Új Dunántúli Napló, 2001. május (12. évfolyam, 118-147. szám)

2001-05-21 / 137. szám

I 2001. Május 21., hétfő HAZAI TÜKÖR 3. OLP‘: Folyik az újjáépítés a beregi térségben Már hetek múltán megtarthatják az első házavatókat az árvízkárosultak Tarpa, Gulács, Jánd, Tákos, Csaroda, Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Vámosatya. Ezeket a beregi településeket az egész ország megismerhette az elmúlt hetekben. A hét községet a március 6-i tarpai gátszakadást követően csaknem teljesen elmosta a Tisza - négy öt nap alatt egy egész balatonnyi víz ömlött a Bereg-zugba. Bár a miniszterelnök már a gátszakadás napján kijelentette, hogy nyár végéig minden tönkrement lakóházat újjáépít az állam, a bajbajutottak hitték is meg nem is. A hosszas előkészületek, a sok papír­munka - az ajánlati tervek kiválasztása, a szerződéskötések, a tervek helyszínre adaptálása, s az első építési engedélyek kiadása - után végre eljött a nap, amikor immár az építők vehették át a terepet. * Tákos. Lóg az eső lába, de csak ijesztget. Nem is lenne jó, ha elrontaná a történel­mi pillanat varázsát. Nem messze a műemlék templomtól - ahova ugyancsak belátogatott a víz - már munkára kész a Egy élet munkáját vitte el a víz fotó. balázs attila sárga markológép Gazdag Istvánék portáján. Nyilas Barnabás milotai gép-, kezelőnek azonban még várnia kell, mert az első kapavágásnak illik ünnepi körítést keríteni. Nem tart sokáig a ceremónia: a mun­kagép előtt felsorakoznak az építők, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz- igazgatási Hivatal vezetője átadja a terepet a kivitelező cégnek. Tákost a megyebeli Épker Kft. építi újjá. Gazdag Istvánná Zsuzsa asszony mosolyog, közben nagyokat nyel.- Nem hittük, hogy ma itt már gépek fognak dolgozni - teszi hozzá. - Egy hat­vannégy négyzetméteres házban lak­tunk. Ez néggyel nagyobb lesz mint a régi volt. Édesanyámnál húztuk meg magun­kat a férjemmel, meg tízéves kis­lányunkkal. Férjével mindketten munkanélküliek, közhasznúként közvetlenül is részt vesznek az építkezésen. Ugyanebben az utcában, a túlsó oldalon, Királyék portája előtt is menetkész már a gép. Itt azonban nincs semmi protokoll. A hetvenéves Lajos bácsi és felesége, Juliska néni Józsika kisunokájukkal állnak a néhai 141 négyzetméteres ház helyén. A ötéves kisfiú kezében játékgereblye: ő már dol­gozik.- Egy nyolcvankét négyzetméteres ház tervét választottuk - mondja Juliska néni. - Elég ez nekünk. Egybenyitott portán laknak József fiúkkal. Mindnyájan a földből élnek, jószágot tartanak.- Borzasztó nagy a kárunk - panaszkodik Lajos bácsi. - A jószágot áthajtottuk a szomszédba, de kérdés, meddig tarthatjuk ott. A mellék- épületekre egy fillért sem kapunk, a jószágkárra is alig. Nemrég műtötték, mert az egyik jószág megrúgta. Az udvaron egy kom­bájn és egy traktor. József hetven holdon gazdálkodik. A kombájnját nem féltette, de a traktort azonnal szétszedte, amikor A munkagépek megjelenése bizakodóvá tette az embereket FOTÓ: BALÁZS ATTILA levonult a víz, mert ha a főtengely berozs­dásodik, akkor már nagy a baj.- A mi házunk állva maradt, de süllyed, megrepedeztek a falak, feljött a parketta. Fel kell újítani. Most csak azért szurkolunk, hogy mire ki kell pakolni, addigra apámék háza már kész legyen. Húsz év nem lesz elég, hogy ezt a csapást kiheverjük... Néhány méterrel odébb a 69 éves Ködöböcz Béláné Irénke néni álldogál egyszervolt 116 négyzetméteres házuk mellett. Itt lehetett valamikor a bejárat. A hetvenöt éves Béla bácsi a magasabban fekvő, megmaradt melléképület körül tesz-vesz. Meg is jegyzem, milyen fia­talosan mozog.- Pedig nagybeteg volt - mondja Irénke néni. - Már úgy volt, hogy parolázik Szent Péterrel, de visszajött, hál’ isten­nek. Belecsapott a villám, többször műtötték, tüdőembóliája volt. Most meg ez az árvíz. Jó, hogy a házat felépítik, de mivel lesz az berendezve? Sok a szeren­csétlenül járt ember a faluban. Éppen meg akartuk venni a malacot, mikor jött az árvíz. Legalább kevesebb bajunk volt. Azt a pár tyúkot elvittük Vajára. Lányom Debrecenben lakik, hívott, de az apja megmondta: ő nem megy. Itt éltük le az életünket, nem való már nekünk a város. Egy héttel ezelőtt már biztos volt, hogy 597 lakóházat kell lebontani a megyében, ebből a beregi térségben 580-at. 507 ház­nak már csak a hűlt helye maradt. További száznegyvenet tartanak megfi­gyelés alatt a statikusok. Összesen 2668 állva maradt ház felülvizsgálatát kell elvégezni, amelyeknek eddig az egyhar- madát nézték át tüzetesen. Amíg tart a műszaki felülvizsgálat, várható, hogy a lebontásra ítélt lakóházak száma emelkedni fog. A kormányhatározat szerint szeptember 30-áig be kell fejezni az újjáépítést. Jelenleg sokan kételked­nek abban, hogy tartható-e ez a határidő... györke LÁSZLÓ Terjed a bejelentkezés Kevesebbet kell várni az orvosnál Jó az ombudsmani bizonyítvány Az alkotmányos jogok védelme megfelelő mind a jogalko­tásban, mind a jogalkalmazásban, ám a polgárok és hatósá­gok egyre nehezebben igazodnak el a bürokrácia útvesztői­ben - figyelmeztet a 2000. évről szóló beszámolójában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Gönczöl Katalin. Egyre több háziorvosi ren­delőben van arra lehetőség, hogy időpontra jelentkez­hessenek be a betegek. Ez­által csökken a várakozási idő, és kisebb a veszélye, hogy egymást megfertőzzék az emberek. Azok az orvosok, akik már hosszabb ideje így szervezik a rendelésüket, általában kedvező tapasztalatokról számolnak be. Náluk csak nagyon ritkán fordul elő, hogy egyszerre 5-6 főnél többen gyűlnek össze a váró­ban. Az sem okoz problémát, hogy a rendelési idő végére még ellátatlan tömegek marasztalják az orvost. Az ilyen háziorvosi rendelők­ben nyugodtabbak az egészség- ügyi dolgozók is. Van idő arra, hogy vérnyomást mérjenek, hogy előkészítsék az adminiszt­rációt. Megszűnik a váróban a tolongással járó ingerültség és a feszültebb hangulat. Nem vesze­kednek a betegek sem egymás­sal, sem a nővérrel, sem az or­vossal, így még a vérnyomásmé­rő sem mutat többet a kelleténél. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a bejelentkezéses rendszer­rel kapcsolatban akadnak kedve­zőtlen tapasztalatok is. Különö­sen ott, ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek, és a rendelő megközelítése is gondot jelent. Mert bizony nem mindig indul az öreg Trabant... N. ZS. Budapest Gönczöl Katalin beszámolójából kiderül, hogy tavaly összesen 1394 panaszt vizsgáltak, amelyek valamivel több mint egyharmadá- ban igazolódott be az alkotmá­nyos visszásság gyanúja, ú biztos ajánlásában foglaltakat a megszó­lított hatóságok háromnegyede elfogadta. Az ombudsmanokról szóló törvény szerint hatóságok, illetve közszolgáltatást végző szervek eljárását, döntését vizs­gálhatják, de bíróság például nem tartozik ezek közé. A jelentés számba veszi azokat a törvényalkotásra, törvénymó­dosításra vonatkozó ajánlásokat, amelyek évek óta nem teljesül­nek. Első helyen áll az a javaslat, hogy a rendőrségi fogdában fogva tartott személy rendkívüli halála, illetve a rendőri fegyverhasználat kivizsgálása kizárólagos ügyészi hatásköbe tartozzon. Tavaly a panaszok harmada a helyi önkormányzatokkal volt kapcsolatos, ezen belül is ki­emelkedő a szociális jellegű, he­lyi adóval, illetve építésüggyel, birtokvédelemmel kapcsolatos beadványok aránya. A szociális problémákon belül külön cso­portot alkottak az 1999-2000. évi, a fél országot sújtó árvizek­kel és belvizekkel kapcsolatos ügyek. A kárenyhítés érdekében kormányrendelet készült, ám an­nak végrehajtására az önkor­mányzatok eltérő helyi megoldá­sokat alakítottak ki, így viszont a kárigények elbírálása sem lehe­tett egységes.- Az előző évhez képest emel­kedett a büntetőügyekkel kapcso­latos panaszok aránya, minden ötödik ilyen jellegű. További je­lentős ügycsoportot képviselnek még a gyermek- és diákjogok, a monopolhelyzetben lévő közüze­mi szolgáltatások, és az egészség- ügyi ellátás problémaköre - tar- talmazza a jelentés. __________■ RÉ GIÓK SZEREPE. Bár Ma gyarországon a megyerendszer­nek van nagyobb hagyománya, az uniós csatlakozásra készülve egyre inkább figyelembe kell vennünk a régiók kínálta lehe­tőségeket - mondta Mádl Ferenc köztársasági elnök a Szegedi Tudományegyetemen szombaton. A régiók szerepe Magyarországon címmel rende­zett tanácskozáson Mádl Ferenc utalt arra: nálunk a közigazgatá­si területi egységek nem igazod­nak a földrajzi egységekhez, ha­nem a Szent István által ezer esztendeje kialakított vármegye maradt az alapjuk. ELŐKELŐ HELY. Magyaron szág a családot leginkább tisz­telő, leginkább fontosnak tartó népek sorába tartozik, s ezen belül is igen előkelő helyet fog­lal el - erről Orbán Viktor mi­niszterelnök beszélt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia háromnapos nemzetközi tanácskozásának szombati zárónapján Budapesten. Orbán Viktor hozzátette: a világon mindenhol rájöttek arra, hogy a család szétesése nemzeti tragédiához vezethet. ESÉLY. A többség életkörül­ményeinek javítását, az esély­teremtés és a társadalmi szoli­daritás fontosságát, valamint a munkavállalói kiszolgáltatott­ság megszüntetésének szüksé­gességét hangsúlyozták a fel­szólalók az MSZP Baloldali Tö­mörülés nevű platformjának or­szágos nagygyűlésén szomba­ton. A Szociális fordulatot cím­mel meghirdetett rendezvényen Medgyessy Péter hangsúlyozta: „Olyan gazdaságot akarunk, amelyben a jók továbh tudják fejleszteni képességeiket, és a lemaradók esélyt kapnak a fel­zárkózásra”. TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS. A szakszervezet üdvözli, hogy a köztisztviselői törvény hamaro­san megszülető módosítása le­hetőséget ad a köztisztviselők egzisztenciális helyzetének je­lentős javítására - így foglalt ál­lást a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszerve­zetének országos választmánya szombati ülésén. A budapesti tanácskozáson részt vett szá­mos polgármester és közigaz­gatási szakember is. SZAPORODÓ PEREK. A munkaügyi perek száma az el­múlt tíz év során 30 ezerről 10 ezerre csökkent, de tavaly egy törvénymódosítás a társadalom- biztosítási ügyeket is a munka­ügyi bíróságok hatáskörébe so­rolta, így ismét 20 ezer fölé emelkedett az eljárások száma - derül ki az Igazságügyi Minisz­térium vasárnap nyilvánosságra került, Vavró Istvánnak, a tárca főosztályvezetőjének tollából származó elemzésből. ■ Szigorodnak a sorozás szabályai A magyar honvédség vezérkari főnöke, Fodor Lajos vezérezre­des tegnap a Honvédelem Napja alkalmából elmondta: esélyt lát arra, hogy a hadsereg átalakítá­sával ismét vonzóvá válik a ka­tonai pálya, a fiatalok pedig nem akarnak majd kibújni a sorköte­lezettség alól. Felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan szigorodnak a sorozás szabályai. Megváltoz­nak a sorkatonai alkalmasság egészségügyi kritériumai, így például a belgyógyászati alkal­matlanságok mintegy negyven százalékát adó pollenallergia már nem akadályozhatja a be­hívást. A tervek szerint az ilyen betegségben szenvedő fiatalok télen vonulnak majd be. A ter­vezett új rendelkezésektől azt várják, hogy kilencven száza­lékban ki tudják majd szűrni a valótlan orvosi igazolásokat. ■ • • TIPPELJEN, HOGY DÖNTHESSENEK Ön szerint ki lehetne a szocialisták legesélyesebb miniszterelnök-jelöltje? r Lapunk állandó rovata abban kiván segítsé­get adni az olvasóknak, hogy részt vehesse­nek fontos döntések előkészítésében. Ki le­gyen például a szocialisták miniszterelnök- jelöltje? A pártelnök visszalépésével egyetlen induló maradt, hogy meg­mérettessen az MSZP június 9-ei kong­resszusán. Addig ön telefonhívással szavaz­hat, kit tart esélyesnek a képeken látható nyolc politikus közül. A tippelés szabályai: A portrék alatt lévő szám felhívása egy sza­vazatot jelent az adott politikusra. A tablót hat héten át mindennap megjelentetjük, s a tippek alapján szerdánként összesítjük az előző hét szavazatait. Ha valaki másra gon­dol, a ? alatti számon megnevezheti jelöltjét. Amennyiben az adott héten ez a politikus több szavazatot kap, mint a tabló valamelyik szereplője, a következő szerdai összesítés­ben az ő képe kerül fel a nyolcak közé an­nak a helyére, akire a legkevesebb tipp ér­kezett. Június 6-án tesszük közzé olvasóink tippelésének végeredményét. 06-90-230-941 06-90-230-942 06-90-230*943 06-90-230-944 06-90-230-945 06-90-230-947 06-90-230-948 06-90-230-949 06-90-230-940 Ha másra gondol... Egy hívás - egy tipp. Ön naponta láthatja nyolc jelölt képét, nevét és tele­fonszámát, s hívásával szavazhat rájuk. De ha ön más politikust választ, a ? alatti szám hívásával megnevezheti saját jelölt­jét. A helyzet tehát öt hé­ten át ötször változhat; an­nál izgalmasabb lesz a tip­pelés utolsó fordulója, a június 6-ai eredményhir­detés. Tippeljen! 3. HÉT ÖSSZESEN 1. Németh Miklós 313 2416 2. Kovács László 201 1071 3. Medgyessy Péter 201 669 4. Szili Katalin 71 271 5. Horn Gyula 202 252 6. Lendvai Ildikó 30 ■ 158 7. Lamperth Mónika 17 98 8. Kósáné Kovács Magda 14 72 9. Nagy Sándor 3 60 Telefonhívások száma 1129 5189 A hívások nincsenek névhez kötve, bármennyiszer lehet telefonálni. Egy hívás ideje kb. 20 másodperc, ára max. 40 Ft +áfa (120 Ft/perces díjszabás alapján) -* ádij. Más személyre a 3. fordulóban 34-en gon­doltak. Horn Gyula megtartotta helyét a szavazólapon, sőt a harmadik heti tippek révén az összesítésben az ötödik helyre lé­pett előre. A sorrend még annyit változott, hogy Nagy Sándor az utolsó helyre került.Telefonsz'ámát megtartotta (06-90- 230-946). A fenti összeállításban a május 8-tól május 14-én 24 óráig beérkezett tip­peket összesítettük. A negyedik fordulót május 21-én 24 órakor zárjuk. i I t

Next

/
Oldalképek
Tartalom