Új Dunántúli Napló, 2000. szeptember (11. évfolyam, 240-269. szám)

2000-09-16 / 255. szám

8. oldal - Új Dunántúli Naplő K U L T Ú R A 2000. Szeptember 16., szombat MŰVELŐDÉS Oldalszerkesztő: Hírcsatorna EXPEDÍCIÓ EGY. Ez a neve annak a programnak, amelyet Lipcse legrégebbi gyermek- és ifjúsági színháza, a Theater Bagage bocsátott útra, s amely- lyel a társulat 18-án fog ven­dégszerepelni Cserkúton. A vándorszínház Szabó Zsuzsa bábművész munkásságát is­merve érkezik Magyarország­ra, s a „Vendégmarasztaló” ud­varán késő délutántól adják elő műsorukat. A német együttes apró „színházi vásárt” állít fel, kis mozijukban pedig fil­meket mutatnak készülő műso­raikból. (ly) AFFINITÁS címmel nyílik meg a pécsi Platthy György festőmű­vész kiállítása 20-án a Civil Kö­zösségek Házában Pécsett. A 17 órakor kezdődő tárlat elé dr. Újvári Jenő alpolgármester mond köszöntő szavakat. Az 1908-ban született alkotó töb­bek között a pécsi Tanárképző Főiskola rajz tanszékét is vezet­te, és számos szakkönyv is fű­ződik a nevéhez. A baranyai megyeszékhelyen utoljára 7 éve volt kiállítása. (ly) ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁS. Ma kü lönleges válogatás nyílik a sik­lósi vár galériájában. 16 órakor Vida Dezső festőművész élet­mű-kiállítását nyitja meg Lan­tos Ferenc, aki az alkotót e szavakkal ajánlja a közönség figyelmébe: „Művei, a maguk sajátos festői és plasztikai esz­közeikkel mindig a konkrét és helyhez kötött gondokra és emberi tartalmakra reagálnak. Mindezt avval a nagyobb rálátású igénnyel teszi, mely munkáit és a belőlük su­gárzó szellemiséget mindenütt és mindenkor érvényessé te­szi.” (ly) IRODALMI DÉLUTÁN lesz 18 án a Civil Közösségek Házában Pécsett, amelyen a Népi írók Baráti Társasága Illyés Gyula előtt tiszteleg. A17 órakor kez­dődő eseményen N. Horváth Béla irodalomtörténész tart elő­adást. (ly) HORVÁT NAP. Ma 16 órakor a pécsi Ifjúsági Háztól a Sétatérig tartó felvonulással kezdődik meg az „Isten hozott, kedves vendég!” című, a horvát nem­zetiségi hagyományokat bemu­tató program. Ma 19 órakor az IH-ban, holnap a megye telepü­lésein lép fel a 10 együttes, köz­tük a vendéglátó Tanac is. (LY) Velőrózsák: fények, autók, halottak Hétfőn jelenik meg a Kispál és a Borz nyolcadik stúdióalbuma „Sok munka van abban, hogy ennyire félősek, halottak vezetnek itt riadt kis élőket, az istenük tököl de min­dennap úgy van, hogy hátha ma van utoljára, akkora lárma” - erre ébred­tem ma, azaz eztet mormoltam ma­gamban, úgyhogy előre mondanám, nem lesz ez az írás teljesen rendben, mármint távolságtartásilag, hogy ért­hető legyek. Velőrózsák címmel hét­főn jelenik meg a Kispál és a Borz nyolcadik stúdióalbuma. Velőrózsák akart lenni már a Holdfényexp- ressz is, aztán mégsem az lett, ez előbbi tagmondat persze egyértelműen követke­zik az előtte állóból, mindegy, a lényeg az, hogy egyet csúszott a cím, de passzol is eh­hez a lemezhez, bár a szövegek közt nincs se velő, se rózsa, csak vér és bél, de az is elég gusztustalan. A Vér és bél egyébként egy brazil sorozat címe („régóta megy”), mármint a lemez hasoncímű dalában, mert a valóságban nincsen ilyen, a tudomány mai állása szerint legalábbis. Sok okosságot bírnék írni az új album­ról, példának okáért olyanokat, hogy zenei­leg igencsak eklektikusra sikeredett, szöve- gileg azonban és ellenben viszont koncep­tuális, de nagyon, s ki is ragadnék néhány, a konceptualitást meghatározó szót: fény, autó és halott, mely szavakat az alábbiak­ban ki is fejtenék, ha megengedik. A kifej­tésben segítségemre volt a szerző, Lovasi András (képünkön), a biztonság kedvéért, mégis vérciki lenne, ha orbitális baromsá­gokat írnék, mondjuk azt, hogy „érződik az albumon a sok koncertezés: állni a fényben, autóval hazamenni, az ember a fáradtságtól halottnak érzi magát” - meg ilyeneket. Fő a biztonság. Szóval a fény az egy pozitív dolog, leg­alábbis itten - állítja a szerző (Kapcsolj le mindent, Fényben úszunk, Hang és fény). Ezzel a megjegyzéssel persze nem va­gyunk sokká beljebb, de ha belegondo­lunk, mély igazságot rejt, nemrég például egy áramszolgáltató cég gigaposzterén is ez virított: „Ha van fény, van minden”. Meglát­juk mink az összefüggéseket azért. Az autómotívum (Az autóm és én 0., Az autóm és én 1., Az autóm és én 2., Nincs nagy baj) már korábban is felbukkant a Kispál-dalokban, itt azonban három is cí­mében rejti a gépkocsit, mint olyat, aminek az volna a jelentősége, hogy az automobil (állítja Lovasi) életünk központi részévé vált (v.ö. Orbán Viktor: Három gyerek, há­rom szoba, négy kerék c. műve), s ez így is van, ráadásul ezt vezetés közben mondja (hogy kihangosítóval-e avagy sem ez most mindegy), a benzináremelés küszöbén, amely tény különös nyomatékot ad az amúgy is velős filozófiának. A három azo­nos című dal közül az elsőből mondjuk (nem nehéz megjósolni, merthogy gyakor­latilag egyetlen másodperc) sohasem lesz a Jákshow Hot 40 leggyakrabban forgatott felvétele, na persze a többi sem, de ez már egy nagyon specifikus probléma, amely­nek kifejtésére ez a hely kevés, ily módon tehát eltekintünk tőle. Végül pedig itt volna ez a halott-téma, amely legerőteljesebben a Hang és fény cí­mű slágergyanús nótában (jó ebédhez szól) artikulálódik. A szerző sajátos világlá­tása szerint ugyanis (amellyel e sorok írója akár egyet is érthet) a minket amúgy körül­vevő (könnyűzenei, kulturális, politikai és köz-) élet szereplőinek egy jelentős része látszatra ugyan nem, valójában azonban már évek óta halott. Erről szólna egyébként a Fényben úszunk fent idézett része, amellyel a cikket indítani merészeltem. A Hang és fényben ugyanez ekként fogal­mazódik meg: „Csak hang legyen és fény, és sok szép halott állat mutassa neked, mennyivel jobb nálad”. A Mialatt az ég című­ben pediglen: „Ha a nagy művész a haldok­lást jó pénzért cukorba mártja”. Ideje átnyergelnünk, és értékelnünk az album zeneiségét is (bár a Kispál és a Borznál a szöveg legalább annyi­ra, ha nem fontosabb, blabla), de hát még­iscsak egy zenekarról van szó és nem egy szavalókórusról, hogy mást ne mondjak. Meg fog lepődni a tisztelt lemezvásárló, illetve csak az, akik e sorokat nem olvassa, mert nem tud fölkészülni, szóval ez a le­mez annyira nem következik a Holdfényexpresszből, (frappáns hasonlat helyett) hogy csak na. Mint már megje­gyeztem volt, kellően eklektikus az album, egyik dal másmüyenebb, mint a másik, ami annak tudható be, hogy a Velőró­zsák egy vállaltan összelopott lemez, vagy hogy szebben fejezzük ki magun­kat, egy igényes retro-album. Példá­ul van Cake- és Roger Waters- és Lou Reed-dal is, vagy countryval vegyült klezmer, de még latin mu­zsika is: Az embe­rek megértik (a dal Enrique Iglesias és a Kaláka között van félúton - mon­dotta volt Lovasi egy igazán őszinte pillanatában.) Mindazonáltal ezek a dalok azért nya­kon vannak öntve rendesen, tehát nem na­gyon tudnák őket letagadni Kispálék, ha akarnák se („Nem tudom eladni, ha akar­nám se”). Ezt segítik persze a szövegek (na már megint itt vagyunk, de írásban némi­leg könnyebb szövegeket idézgetni, mint zenét), az olyan Lovasi-toposzok, mint a „homokos vizes sík” vagy a hús és selyem- szalag találkozásának szürreálisként defi­niálható kettőse. Ha gonoszak akarnánk lenni, akkor persze azt írnánk, hogy Lovasiék magukat ismételgetik, de nem akarunk. A lemez biztos nem fog bejönni azok­nak, akik az Ágy, asztal, tv kvázi tingli- tangliján fellelkesülve szerettek bele a ze­nekarba (igaz, ők már egy-két albummal ezelőtt