Új Dunántúli Napló, 2000. február (11. évfolyam, 31-58. szám)

2000-02-01 / 31. szám

CsaK a mesésen van! I Tévéd, ex valóság! Úgyhogy ne lepődjön meg, ha Ön nyeri meg azt a Suzukit, amit előfizetőink között sorsolunk ki márciusban. A sorsoláson azok vesznek részt, akiknek januárra, februárra és márciusra is érvényes előfizetésük van, vagy legké- m sőbb március 10-ig legalább három hónapra előfizetnek a Dunántúli Naplóra. $SUZUKI^Wr 7800 Siklós, Gyíkti út 18/b. Teiefon/Fax: (72) 351-759 Kezdje egy jó döntéssel az új évet!! Most egy hihetetlenül jó ár párosul egy hihetetlenül jó termékkel. NISSAN ALMERA 1.416V87LE MOST: 2JáM0tTFt helyett 2.290.000 Árban és megbízhatóságban- kategóriájában _ verhetetlen ! SOUTH-CAR KFT. Pécs, Vadász u. 83. Tel.: 72/215-970 Igényelhetők a kedvezményes hitelek Megállapodásig sztrájkol a vasút Megszakadtak a tárgyalások - Nyilatkozat- és állóháború Budapest A kedvezményes lakás célú hitelt kérelmezők mától ad­hatják be kölcsönigényü­ket, miután az erről szóló kormányrendelet február 1- jével hatályossá válik. A rendelet kétféle kamattámoga­tást nyújt a lakásépítőknek, illet­ve -vásárlóknak. Az első eseté­ben a 35 évnél fiatalabb házas­párok az első közös, újonnan épített lakásuk megvételéhez vagy építéséhez, a háromgyer­mekes családok, vagy a már két gyereket nevelők és harmadikat vállalók új lakás építésére vagy vásárlására 10 százalékpontos ál­lami kamattámogatású hitelt ve­hetnek fel. Ezt a hitelt február elsejétől igényelhetik a jogosultak az OTP Bank, a Postabank fiókjai­ban, valamint a Földhitel- és Jel­zálogbanknál, illetve az annak Nem adják Szigetvár A város rendezvényterme egyelőre nem lesz közösségi ház a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) keze­lésében. Gál József, a CKÖ elnöke már hó­napokkal ezelőtt felvetette az ön- kormányzatnak: ha megkapják az üresen álló, igencsak lerom­lott állagú városi rendezvényter­met, azt pályázati pénzen felújít­tatnák, és olyan közösségi ház­ként működtetnék, amelyben he­lyet kapnának rajtuk kívül a vá­ros civil szervezetei is. A képviselő-testület a decem­beri ülésén elodázta a kérdést, a múlt héten viszont félórás vitát követően ideiglenesen kialakí­ügynökeiként fellépő számos ta­karékszövetkezetben és az Inter- Európa fiókjaiban. Az állami ki­emelt kamattámogatással nyúj­tott hitel az FHB-tól és az ügy­nökeiként fellépő hitelintézetek­től 6,5 százalékos kamatra vehe­tő fel, és évi 1,5 százalékos, a még meglévő tartozásra számí­tott kezelési költséget is felszá­mít a bank. A kezelési költség egyben fedezeti életbiztosítást is tartalmaz. Az OTP Bank két kedvezmé­nyes hitelkonstrukciót is kínál. A 35 év alatti házaspárok, a leg­alább 3 gyermeket nevelők, illet­ve a harmadik gyereket „beválla- lók” első lakás vásárlásához, vagy építéséhez 7 százalékon jut­hatnak legfeljebb 8 millió forin­tos hitelhez. Kezelési költségként a fennálló tőketartozás évi 1 szá­zalékát is felszámítják. A másik, támogatás nélküli, változó kama­tozású lakáshitel évi 19,5 százalé­kos kamattal indul. ■ át a termet tóttá álláspontját. A rendezvény- termet nem adják át, azt meg­tartják városi kezelésben, mert csak így látják biztosítottnak an­nak működtetését. Úgy akarják üzemeltetni, hogy a házat bár­mikor a CKÖ is igénybe vehesse. Abban nagy volt az egyetértés, hogy az önkormányzat által pat­ronált civil szervezeteknek min­denképpen életteret kell biztosí­tani. Egyelőre csak annyi biztos, hogy a testület a költségvetés tár­gyalása során, a felújítási lehető­ségek számbavétele után