Új Dunántúli Napló, 2000. augusztus (11. évfolyam, 209-239. szám)

2000-08-01 / 209. szám

Hetedik oldal A világ legnagyobb dzsessz- fesztiválján egy pécsi fiatal­embert ünnepeltek a hét vé­gén. Portré a 25 éves Szabó Dánielről. (7. oldal) Ingatlanpiac Tartó az ajtó és az ablak fö­lött. A laikus építkezők sok­szor nem számolnak a nyílászárók esetleges meghajlásával. (10. oldal) Sport Furcsa helyzet: a PEAC-TÁSI kézilabdás lányai tavaly elsők voltak a másodosz­tályban, idén mégis ugyanitt indulnak. (14. oldal) MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Az esélytelen befutó. Móse Kacavot, a jobboldal jelöltjét vá­lasztották Izrael államfőjének. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Ősztől egyes gyógyszerek ol­csóbbak lesznek. Az ártárgyalá­sok eredményeként 76 gyógy­szer ára csökkenni fog. Kenyértörés a tábor ügyében. Bíróság fogja tisztázni Csillebérc tulajdonjogi kérdését. Távozik a Magyar Rádió elnöke. Hajdú István nem értett egyet a Kondor-féle Orbán-interjúkkal. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Kullancsinvázió Siklóson. Egy­előre még senki nem intézke­dett a veszély elhárításáról. Van érdeklődés a napkollektor­ok iránt. Még nem telt be a Gaz­dasági Minisztérium kerete, de az érdeklődés nagy. (4. oldal) Új kábelcsomagok, új árakon. Mától változik Pécsett és Kom­lón az UPC csatomakiosztása. A legtöbb nagyvárosban hasonló­ak az árak. Rendkívüli közgyűlés a MiZo- nál. A felszámolás alatt jól mű­ködik a cég, a Vectigalis vezér- igazgatója szerint hiba lenne áron alul eladni. Késhetnek a tankönyvek. A ter­jesztők attól tartanak, hogy be­következik, amire évek óta nem volt példa. (5. oldal) Támad az agresszív pollen A megyében már határérték felett van a parlagfű virágpora Illés Zoltán szerint törvénysértő a próbaégetés A megyében elérte a parlagfű virágporának koncentrációja azt a mértéket, amely felett már a legtöbb arra érzékeny betegnél aller­giás tüneteket okoz. A szakemberek tovább­ra is elsősorban a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet. Baranyai körkép •- A múlt hét csütörtökén érte el a parlagfű pol­lenszáma a harminc darab/köbméteres határér­téket; ez a szálló virágpormennyiség az arra ér­zékenyek hetven-nyolcvan százalékánál már allergiás tüneteket okoz - mondta el a Dunán­túli Naplónak dr. Gallovich Erzsébet (képün­kön), az Állami Népegészségügyi és Tisztior­vosi Szolgálat (ÁNTSZ) Baranya Megyei Intéze­te Polleninformációs Szolgálatának vezetője. Gallovich Erzsébet elmondta, a rendkívül ag­resszív virágport gyomnövény virágzása már közel egy hónapja tart. A parlagfű pollenje évente mintegy három hónapig van jelen a le­vegőben, ebből egy-másfél hónapig meglehető­sen magas, allergiás tüneteket kiváltó koncent­rációban. A pécsi pollencsapda tavaly például 98 napon át regisztrált parlagfű­pollent, ebből 39 volt azon na­pok száma, amikor a napi pol­lenmennyiség meghaladta az ötven darabot. A tavalyi csúcs köbméterenként 400 darab vi­rágporszemcse volt. A gyomnövény a megyeszék­helyen elsősorban a műveletlenül hagyott részeken található: a Fema és a Rózsadomb környé­kén, a külső Kertvárosban, de ugyanúgy megta­lálható Pécs kovácstelepi és uránvárosi részein, sőt, a Belváros üres telkem is. A megye külterüle­ti részein - például Siklós és Harkány felé, de nem ritka Baranya többi térségében sem - nagy területeket fertőzött meg a gyom: a megye éghaj­lati adottságainak és területi elhelyezkedésének köszönhetően az erősen parlagfüves vidékek kö­zé tartozik. Gallovich Erzsébet lapunknak kifejtette, a parlagfű a nyálkahártyára kerülve lényegében azonnali agresszív reakciót vált ki, szemben jó néhány más növény pollenjével: virágpora az ar­ra érzékenyeknél allergiás reakciókat, így töb­bek között szemviszketést, könnyezést, kötő­hártya-gyulladást, orrfolyást, szénanáthát, súlyo­sabb esetekben pedig akár fulladással járó roha­mot, asztmát is okozhat. Gallovich Erzsébet sze­rint azok, akik eddig nem ta­pasztalt, ám a fentiekben em­lített tüneteket észlelnek, min­denekelőtt for­duljanak or­voshoz, hogy kiderülhessen, mi okozza a kellemetlensé­get. A szolgá­latvezető hang­súlyozta, az al­lergiások min­denképpen számítsanak arra, hogy a parlagfűvel lé­nyegében egy időben virágzó üröm szintén erősen allergén virágport növény, mely a parlagfűvel úgynevezett keresztreakciót adhat, a parlagfűre érzékenyek meglepő módon hasonlóan reagálhatnak a dinnyére, a banánra, sőt, a paradicsomra is. Jó tudni, hogy az allergia nem életkorhoz kö­tött, bármikor Itialakulhat: a vonatkozó vizsgála­tot intézményesen a tüdőgondozó állomások, Pécsett emellett a Fül-Orr-Gége Klinika és a Gyermekkórház allergológus szakemberei vég­zik. A megelőzés során kiemelten fontos, hogy a beteg tudja, mikor kezd virágozni az allergiáját kiváltó növény - erről többek között az ÁNTSZ polleninformációs szolgálatától, vagy az intézet honlapjáról (a www.antszbar.hu/kozerdeku/ pollen címen) lehet információt szerezni -, hogy meg lehessen kezdeni a gyógyszeres kezelést. Jó tudni azonban, hogy bár a társadalombiztosí­tás az allergia kezelésére szolgáló szereket ki­lencven százalékban támogatja, a gyógyszerek kedvezményes kiváltásához szakorvosi vizsgálat szükséges. A parlagfű pollenjéből dél körül száll a leg­több a levegőben; a szakemberek ajánlják, ke­rüljük a napközbeni szellőztetést, a napközben szabadban végzett munkát és nyitott ablakokkal való autózást. A zöldterületek tulajdonosainak szóló javaslat, hogy továbbra is folyamatosan kaszálják, gyommentesítsék parlagfüves terüle­teiket: erre a legtöbb település egyébként saját rendeletben is kötelezi őket. T.O. Győr-Budapest Illés Zoltán, az Országgyű­lés Környezetvédelmi Bi­zottságának elnöke szerint a Győri Hulladékégető Kft. keddi kísérleti égetése tör­vénysértő, ezért azon nem vesz részt, annak ellenére, hogy a szervezők meghív­ták az eseményre. A bizottság elnöke hétfőn el­mondta: mind a megyei, mind a legfőbb ügyészség megállapította, hogy a győri hulladékégetőnek az elmúlt időszakban kiadott enge­délyek mindegyike törvénysértő. Mivel másodfokú határozat az ügyben nem született, a vállalat sem kísérleti, sem pedig egyéb hulladékégetést nem végezhet. A sajtóbemutatóval egybekö­tött keddi próbamérést Illés Zol­tán „ócska trükknek” nevezte, hi­szen szerinte nem mindegy, hogy a kísérleti égetés során milyen összetételű hulladékot semmisíte­nek meg. Hangsúlyozta: a győri hulladékégető műszaki szem­pontból alkalmatlan dioxintar- talmú hulladékok megsemmisíté­sére. Álláspontja szerint az égető­mű égésterében nem mindenhol biztosítható az előírt 1.250 Celsius fokos hőmérséklet, és a 6-8 má­sodperces tartózkodási idő. Á kibocsátott füstgáz dioxin- tartalmának ellenőrzésére ked­den akkreditált laboratóriumi méréseket végeznek a Győri Hul­ladékégető Kft. győrbácsai hulla­dékégetőjében - tájékoztatott a Környezetvédelmi Minisztérium. A közlemény aláhúzza: a keddi mérések jogalapját nem a június 28-i - részben jogsértő - elsőfokú határozat adja. Az ellenőrző mé­réseknek tehát nincs közük a jú­nius 28-i határozathoz. (Ez a ha­tározat ugyanis lehetővé tette volna az üzemeltető számára a garéi típusú veszélyes hulladé­kok égetését is.) A miniszteri közlemény emlé­keztet arra, hogy az Észak-dunán­túli Környezetvédelmi Főfelügye­lőség ez év március 17-i határoza­ta alapján a Győri Hulladékégető Kft. a győrbácsai telepén működő hulladékégetőjében mozgótölté- ses ellenáramú dioxin-adszorbert épített be. A kibocsátott füstgáz dioxin-tartalmának ellenőrzését pedig augusztus 1-jén végzi el az akkreditált laboratórium - áll a közleményben. Pánik egy Boeingen Tenerife Egy ír chartercég Boeing 737-ese kényszerleszállást hajtott végre a Tenerifén, miután hajtóművének defektje pánikba kergette utasait - mesélte az egyik utas hétfőn Dublinban. A Boeing Gran Cana- riáról szállt föl vasárnap 170 em­berrel a fedélzetén, Dublinba tart­va, de húsz perc elteltével több utas lángokat látott kicsapni az egyik hajtóművéből. A pilóta fél­fordulattal visszaszállt Tenerife fö­lé, de még egy órán át körözött fö­lötte, hogy elégesse az üzemanya­got, mielőtt hozzáfogott a kény­szerleszálláshoz. Az ír Air Lingushoz tartozó chartercég közölte, a motorhibát „túlmelegedés” okozta, de a kapi­tány a „klasszikus biztonsági eljá­rást” alkalmazta, és „az utasok egy pillanatra sem voltak veszélyben”. Az ír utas azonban, akinek rádió­beszámolóját az AFP ismertette, mindenesetre másképpen élte át a történteket. Bartley O’Connor szerint a fedélzeten „pánik és hisztéria” tört ki. ■ SZŐNYEG Most számos szőnyegpadló 20-3 kedvezménnyel! I. osztályú PARKETTA 1.690 Ft/m’-től (alátétfólia ingyen)------------------------------------------• DARABSZŐNYEG (1,7x2,3m) 9.900 Ft-tól o . PVC • PARxtr^p PVC • PARKETTA FŰRÉSZPOROS TAPÉTÁK BEVEZETŐ ÁRON! 20 fm-es 590 Ft/tekercs 30 fm-es 890 Ft/tekercs VIASZOSVÁSZNAK 1,4 m szélességben 990 Ft/m-től! A Skála Konzum melyföldszintjen. Telefon: 72/315-898 A házhoz szállítás ingyenes! Hát itt most valakik nagyon meg­kavarták a fekáliát, és nem sza­bad lebecsülni eme, akár bravú­rosnak is nevezhető kavarás le­hetséges következményeit. A volt olajszőkítő a minap egy ke­reskedelmi tévé főműsoride­jében is elhangzott, több is­mert politikust érintő vallo­mása az egész magyar de­mokratikus intézményrend­szert rengetheti meg, még hozzá alapjaiban. A hazai közállapotok siral­mas voltát az egész „ügy” kipatta­nása, fejlődése majd nyilvános­ság előtti tálalása fényesen bizo­nyítja. Mert ugye az történt, hogy megjelent egy - a közvélemény számára - nímand az egyik, elad­dig nem túlságosan sok ered­NIMMERFROH FERENC KOMMENTÁRJA Olajügy ményt elért parlamenti bizottság előtt, vett egy nagy levegőt, majd gyorsan megnevezett vagy har­minc, az olajszőkítőkkel valaha egy tálból cseresznyézett sze­Bármi lesz is a történet vége, annyi biztos, hogy valami nagyon nincsen rendjén errefelé mélyt, köztük az elmúlt tíz év több ismert politikusát. Aztán pedig az történt, hogy a vallomását kis híján a villany- számlával kiküldték mindenki­nek, nem törődve azzal, hogy ab­ból még egy árva betű sem bizo- nyíttatott. Ezt követően meg az történt, hogy az egyik kereskedelmi tele­vízió lehetőséget adott ugyanen­nek a vélhetően volt (?) bűnöző­nek arra, hogy - ha valaki esetleg nem hallotta volna - megis­mételje vádjait, amelyeket a korábbiakhoz képest kicsit ki is bővített. Az a baj, hogy bármi is lesz a történet vége, annyi biztos, hogy valami marhára nincsen rendjén. Ha a maffia ment neki az ártatlan politi­kai elitnek, akkor azért. Ha a poli­tikai elit nem ártatlan, akkor azért. Ha pedig egy kapitális blöff az egész, és ezt a blöfföt néhány esze­lős felelőtlenül a nagyközönségre engedte zúdítani ilyen-olyan ambí­cióktól vezérelve, akkor meg azért. Politikai tornádó jÜ 3. oldal I i t

Next

/
Oldalképek
Tartalom