kiábrándultak), és azoknak sem, akiknek a Kispál és a Borz nevű formáció­ról a Kicsit szomorkás, meg a Csinibaba jut eszükbe, viszont vélhetően nagyon fogják szeretni azok, akik a kezdetektől figyelték a csapat fejlődését, és vevők arra, hogy Kispálék egyre merészebb dolgokat, egy­szersmind zeneileg egyre többet és többet adjanak. Végezetül megkockáztatom, a Velőró­zsák ez eddigi legegységesebb, legérettebb Lemezek, dalok, klipek Nagylemezek: Naphoz holddal (1991), Föld kaland ilyesmi (1992), Ágy, asztal, tv (1993), Sika, kasza, léc (1994), Ül (1996), Bálnák, ki a partra (1997) Happy Borzday - koncertlemez (1997), Holdfényexpressz (1998), Velőrózsák (2000) Maxik: Fák, virágok, fény (1995), Kicsit (1997) Tesis a világ (1998), Hang és fény (2000) Egyéb: Tökéletes helyettes 50 percig (demokazetta) (1989), Csinibaba (filmzene) (1996) A Velőrózsák dalai: Az autóm és én 0., Kapcsolj le mindent, Fényben úszunk, Vér és bél, Az autóm és én 1., Hullámtanul­mány, Mialatt az ég, Kicsit had’, Nincs nagy baj, Mégegyszer, Fogás volt temérdek, Az emberek megértik, Hang és fény, Az autóm és én 2. A Velőrózsákról az első klipet most hétvégén forgatják: a kivá­lasztott dal a Mégegyszer. Várhatóan lesz még egy klip, de még nem tudni, melyik dalból. és legizgalmasabb Kispál-album, vagy hogy egyszerűbben fogalmazzak: a legjobb. Igaz, én minden lemezüknél ezt mon­dom. LENDVAI DÁVID Királyi tárlat a Duna-parton Szeptember végéig két alkotó, szobrászművész és a mohácsi káiból látható tárlat Mohácso lériájában. Elhatározták, hogy a millennium évére elkészítik a három évnél hosszabb ideig uralkodó magyar királyok portréját. Az ötlet Jakubecz Györgyé, aki a fát vá­lasztotta szobrai anyagául. Aki elidőzik a művek előtt, em­lékezhet Jakubecz 1996-os tárla­tára: a Mohácsi Szalonon külön- díjat kapott Árpád című munkájá­ért, két év múlva közönségdíjas lett. Az élet iskoláját kijáró mű­vész falemezre karcolt vitorlás hajói - rézkarc finomságú rajzok - a világ számos országába elju­tottak. A hetvenes évek elején to­a lánycsóki Jakubecz György Görgőy Zsófia grafikus mun- i, a Kossuth Filmszínház ga­temfigurákat farag, rövidesen ki­rályfejeket is; készítésüket több­éves kutatómunka előzi meg. El­ső domborműve a hun Attila, amit már ötvennyolc évesen farag ki, ezt követi Árpád, amely bronzba öntve a lánycsóki köz­ségházát díszíti. Az elmúlt tizen­két évben 14 uralkodó képmását készítette el. Az idei évre szerette volna befejezni a magyar királyok reliefsorozatát is, de szívinfarktus hátráltatta munkáját, betegségé­ből adódóan tért vissza a pirografika műfajához. Ösztön­zőerőt jelentett, hogy kérésére Görgőy Zsófia rajzolta meg szá­mára azoknak a királyoknak a portréit, amelyeknek a kifaragá­sára már nem biztos hogy lehető­sége lesz. Az ELTE Bölcsészettudományi ' Karán latin szakos Zsófia Balázs Balázs szobrászművész szabadis­kolájának, majd Lantos Ferenc kép­zőművésznek volt a tanítványa. Az 1998-as Mohácsi Szalonon mutat­kozott be, egy év múlva a III. Mo­hácsi Képző- és Iparművészeti Sza­lonon nyílt meg első önálló tárlata. Érdekli a történelem, ezért is tár­sult szívesen Jakubecczel. A galé­riában most Szent Istvántól Károly Róbertig minden jelentős uralko­dónk arcmásával találkozhatunk, a tájékozódásban katalógus is segít. B. R. Fontos a Pécshez való tartozás erősítése Reagálás a Velencei Biennáléról írt cikkünkre Köszönjük Gárdonyi Tamás úr írását a Velencei Biennále építé­szeti kiállításáról, a rövid tanul­mányban külön is kiemelten be­mutatott pécsi építészekkel, mű­vészekkel. Tisztelettel kérem azonban a felsorolás teljesebbé, pontosabbá tételét, különösen a Pécshez tar­tozás erősítése miatt is az alábbi­ak közlésével. A velencei Magyar Ház (Maróti Géza, 1908.) helyreállítá­sának terveit Csete György és Dulánszky Jenő készítették. Mű­vészettörténész szakértő volt Sü­megi György. A ház ismertetése mellett az ott rendezett kiállítá­son a Csete és Dulánszky szerző­páros más munkáit is bemutatták (Ópusztaszer: Jurta-falu, 1991- 1998; Debrecen: Református templom, 2000.), illetve a ma- gyar-olasz-angol nyelvű kataló­gusok is ismertették, a többi pé­csi résztvevővel együtt. A kiállítá­si anyag Velencéből Rómába ke­rül, majd Budapesten is bemutat­ják az Ernst-múzeumban. A kiál­lítást rendezték: Gerle János és Szegő György építészek, akik egy­ben a katalógusok szerkesztői is voltak. Tisztelettel: Csete György Futnak a képek NAGY IMRE FILMJEGYZETE Csak zene, zene... Nézem Wim Wenders filmjét, a Buena Vista Social Club-ot, s az jut eszembe, hogy amikor egy­szer Gabriel Garda Marquezt re­gényeinek fantasztikus elemei­ről kérdezték, azt a meglepő vá­laszt adta, hogy műveiben egyet­len olyan sor sincs, ami ne a va­lóságon alapulna. A racionális gondolkodású európai ember, mondta, hajlamos azt hinni, hogy a valóság véget ér a paradi­csom meg a tojás áránál. Majd hozzátette: „Latin-Amerikában a mindennapi élet azt mutatja ne­künk, hogy a valóság tele van rendkívüli dolgokkal.” Wim Wenders, aki európai ember lé­tére sem rabja a kartéziánus jó­zanságnak, elment Kubába, és ott lefényképezte a csodát. Volt egyszer vagy negyven év­vel ezelőtt Havannában egy Buena Vista Social Club nevű szó­rakozóhely, ahol legendás zené­szek játszottak. De aztán változott a világ, a klubot bezárták, a zené­szeket szélnek eresztették. Úgy tűnt, el is felejtették őket, sokan meghaltak már közülük. De ma­radt néhány régi felvétel, s ezek hatására egy amerikai zenész, Ry Cooder elhatározta, hogy felku­tatja a még élőket. Az ő útjáról s a muzsikusokkal való találkozásá­ról szól Wenders dokumentum­filmje. Látjuk a lerobbant havan­nai stúdióban készült felvételeket, látogatásokat teszünk a kamera segítségével a zenészek nyomorú­ságos otthonában, s tanúi leszünk a híres amszterdami koncertnek 1998 tavaszán, majd a tomboló vi­lágsikernek a New York-i Carnegie Hallban. S közben szól, árad a kubai népzene, játszanak, énekelnek ezek a nyolcvanéves virtuózok, Compay Segundo pengeti a gitár­ját, Eliades Ochoa és Ibrahim Ferrer énekel, a zongoránál pedig Rubén Gonzáles ül, aki már alig tud járni, de csontsovány ujjait a billentyűkre teszi, s végre kiderül, hogy ő a világ egyik legjobb zon­goristája. És általuk megismerünk egy népet, amely elnyomott, el­maradott és szegény, de megőriz­te zenei kultúráját, s ami ezzel majdnem azonos, életerejét. Compay Segundo elmondja, örül a szíve, ha peng a gitár, s látja, mi­lyen szépek a nők. Kilencven­éves, öt gyereke van, most dolgo­zik a hatodikon. Mert kevés az öt. Kell egy hatodik. A vásznon sivár felvételeket lá­tunk: szemetes utcákat, málló va­kolaté házakat, koszos lépcsőhá­zakat, piszkot, ócska holmikat. Egy haldokló-vegetáló rendszer képei ezek. De süt a nap, s a ten­gernek sós az illata. A gyerekek csapatokba verődve játszanak, kóbor kutyák jönnek felénk, nem félnek, csóválják a farkukat, s ha valaki cipel valamit az utcán, a másik ismeretlenül is megkérde­zi: segíthetek? A szemek ragyognak, mert zen­genek a dalok. Arról, hogy a ten­gerparton homokot szitál egy kis­lány, s ettől az énekes rendkívül boldognak érzi magát. És azok is, akik hallgatják. Egy szerelmes fiú meg két szál gardéniát adott a ked­vesének. A legszebb dal pedig egy hölgyről szól, akinek már megint tűz van a hálószobájában, jaj, iste­nem, énekli Ibrahim Ferrer, tűz van, tűz van, babám. Az élet élni akar - ez az a cso­da, amit Wim Wenders most meg­mutat nekünk. Ölelj át, mint régen - énekli Ibrahim Ferrer

Next

/
Oldalképek
Tartalom