dönt majd a rendezvényterem felújítá­sáról. Az épület majdani haszno­sításáról széleskörű tájékozódás és véleménynyilvánítás után ha­tároznak. __________________________________B. M. L Hétfőn este hét óra után megszakadtak a Ma­gyar Államvasutak Rt. és a három reprezen­tatív vasutas-szakszervezet közötti tárgyalá­sok. A sztrájk éjféltől meghatározatlan ideig tart; hétfő este még a további egyeztetések időpontjáról sem sikerült megállapodni. Budapest-Pécs Eredmény nélkül szakadtak meg a szakszerve­zetek és a MÁV közötti tárgyalások, a felek egy­aránt sikertelennek ítélték az eddigi megbeszélé­seket. A hónapok óta tartó érdekegyeztetés zárá­saként Kukely Márton, a MÁV Rt. vezérigazgató­ja hétfőn délután egyoldalúan aláírta a vasúttár­saság által kínált hároméves megállapodást és a kollektív szerződést, arra szólítva fel a szakszer­vezeteket, hogy a sztrájkot elkerülendő legké­sőbb január 31-én éjfélig csatlakozzanak. Az ér­dekvédelmi szervezetek azonban nem értenek egyet a MÁV - szerintük - diktátumokkal operá­ló tárgyalási módszerével, így elfogadhatatlan­nak, sőt, a vasutas-társadalom megsértésének ítélték Kukely Márton egyoldalú döntését. Mint a tárgyalások során elhangzott, a MÁV vezetősége úgy véli, az általuk előterjesztett ter­vezet garantálja a vasutas dolgozók infláció fe­letti keresetnövekedését, emellett vállalja, hogy a kollektív szerződésben minden korábbi bér­pótlékot, segélyt, juttatást az infláció mértékével növelve biztosít. Az érdekképviseletek azonban összességében 10,78 százalékos bruttó béreme­lést javasoltak. A szakszervezetek bérfejlesztési elképzeléseit a MÁV visszautasította, nem veze­tett eredményre a tegnap délután fél négytől folytatott zártkörű szakértői tárgyalás sem. Bajnai Gábor, a MÁV vezér­igazgató-helyettese hétfő este azt indítványozta, hogy kedden 13 órakor folytassák a tárgyalásokat. A szakszervezetek szerint azonban reggeltől kel­lene folytatódnia az egyeztetéseknek, így egy­előre ezek időpontjáról és helyszínéről sem álla­podtak meg a felek. Bárány Balázs, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének (VDSZSZ) érdekvédelmi al- elnöke a Dunántúli Naplónak hétfőn este el­mondta: az érdekképviseletek úgy vélik, a meg­szakadt tárgyalásokkal a MÁV szándékosan sztrájkba kényszeríti a vasutasokat. Az alelnök úgy véli, hogy az előzmények nem adnak okot a túlzott bizakodásra. Ennek ellenére a szakszer­várakozó állásponton fotó: müller andrea vezetek remélik, hogy néhány napon belül meg­állapodás születhet.- A vasutasok megbotránkozva vették tudo­másul a tárgyalások eredménytelenségét - mondta el lapunknak Melisek János, a VDSZSZ megyei titkára. A dolgozók a sztrájk idejére bért nem kapnak, ám a szakszervezetek sztrájkse­gélyben részesítik a résztvevőket. Melisek János hangsúlyozta, a vasutasok túlnyomó része érzi az események súlyát, így hajlandó a sztrájkban való részvételre.- A sztrájk alatt országosan 806 vonat - a tel­jes szolgáltatás harmada - közlekedik majd,16 teherszerelvény indul. Nem járnak azonban a postavonatok és az InterCity-k sem - tájékoztat­ta lapunkat Imre Lászlóné (képünkön), a MÁV Rt. pécsi igazgatóságának kommunikációs veze­tője. Minden vonalon napi két vonatpár közleke­dik. Imre Lászlóné úgy véli, előfordulhat, hogy a sztrájk addig tart, míg valamelyik fél fel nem ad­ja saját álláspontját. A MÁV emellett azt sem tartja kizártnak, hogy rövidesen megállapodás születhet. A sztrájk alatti menetrendről részletes tájé­koztatás olvasható a MÁV honlapján (www.mav.hu), valamint az MTV teletextjén. Az útnak indulók részletes tájékoztatást telefonon is kaphatnak, Pécsett a 72/212-734-es, a 72/215- 003-as és a 72/312-443-as számokon. A Pannon Volán Rt. szükség esetén további járatokat állít forgalomba, és felkészült a sztrájkra a Magyar Posta Rt. is: a levelek, csomagok továbbítását az eddigiekhez hasonlóan közúton fogják megolda­ni. Elképzelhető azonban, hogy a postákról a megszokottnál hamarabb indulnak el a jármű­vek, így érdemes lesz a küldeményeket koráb­ban feladni. __________________________________TIBAY GÁBOR MA I SZÁMUNKBÓL VILÁGTÜKÖR Elkerülhetetlen a csatlakozás. Az Európai Unió elismerését fe­jezte ki hazánknak. (2. oldal) így látják Amerikában: Orbán Viktor bátor, ellentmondásos, de következetes. (2. oldal) Folyamatosan időzített bombák. Az USA egyik legtitkosabb szá­mítógépes adatfeldolgozó köz­pontja újabb üzemzavarról volt kénytelen beszámolni. (2. oldal) HAZAI TÜKÖR Létminimum alatt. Legnehe­zebb az egyedülálló gyermeke­seknek. (3. oldal) BARANYAI TÜKÖR Emelkedő térítési díjak. Kivétel nélkül többet kell mindenütt fi­zetni. (4. oldal) SPORT Hat ponttal kaptak ki a pécsi kosaras lá­nyok az amerikai válogatottól. (12. oldal) Mai időjárás: Napos, enyhén felhős idő +3, +13 °C Háromnapos előrejelzés: Szerda Csütörtök Péntek Felhős, Felhős, Napos, hőszállingőzás borult derült-2, -5 °C -2, -5 °C -3, +3°C SCHNEIDER GÁBOR KOMMENTÁRJA ________ Az ok a fiatal emberek A népesség riasztó csökkenésé­ről szóló statisztikai adatok vala­hogy mégiscsak a húsz-har­mincéves korosztályhoz szólnak leginkább. A fiatalabbakat még nem érdekli igazán a dolog, az idősebbek pedig - azon­túl, hogy sopánkodnak az aktív, kereső és adózó réteg vékonyodásán - érdemben már nem tehetnek sokat azért, hogy ez a tendencia megforduljon. Persze, hogy ki mit tehet azért, hogy a fiatal emberek - legalább gondolatban - egy ki­csit többet kalandozzanak a csa­ládalapítás körül, az valószínű­leg nem ilyen egyszerű. Az a hely, ahol, és az a rend amely­ben élünk mégiscsak örökölt. Es ki tehet arról, hogy itt és most, ilyen meg olyan körülmények között, egy felelősséggel gondol­kozó fiatal ember inkább a ta­nulmányok, a karrier, vagy a rö­vid távú örömök mellett dönt Ki tehet arról, hogy az ember inkább a tanulmányok, a karrier mellett dönt? ahelyett, hogy a jövőre gondolva az anyakönywezetőhöz, majd később terhességi tanácsadásra sietne? A kormány is tudta, hogy szép szóval nem lehet egymás karjaiba terelgetni a szaporodni vonakodó korosztály szebbnél szebb, nemesbnél-nemesb tag­jait, ezért családpolitikát alko­tott, aminek első - akár a pénz­tárcákon is érezhető - jelei ép­pen a napokban bukkantak fel, kedvezményes kölcsönök, valamint fél és egész szocpolok formájában. A többséget persze ez a segítség sem fogja kibillen­teni a holtpontról. Azok a bizonyos fiatal emberek ta­nulnak vagy dolgoznak, az­tán hazamennek az albérle­teikbe, meghallgatják a híreket a legújabb családtámogatási kon­cepcióról, megbeszélik, hogy milyen védekezési formát hasz­náljanak, aztán az ágyba búj­nak, és göndör gyermekkacajról álmodnak. Többen halnak... JÜ5. oldal £ házhoz szállítás ingyenes! PADLÓSZŐNYEG I. osztályú PARKETTA mo n/n*-t«i PVC-PADLÓ 690 H/«i3*-WI Méretre vágás ingyen! 1.7»« Ft/üi’-ttfi Alátétfóla ingyen! DARABSZŐNYEGEK nagy választékban! A Skála Konzum mélyföldszintién. Tel.: 72/315-898 Ára: 53 Ft. Előfizetve: 36 Ft. Telefon: 72/505-000 2000. február 1., kedd KÖZÉLETI NAPILAP XI. évfolyam, 31. szám www.dunantulinaplo.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom