÉLY VEZET MINKET anno CSERI LÁSZLÓ KOMMENTÁRJA Egy aláírás sok mindenről árulko­dik. Természetesen csak annak, aki tud belőle olvasni, legfőkép­pen a grafológusok borzonganak bele egy-egy különleges szignó látványába. Ez azonban a múlt, a jövő a ma még játékos szeszély­ként értelmezhető elektroni­kus aláírásé, amely a grafo­lógusok elmaradott afrikai és ázsiai országokba történő tömeges kivándorlását idézi elő, oda, ahol még a kézírás számít újdonságnak. De ettől a szomorú ténytől eltekintve az elektronikus ügyintézés volta­képpen nagyon praktikus dolog. Az ember ül otthon a számítógé­pe előtt, ahol amúgy is ideje nagy részét tölti, és hihetetlen kalan­dokat él át kedvenc bankja tre­zorjában, elektronikus nagyáru­házak raktáraiban vagy a polgár- mesteri hivatal alosztályain, per­sze csak virtuálisan. Kiválasztja a számára megfelelő hatfejes vide­Magyarország nem Amerika, itt szinte semmi sem működik az elvárható módon ót, leemeli számlájáról a szüksé­ges összeget, majd önkormány­zati lakását átíratja kéthetes uno­kája nevére, s mindezt néhány perc alatt, e-szignóját a megfelelő helyekre kanyarítva. Igen ám, de ez Magyarország, nem Amerika, minden pontosan így történik majd, azzal az apró különbséggel, hogy a virtuális ka­landozást követő napon kiderül: hősünk pénzét már leemelte vala­ki más, a hatfejes video helyett raktáron maradt szovjet tin­tahalkonzervet hoznak, az unokáját intézetbe dugják, őt pedig kilakoltatják „saját kérésére”. Mert Európának ezen a fe­lén semmi nem működik az elvárható módon, sem a tu­dományos szocializmus, sem a demokrácia gyakorlása, sem az országimázs, sem az autó­pálya-építés, sem a cseresznyeex- port/import, sem az emberi kap­csolatok. Talán még a szovjet tin­tahalkonzerv sem. Feltételezem, páncélököllel sem lehet kinyitni. Mától tesztelhető... &a4. oldal Mai időjárás: Megnövekvő felhőzet, eső várható 14,22 °C Vízhőmérsékletek: 21 °c 22 °c Balaton 21 °C 19,7-20,0 °C \ Duna Háromnapos előrejelzési Vasárnap Hétfő Kedd Felhős, Felhős, Napos, zivataros napos felhős 15,21 “C 16,22°C 16,23 °C E-szignó

Next

/
Oldalképek
Tartalom