Új Dunántúli Napló, 2000. december (11. évfolyam, 329-357. szám)

2000-12-01 / 329. szám

Gazdasági tükör Nem lehet hazánkban gabonahiányról beszélni, mégis hiánypszichózis jelei mutatkoznak Makay György szerint. (6. oldal) Hetedik oldal A társadalomföldrajzban is otthon lévő Lehmann Antal azt vallja, hogy minden mindig mindennel összefügg. (7. oldal) Sport Nem mindennapi sikert vitt véghez szerda este a magyar női kosárlabda­válogatott, a sajtóban mégis támadták. (20. oldal) 361.600 Ft előleggel! A MEGGYŐZÉS MESTERE Zalai 733'pécs Autóház Északme9ye,dűl<í2' Tel.: 72/549-559 Bfj&ib oooüomff ßftRDI AUTÓ Minden ami az autómhoz kell! PÉCS, FARKAS ISTVÁN U. 2. Tel.: 72/222-523, 72/516-800 8% kedvezmény i hirdetés felmiil;tlójáii;ik! 1 MAI SZAMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Orosz-fehérorosz vámunió. A szakemberek körében nem kevés aggodalmat gerjeszt a tervezet. Békefenntartás Koszovóban. A NATO mindent elkövet a fe­szültség enyhítéséért. Európában népbetegség a vásár­lás. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Összefogás a csatlakozásért. Népszavazás dönt az EU-ba tör­ténő belépésünkről. Közlekedési pontrendszer, hat­párti egyetértéssel. A büntető­pont-tervezet jelentősen eltér a hónapokkal ezelőttitől. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Pécs: nyugtalan takarítók - taka­rítás után. Komló: Össztűz a polgármesteri lakásvásárlásra. (4. oldal) Egészségügyi sztrájk a megyé­ben is. (5. oldal) Pécs is feliratkozott a világörökségi listára Az UNESCO Világörökségi Bizottsága a héten megtartott ausztráliai ülésén Pécs ókeresztény emlékeit a világ- örökség részévé nyilvánította - jelen­tette be Rockenbauer Zoltán, a nem­zeti kulturális örökség minisztere tegnap délben a minisztériumban megtartott sajtótájékoztatóján. Ha­zánkat az ülésen Visy Zsolt államtit­kár-helyettes, pécsi régészprofesszor képviselte. PÉCS Rockenbauer Zoltán miniszter és Németh Ferenc, az NKÖM Világörökség Nemzeti Bizottságának titkárságvezetője arról tájé­Megőrizni és továbbadni A világörökségi listán eddig több, mint 100 ország csak­nem 600 objektuma szerepel. A turisztikai jelentőségük mellett a legfontosabb az örökségként való továbbadásuk az utókornak. Magyarország eddigi világörökségi objek­tumai: Pannonhalma, Hortobágy, a budapesti Belváros előtti Duna-part, a Vámegyed, Hollókő és az aggteleki- karszt barlangjai. A világ néhány legismertebbje: az indiai Tadzs Mahal, a Yellowstone Nemzeti Park és a Latin­amerikai Machu Pichu romvárosa. koztatott, hogy az UNESCO ezúttal Ausztráliában ülésezett döntéshozó szer­vének 21 tagja egyhangúlag hozta meg a baranyai megyeszékhelyre kedvező hatá­rozatát. A nemzetközi tanácsadói testület szóvivője a döntést követő nyilatkozatá­ban külön kiemelte a pályázat példaérté­kű vonásait. Rockenbauer Zoltán a sajtó- tájékoztatón bejelentette: megállapodott Járni Zsigmond pénzügyminiszterrel ab­ban, hogy a közeljövőben 20 millió forin­tot fordít az állam az ókeresztény sírkam­rák közvetlen környezetében található középkori építmények rekonstrukciójára.- Nagy örömünkre szolgál, hogy a pé­csi ókeresztény festett sírkamrákat és kör­nyezetüket felvették a világörökség részét képező emlékek sorába - mondta lapunk­nak Mayer Mihály megyéspüspök a hír hallatán. - A keresz­ténység 2000 éves, fo­lyamatos jelenlétét ékesen bizonyítják az objektumok. A sírkam- raegyüttes egyedülál­ló, hiszen az Alpoktól északra csak váro­sunkban találjuk meg a 4. évszázad keresz­ténységének bizonyí­tékait. Amikor arról beszélünk, hogy Ma­gyarország az Európai Unió tagja legyen, büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy Európát min­dig az a keresz­tény szellemiség jellemezte, ame­lyet ezek az em­lékek is bizonyí­tanak. Együtt örülünk Pécs minden polgárá­val, hogy a Bazi­lika tövében lévő ókeresztény te­metkezési hely a világörökség ré­sze lett. Dr. Újvári Jenő, Pécs alpolgármes­tere szintén annak az örömének adott hangot, hogy a döntés révén a vá­ros több éves előz­mények után vég­re méltó tagja lett a világörökséggel rendelkezők né­pes családjának. A megyéspüspökkel egybehangzóan Sikertörténet harmadszorra Az UNESCO 1972-ben határozta el a világörökségi lista létre­hozását. Először 1978-ban kerültek fel rá emlékek. Pécs fel­jutását a tegnapi sajtótájékoztatón a város 20. századi törté­nete legjelesebb eseményének minősítette dr. Toller László polgármester. Ugyanazzal az emlékkel csak egyszer lehet pályázni. A cím vissza is vonható, és nem pénzes elismerés. Pécs történelmi belvárosát először 1986-ban jelölték, de a terület túl nagynak találtatott, a kormány visszavette a pályázatot. Ez történt 1998-ban is az 1997-es anyaggal: a városmag északnyugati része is sok volt. Az 1999 nyarán benyújtott - s közben át­dolgozott - pályamunka az ókeresztény emlékekre koncent­rált. D. I. méltatta a keresz­ténység jelenlétének kétezer éves tényét, különös tekintettel az Európához való vi­szonyunkra, az EU-hoz való csatlakozási törekvéseinkre. A világörökség részévé minősített műemlékek újabb vonással gazdagítják a város kulturális arculatát, és annak idegenforgalmi jelentőségét is nö­velik. B. K. Újból sugárzik az erőmű? Ma ismét szavazhatnak olvasóink Kellenek-e helyben is az üvegzsebek? Pécs-Mohács-Komló, DN Miként arról beszámoltunk, a par­lamenti koalíciós frakciók együtte­sen olyan javaslatot tettek, hogy a Tisztelt Ház tagjai a jövőben éven­te, az eddiginél szélesebb körűen adjanak számot vagyonukról. Eszerint a nyilatkozatok a jövő­ben teljesen nyilvánosak lesznek, kötelező lesz a képviselőknek be­számolni az ingatlanokról, és min­den olyan ingóságról, aminek érté­ke meghaladja a mindenkori kép­viselői alapilletmény hatszorosát. Ugyancsak számot kell adni egye­bek között az értékpapírokról, a tartozásokról, a készpénzvagyon- ról is. Lapunkban már közzétettük az eddig hozzánk eljuttatott s mosta­náig titkosan kezelt nyilatkoza­tokat, s hamarosan a még hiányzó­kat is közöljük. Kérdésünk a következő: Kiter- jesztené-e Ön a bevallásokat a he­lyi képviselőkre is? Szívesen vesz- szük, ha kifejti véleményét is. Sza­vazni ma 15-19 óra között az 505- 013-as, 505-045-ös szerkesztőségi, Komlón a 487-876 -os, Mohácson az 510-083-as telefonszámokon lehet. Az interneten is várjuk vok- saikat a www.dunantulinaplo.hu címen. Az eredményt szombati számunkban olvashatják. m. b. Csernobil Tegnap egy letört betondarabot ta­láltak a csernobili atomerőmű szarkofágja mellett. A hatóságok szerint egy 20 cm-es törmelékről van szó. A felületén mért sugárzás 200 RÉM, amely 150 ezerszer na­gyobb a megengedettnél. Egy ille­tékes azonban azt állította, hogy a levált tárgy miatt eddig még senki sem betegedett meg. Mint arról a Dunántúli Napló már beszámolt, hétfő reggel a Vinnicja-Csemobil közötti 750 ki­lovoltos távvezeték hirtelen frek­venciacsökkenése miatt leállt a csernobili atomerőmű 3. reaktor­blokkja. Akkor azonnal megkezd­ték a javítást, és úgy tűnt, hogy a háttérsugárzás az erőmű területén nem haladja meg a szabványokat. A csernobili atomerőműben a 3. reaktor volt az egyetlen mű­ködőképes. Ma ugyan újraindít­ják, de december 15-én végleg leállítják. FÓRUMOT RENDEZTEK a január 1-jétől közalkalmazotti jogviszo­nyukat elveszítő pécsi takarítónőknek. írásunk a 4. oldalon olvasha­tó. FOTÓ: MÜLLER ANDREA CSERI LÁSZLÓ KOMMENTÁRJA Zsaruinvázió Lassan beköszönt az igazi tél, egy­re közelebb kerülünk az ünnepek­hez. Az utcákon, tereken, bevásár­lóközpontokban mind gyakrab­ban találkozunk a Mikulásokkal, akik az elmúlt években úgy elszaporodtak, mint a vásár­ban a zsebtolvajok vagy város szélén a varjak. A Mikulásoknál idén csak a rendőrök lesznek többen, ugyanis a rendőrfőkapitány minden emberét az utcára küldi, még tán azokat az al­kalmazottakat is, akik valamire való bűnügyet csak a Columbo- ban láttak eddigi életük során. A város tele lesz egyenruhás és civil rendőrökkel, s ha valaki ferde szemmel méreget bennünket a boltban, arról hirtelen nemigen tudjuk megállapítani, hogy zsaru-e vagy zsebtolvaj. Ez attól függ, hogy mi lesz a szemezés végered­ménye: a pénztárcánktól vagy a szabadságunktól foszt-e meg bennünket. Ha valaki ferde szemmel méreget bennünket a boltban, arról nemigen tudjuk megállapítani, hogy tényleg zsebtolvaj-e- Maga rendőr? - Á nem, csak elbambultam. - Nagyjából ezt a módszert ajánlhatnánk a tisztán látáshoz, ha egyáltalán szeret­nénk tisztán látni majd ebben az ügyben. Mert az örömteli hír, hogy a bevásárlók biztonságér­zetének növelése érdekében fo­kozott közterületi ellenőrzést vé­geznek rendőreink, de azt tudni­uk kell, hogy manapság a bizton­ságérzet rendőr láttán nem túlsá­gosan növekedik. Erről persze nem a mun­kájukat tisztességesen vég­ző rendőrök tehetnek, ha­nem azok, akik némi „ak­ták” reményében beleszé­dültek az alvilág sötét bugy­raiba. Mert ha mélyebben belegondolunk, fenti pél­dánk esetében egyáltalán nem biztos, hogy aki a pénztár­cánkat elveszi, az nem lehet rendőr. Mindezek után senki se gon­dolja, hogy csupán a rendőröktől kell tartanunk. Óvakodjunk a Mi­kulásoktól is! Minden rendőr... A4. oldal Mai időjárás: ß li- * || # ßff Változó felhőzet mellett pár órás napsütés várható 1, +9 °C Háromnapos előrejelzés: Szombat Vasárnap Hétfő ZZT) í . ­Ködös, Felhős, Felhős, párás borús borús 0, +6°C-1, +5 °C-1, +6 °C

Next

/
Oldalképek
Tartalom