Új Dunántúli Napló, 2001. január (12. évfolyam, 1-30. szám)

2001-01-02 / 1. szám

MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Kinyílt a millenniumi bronzkapu Nemes tettekre szólított fel a pá­pa az Úrangyala imádságában. Továbbra sincs nyugalom a köz- szolgálati Cseh Televízióban. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR A köztársasági elnök tíz, ezer és kétezer évről emlékezett újévi beszédében. A tb-támogatott gyógyszerek többsége január közepén két százalékkal drágul. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Bővül a végrehajtók jogköre. Előny a hitelezőnél és a szolgál­tatónál. (4. oldal) Kettészakad a horgásztársada­lom. Nemcsak hobbi, sokaknak a megélhetés alapja is a horgá­szat. (5. oldal) SPORT Rengetegen zárták egy kiadós futással az óévet. (12. oldal) Orbán Viktor miniszterelnök beszéde előzte meg december 30-án Pécsett an­nak a millenniumi és jubileumi bronz­kapunak a felavatását, amely a Bazilika déli bejárata elé került, s amely Rétfalvy Sándor szobrászművész alkotása. PÉCS A megszépült bejáratot Mayer Mihály me­gyéspüspök szentelte fel a népes gyüleke­zet és magas rangú vendégek előtt, miköz­ben megszólalt a Bazilika összes harangja, a fanfárok és az orgona, s a Christus Vincit hangjai mellett ünnepi istentiszteletre vo­nultak a templomba a megjelentek. Magyarország miniszterelnöke évez- redzáró-évezrednyitó beszédének elején üdvözölte a megjelenteket, majd a kapu­ról mint szimbólumról szólt, amely nem­csak bejáratot nyit és zár, hanem határt Több mint 30 millió is jelöl; összeköt és szétválaszt, miként teszi azt az idő is, összekapcsolva a múl­tat a jelennel és a jövővel. Ezek után a következőket mondta;- Az új év nemcsak új évszázad, ha­nem új évezred kezdete is egyben, s ezen az időkapun átlépve magunk mö­gött hagyunk egy olyan századot, amely­re gondolva felemás érzések kavarognak az emberben. Hiszen magunk mögött hagyjuk a saját, személyes életünk egy részét is. Fiatalságunk, szüléink, szerel­meink, barátságaink ehhez az elmúlt századhoz fűznek szorosan, de e század egyúttal a lágerek, kitelepítések, és az or­szágvesztés százada is; háborúk, halál, idegen megszállás, a függetlenség elvesz­tése és elnyomás. Ezért talán mondha­tom azt mindannyiunk nevében is, hogy felemás emlékekkel telve, de örömmel léptünk át az idő kapuján. Joggal érez­zük: megszenvedtünk és megdolgoztunk azért, hogy embersége­sebb, jókedvűbb és bol­dogabb évszázadban folytathassuk életünket. Szerencse, a csillagok állása és Isten áldása - most mintha minden együtt lenne ehhez, re­ményeink és álmaink megalapozottnak tűn­nek. Olyan korszak kö­„Osszeköt és szétválaszt” vetkezhet ránk, amikor csak rajtunk mú­lik, hogy mire visszük. István királyunk ezer éve államot alapí­tott. István király álmát - megfogyva bár, de törve nem - megőriztük. Az ezredfor­dulóval a remény évszázada köszönthet ránk, egy olyan évszázad, amelyben min­den magyar valóra válthatja személyes ál­mát, és valóra válthatjuk nagy, közös ál­munkat is egy gazdag és erős Magyaror­szágról, benne a gyarapodó-sokasodó, erős, független és szabad nemzetről, amely Európa szívében áll. Egy olyan szá­zad veheti kezdetét, amelyben senkit sem ér kirekesztés, amelyben mindenkire szükségünk lesz, amelyben senkinek nem kell az álmaiból engednie.- Nagyon bízom abban, tisztelt höl­gyeim és uraim - mondta befejezésül Or­bán Viktor -, hogy akikre a nehéz idők­ben számíthattunk - köztük is a katoli­kus egyházra -, azok is velünk marad­nak a XXI. században, a remény évszá­zadában, s immáron nemcsak a túlélés­ben segítenek bennünket, hanem hozzá­adják erejüket ahhoz, hogy közös célja­inkat megvalósíthassuk. K.F. A külső bronzkapu és a 110 éves belső kapu kazettáinak domborművei 33,4 millió forintba kerültek, s ebből 15 milli­ót a millenniumi kormánybiztos „adott’, a külföldi magyarok 9,7 millióval, a harmadik legnagyobb adományozó, a Gau­dium Nostrum Alapítvány pedig 8,6 millióval járult hozzá a költségekhez. A két kapuba 2,7 tonna bronz van beöntve, a munkálatokat a pécsi Újvári-féle öntödében végezték. A külső kapu egyetlen szőlőlevelének súlya 15 kilogramm. Rétfalvy Sándor szobrászművész 1998 november 10-én kapta a megbízást, tiszteletdíja 7,4 millió forint volt. Emelkedett a nyugdíjminimum Az öregségi nyugdíjminimumhoz kötött, a szociális és a gyermekvédelmi törvényben meghatározott ellátások 10,3 százalékkal emelkedtek január elsejétől. Nem fogyunk annyira Budapest A nyugdíj legkisebb összege 18 ezer 310 forint 2001-ben. A gyer­mekgondozási segély (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet) havi összege is 18 ezer 310 forintra emelkedett. Az anyasági támogatás összege a nyugdíjmi­nimum másfélszerese, 2001-ben 27 ezer 465 forint. Rendszeres szociális segélyként bizonyos esetekben a nyugdíjminimum 80 százaléka, 14 ezer 648 forintot adható. Az önkormányzatoknál igényelhető segély összege ala­csonyabb, 12 ezer 817 forint, a nyugdíjminimum 70 százaléka. Az idős korúak járadéka házas­vagy élettársak esetében 14 ezer 648 forintra, egyedülállóknál 17 ezer 395 forintra emelkedett. Az ápolási díj összege 18 ezer 310 fo­rint. A méltányossági esetekben az ellátás összege nem lehet ke­vesebb a nyugdíjminimum 60 százalékánál, azaz 10 ezer 986 fo­rintnál. A rendszeres gyermekvé­delmi támogatás elnevezés kiegé­szítő családi pótlékra változik, a jogosultság feltételei nem módo­sulnak. A kiegészítő családi pót­lék összege 2001-ben havonta 4 ezer forint. A rokkantsági nyugdíj legki­sebb összege az első rokkantsági csoportban 19 ezer 900 forint, a másodikban 19 ezer 220, a har­madikban pedig 18 ezer 310 lett. Budapest A szociális és családügyi minisz­ter szerint az elmúlt év statiszti­kai adatai azt mutatják, hogy a demográfiai helyzet javult.' Har- rach Péter héjfőn a fővárosi Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központban tett lá­togatása alkalmával közölte ezt. A szakminiszter az eseményen arról beszélt, hogy a három meg­határozó demográfiai mutató, mely a születések és a házassá­gok számának növekedését, vala­mint a halálozási arányszám csökkenését jelzi, biztatóan ala­kult. A miniszter hozzátette: az előzetes adatok azt mutatják, hogy a születések száma mintegy 3-4 százalékkal volt magasabb, mint az 1999-es évben. Az állam jövőbeni feladatairól szólva el­mondta: „megpróbálják helyzet­be hozni a szülőket”. Harrach Pé­ter szerint ez azt jelenti, hogy a gyermeknevelés biztonsága érde­kében javítani akarják a gyerme­keket vállalók anyagi helyzetét. Jelezte, ezt a célt szolgálja a je­lentősen emelkedő családi adó- kedvezmény is. _____________■ SO K EZREN GYÖNYÖRKÖDTEK a pécsi tűzijáték fényeiben, az ünneplésnek azonban megyeszerte voltak árnyoldalai is. Szilveszte- ri összeállításunkat a negyedik oldalán olvashatják. fotó: müller a. KOZMA FERENC KOMMENTÁRJA Hagyományőrző áremelések Emlékezetemben az utóbbi új­évek mindig a jóleső testi fáradt­ság jegyében indulnak, az első nap a kialvásé, a pihenés napja. Ránk fér, hiszen hasonlóképpen mindig a pihenés napjai után a kijózanodás napjai jönnek, midőn (és ez az elmúlt tíz-ti­zenöt évben nem pártspecifi­kus) bejelentik a várható ár­emeléseket, s bár előszámol­ni nem igen érdemes, utólag rá-rádöbben az ember, hogy akármennyit is fizet mond­juk ma a megélhetési rezsi címén, az holnap sohase elég. A minap egy régi számlát for­gattam, ötvenfős lakodalom szám­láját. Előételek, aperitif, leves, hús körettel, saláta, desszert, miegy­más. Üdítő és utánrendelés a sze­szesitalból. Soha nem találnák ki, hogy 1970-ben a pécsi Nádor Szál­ló vadásztermében terembérlettel együtt mit kóstált ez az esemény. Alig ötezer forintból megúsztuk. Ebből kifolyólag egyébként még Amit ma kifizet az ember, az holnap sohase elég arra a következtetésre is jutha­tunk, ha összevetjük a lagziárakat, hogy akkoriban kifejezetten érde­mes volt házasodni. Bár, az az ötezer, nem ez az öt­ezer volt. Nos, az évezred a „hagyo­mányőrző” áremeléskörben a közmű, közlekedés, gáz, villany drágulásával startol, előzgeti egy­mást a nagy árrohanásban, s von­záskörzetükben velük fut elfelé a kenyér, a hús, és mindenféle alap­vető élelmiszer ára, minden, amit szállítani, vinni kell. Ami energiaigényes. Ez az újév menetrendszerű első pofonja (mindig így volt), s hogy bele ne merészeljék be­tegedni az ember, gyors ütemben követi ezt az első- szériás dömpinget a gyógy­szerárak emelése is. Ha nem is holnap vagy holnapután, de ami késik, nem múlik, nincs sok értel­me tehát előre örvendezni. Higgyenek nekem, és ne kétel­kedjenek a saját tapasztalataik­ban. Drágább lesz a patika úh 3. oldal i i 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom