Új Dunántúli Napló, 2000. szeptember (11. évfolyam, 240-269. szám)

2000-09-02 / 241. szám

BARANYA I T Ü KÖR Új Dunántúli Napló - 5. oldal 2000. Szeptember 2., szombat _____Hírcsatorna____ MEZ ŐDÖN A FALUHÁZTÓL a település széléig húzódó csaknem hatszáz méteres járda- szakaszt felújítja az önkor­mányzat. A kivitelezés befeje­zéséhez pályázaton többlet­pénzt szerzett a község. (cs) TEKLAFALU DOHÁNYOSAI. A 162 éves ormánsági település új zászlót és címert szentelt. A címer felületén helyet kapott egy téglaforma az agyagégető ősöket idézve. A három do­hánylevél arra utal, hogy Tolna megyei dohánytermesztők ala­pították a falut. A búzakoszorú, a gereblye és a kasza a földmű­ves múltra emlékeztet. (cs) VÉKÉNY MOST AVATOTT fa luházában a község történel­mét, családi szokásait, ünnepeit és néprajzi érdekességeit bemu­tató fotótárlat nyílt. A képek magánfelvételek. Van, amelyik csaknem százéves. (cs) TORMÁS is azt tervezi, hogy a köztereken és az utcákban energiatakarékos lámpákat sze­relnek fel. A megoldás révén 20-30 százalékkal is csökkenhet az éves áramdíj. (cs) ABALIGET idegenforgalmi ér­dekességeit, így a gyógybarlan- got, a golfpályát és az öreg templomot mind több külföldi keresi fel. A falut főként német, holland, angol és belga turisták látogatják. A hollandok a kerék­pártúrákat kedvelik, míg az an­golok és a belgák inkább gyalo­golnak az erdőkben. (cs) NAGYPETERDEN asszonykó rus szerveződött húsz alapító részvételével Gilice Tamás kez­deményezésére. A kórustagok népdalokat valamint egyházi énekeket is előadnak. A csoport Botykapeterden is fellépett, akik nagydobszai szereplésre is készülnek. 1 icsi Üresen álló traumaközpont Továbbra is egyeztetés alatt a Honvédkórház ügye Lassan már másfél éve áll üresen, használa­ton kívül a régió, sőt a Dunántúl legmoder­nebb baleseti ellátást nyújtani tudó köz­pontja. A mintegy egymilliárdos beruházás ugyan elkészült, a centrum működhetne, ha sikerülne összekapcsolni a Honvédkórház­zal. A gyógyító intézmény átadásának kér­déséről azonban továbbra is egyeztetnek a Honvédelmi Minisztériumban. Pécs-Budapest A politikai döntés arról, hogy a pécsi Honvédkór­ház kikerül a katonai egészségügyből, s más szerv felügyelete alá rendelik, egyáltalán nem új keletű. Ugyanis már az 1999. december 7-én elfo­gadott 2322. számú kormányhatározat, amely a stratégiai felülvizsgálatról rendelkezik, kimondta ezt a döntést. Sokáig azonban számottevő lépé­sek nem történtek az ügyben. Bánki Erik országgyűlési képviselő március­ban interpellációt intézett a parlamentben dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszterhez, sürgetve a minél előbbi, zökkenőmentes átadást az orvos- tudományi egyetemnek. Erre a honatya szerint azért is szükség van, mivel a Honvédban dolgozó orvosok, ápolók bizonytalannak érzik jövőjüket, sokukat a megye más gyógyító intézményei is megkeresték állásajánlattal. A szaktárca vezetője egy munkacsoport felállí­tását ígérte, amely az átadás-átvételt szervezné. Emellett dolgozni kezdett egy külső szakértői cso­Igény a szakértő gárdára A honvédségi egészségügyi intézmények átadása nem min­denhol zajlott le zökkenők nélkül, megesett, hogy a korábbi dolgozók csaknem kétharmadát el kellett bocsátani. A külső szakértői csoport által elkészített tanulmány lapunk érte­sülései szerint azt javasolja, hogy a pécsi Honvédkórházban eddig is működő osztályokon ne hajtsanak végre nagyobb át­szervezéseket, így itt feltehetően nem kell nagyobb elbocsátás­ra számítani. Erre a honvédelmi tárca és a többi érintett fél kompromisszumos megoldása is garanciát adhat, az intézmény 10 százaléka ugyanis valószínűleg katonai kézben maradna. port, felmérte a Honvédkórház és a Pécsi Tudo­mányegyetem Egészségtudományi Központjának helyzetét, a kapcsolódó pontokat, hogy minél gaz­daságosabban, de az orvosi szempontokat is figye­lembe véve működhessen tovább az intézmény. A vizsgálatok elkészültek, a hatástanulmány jelenleg a Honvédelmi Minisztérium különböző fórumai előtt van. Ha megszületik a döntés, és valóban átkerül a Pécsi Tudományegyetem keze­lésébe a Honvédkórház, azt szentesíteni kell az universitas karának és az egyetem szená­tusának is, azonban vélhetően ezzel nem lesz gond. Bár a hosszadalmas egyezte­tés a Honvédkórház napi mű­ködését nem veszélyezteti, hi­szen az intézménynek 2000. december 31-éig van szerződé­se az OEP-pel, ugyanakkor a Honvéd mellett lassan másfél éve elkészült trau­maközpont a huzavona miatt működésképtelen. A szakemberek szerint a rendkívül komolyan felszerelt, a Dunántúlon egyedülálló egység a mostaninál jóval nagyobb esélyt biztosítana a bal­esetet szenvedetteknek a felgyógyulásra. A legmo­dernebb technikával felszerelt centrum felépítése, beszerelése és bútorozása csaknem egymilliárd fo­rintba került. Az épületet tavaly tavasszal, a mun­kák befejezésekor közösen tekintette meg dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter és dr. Svéd László (képünkön) tábornok, a Magyar Honvédség egészségügyi csoportfőnöke. Akkor már lehetett tudni, hogy a központ csak a Honvédkórházzal együtt működőképes, mivel a épületben csak a műtő, az ambulancia és az egyetemi tanszékek ta­lálhatóak, a fekvőbeteg-ellátást a Honvéd biztosít­hatná. Azóta az őrzés, a fűtés ko­moly tételt jelent az egyetemnek. Ráadásul a tervezett fejlesztésnek a traumaközpont csak az első lép­csője, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával megvalósítható lenne a félig, a keretépületek szintjén már készen álló második fokozat is, amely a sürgősségi betegellátást hoz­ná létre. Ezzel, valamint a Honvéd­kórházban jelenleg is jól működő égési sérülteket kezelő osztállyal együtt hazánk egyik legmodernebb gyógyító központja jöhetne létre. Arról egyelőre nem tudni, mikorra fejeződnek be a Honvédelmi Minisztériumban az egyeztetések az átadásról, ami megoldaná a trau­maközpont ügyét is. Az egészségügyi tárca vélemé­nye szerint az átadást - s nemcsak a megállapodást - ez év végéig kellene befejezni. nyaka Szabolcs Kitüntetések Pécs város napján A Közgyűlés Tüskés Tibor író és dr. Csordás Gábor részére a „Pro Civitate” kitüntetést, a Hanns Seidel Alapítvány, Uhrik Teodóra táncművész és dr. Horváth Csaba politológus részére a „Pro Communitate” kitüntetést ado­mányozta. Dr. Farkas Károly volt jegyző, Jandó Jenő karnagy, a Kollár Szaniszló-Kollámé Adatzsity Mag­dolna tanár házaspár és dr. Fendler Kornél orvos a „Városháza Emlék­érem” kitüntetést vehette át. „Pécs Város Közművelődési Díja” kitüntetést kapott Kós La­jos bábművész, „Pécs Város Ok­tatási Díja” kitüntetést vehetett át dr. Szilágyi Vera tanár, „Pécs Város Művészeti Díja” kitünte­tést kapott Vincze János ren­dező. A Közgyűlés Schwaara László ré­szére a „Pécs Város Testnevelési és Sport Díja” kitüntetést, Egyed Ró­bert részére a „Pécs Város Műszaki Díja” kitüntetést, Érdi-Krausz Gábomé részére a „Pécs Város Szo­ciális Díja” kitüntetést, Szilágyiné dr. Szeitz Márta részére a „Pécs Vá­ros Közszolgálati Díja” kitüntetést adományozta. A „Pécs Város Tu­dományos Díja” kitüntetést Móró Mária Anna, míg Gálfiné Magyar Ibolya a „Pécs Város Humanitárius Díja” kitüntetést vehette át. A Sport Támogatási Közalapít­vány emlékplakettjét és oklevelét kapta Németh Karola, Petrovics József és Sudár Ferenc. „Pécs Megyei Jogú Város Mil­lenniumi Díja” kitüntetésben ré­szesül Balikó Tamás, a PNSZ igazgatója, Bánky József zongora- művész, dr. Bebesiné Túri Kata­lin, a Nevelési Központ igazgató­ja, dr. Bellyei Árpád, a PTE Orvos- tudományi és Egészségtudomá­nyi Központ elnöke, Bencsik Ist­ván szobrászművész, dr. Benedek Ferenc, a római jog professzora, Bóka András, a Református Egy­ház Baranya megyei esperese, dr. Bőbei Hubert, nyugalmazott köz- tisztviselő, Garamvölgyi János, a Mecseki Szénbányák nyugalma­zott vezérigazgatója, dr. Herczeg Géza, a nemzetközi jog profesz- szora, Higi Gyula, a Pécs-bara- nyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Horváth Gyula, a Du­nántúli Tudományos Intézet igaz­gatója, Kemer Lőrinc, a Lenau Egyesület elnöke, Lovász Lázár olimpiai bronzérmes sportoló, Maszler József, a Tettye vendéglő vezetője, Mayer Mihály megyés püspök, Pitti Zoltán, Pécs volt ta­nácselnöke, Ranga László autó- versenyző, Reijo Itkonen, az Elcoteq volt igazgatója, Schön­berger András, az Izraelita Hit­község főrabbija, Tillainé Meráz Ágnes karnagy, dr. Tóth József, a PTE rektora, Tóth Sándor, a Pécsi Balett volt igazgatója, Varsányi Ferenc evangélikus lelkész, dr. Vass László, a Collegium Seraphicum igazgatója. A nap mosolya Bilits Viktória (Pécs) További képek: www.dunantulinaplo.hu * Életkor: 19 Magasság: 162 cm Foglalkozás: tanuló Családi állapot: hajadon Csillagjegy: skorpió Hobbi: lovaglás, aerobik Kedvenc étel: tojás Kedvenc ital: ásványvíz Játékra, egyfajta fürdőruhás szépségversenyre hívjuk! Ha Ön 16 éves elmúlt, és még nincs 35, valamint úgy érzi, hogy szívesen megmutatná magát fürdőruhában vagy bikiniben, akkor küldje be lehetőleg nem túl régi fürdőruhás fényképét lapunknak. A képeket szakemberek zsűrizik, a legfotogénebb hölgyekről ezután profi fotóriportereink készítik el a megjelenésre szánt képeket. A fotók augusztus 21-től négy héten át jelennek mega Dunántúli Naplóban, és megtekinthetőek lesznek az interneten is, a www.dunantulinaplo.hu címen. A versenyben résztvevő hölgyek közül olvasóink szavazatai alapján az első három helyezett egy-egy tíznapos, kétszemélyes görögországi utazást nyer! Olvasóink ennek a szelvénynek a beküldésével, telefonon és interneten is szavazhatnak arra, kié is a legszebb mosoly. Érdemes voksolni, hiszen a szavazók között szintén gazdára talál egy kétszemélyes, tíznapos görögországi utazás! Címünk: Dunántúli Napló, Pécs, 7601 Pf. 134. A borítékra írják rá: „A nap mosolya"! A szavazó neve: _________________________,_______ A szavazó pontos címe:____|___________________I Az elmúlt két hétben megjelent tizenkét fotét és a szavazószelvényeket a Vasárnapi Dunántúli Naplóban együtt is közzé tesszük. Hétfőn Horváth Mónika magyarszéki hölgy fényképét közöljük. Mobil kutak: nagy a homály Pécs-Budapest __ To vábbra sem tudható sem­milyen konkrétum a Magyar Autóklub (MÁK) kezdemé­nyezéséről, amely szerint a kíub mobil üzemanyagtöltő állomásain a piaci árnál tíz­tizenöt forinttal olcsóbb benzint tankolhatnánk. A MÁK a nyár elején tette közzé felhívását, amelyben arra kérték az autósokat, hogy ezerkétszáz forint ellenében a MÁK által felál­lított kutaknál a pártolói tagdíjat befizetők az aktuális áraknál ol­csóbban tölthetnék meg tankjai­kat. Bár azóta a benzinára nem emelkedett, mégis sokan várják a kutak üzembe helyezését. La­punknak korábban Tóth István, a MÁK főtitkárhelyettese elmondta, biztos abban, hogy az állomások megnyílnak, s folyamatban van a szükséges engedélyek beszerzé­se. Arról azonban sem ő, sem pe­dig más illetékes nem volt hajlan­dó nyüatkozni, hogy pontosan há­nyán is fizették be az összeget, il­letve hogy hol és mikor állítják fel a konténerkutakat. Információink szerint az autóklub Baranyában biztosan szeretne kutat telepítem, s az ország más részein egymástól elérhető távolságban szándékoz­nak elhelyezni azokat. Dr. Varga Lászlóné, az autó­klub megyei területi vezetője kér­désünkre a következőképpen fo­galmazott: - A nyári szabadsá­gokra való tekintettel nincs új in; formációm a témával kapcsolat­ban. Azt tudom, hogy megalakult az a részleg, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik, ősszel pedig sajtótá­jékoztatón jelentik be a fejlemé­nyeket. Az összegyűlt pénzt egy elkülönített számlán kezeljük. A területi vezető arról is beszá­molt, hogy eddig még egyetlen au­tós sem gondolt arra, hogy vissza­kérje a befizetett pénzét, s erre egy­általán nem is számítanak. A kér­dést illetően a MÁK országos veze­tőit is szerettük volna megszólal­tatni, ám pénteken, csakúgy mint a hét előző napjain műiden nyilatko­zatra jogosult elérhetetlen volt. Egy pécsi ügyvéd felvetésünk kapcsán úgy vélte, hogy egészen biztosan megtalálható az a jogi út, aminek révén - ha végül mégsem nyílnának meg a kutak - a befize­tők visszakövetelhetik pénzüket. MÁTÉ BALÁZS Az indulás pillanata: már látják a célt FOTÓ: LÄUFER LÁSZLÓ Bányásznap: újból emléktúra Tegnap kezdődött az 50. bányásznap megemlékező ün­nepsége a Csertetőn. Felelevenítettek egy régi hagyo­mányt, megrendezték a csertetői emléktúrát. Komlón pedig felavatták azt az emlékművet, amely a föld alatt életüket vesztett, kőbe vésett nevükkel szereplő 320 bá­nyásznak állít örök emléket. Pécs-Komló Régmúlt időket felelevenítve, a pécsbányatelepi fiatalok, a Bá­nyász Kulturális Egyesület köz­reműködésével, a harmincas évek bérharcainak három áldo­zatára emlékezve elevenítették fel a csertetői emléktúrát. Igaz, 15-20 évvel ezelőtt nem a szep­temberi bányásznapi ünnep­séghez kötődően zajlott ez a sportesemény, a kulturális egyesület viszont úgy gondolta, nem az időpont a fontos, ha­nem a megemlékezés ténye. Ahogy az már 15-20 éve tör­tént, a megszokott útvonalon, Vasasról indulva vágott neki az all ötfős csapat, amelynek tag­jai a bányavagyon hasznosító dolgozóiból, pécsbányatelepi fiatalokból, a Gandhi, a Kodály Gimnázium, és a Csokonai Ál­talános Iskola diákjaiból verbu­válódott. A túra végpontján a Csertetőn a mecseki bányászkodással kap­csolatos kérdésekre kellett a résztvevőknek válaszolniuk, akik ezt követően, a késő dél­utáni órákban a szintén hagyo­mányosan megrendezett emlé­kező ünnepségen is részt vettek. A három áldozatnak állított em­lékmű talapzatán a hozzátarto­zókon kívül elhelyezték koszo­rúikat a megye államigazgatási szervezetei, a szakszervezetek, az erőmű és a bányavagyon- •hasznosító részvénytársaság, valamint a politikai pártok kép­viselői. A mai napon már csak egy esemény kötődik a megemléke­zéshez, mégpedig a pécsbányai temetőben lezajló koszorúzási ünnepség. A nap további részé­ben a pécsbányatelepi sportpá­lyán (rossz idő esetén a Zalka Máté Művelődési Házban) az önfeledt szórakozást kínálják a rendezők: itt lép fel Eszményi Viktória és Heilig Gábor és Ihos József humorista. S hogy a pécs- bányaiak se maradjanak ki a meszesi eseményekből, fél ket­tőtől kezdve ingyenes különbus­zokkal szállítják az érdeklődőket a helyszínre. A komlói köznyelvben rövi­den csak Bányászemlékműként emlegetett alkotást már építése­kor is a bányában elhunytak em­lékművének szánták. Sokáig va­júdott az a lakossági elképzelés, amely szerint fel kellene tüntetni rajta azok nevét is, akiknek em­lékét őrzi. Most végre megtör­tént a várva várt kiegészítés. A tervező, iff. Szabó János szob­rászművész alkotását helyi vál­lalkozók közreműködésével ké­szítették el. A közel tíz méteres monolitbeton támfalon, fekete gránittáblába vésték annak a 320 személynek a nevét, akik életü­ket vesztették a föld alatt. Pénte­ken a bányásznapi megemléke­zés már a kiegészült emlékmű­nél zajlott. B. G.-N. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom