Új Dunántúli Napló, 2000. július (11. évfolyam, 178-208. szám)

2000-07-01 / 178. szám

Eltűnt egy halott férfi Pécsett Közel egy hónapon át kereste apját a fiú. Csak pár napja talált rá: a hullaházban. A Dunántúli IHaplóliE 1 tartalmából: Katasztrófák: 100-ból Elszabadulhatnak 73 ember veszélyben a robotok? Miből edzőtáborozott a Fradi az FVM-bázison? Otthon állítólag még mindig a nő az úr Milliós utat nyertek Pécsi nyertese van rejtvényakáónknak: a célálbmás a Karibi-szigetek Rétesliszt 2 kg T22B. 109Ft Sátor 1 személyes 3799Ft Akció csak ma! lérlegen képviselők Félidejé érkezett az 1998 és 2002 ktti országgyűlési vá­lasztásidé. A parlamentbe jutott keelőknek, választóik­nak így: volt idejük mérleget vonni, nkatársaink a bara­nyai kéelők közül az egyéni választrületben megválasz- tottaknették fel a kérdései­ket. Azerjúsorozatban meg­jelenő íinkat a szombati lap­számai. oldalán olvashatják. Az elmiéten ár. Szili Katalin­nal köznk interjút, ma pedig dr. Haf: Jánossal. ■ MAEÁMUNKBÓL BANYAI TÜKÖR Géntérés ötszáz Einstein. A Holdraéshez hasonlítják a szakenek az emberi géntér­kép mizolását. (5. oldal) SPORT A komid halála (16. oldal) II 1 1 II III 9* 7 7 ( M 3067 00178 Utcára vonult az egészségügy A megélhetéshez kellő béreket, a munkához megfelelő feltételeket Több százan gyűltek össze az egészségügy­ben dolgozók tegnap esti demonstrációján a pécsi 48-as téren. Az országos megmozdulás - a szakmabeliek ötven településen vonul­tak egy időben az utcára - célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészségügy­ben uralkodó áldatlan állapotokra. PÉCS A tegnap délutáni demonstrációhoz - a rendszer- váltás óta először - csatlakozott az összes szak­mai csoportosulás, és támogatásukról biztosítot­ták a tüntetőket a szakmán kívüli civil szervezetek is.- Az egész lakosságot érinti az egészségügy sorsá­nak rendezése - mondta el a Dunántúli Naplónak Tassy Béláné, az Egészségügyi- Dolgozók Szakszervezeté­nek megyei vezetője, a de­monstráció egyik szónoka. Az érdekképviseletek szerint nem biztosítottak a szakmá­ban sem a személyi, sem pe­dig a tárgyi feltételek a meg­felelő munkához. Beszédé­ben hangsúlyozta: az egész­ségügyi szféra folyamatosan forráselvonástól szenved, a szakszervezetek állítják, az egészségügyi dolgozók leg­alább nyolcvan százaléka kiszolgáltatott helyzet­ben van. Komoly gondot jelent a pályaelhagyás, a folyamatos túlterheltség és a létszámhiány is, ám ennek kezelésére az elmúlt tíz évben nem merült fel egyetlen konkrét megoldási javaslat sem. A szakszervezetek az egészségügyi dolgozók nevé­ben követelik a megélhetéshez szükséges bérvi­szonyok megteremtését. Tassy Béláné mindemellett lapunknak kifejtet­te, Gógl Árpád egészségügyi miniszter múlt heü bejelentésén kívül - az egészségügyi dolgozók között összesen mintegy tizenötmilliárd forintnyi egyszeri támogatást, lényegében tizenharmadik havi fizetést osztanak szét, ám ennek gyakorlati végrehajtására semmilyen megoldási javaslat nin­csen - a szakmai csúcsvezetéstől a demonstráció­ról mindeddig visszajelzés nem érkezett, mint ahogy a szakszervezetek álláspontja szerint nem nyílt lehetőség semmilyen szakmai egyezető munkára sem. A miniszter által bejelentett egy­szeri pluszpénzzel kapcsolatban egyébként arra kérik az intézmények vezetőit, hogy azt sajátos gesztusként lényegében differenciálás nélkül osz- szák szét: így fejenként több mint hatvanezer fo­rinthoz jutnának a dolgozók. A téren felolvasták az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (EDDSZ) nyílt levelét. Ebben az EDDSZ állítja, a 2000. év költ­ségvetése tragikus helyzetet teremt az egészség- ügyi szférában, és az ígéretek ellenére továbbra sem jelent érzékelhető javu­lást a szociális területeken. A szakszervezet állítja, hogy a KSH adatai is bizo­nyítják az ágazatokban dol­gozók egyértelmű reálkere­set-csökkenését. Aláhúzták: ma Magyarországon a gaz­daság tevékenységével szemben nem érvényesül az igazságos köztehervise­lés, az esélyegyenlőség, a jobb módúak társadalmi szolidaritása; az egészség­ügy nyugdíjasainak nagy része a több évtizedes mun­kaviszony után létminimu­mon, vagy az alatt él. Az egybegyűlteket támo­gatásáról biztosította a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának képviselője is. A Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének szónoka hangsúlyozta, hogy az egészségügy és a szociális szféra hasonló gondokkal küszködik, emellett nyilvánvaló, hogy az ágazatok helyzete nem lehet közömbös senkinek. A megjelentek a budapesti Szent László Kórház képviselőinek nyílt levelét, mely Gógl Árpád szakminiszter alkalmatlanságát vi­tatta, egyetértő ovációval fogadták. Az egészségügyi dolgozók szakszervezetei a megmozdulás után nem biztosak a további konkrét lépésekben. Úgy vélik, az egészségügy megnyugtató reformjára még sokat - alkalma­sint minimum 5-10 évet - várni kell. (Országos helyzetkép a 3. oldalon) T. G. Református világtalálkozó Patapoklosi A magyarországi találkozó keretében a festett kazettás mennyezetű templommal rendelkező települések kép­viselői a háromnapos ün­nepség vendégei. A 450 lakosú falu 18 erdélyi refor­mátus településről 130, rajtuk kí­vül kanadai, argentin, ukrajnai, eszéki és baranyai vendégeket is fogad. A tegnapi megnyitón Az önkormányzatiság egy évtizede Magyarországon című fórum elő­adói elsőként Patapoklosi elszánt­ságát és akaratát dicsérték, ahogy helyreállították a műemlék refor­mátus templomot, visszaszerez­ték a festett kazettákat, sorra ala­kítanak ki közösségi helyiségeket, köztéri szóbrokat állítanak, virá- gosítják, ápolják a lakóhelyüket. A fórum előadói szerint mindez Paizs József polgármester meg­szállottságának köszönhető, ahogy a faluért dolgozik, és támo­gatókat szerez e nemes ügyhöz. A fő vendég a testvértelepülés erdélyi Gernyeszeg, ahonnan több mint félszázan érkeztek. Ba­lázs Péter a minap elköszönt, és az őt váltó Incze Jenő polgármes­ter elmondta, ők már hazajárnak Patapoklosiba. Amint azt az elő­adók sorolták, egyre nehezebb a magyar önkormányzatok sora, és az sovány vigasz, hogy a ger- nyeszegi vezetők beszámolója szerint náluk az önkormányzati­ság még a miénknél is nehezebb helyzetben van. B. M. L. Régiójövő: újraiparosítás PÉCS Dicséretre méltó, hogy egy- re-másra alakulnak a kü­lönféle határ menti regioná­lis szervezetek, ám közülük csak kevés tud kézzelfogha­tó eredményt felmutatni. Legtöbben a szervezet kiépíté­sével vannak elfoglalva, még ke­resik a továbbfejlődés lehetősé­geit - legalábbis ez derült ki teg­nap a Pécs Expón lezajlott ta­nácskozáson. Pénz van a vidékfejlesztésre, a programok kidolgozására azon­ban jóval több hozzáértő szak­emberre lenne szükség. A Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, Dániel Pál ezzel vigasztalta a re­gionális kapcsolatokkal foglalko­zó konferencia résztvevőit. Ezt aztán Heil Péter, a Miniszterelnö­ki Hivatal főosztályvezetője azzal toldotta meg, hogy mindehhez támogatást nyújt a továbbiakban is az Európai Unió, hiszen a Phare-program eredményei most kezdenek beérni, működik az Ispa-támogatás,. s nagy valószí­nűséggel a Sapardból is lesz az idén valami. A különféle régiós együttműködések (Alpok-Adria, Duna-Dráva-Száva, Graz-Steier- mark) ezekből a támogatásokból meríthetnek régiós elképzeléseik megvalósításához. Persze, ahhoz előbb programot is meg kellene fogalmazniuk. Horváth Gyula, az MTA Regionális Kutatási Köz­pont főigazgatója a dél-dunántúli térség céljaként jelölte meg az új- raiparosítást, hiszen az itteni gaz­daság fejlettsége fogja majdan meghatározni, milyen jellegű lesz kapcsolódásunk az euroré- giókhoz. B. G. Mis érdemes felkeresni a DiGOstandját a Pécs Expón! A EGO akciós vásári ajánlataival, tiékbemutatókkal, szaktanács- •ssal vár minden érdeklődőt a bégén is a Pécsi Ipari Vásáron, a Városi Sportcsarnokban! DliGO ■^mŰÍÍG • PVC • Várjuk Önt szakáruházunkban is a Skála Konzum mélyföldszintjén. Telefon: 72/315-898 A házhoz szállítás ingyenes! SUYEG - PVC - PARKETTA LENDVAI DAVID KOMMENTÁRJA Szlovákok Ezek a szlovákok, ezek igen go­nosz emberek ám. Erre igazából csak pár napja jöttem rá, amikor is a portugál-francia Eb-elődön- tőn Abel Xavier kezezését épp a szlovák partjelző jelezte a vezetőbírónak. Nem mintha Igor Sramkának nem lett volna igaza. Igaza volt, keze- zés, büntetőterület, 11-es, csak hát szimpatikus kis csapat a portugál, kimon­dottan gonosz dolog volt fel­idegesíteni őket. Nekem eleddig egyébiránt semmi bajom sem volt a szlová­kokkal, sőt példának okáért kitű­nő a sztrapacskájuk, egészen iható söröket produkálnak, hogy ezúttal a Borovickáról ne is be­széljek, szóval derék nép derék dolgai ezek. Kész szerencse viszont, hogy a magyar rendőrség nálamnál is hamarabb jött rá a szlovákok go­noszságára, s tegnap végre be is jelentette, hogy az elmúlt idő­A magyar rendőrség nálamnál is hamarabb jött rá arra, hogy gonoszak a szlovákok szak szinte összes robbantásos magyarországi merényletét szlo­vákok követték el. Igaz, a rend­őrök nem Igor Sramkát gyanítják a dolgok hátterében, de ez - a minden mindennel összefüggés alapaxiómáját figyelembe véve - teljességgel lényegtelen, Sramka vagy Rohác, nekünk egykutya. Most, hogy tudjuk, szlovákok robbantottak az Aranykéz utcá­ban, a Kalóztanyánál, Torgyán doktor házánál, Szájer József la­kásánál, sőt szlovákok rob­bantottak a Fidesz Lendvay utcai székházánál is (tud­hattam volna!), minden meg van oldódva, hogy iga­zán szabatosan fejezzem ki magam. A magyar közélet­nek a szlovákok a megron- tói. Pont. Azzal az aprósággal most nem foglalkoznék, miszerint a rendőr­ség továbbra sem tud semmit a le­hetséges felbujtókról, de ez nem is érdekes, a lényeg, hogy végre tudjuk, hányadán is állunk a szlo­vákokkal. Robbantások... A3, oldal Mai időjárás: Fokozatosan csökken a felhőzet +19, +29 °C Háromnapos előrejelzés: Vasárnap Hétfő Kedd t! éö Napos, felhős, Napos, Napos, csapadékos derűit felhős +19, +30 °C +20,+31°C +21, +33°C + í i

Next

/
Oldalképek
Tartalom