Új Dunántúli Napló, 2000. június (11. évfolyam, 149-177. szám)

2000-06-01 / 149. szám

BARANYA ATÉGLA Pécs, Budai Nagy A. il 1; T.: 72/314-500 MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Fogcsikorgató mosolydiplomá­cia. Vitatott kérdések az európai - amerikai csúcstalálkozón. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Nemzeti Egészségügyi Tanács. A testület létrehozását törvény írta elő. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Kutatnak a pénzügyőrök. Az idén háromszor találtak fegyvert magánlakásban. Millenniumi Zrínyi-napok. Kés­het az emlékműavatás. (4. oldal) Benzinturizmus: nem éri meg? Horvátországban is emelkedik az üzemanyag ára. Niké megöregedett. A mecseki szobor felújításra szorul. (5. oldal) Átalakulóban a pécsi állatkert. Öt-tizenöt év múlva önfenntartó lehet. (4. oldal) 7 70 8 6 5 913043 00149 A buszok is a bizottság elé gurultak A PT Rt. igazgatója szerint nem történt törvénysértés Ma 150 ezer példányban jelenik meg a Grátisz Rövidesen meghozza döntését a Közbeszer­zési Döntőbizottság két pécsi üggyel, a gar- zonház-építéssel és a Mercedes buszbeszer­zéssel kapcsolatban. Az esélyekről egyelőre semmit nem tudni, az eljárás következmé­nyek nélküli lezárása éppen úgy bent van a pakliban, mint a több tíz- vagy több száz­milliós bírság. Pécs-Budapest Néhány nappal ezelőtt tárgyalta a fővárosban a Közbeszerzési Döntőbizottság a száz százalék­ban önkormányzati tulajdonban lévő Pécsi Tö­megközlekedési Rt. (PT Rt.) legutóbbi buszbe­szerzésének ügyét. Mint lapunkban beszámol­tunk róla, az Országgyűlés közbeszerzési bi­zottsága kezdett el foglalkozni a pécsi, Littke utcai garzonprogrammal és a Mercedesek meg­vásárlásának körülményeivel. A parlamenti tes­tület tagja, Toller László meghallgatása során a pécsi polgármesterrel éles vitába keveredett fideszes Perlaki Jenő a bizottság ülését követő­en lapunknak nyilatkozva folytatást ígért, ám a szóban forgó grémiumot politikai viták miatt már hónapok óta nem hívta össze annak elnö­ke. Perlaki Jenő ugyanakkor mindkét pécsi ügy­re hivatalos formában felhívta a Közbeszerzé­sek Tanácsa elnökének figyelmét, aki először a garzonprogrammal (DN április 29., május 20.), később a buszvásárlással kapcsolatban is vizs­gálatot kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság nem köteles dönteni a tárgyalás napján, a Littke utcai garzon­házépítéssel kapcsolatos határozatot június 8-án hozza meg a testület, a PT Rt. beszerzéséről pe­dig június 14-én dönt. Futó ügyekről a bizottság­nál nem nyilatkoznak, így az esélyekről nem kí­vántak lapunknak sem szólni. Kóczián Lőrinc (képünkön), a PT Rt. igazgató­ja úgy véli, az általa irányított társaság megfelelő­en járt el a Mercedesek megvásárlásakor, és nem követett el törvénysértést.- A közbeszerzési törvény szerint, mivel a PT Rt. gazdasági társaság, nem voltunk kötelesek nyílt pályázatot kiírni - nyilatkozta a Dunántúli Naplónak Kóczián Lőrinc. A cég vezetőjétől meg­tudtuk, a PT Rt. képviselőjének különböző kérdé­sekre kellett válaszolnia a döntőbizottság előtt, majd a tárgyalás után az elnök további kiegészítő anyagokat kért. É Az igazgató a buszvásárlás szükségességét indokolva el­mondta, már 1995-től kezdve keresték a megoldást a busz­park megújítására, hiszen a Mercedesek megjelenése előtt majdnem 14 év volt az átlag- életkora a kocsiknak. A 960 milliós, 22 új buszt „érő” beru­házással kapcsolatban - állítja Kóczián Lőrinc - nem voltak komolyabb viták a közgyűlésben, a beszerzésről döntő testület, amelynek ellenzéki tagjai is voltak, egységes volt. Nagy Csaba, a pécsi közgyűlés Fidesz-frakció- jának vezetője fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy nem ők kezdeményezték a közbeszerzési vizsgálatot, és függetlenül attól, már kezdetben azon a véleményen voltak - s ezen véleményüket nem rejtették véka alá sem a közgyűlésben, sem a szakbizottsági üléseken hogy nem a Merce­desek megvétele volt a legjobb meg­oldás. (Toller László polgármester ko­rábban lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a helyi ellenzék egyes erőit sejti a közbeszerzési ügyek hátterében.)- Érdeklődve várjuk a döntést, ami feltételezhetően nem lesz tanulság nélküli az önkormányzatra nézve - fejtegette a politikus. Nagy Csaba elismeri, hogy a busz­beszerzés szükségességét senki sem vitatta, ám állítja, hogy a döntésho­zók egy része nem volt minden infor­máció birtokában.- Eleinte úgy tudtuk, hogy csak négy ajánlat van, ám később, már a döntés után kiderült, hogy ennél több volt - nyilatkozta la­punknak a városatya, aki úgy véli, közbeszerzési pályázattal mindenképpen átláthatóbb feltétel- rendszert lehetett volna felállítani, tisztább hely­zetben lehetett volna meghozni a döntést. NIMMERFROH FERENC A beszerzés 30 százaléka a „plafon” írásbeli megállapodást, szerződést természetesen nem tehet semmissé a Közbeszerzési Döntőbizottság, ebből következően a pécsi ügyek „legfeljebb” súlyos milliók kifi­zetésével zárulhatnak. Természetes személyt maximum 100 ezer forintra bírságolhatnak meg, jogi személy ese­tén viszont a büntetés egymillió forintnál kezdődik, és ma­ximum az adott beruházás, beszerzés 30 százaléka lehet. A bizottság döntése ellen a Fővárosi Bíróságnál lehet fel­lebbezni, a tárgyalás - amelyen egyébként nem kötelező az érintetteknek megjelennie - nem ismételhető meg. Nem kevesebb, mint 150 ezer példányban jelenik meg ma Baranya megye legnagyobb hirdetési hetilapja, a Grátisz. A lapot ma a megye valamennyi háztartásába eljuttatjuk. A mai Grátiszból két dologra külön is felhívnánk figyelmüket. A címlapon olvashatják a június 10-én, azaz jövő szombaton a pécsi Széchenyi téren megrendezendő negyedik Napló Nap teljes és rész­letes programját. Nem érdemes elsiklania azonban a lap utolsó oldalán található ajánlatunk fölött sem, ugyanis igen kedvező lehetőséget kínálunk Önnek. Most csak röviden: ha legalább fél évre egy összegben befi­zeti lapunk előfizetési díját, akkor egy Ön által választott színes ha­vilap (Lakáskultúra, Popcorn, lOOxszép, Kiskegyed konyhája, Gyöngy Csók és könny) előfizetését ajándékozzuk Önnek! A részle- tes ajánlatot tehát keresse a Grátisz utolsó oldalán! _____________■ Ka rbantartás működés mellett Nem szünetel a melegvíz-szolgáltatás Pécs Az összehangolt karbantar­tási munka eredményeként már idén nyáron is szünet- mentes lehet a melegvíz­szolgáltatás a baranyai me­gyeszékhelyen. A Pétáv és a szolgáltató tulajdonosává váló Pécsi Erőmű Rt. közö­sen dolgozik a program elő­készítésén. Ami tíz éve még két hétig tartott, azt néhány éve már 2-3 nap alatt megoldják, a jövőben pedig le­het, hogy egyáltalán nem okoz kényelmetlenséget a távhővel és meleg vízzel ellátott háztartások­ban. A Pétáv és a termelő PE Rt. szakemberei ezekben a hetekben közösen dolgoznak az összehan­golt karbantartási ütemterv ki­dolgozásán, ami lehetővé teszi a szünetmentes szolgáltatást.- Az évről évre bővülő, illetve fejlődő elosztó- és vezetékrend­szerünk mára már lehetővé teszi, hogy egy-egy városrészt több ol­dalról is el tudjunk látni. Ilyen módon a kivont szakaszokon úgy végezhetjük a szükséges el­lenőrzési, karbantartási, vala­mint átalakítási munkákat, hogy közben folyamatos marad a szol­gáltatás, a fogyasztók szinte sem­mit sem érzékelnek ebből a tevékenységből - tájékoztatott a lehetőségről Gasz Zoltán (képün­kön), a Pétáv igazgatója. A cégvezető szerint mintegy egy hónap szükséges az erőmű és a szolgáltató tár­saság tervezett karbantartásá­nak üzemszü­net nélküli összehangolá­sára. Lapunk kérdésére válaszolva Gasz Zoltán elmondta, hogy az elvégzendő munka a várható előnytől függet­lenül nem kerül többe, mint a ko­rábbi években. A PE Rt. részéről Szántó Já­nos erőmű igazgató azt emelte ki, hogy a várossal kötött szindi­kátusi szerződés aláírása után ez lesz az első, a fogyasztókat is érintő gyakorlati eredménye az erőmű tulajdonosi megjelenésé­nek. A megállapodásban a PE Rt. többek között a szolgálta­tási színvonal emelésére tett ígéretet. KASZÁS E. Legújabb szolgáltatásaink chat fórum hírlevél KOZMA FERENC KOMMENTÁRJA www.dunantulinaplo.hu napi frissítés, archívum, programajánló Emelkedik a cukor ára. Az előze­tes bejelentést részint avval indo­kolja a Magyar Cukor Rt. illetéke­se, hogy a dollár erősbödött, meg­lehetősen sok járulékos költség rakódik a termékre, és per­sze, a kereslet is csökken. Az idén várhatóan a korábbiak­nál húszezer tonnával keve­sebbet tudnak majd a hazai piacon eladni. S ez kész ráfi­zetés. A bejelentés elgondolkoz­tató, különösen ami a cukor- fogyasztás drasztikus csökkenése mögött van, és ami az áremelés következménye lesz. Mert vajon miért nem vesszük a cukrot? Két- leném, hogy kevesebb lekvárt főznek majd a háziasszonyok, s hogy a bortermelők önként eláll­nak a cukorfok emelésétől. Sőt galma átmenetileg. De igazából nem ez a döntő. Az abszolút csökkenő kereslet a cukornál is (másnál is) feltehetően a jövedel­mi viszonyok hozadéka, mint ahogyan manapság keve­sebb húst, halat stb. eszünk, kevesebb tej és tejtermék fogy, mint annak idején, amikor nem kellett ennyire beosztani a pénzt, és nem jöttek ennyire sűrűn, szinte hetente a „hóvégék”. Úgy vélem, hogy a cukor­ár várható emelkedése sem javít, hanem tovább ront a helyzeten, s talán nem ekként kéne a kereslet csökkenését kompenzálni. Hi­szen a cukor akár a kőolaj; az ára sokféle termékbe begyűrűzik. Be a mindennapjainkba is. Áremelést... A3, oldal Mai időjárás: Sok napsütés, hűvös levegő +8, +23 °C Háromnapos előrejelzés: Péntek Szombat Vasárnap Derült, Napos, Napos, napos felhőtlen meleg +9, +24 "C +10, +26 “C +11 +29 °C A t A A cukor is azt sem hiszem, hogy hirtelenjé­ben az orvosi tanácsokat meg­szívlelve mindannyian édeskével fogjuk majd eztán inni a hajnali kávét (bár lehet, hogy az egészsé­ges táplálkozásnak is némi köze lehet a dologhoz), s ettől szűkül be a cukorrépa feldolgozóinak hazai piaca. Hiszen legfeljebb ha néhány alföldi zugfőzde és mű- borpancsoló bezárása miatt (di­csérjük a fináncokat érte) csap­pant a tanyasi kisboltok cukorfor­Talán nem feltétlenül áremelésekkel kéne a kereslet csökkenését kompenzálni

Next

/
Oldalképek
Tartalom