Új Dunántúli Napló, 2000. május (11. évfolyam, 119-148. szám)

2000-05-02 / 119. szám

Képzelje csak el! Előfizetőink között egy Mercedest sorsolunk ki! „ „ „ il'Zf'íij't C/ t/Jrh Mercedes A-osxtály. Elegancia és biztonság. A júniusi sorsoláson azok vesznek részt, akiknek áprilisra, májusra és júniusra is érvényes előfize- tésükvan, vagy június 9-ig legalább három hónapra előfizetnek a Dunántúli Naplóra. Mercedes-Benz AUTÓCENTER C Kft. Pécs, Koksz utca 125. Tel.: (72) 539-539 Ncckcnnann Mecsek Tours HORVÁTORSZÁGI NYARALÁSOK Duga Uvula - Hotel Croatia, FP 2000. VI. 24.-VII. 5. (12 nap/11 éj) 56.500 Ft/fő Opatija - Hotel Adriatic, FP 2000. VII. 8.-15. (8 nap/7 éj) 47.900 Ft/fő Pécs, Széchenyi tér 1. 2 513-370 MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Hazánkról - Amerikában. A ma­gyar törekvéseket ismerteti Martonyi János. (2. oldal) Haider: az EU lássa be tévedé­sét. Az FPÖ elnöke az eddigi po­litika folytatását ígéri. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR A boldogságot nem pénzben mérik. Bemutatjuk dr. Márki Lászlót. (3. oldal) Ellendíj környezetvédőknek. Újabb fricska Pepó Pál minisz­ternek. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR A kenyér egyre többe kerül. A kis pékségek a nagyokhoz iga­zodnak. (4. oldal) Mégis lesz türelmi zóna? Ha az önkormányzat nem dönt, akkor majd a BM. (4. oldal) Vidra fogta természetpusztítók. Pénzbírságot és börtönbüntetést kaphatnak. (5. oldal) Majálisok megyeszerte (4. oldal) 7 70 86 5 913029 0 0 119 Átfogó felmérés, nagy tervek A nyilvántartásba vétellel megindult az orfűi völgy fejlesztése Torgyán nem vállalja, Szabó János igen Mederhasználati szerződést kell kötnie Orfűn a Pécsi-tó valamennyi használójának az üzemeltető közhasznú társasággal. A Pé­csi-tó Kht. ezzel a lépéssel a térség rendbe­tételét és fejlesztését kívánja elindítani. A tervek szerint mind Orfű, mind pedig Abaliget és környéke hamarosan vonzó üdülőterületté válhat. Orfü-Abaliget Úgy tűnik, mégis megindul valami a turizmus fejlesztésében. Egy nemrégiben közzétett felhí­vás értelmében ugyanis az orfűi Pécsi-tó vala­mennyi használójának meder- használati szerződést kell kötnie |Í|PgHH a tavat üzemeltető Pécsi-tó Regi- T «I onál‘s Fejlesztő és Üzemeltető ■Tar-» ^ ? Közhasznú Társasággal. Az első- íj) iff re kissé érthetetlennek tűnő HL—- j£j megállapodás célja, hogy vala- HJPVíS'fW mennyi csónakról, stégről egyér- jJ telmű és teljes körű nyilvántar- tás készüljön, amely után kide­rülhet, hogy a tó terhelhető-e a még tovább - tudtuk meg Pozsonyi Istvántól (kis képünkön), a kht. ügyvezető igazgatójától. A felmérésre részint azért van szükség, mert ezek az adatok meglehetősen hiányosak, részint pedig azért, hogy ezzel a lépéssel egy átfogó fej­lesztés kezdődhessen. Az alapokhoz eddig a legfontosabb információk hiányoztak. A közhasznú társaság - nevével ellentétben - nem csupán a Pécsi-tóért felel, az 1998 májusában a Baranya Megyei Önkormány­zat, valamint Orfű és Pécs önkormányzata által létrehozott szervezet feladatai Abaliget és Magyarhertelend önkormány­zatainak belépésével tovább bővültek, ami azt jelenti, hogy a kht. tulajdonképpen az egész környék fejlesztését koordinálhatja. A kht. kezelésében van ráadásul a két abaligeti tó is, de a tavak környezetében lévő területek bérbeadása is a társaság kompetenciája. A fejlesztési tervek - ame­lyeket immár több, mint egy éve dédelget­nek - Pozsonyi István szerint hamarosan valóra válhatnak. A jelenleg a Komló-Víz Kft. által üzemeltetett orfűi strandon pél­dául - amelyen építése óta nem volt semmilyen említésre méltó fejlesztés - strandröplabdapálya és homokos napozó is épülne. Orfűn egyébként elsősorban a partvédelem jelenti a kht.-nak a fő feladatot, a társaság itt ugyanis csupán a Pécsi-tó egy méteres körzetében van „otthon”. Pozsonyi István szerint ideje lenne javítani a környezeten, nagyon sok ugyanis a tájat kimondottan csúfító elem, ez pedig egyértelműen visszatartja a turistákat. Abaligeten április 14-ére készültek el az új vi­zesblokkok az autós kempingben, de a két, vál­lalkozóknak kiadott tavon is újabb fejlesztések várhatók. A csónakázótó csónakjait felújították, és az sem elképzelhetetlen, hogy belátható időn belül a kisebb tóban fürödni is lehessen. Az ügy­vezető nem tart attól, hogy az itt üzemelő vállal­kozások esetleg idő előtt bedobják a törülközőt, úgy véli, nem véletlenül láttak benne fantáziát és nem feltétlenül rövid távon gondolkodnak. A szakemberek továbbra is a barlang gyógy­hellyé nyilvánításától várnak alapvető föllendü­lést. Ehhez persze az is szükséges, hogy a hotel téliesítve legyen. Pozsonyi István elmondta, je­lenleg ez az egyik első számú feladat. Mivel a kht. nonprofit szervezet, ezért a fej­lesztések magvalósításához elsősorban meg­nyert pályázati pénzek szükségesek. A Pécsi-ta­von tervezett beruházás közel 11 millió forintot emészthet föl, a strand rendbetétele pedig ezt is meghaladhatja 3-4 millió forinttal. Az abaligeti hotel fűthetővé tételére részben már van fede­zet, a kht. itt is pályázati pénzeket remél. A térség nagyszabású fejlesztéséhez számítá­sok szerint összesen több százmillió forint szük­séges, ennek előteremtésében a kht. tulajdonosai, főként a Baranya Megyei Önkormányzat nyújt­hatna segítséget. Az eddig illuzórikusnak tűnő tervekből akár pár éven belül valóság lehet.- LD. Ortű, a szörfözők paradicsoma fotó: tóth l. Budapest Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke a párt szombati országos gyűlésén bejelentette: nem vállalja el a köztársasági elnöki poszt­ra szóló jelölést. Az RTL Klub információi szerint Szabó János kisgazda hon­védelmi miniszter (képün­kön) esélyes a posztra, és Szabó el is vállalná. A Fidesz helyénvalónak tartja azt a megoldást, hogy Torgyán Jó­zsef nem vállalta el a jelölést, bár a miniszterelnök lapzártánkig még nem mondott véleményt a visszalépésről. Az MDF változat­lanul a közös tárgalások megkez­dését sürgeti, a MIÉP úgy véli, ta­lán nem pártpolitikus lesz az ál­lamfő. A szocialisták meghátrá­lásnak tekintik Torgyán lépését, az SZDSZ ismét Németh János al­kotmánybíró jelölésének lehető­ségét fogalmazta meg. Szabó János kisgazda honvé­delmi miniszter késznek érzi ma­gát az államfői poszt betöltésére, amennyiben pártja őt jelöl­né. Az RTL Klub informáci­ói szerint jelen­leg Szabó a legesélyesebb pártja bizalmá­ra, miután Torgyán József, az FKgP szom­bati nagygyűlésén visszautasította pártja jelölését a köztársasági el­nöki posztra. A Fidesz nem kom­mentálta Szabó esetleges jelölé­sét, a párt szerint a koalíciós meg­állapodás értelmében fogadják a kisgazdák választottját. Kovács László, az MSZP elnöke a kisgaz­da politikust nem tartja alkalmas­nak az államfői posztra. Torgyán József interjút adott lapunknak. (Részletek a 3. oldalon) Anarchisták fogságban Prága Tíznél is több anarchistát tartóz­tatott le a cseh rendőrség hétfőn délután Prágában, amikor a bal­oldali szélsőségesek engedély nélküli tüntetést kívántak tarta­ni a Lövész-szigeten. A szigeten, ahol 1890-ben első ízben ünne­pelték meg a prágaiak a május elsejét, mintegy háromszáz anarchista gyűlt össze, hogy nagygyűlésen tiltakozzon a ka­pitalizmus globalizációja, illetve a „csehországi maffiakapitaliz­mus” ellen. Mivel a hatóságok a gyűlést nem engedélyezték, a rendőrség felszólította a tüntető­ket, hogy távozzanak. Miután azonban néhányan beszédet in­téztek a fiatalokhoz, s nem tet­tek eleget a rendőrség felszólítá­sának, a rendőrök mintegy 10- 15 személyt letartóztattak és be­kísértek a rendőrőrsre. A rend­őrök és a tüntetők között vereke­désre, dulakodásra is sor került, s Petr Uhl, a cseh kormány em­beri jogi biztosa, aki a helyszí­nen figyelte az eseményeket, fe­leslegesen durvának minősítet­te a rendőrség beavatkozását. A rendőrség szóvivője szerint a beavatkozás az előírások szerint történt. A hatóságok azért tiltották be az anarchisták gyűlését, mert a tavalyi hasonló rendezvényen ut­cai verekedésekre, zavargásokra került sor az anarchisták és a jobboldali bőrfejűek között. 3 perc ...és máris előfizetett a lapra! Mindössze egyetlen telefonhívás, és Ön máris előfizetője a Du­nántúli Naplónak. Ha feihvja a 06-90-530-030-as számot és meghallgatja a lapról szóló tájékoztatót, akkor a következő hó­naptól kézbesítjük Önnek a Dunántúli Naplót* Az ismertető után mondja be nevét, címét és telefonszámát. Az előfizetésről számlát nem küldünk, a hívás dip (240 Ft/perc+ÁFA) fedezi az előfizetés árát 'Baranya megye területén. 06 90 530030 LENDVAI DÁVID KOMMENTÁRJA Tíz év után Tízéves a szabad magyar parla­ment, ennek mostan örülni kel­lene, de nem megy, nem tudom miért, pedig erőlködöm rende­sen, mint Aigner Szilárd, hogy valami vicceset mond­jon. Elkerülendő a névtele­nül kommunistázó olvasói leveleket, jelzem, nem azzal van nekem bajom, hogy im­már tíz éve szabadon vá­laszthatunk, mert szabadon választani az nagyon jó do­log, az ember bevonul a sza­vazófülkébe, szavaz egyet- kettőt, és kijön teljesen újjászü­letve és feltöltődve, hogy most jól megaszonta, és egyébként tényleg jól megaszonta, láttuk a tíz év alatt, háromszor is. Nade. Egy olyan pillanatban, amikor a köztársasági elnök meg­választása körüli előkészületek egy rosszabb kabarétréfába hajla­nak, és az eddigi első számú je­lölt báránybőrbe bújt farkasokról Az ember bevonul a szavazófülkébe, szavaz egyet-kettőt, és kijön újjászületve és Janus-arcú politikai szövetsé­gesekről beszél, amikor a május elsejék egykor békés és vidám hangulata helyett a Városligetben hajléktalanok lesik a szocialista pártelnök aktuális kritikáját né­hány ingyen-sör reményében, szóval akkor nem nagyon lehet örülni annak, hogy tízéves ez a magyar parlamentarizmusnak nevezett bohóckodás. Az Operaházban persze, csupa szép szó hangzott el: követésre méltó, mintaérté­kű, közös gyermek - hogy csak néhányat említsek, a zenekar Dvorákot játszott. Nem bántom őket, mert nem hazudnak, és már ez is nagy dolog, hiszen egykori és mai politikusokról van szó. Csak én spéciéi senki­nek sem mutogatnám az elmúlt tíz évet a maga könyökléseivel, acsarkodásaival és korrupciójá­val egyetemben. Gutenberg 600 étfe született, tessék inkább annak örülni. Tízéves a szabad parlament Ä 3. oldal Mai időjárás: gyakran esős idő +10, +25 °C Háromnapos előrejelzés: Szerda Csütörtök Péntek 0 0 Napos, Napos, Napos, felhős, derült derült csapadékos +9, +20 °C +10, +21 °C +8, +21 °C Ára: 53 Ft. Előfizetve: 36 Ft. Telefon; 72/505-000 2000. május 2., kedd KÖZÉLETI NAPILAP XI. évfolyam, 119. szám www.dunantulinaplo.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom