Új Dunántúli Napló, 2000. április (11. évfolyam, 90-118. szám)

2000-04-05 / 94. szám

16. oldal - Uj Dunántúli Napló OLVASÓSZOL GÁLA T 2000. ÁPRILIS 5., SZERDA Hfll Oldalszerkesztő: Török Éva A Nap kél 6.15 nyugszik 18.20 órakor Hírszerkesztő: Csuti János Hírügyeletes 16-tól 19 óráig az 505-000-es számon: Tibay Gábor A Ferencesek u. 1. alatt közérdekű ügyekben fogad, a 06-80-200-088-as számon 8.30-10.30-ig díjmentesen hívható: Török Éva Névnap, évforduló Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából VINCE nevű kedves olvasóinkat A név latin eredetű. Jelentése: győztes. E napon született 1893-ban Szabó Pál, íróvá lett parasztember | Mobil hívószámunk: A KAPCSOLAT I 06-30/247-0001 Postabontás Dunántúli Napló Pécs Vízállás E-mail-cfmünk: toroke@dunantulinaplo.hu 7601 Szálak az itthoni és a határon túli magyarok között Nyolc éve végzek szeretetszolgálatot a határon túli magyar gyere­kek körében. Ez idő alatt körülbelül 650 erdélyi, kárpátaljai magyar gyerek kéthetes hazai tartózkodását szerveztem meg. Családok fo­gadták be őket, s eljártak az itthoni iskolákba. Felöltöztettük őket, könyveket, tanszereket adtunk nekik, sokszor élelmiszert is vittek haza. A kialakult kapcsolat sokszor tartósnak bizonyult. Nemcsak a családok, az iskolák, települések között is szövődött egy szál. Hisz Trianonnak az volt a legnagyobb bűne, hogy évtizedekre megszakí­totta a kapcsolatot az itthoni és a határokon kívül rekedt magyarok között. Az elmúlt nyolc év alatt sokszor megvádoltak azzal, hogy tevékenységemmel a határon túli magyarok áttelepülését segítem elő. A mai helyzetben - ha ez tényleg így van - mindez felértékelő­dik, hisz nemzetünk létérdeke, hogy inkább a határon túli magya­rok települjenek haza. Arra feltétlenül büszke vagyok, hogy tevékenységem segített megőrizni ezeknek a gyerekeknek a magyarságát. Sokan egy ma­gyarországi út után átiratkoztak az ottani magyar iskolákba, s sze­müket már nem Kijevre, hanem Budapestre vetették. Ezt a munkát egyedül végeztem, háttérként a Szent Adalbert Misszió Alapítvány áll mögöttem, oda gyűjtöm az adományokat. Az előző három, és a mai kormány sem támogatja tevékenységemet egy fillérrel sem. Jó lenne minél több csoport határon túli gyereket hazahozni két hétre, egy kis magyar ízt ízlelni. Ehhez kérem segít­ségüket. Az alapegység 15 gyerek, egy tanár. Azt kérem, hogy lakó­körzetükben, egyházközségükben, iskolájukban próbálják meg­szervezni egy-egy ilyen csoport fogadását. Megnéztem a térképet. Kárpátalján, a Felső-Tisza vidékén, Aknaszlatina az utolsó hely, ahol még működik magyar iskola. Ahol nem, ott néhány éven belül beolvad a magyarság. Ott csak a nagyszülők tudnak már magyarul, az unoka alig ért valamit. Pedig népes települések ezek: Nagybocskó, Gyertyánliget, Terebesfejérpatak, Rahó, Kőrösmező stb. A szovjet megszállás előtt itt százfős magyar iskolák működtek. Nos, ezeket a fiatalokat még a teljes beolvadás előtt látogatóba haza kellene hoznunk. Várom kedves hívásukat, levelüket a határon túli magyar gyere­kek csoportos üdültetésével kapcsolatban. Március végén 60 kár­pátaljai gyereket fogadtak Pécsett, Lippón, Majson és Sátorhelyen. A következő csoportok május 25-én érkeznek Magyarországra. Átányi László 1119 Budapest, Etele út 23. 06-1-203-3201 A rovatunkban megjelentetett írások nem feltétlenül azonosak szerkesztőségünk álláspontjával. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vízállások és hőfokok a Du­nán és a Dráván: Mohács 731 cm, áradó, 8,8 fok, Őrtilos 20 cm, apadó, 8,6 fok, Barcs 41 cm, apadó, 9,4 fok, Drávaszabolcs 153 cm, apadó, 9,7 fok. Orvosmeteorológia Csökkenő hőmérséklet, élénk szél, kevés napsütés és eső. Ilyen időjárás határozza meg a mai napunkat, azzal együtt, hogy a keddi melegfrontot hideg váltja fel. A gyors fordulat első­sorban az idegrendszerünkre hat, minden konkrét ok nélkül is rendkívül feszültnek érezhet­jük magunkat. Mivel mások is ugyanígy érezhetnek, nagyobb türelem­mel, megértéssel kell elfogad­nunk a környezetünket. Mai időjárás Éppen Magyarország fölött keveredik az észak­nyugatról érkező hűvös, valamint a dél-délnyugat felől áramló páradús, eny­he levegő. Emiatt ma or­szágos, jelentős mennyi­ségű esőre kell számítani. A hétvégén javul az idő. Vízhőmérséklet ( 8-9 °C 5-10 ° C 10°C 10 9 11-14 15-16 Duna Tisza Balaton Velencei-tó Tisza-tó Adriai-tenger Égei-tenger Földközi-tengeri 3-17 Fekete-tenger 5-9 Távolabbi kilátások Csütörtök 10° Péntek io° (£^ Szombat io° Egészségügyi ellátás Baranyában Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belgyógyászati betegek ré­szére Siklós, Sellye város és város­környék, Pécs városkörnyék prog­resszív ellátásban a megye területe: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti be­tegek részére páratlan napokon: PTE ÁOK Gyermekklinika; páros na­pokon: a Megyei Gyermekkórház látja el, Pécs és Baranya megye egész területéről érkező betegeket. Pécs város felnőtt lakossága ré­szére belgyógyászat, sebészet: PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati, I. sz. Se­bészeti Klinika. Baleseti Sebészet: Honvéd Kórház. Érsebészet: állandó felvételes ügyelet: Baranya Megyei Kórház - PTE ÁOK III. sz. sebészeti tanszéke - Rákóczi út 2. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysé­rülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek neurológiai be­tegeinek felvételét a Neurológiai Kli­nika; pszichiátriai betegek felvételét a Pszichiátriai Klinika látja el. Mindennapos akut urológiai el­látás és felvételes ügyelet: PTE ÁOK Urológiai Klinika. Szemészeti betegek ügyeleti ellá­tása 17 órától: PTE ÁOK Szemészeti Klinika. Bőrgyógyászati betegek sürgős­ségi ügyeleti ellátása 18 órától: PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika (Ko­dály Z. u. 20.). Éjszakai körzeti orvosi ügyelet Pécs város és városkörnyék fel­nőtt lakossága részére a Lánc utcai rendelőintézet ügyeleti helyiségei­ben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.: 214-347. Gyermeklakosság részére egy helyen, a Gyermekklinikán, Pécs Jó­zsef A. u., délután 5 órától másnap reggel 7 óráig: Tel.: 310-938. Éjszakai ügyeletes gyógyszertárak Pécs: Zsolnay, Lánc u. 20., Winkler Lajos, Munkácsy u. 4., Bóly: Panacea, Ady E. u. 8., Komló: Szilvás, Függetlenség u. 32-34., Mohács: Belvárosi, Szabadság u. 26., Pécsvárad: Szent István, Kos­suth L. u. 8., Sásd: Szt. György, Szent I. út 19., Sellye: Arany Sas, Er­délyi u. 2., Siklós: Hollós, Baross G. u. 7., Szentlőrinc: Szent Lőrinc, Er­zsébet u. 3., Szigetvár: Boróka, Szent István ltp. A Máltai rendelés ingyenes orvo­si és jogi tanácsadó szolgálata bárki részére beutaló nélkül igénybe vehe­tő Pécs, Janus Pannonius u. 6. sz. alatt. 8.00-9.00-ig ideggyógyászat, 9.30- 14.00-ig belgyógyászat, és 9.30- 11.30-ig belgyógyászat-ultra­hang, 15.00-16.00-ig szemészet. SOS-ÉLET telefonszolgálat díj­mentesen hivható a 06-80-505-390- es számon, este 7 órától másnap reg­gel 7 óráig. Ml LESZ MA? - RENDEZVÉNYEK - PROGRAMOK PÉCS Civil Közösségek Háza: Egyete­mi Fotó-vizuális Baráti Kör (18.00). Apáczai Nevelési Központ: Népi játékok és néptánc (haladó) (15.00) , Népi játékok és néptánc (kezdő) (16.00). Ideál Egészség­es Életmódklub: Lélek és beteg­ség: a kineziológiáról (18.00). Ifjúsági Ház: Sziporka Gyer­mekszínpad „Micimackó” című mesejátéka Karinthy Ferenc for­dításában, Unger Pálma és N. Szabó Sándor rendezésében (15.00) . IH-Galéria: Kardos Tamás fotó­művész „Szolnok” c. kiállítása. IH-Kísérleti Galéria: Kiállítás Se­bestyén Ágnesnek, a Művészeti Szaldtözépiskola harmadik osztá­lyos diákjának munkáiból. IH-Billentyű Kultúrkocsma: Funky club. Zenél a DZSEM, utá­na funky disco, DJ.: Albrecht Zsolt (21.00). Szivárvány Gyermekház: IX. Ba­ranyai Gyermek-és Ifjúsági Feszti­vál keretében: Krakkó - Pécs test­vérvárosi vetélkedő (15.00). Lenau-ház: A Magyarországi Ifjú Németek Közössége pécsi cso­portjának találkozója (19.00). Művészetek Háza, Breuer Mar­cell Terem: Az animáció meste­rei. Vendégünk a kecskeméti Pan­nónia Animációs Filmstúdió igaz­gatója, Mikulás Ferenc és Hor­váth Mária animációs rendező. (18.00) . Vasutas Művelődési Ház: Ma­gyar előkészítő tanfolyam (16.30). Bridzsklub (19.00). Liszt Ferenc Hangversenyte­rem: Általános iskolai bérlet III. hangversenye. Műsoron: „A 2000 éves kereszténység zenéje” (10.30 és 11.45). BARANYA Szigetvár, Török Kávézó: Sziget­vár története, helytörténeti kiállí­tás. Török-ház: (állandó kiállítás) Török miniatúrák, Vár-dzsámi: (állandó kiállítás) Vártörténeti kiállítás. Gyermek-kézműves ki­állítás. Komló, Helytörténeti Múze­um: id. Torbó Gyula (Párizsban élő festő-és szobrászművész ki­állítása. Megtekinthető április 21-ig. Komló, Közösségek Háza: Klu­bok: Önismereti Klub (16.00). Sport-mozgás-tánc: Kung-fu (15.00). Életerőklub (a komlói színház épületében, 16.15). Mű­vészeti csoportok: Kispöndöly néptánccsoport (a Színházban próbál) (15.00). HOLNAPI ELŐZETES Bazilika: „Oratórium” bérlet II. hangversenye. A Pécsi Szimfoni­kus Zenekart Howard Williams vezényli, közreműködik: Váradi Marianna, Meláth Andrea, Justin Lavender (Anglia), Rácz István, a Pécsi Kamarakórus és a Pécsi Egyetemi Kórus. Műsor: Rossini: Stabat Mater (19.30). SZÍNHÁZ Bóbita Bábszínház: A fülemüle (10.00,14.00). FILM PÉCS Uránia: Szegény Dzsoni és Árni- ka (11.00, 13.15), Anna és a ki­rály (17.00,19.30), Csodás álmok jönnek (22.00). Művész Örökmozgó: Nevem Joe (19.00) . ANK mozi: Csodás álmok jönnek (19.00) . Cinema City, Pécs Plaza: Asterix és Obelix (szinkr. L4.00), Ameri­kai pite (szinkr. 16.00, 18.00, 20.00), A part (felír. 14.45, 17.15, 19.45), Az álmosvölgy legendája (felír. 13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Kettős kockázat (felír. 13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Hurrikán (felír. 14.00,17.15,20.30), A John Malkovich menet (felír. 13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Csontember (felír. 15.00, 17.30), Stuart Little, kisegér (szinkr. 20.15), Stuart Little, kisegér (szinkr. 14.00, 16.00, 18.00), Csontember (felír. 20.00), Amerikai szépség (felír. 15.00, 17.30, 20.00), Sivatagi cá­pák (felír. 13.30, 15.45, 18.00, 20.15). MOHÁCS Kossuth: A sivatag rabjai (18.00), Ideglelés (20.00). PÉCSI RÁDIÓ 5.55- 22.30 az FM 101,7 MHZ és a 873 kHz középhullámon, 5.55- től 9.00-ig és 18.30-tól 21.00- ig a 71,81 MHZ URH sá­von 5.55-9.00-ig „HAJNALTÓL REGGELIG” - zenés hírmaga­zin. Benne: 6.00, 7.00 Kossuth krónika. 6.15, 7.15 Dél-dunántú­li krónika. 6.23, 7.23 Regionális lapszemle. 6.30, 7.30 A nagyvi­lág hírei, országos lapszemle. 6.38, 7.38 Közlekedési informá­ciók, sport, reklám. 6.45, 7.45 A régió hírei. 6.52, 7.52 A nap té­mája. 8.00 BBC Világhíradó. 8.10-9.00 Riportok, interjúk Dél-Dunántúlról és Észak-Bács- kából. Zöldövezet - háttérmű­sor a környezetünkről. 9.00- 22.30-ig csak a 873 kHz-es kö­zéphullámú adón. 9.00-10.30 Horvát nyelvű, 10.30-12.00 né­met nyelvű nemzetiségi műsor. 12.00- 13.00 Kossuth Déli króni­ka és regionális esemény-össze­foglaló. 13.05-14.00 Szerb nyel­vű zenedélután. 14.05-18.00 Magyarországról jövök - más­ként, és Kirakat: zenés életmód­műsor. 18.00-18.30 Kossuth krónika. 18.30-22.30-ig nemze­tiségi műsorok több nyelven. Tévéműsor-ajánlat ml RTL KLUB TV2 m2 DUNA TV 5.42 Hajnali gondola­tok, 5,45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész, 8.30 A bestia (brazil sorozat), 9.00 Csak ma! (szóra­koztató magazin), 9.30 Happy Holiday (német sorozat), 10.30 Mindent a szerelemért (brazil so­rozat), 12.00 Híradó dél­ben, 13.00 Hrvatska krónika (horvát nyelvű magazin), 13.30 Ecranul nostru (román nyelvű magazin), 13.58 Hírek. Időjárás, 14.00 Film­kincs 2000: A megfa­gyott gyermek (magyar némafilm), 14.45 A ma­gyar film múltja és jövő­je, 15,00 Karenin Anna (némafilm), 16.00 Ein­blicke (középfokú német nyelvtanfolyam), 16.30 Seregély István egri ér­sek, 17.00 Shaolin (do­kumentumfilm), 18.00 Híradó hatkor 6.00 Top Shop, 6.30 Reggeli (telefon: 382- 8394), 9.00 Recept Klub, 9.10 Barátok közt (magyar sorozat, ismét­lés), 9.40 A farm, ahol élünk (ismétlés), 10.35 TopShop, 11.30 Delelő (vidám show - ebédidő­ben. Benne: Mire gon­dolok?), 13.00 Hírek, 13,40 Celeste (argentin sorozat), 14.50 Az első csók (francia sorozat), 15.15 Helene és a fiúk (francia sorozat 15. Fsz.: Helene Rolles), 15.45 A farm, ahol élünk (ameri­kai sorozat 151.), 16.40 Mire gondolok? 16.45 Esmeralda (mexikói so­rozat), 17.35 Mire gon­dolok? (telefonos villám­játék), 17.40 Tiltott sze­relem (venezuelai soro­zat. Fsz.: Carolina Teje- ra, Juan Carlos Vivas, Mariano Alvarez) 5.45 Faluvilág, 6.00 Reggeli kiadás, 6,30 Jó reggelt, Magyarország! (színes hírmagazin), 8.30 Csupa-csupa élet (német sorozat), 8.55 Vad angyal (argentin so­rozat ism.), 9.45 Egy ti­tokzatos hölgy (olasz so­rozat), 10.35 Közvetlen ajánlat, 11.05 Mila szu­persztár, 11.30 Magyar- ország holnap, 12.10 Airport, 12.35 Riviéra (koprodukciós sorozat), 13,00 Gazdagok és szé­pek (amerikai sorozat 650.), 13.25 A halál csókja (amerikai film), 15.10 MacGyver (soro­zat), 16.00 Sunset Beach (amerikai soro­zat), 16.45 Vad angyal (argentin sorozat 17), 17.40 A vipera (mexikói sorozat 56.), 18.30 Té­nyek, 19.00 Szerencse- kerék 10.30 Mindent... ^ '"r~­f 1545 A farm. ahol elünk 13.25 A halál csókja 18.55 AlaDhanaok 18.30 Híradó 19.30 Camila (mexikói 19.00 Koffer (Kedvcsi­18.50 Fókusz sorozat 13.1 náló Kul(t)-túrák 19.25 Barátok közt 20.00 Vitriol - Rosszat Külföldön! 19.55 Harmadik műszak vaav semmit 19.30 Híradó 20.45 Legyen ön is 20.40 Rosalinda 20.00 Nem ioaerős milliomos! (sorozati 20.30 TS 21.30 Dupla csavar 21.30 Forró nvomon 22.40 Híradó, Időiárás (amerikai film) 22.00 Jó estét, 22.50 Aktuális Fsz.: Patrick Maavarorszáa! 23.10 AlaDhanaok Berain 22.45 Alviláai iátszma 23.15 Maavar Szalon 23.05 Este 23.40 Esküdt ellen­23.45 TS - Bajnokok 23.25 Pont hu ségek (sorozati Ligája 23.55 Antenna 0.40 Háló@világ EUROSPORT 8.30 WTA-tenisz, Key Biscayne, 9.30 Műkorcsolya-vb, Nizza, 11.00 Extrém téli sportok, 12.00 FI A-autó ve rse ny, 13.00 Csúszókorong-vb, Glasgow, 14.00 Golf­túra, 15.00 Kerékpár, Baszk körverseny, 17.00 Kerékpár, Belgium, 18.00 FIA GT-bajnokság, 19.00 Indítsátok a motort! 20.00 Csúszókorong-vb, 23.00 Darts- nagydíj, 24.00 Csak fiataloknak! 5.42 Hajnali gondolatok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész (reggeli infor­mációs műsor), 8.30 Pa­noráma Szaniszló Fe­renccel, 9.00 A karmes­ter felénk fordul, 9,55 Ecuadori pillanatok, 10.20 Zobor-vidéki lako­dalom, 10.50 Néprajzi értékeink, 11.05 Dugó, 12.00 Paradicsom Szál­ló (német sorozat 17), 13.00 Híradó délben, 14.00 Aranyfüst (avagy: Mit üzen a múlt?), 15.40 Popzenei válogatás, 16.00 Iskola utca: Szó­köz, 17.30 Sorstársak, 18.00 TS, 19.40 Mese 20.00 Híradó 20,30 Egy falfestmény születése 21.10 Vízi zsaruk 21.55 A serfőző (dán filmsorozat! 22.50 Záróra HBO 6.30 Szederkert, 7.00 Mozi! Mozi! Mozi!, 7,30 Gattaca (amerikai sci-fi), 9.20 Időgéppel a lovag­korba (amerikai vígjá­ték), 10.50 Szakíts, ha bírsz! (amerikai film), 12.20 Műszak után, Las Vegas (angol film), 14.05 Vízkereszt (angol vígjá­ték), 16.20 Casper - Szellemes kezdetek (víg­játék), 18.00 Wanderers (amerikai zenés vígjá­ték), 20.00 Felcserélt szívek (amerikai vígjá­ték), 21.35 Amikor a fa­rok csóválja (amerikai vígjáték), 23.10 Kőbe zárt halál (amerikai film), 0.35 A kísértés útján (amerikai krimi), 2.20 Johhny, a dögkeselyű (amerikai thriller), 4.00 A kísértés nyara (amerikai film), 5.50 Hollywoodi akcióhősök 5.30 Virradóra, 9.15 Gaz­dakör, 9.45 Napóra, 10.20 A názáreti Jézus (olasz film), 12.20 Pop- sarack, 12.50 Heuréka! Megtaláltam! 13.20 Táncház, 13.50 Anziksz, 14.05 Az olaj és a ping­vin nem keveredik, 14.35 A kaland bűvöleté­ben, 15.30 Expedíció hét kontinensen át, 16.05 Ál­lati intelligencia, 16.55 Szóbazár, 17.25 Gyere­kek a nagyvilágból, 17.40 Mese, 18.00 Napóra, 18.55 Hej, hej, helyes be­széd! 19.00 Régiók, 19.30 Európai kalei­doszkóp 19.45 Irány a túlsó part 20.35 Az első lépések ' 22.00 A világkultúrák színterei ______ 22.5 5 A Föld világa 23.45 A Nobel-díj száz éve PÉCS TV 7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. 23.45 Híróra, 8.00 Pódium, 8.15 Tüskeböki és pajtásai, 8.30 Thalassa, 11.00 Csatamezők, 13.00 Kép­viselői fogadóóra - 11- es és 12-es sz. vk., - Nagy Csaba, Füredi Pé­ter ism., 15.00 Thalassa, 15.30 Thalassa, 17.00 így készült: Anna és a ki­rály, 17.10 Pódium, 17.15 Tüskeböki és pajtásai, 17.40 Ökumené - evan­gélikus, 17.50 Tiszta víz, 19.00 Cégrabló - telefo­nos játék, 19.35 Csapó - moziajánló, 19.55 Paragrafusok(k), 20.00 Vitorlással a Föld körül, 20.30 Tarra X., 21.20 Sziréna, 21.45 Univer­sitas TV, 22.10 PMFC - ZTE, PNB labdarúgó mérkőzés. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom