Új Dunántúli Napló, 2000. március (11. évfolyam, 60-88. szám)

2000-03-01 / 60. szám

ezt nem Tűnöm eimnni! I Pedig elhiheti! Úgyhogy ne lepődjön meg, ha Ön nyeri meg azt a Suzukit, amit előfizetőink között sorsolunk ki márciusban. A sorsoláson azok vesznek részt, akiknek januárra, februárra és márciusra is érvényes előfizetésük van, vagy legké- ee sőbb március 10-ig legalább három hónapra előfizetnek a Dunántúli Naplóra. $SUZUKI^ty 7Í00 Siklás, GyWi út 18/b. T»í.fon/Fax: (72) 351-759 XSARA a testet oltott kepzelet Autó-Largo Kft. a Pécs, Vadász u 83 Telefon (/?) 236 270 CITROEN MAI SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Haider már nem pártelnök. A nemzetközi szankciók marad­nak. (2. oldal) Tárgyalások az új NATO-trojká- val. Brit vélemények. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Többe kerül a szabálysértés. A törvény szerint kiszabható bör­tön vagy közmunka. (3. oldal) Tovább épül az úthálózat. A kor­mány évtizedes fejlesztési prog­ramról döntött. (3. oldod) BARANYAI TÜKÖR (Be) vallani márpedig kell. Ak­kor is, ha nem érkeztek meg a nyomtatványok. (4. oldal) Tönkretett képek. Két fiatal mű­vész festményét erősen megron­gálták. (4. oldal) Erőszak az iskolában. (4. oldal) A Pécsi Campus átalakítása: itt a vég? Egy mondatért árulják az utolsó számot. (5. oldal) Kovács Kati órfíin! Kovács Kati fellépésével zenés vacsoraestet rendezünk az orfűi Kistó étteremben, március 3-án, pénteken, 19.00 órai kezdettel, nőnapi előzetesként. Belépő: 1600 Ft, mely tartalmazza a vacsorát is. Érdeklődni lehet: 498-483-as telefonszámon, vagy Orfűn, a Kistó étteremben. 9 770865 913036 00060 Nagyobb részt a támogatásból? Az Átfogó Fejlesztési Terv sokat ígér a régiónak Az uniós csatlakozással párhuzamosan ke­rül kidolgozásra az úgynevezett Átfogó Fej­lesztési Terv (ÁFT); az elképzelések szerint a meglévő és szerzendő keretek regionális és strukturális elosztása már az EU-irány- elveknek megfelelően történne. Az előzetes hírek szerint lakosra lebontva a Dél-Dunán- túlra érkezne a legtöbb pénz. Budapest-Pécs A Gazdasági és a Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium (FVM) együttesen dol­gozza ki azt a hét évre - 2000-től 2006-ig - szóló fejlesztési tervet, mellyel összességében országosan közel tízezermilliárd forint sorsa dőlhet el. - Az ÁFT már az uniós tervezési időszak­nak - mely az említett hétéves pe­riódus - megfelelően készül; a terv lényegében a hosszú távú fej­lesztéspolitika része, mely lehető­vé tenné, hogy a költségvetési ter­vezés ne csupán rövid távon, ha­nem hosszabb időre is figyelembe vegye a fejlesztési igényeket - mondta el lapunknak Magyarí Do- nát, a Földművelésügyi és Vidék- fejlesztési Minisztérium munka­társa. Mint megtudtuk, a tervben sze­replő összeg nem jelent plusztámogatást, pluszforrásokat, hanem lényegében arról van szó, hogy az ÁFT segítségével lehetségessé válhat a meglévő források, költségvetési pén­zek és a különböző uniós támogatások racio­nalizálása, közös kezelése; a tervcso­mag elsősorban a regionális különb­ségek csökkentését, az infrastrukturá­lis lemaradás kiküszöbölését tűzte ki célul. Ezzel párhuzamosan elodázha­tatlan az a struktúraátalakítás is, mely során megváltozna, az uniós gyakor­lathoz idomulna a honi támogatási rendszer.- A projekt a régióktól a költségve­tési pénzek mellett saját források mozgósítását is elvárja, továbbá uniós pénzek­re is számít - fogalmazott Magyarí Donát - a meglévő összegek EU-irányelveknek megfelelő újraosztása azonban elősegítené azt, hogy az adott régió optimálisan használhassa fel ren­delkezésre álló kereteit, és megfelelően igazít­hassa hozzá elképzeléseit^ kormányzati fej­lesztési tervekhez. A tervezett régiókkal és a támogatási politikával kapcsolatban Magyari Donát a Dunántúli Naplónak hangsúlyozta: az érdekelt minisztériumok célja a partnerségen alapuló sokszereplős tervezési folyamatok el­indítása. Az EU-forrásokhoz készítendő tervek vázla­ta szerint az ÁFT egyébként mintegy keretbe foglalja az úgynevezett előcsatlakozási eszkö­zök, vagyis az ISPA, a Sapard és a Phare 2000 - mint emlékezetes, a kormány tavalyi határo­zata alapján Baranya és a Dél-Dunántúl kima­radt ez utóbbi támogatási formából - rendezé­sét; ez utóbbival kapcsolatban egyébként ha­marosan el kell kezdeni egy úgynevezett elő­zetes Nemzeti Fejlesztési Terv kialakítását is, amelynek kidolgozása a sikeres pályázat alap­vető feltétele. Az értesülések és az egyelőre bizonytalan sorsú munkaanyag szerint azonban a dél-du­nántúli régió megyéi kapnák népes­ségszámhoz viszonyítva a legna­gyobb támogatást; ha az átfogó tervet a tárcák és az április-májusi időszak­ban a kormány is elfogadja, személy­re bontva akár egymillió-egyszázezer forintnál is nagyobb támogatás érkez­het Baranyába. Mindez nem új információ, ám a szakemberek mindenképpen úgy vé­lik, a korábbiakhoz képest jelentős előrelépésről lehet szó: a tervet kidolgozók szerint ugyanis minderre a régiónak mind inf­rastrukturális, mind pedig gazdasági szem­pontból szüksége lehet, mivel a rendelkezésre álló szakmai mutatók szerint mindebben alat­ta marad az országos átlagnak. ________________________________u. Kitekintés, számok, összegek A Dél-Dunántúl mellett Észak-Magyarország kapná a leg­több segítséget; az előzetes elképzelések szerint az egy lakosra jutó támogatásban csupán néhány ezer forinttal maradnak le - itt elsősorban a munkanélküliség és a táv­közlési rendszer hiányosságai okoznak gondot. A lakosságra lebontott legkevesebb pénz várhatóan Pest megyébe és környékére érkezik, mivel a főváros által odavonzott ipar és infrastruktúra lényegesen kevesebb fejlesztést tesz szükségessé. A terv készítői szerint az országos átlag 970 ezer forint la­kosonként. Folytatódik a megyei kórház rekonstrukciója Pécs, Megyeháza Nem torpannak meg a me­gyei közgyűlés folyamatban lévő fejlesztései a hétfőn el­fogadott, megszorító intézke­déseket is tartalmazó ez évi költségvetés miatt. Összesen mintegy 800 millió forint szolgálja a beruházásokat. A hétfői közgyűlés elé került té­mák közül kiemelkedőnek tartot­ta a tegnapi sajtótájékoztatón a nemzetközi kapcsolatok ez évi programját Pörös Béla (képün­kön), a közgyűlés alelnöke. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a horvá- tokkal való együttműködés. En­nek részben a Duna-Drá- va-Száva interregionális kooperá­ció a kerete, másrészt a térség te­lepüléseivel együtt tervezett határ menti találkozó. Ez utóbbit össze­kötnék egy, az EU-csatlakozással foglalkozó konferenciával is. Ugyancsak fontosak a már hagyo­mányosnak mondható kapcsola­tok Áusztria és Németország társ­régióival, illetve az angliai Devon­nal. Idén Baranyának két nagy bemutatkozó rendezvénye lesz Grazban és Lyonban. Amikor a közgyűlés a megye Kulturális Fejlesztési Koncepció­ját tárgyalta, lényegében az volt a ÉFW? i * tA kérdés, hogy a gazdasághoz, a közlekedéshez hasonlóan lesza­kadhat-e Baranya kulturális téren is. A koncepció kidolgozása és el­fogadása en­nek megelőzé­sét szolgálja. Baranya is feliratkozott a 18 megye közé, amelyek önhi­bájukon kívül kerültek hátrá­nyos helyzet­be. Bár a nor­matív támogatás idénre az 1995. évi 50 százdékról 72-re emelke­dett, de most már kimerültek a saját források, vagyis - hangsú­lyozta dr. Kékes Ferenc, a közgyű­lés elnöke jobban hiányzik a 28 százalék, mint öt évvel ezelőtt az 50. A visszafogott költségvetés nem befolyásolja a megyei ön- kormányzat már megkezdett fej­lesztéseit. Folytatódik a megyei kórház rekonstrukciója - erre mintegy 500 milliót fordít az ön- kormányzat nem áll le a tur- békpusztai szociális otthon beru­házása sem - a keret 170 millió forint s jut pénz az önkor­mányzat Papnövelde utcai épüle­te homlokzatának felújítására is (80 millió forint). Bravúrral a csodák kapujában Bourges Hatalmas bravúrt vitt véghez a francia sztárcsapat otthonában a MiZo-Pécsi VSK Euroligában sze­replő női kosárcsapata. A Final Fourba jutásért vívott első mérkőzésen végig vezetve parádés játékkal lepte meg a meglehetősen elbizakodott gallo- kat, akik a mérkőzés végén ugyan jól hajráztak, de a félidő­beli 18 pontos hátrányukat esé­lyük sem volt ledolgozni. A má­sodik -találkozóra március 2-án kerül sor Pécsett, a Lauber Dezső sportcsarnokban. A továbbjutáshoz két győztes mérkőzésre van szükség, és amennyiben csütörtökön diadal­maskodik a MiZo-Pécsi VSK, ak­kor újabb, ezúttal a csodák vilá­gába tartozó lehetőség előtt áll­nának a lányok. (Részletek a 16. oldalon.) Mondjon igent ...ajánlatunkra, és hirdessen a Dunán­túli Napló március3-án, a Pécsi Eskü­vő 2000 című kiállításhoz és vásárhoz kapcsolódva megjelenő mellék­letében - kedvező feltételekkel! A részletek miatt hívja az 505-022-es telefonszámot! A miénk. ____________MATE BALAZS KOMMENTÁRJA____________ Át nem váltható értékek Aki még sohasem volt bűncselek­mény szenvedő alanya, az színes fantáziával megáldva is csak el­képzelni tudja, hogy milyen ki­szolgáltatott helyzetbe kerülhet az ember, miután a tettesek elvonultak. Az még csak a ki­sebbik rossz, hogy esetleg ki­fosztva marad magára, a sú­lyosabb az, amikor testben és lélekben megnyomorítva fekszik a hirtelen beállt csöndben mozdulatlanul az utcakövön vagy éppen saját lakásában. A szerencsétlenül járt emberek egy részének - ép­pen a nehezen feldolgozható tra­uma miatt - ráadásként még a munkahelye, családja is elvesz­het. Nálunk a rendőrség is igyek­szik a baj enyhítésében segédkez­ni: a rendőr-főkapitányságokon áldozatvédelmi iroda működik, ahova kártérítésért fordulhatnak a súlyos bűncselekmények el­szenvedői, illetve hozzátartozói. A muszájnál nagyobb úr lehet a szégyen vagy az éjszakákba vesző félelem A jog tehát törekszik valamiféle kárpótlásra, de vannak pénzre át nem váltható értékek, mint mondjuk, a testi épség, hogy az életről már ne is beszéljünk. Vagyis: a szándék dicséretes, a pénz azonban csak a tünetek ke­zelésére lehet elegendő, a problé­mát az adható maximum két­százezer forint nem oldja meg. A megyében eddig egyeüen eset­ben kezdeményezte a kárenyhíté­si eljárást a rendőrség ezzel foglalkozó munkatársa. Meglehet, hogy még csak ke­vesen ismerik a lehetőséget, s ezért nem fordulnak töb­ben az irodához. De az is le­het, hogy a muszájnál ezút­tal nagyobb úr a szégyen, amit a segítségkérés szándé­ka miatt érez az áldozat. Vagy éppen a végtelen éjszakák­ba vesző félelem, ami az átélt tá­madás óta minden napot kísér­het, úgy, hogy az utcára sincs mersze többé kitenni a lábát az életét féltő polgárnak. Kártérítés járhat... Á5. oldal Mai időjárás: többfelé eső, zápor -2, +10 °C Háromnapos előrejelzés: Csütörtök Péntek Szombat Felhős, Napos, felhős, Felhős, csapadékos csapadékos csapadékos-2, +7°C -2, +7°C 0, +8 °C > *

Next

/
Oldalképek
Tartalom