Új Dunántúli Napló, 2000. január (11. évfolyam, 1-30. szám)

2000-01-02 / 1. szám

2 ★ KÖRKÉP ★ 2000. január 2. Ellenzéki bojkott a parlamenti ünnepségen A két nagyobb ellenzéki párt gyakorlatilag bojkottéba az ünnepsé­get. Az SZDSZ-es képviselők közül, úgy láttuk, csupán - feleségével és gyermekeivel - Mécs Imre vett részt az eseményen. A szocialisták húszán lehettek. Közöttük az úgynevezett nép-nemzeti érzületűek (többek között Szűrös Mátyás, Tabajdi Csaba, Kósa Ferenc), s az is­mertebb hölgypolitikusok (Lamperth Mónika, Lendvai Ildikó). Avarkeszi Dezső, a Hom-kormány igazságügyi államtitkára la­punknak azt mondta, a frakció tagjainak nem tiltották meg, de nem is tették kötelezővé a részvételt, mindenki a saját meggyőződése alapján döntött. Avarkeszi úgy vélte, az ellenzéki képviselők több­sége azért nem ment el az ünnepségre, mert nem ért egyet azzal, hogy a korona az Országházba kerüljön, továbbá, mert az államala­pításról és a koronáról szóló törvény körül rendkívül kemény poli­tikai vita folyt. A Szent Korona Magyar Nemze­ti Múzeumból a Parlamentbe történő átszállításának ünnepi ceremóniája tegnap délután 16 óra 15 perckor kezdődött. A Nemzeti Múzeum belső kiállító­terében, ahol 21 éven át tekint­hették meg a látogatók a nemze­ti ereklyéket, két muzeológus, Tóth Endre és Habony Árpád a koronát egy speciális golyó-, hő- és ütésálló üvegtárlóba, az or­szágalmát, a jogart, és a kardot pedig egy, szintén a múzeum­ban őrzött vasládában helyezte el. A nemzeti ereklyéket az egyetlen, még élő koronaőr, vi­téz Vitéz József nyugalmazott főhadnagy adta át a Köztársasá­gi Őrezred Koronaőrző Alosztá­lya parancsnokának. A Szent Koronát és a koronázási jelvé­nyeket szállító királykék színű, Mercedes típusú páncélozott jármű háromnegyed ötkor in­dult el a Kossuth Lajos térre, a Parlament épületéhez. Eközben az Országházban megtartották a millenniumi ün­nepséget. Az eseményre - töb­bek között - meghívót kaptak az országgyűlési képviselők, a kor­mánytagok, a legfontosabb álla­mi intézmények, szervezetek ve­zetői, egykori és mostani közjogi méltóságok, az egyházak képvi­selői, a határon túli magyarok, valamint a hazánkban akkredi­tált diplomáciai testületek veze­tői. Az ünnepségen rövid beszé­det mondott Áder János házel­nök és - miután ünnepélyesen aláírta a millenniumi emléktör­vényt - Göncz Árpád köztársasá­gi elnök. Orbán Viktor hosszab­ban szólt a magyarság ezeréves küzdelméről, és 2000. január el­sejének fontosságáról. A minisz­terelnök szavait vastapssal és fel­állva honorálta a közönség, s még az ellenzékiek - bár kissé kényszeredetten - is felemelked­tek a helyükről. A nemzeti ereklyék 17 órakor érkeztek meg a Parlament elé. A Mercedes katonai tiszteletadás mellett gördült az Országház fő­kapujához, ahol a koronázási jelképeket az öttagú koronates­tület: Göncz Árpád, Orbán Vik­tor, Áder János, Németh János, az Alkotmánybíróság elnöke és Glatz Ferenc, a Magyar Tudo­mányos Akadémia elnöke fo­gadta. Ezután felvonták a köz­társaság lobogóját, és a himnusz hangjait követően 21 díszlövés hangzott el, majd ünnepélyes keretek között az Országház Ku­polatermében felállított speciális tárolóban helyezték el a Szent Koronát, az országalmát, a jo­gart és a kardot. Küzdelmünk jelképe Mádl Ferenc, az Antal-kormány egykori kultuszminisztere, volt köztársaságielnök-jelölt:- Magyarország történetének jeles és kiemelkedő napja ez a mai, hazánk Szent István-i ál­lamalapításának ezredik, és a kereszténység kétezredik év­fordulóját ünnepeljük. A koro­na a magyarság politikai, társa­dalmi, közjogi, kulturális küz­delmének jelképe, ezért örül­nünk kell annak, hogy végre el­foglalja megérdemelt helyét. HÍREK • HÍREK • HÍREK KEK: magyar elnökség Budapest - Magyarország a határokon átnyúló gazda­sági zónák kialakítását, valamint a tagállamok közötti intenzív informatikai, környezetvédelmi és ifjúsági együttműködést szorgalmazza a Közép-európai Kezde­ményezésben (KEK). A 16 országot tömörítő szervezet soros elnöki tisztét 2000-ben Magyarország tölti be. A Közép-európai Kezdeményezés 2000. évi csúcstalálko­zóját november 24-25-én tartják Budapesten, ezzel párhuzamosan gazdasági fórumot is rendeznek a ma­gyar fővárosban. A tagállamok külügyminiszterei jú­nius 23-24-én Szegeden üléseznek majd. Orosz támadás Csecsenföldön Groznij - Az orosz hadsereg a csecsenföldi hadjárat kezdete óta az egyik legsúlyosabb támadást intézte teg­napra virradó éjjel a csecsen főváros ellen. Az orosz kor­mányfő egyidejűleg villámlátogatást tett a közeli Gudermeszben. A tüzérség és a légierő együtt lőtte a csecsen fővárost. A környező hegyekben felállított ütegekből több száz aknát lőttek ki Groznij ra, amely felett sűrű füst gomolygott. Az összecsapásokban cse­csen oldalon ötven szakadár fegyveres esett el. Villámlátogatást tett Gudermeszben Putyin orosz kor­mányfő, aki kijelentette: a háború célja Oroszország fel- darabolásának megállítása. Horvát választási ígéretek Zágráb - Horvátországban az ellenzék hatalomra jutása után évi 5 százalékos gazdasági növekedést ígér, míg a kormánypárt 3 százalékos növekedést tart lehetséges­nek. Külföldön már életbe lépett a január 3-ai horvátor­szági parlamenti választások előtti kampánycsend, mi­után a külföldön élő horvát állampolgárok január 2-án és 3-án is szavazhatnak. A központi választási bizottság adatai szerint 4,177 millió horvát állampolgár élhet sza­vazati jogával. A választások tisztaságát 995 külföldi és közel 6 ezer hazai megfigyelő felügyeli. Panamai lett a Panama-csatorna Panamaváros - Visszakerült Panama fennhatósága alá pénteken a Panama-csatorna, miután az Egyesült Államok átadta a közel egy évszázada épült stratégiai fontosságú vízi útvonalat. Sok panamai egyfajta függet­lenség napjakét élte meg a csatomaátadás eseményét. „A csatorna a miénk. Isten áldása legyen rajta” - hang­zott el a csatornaigazgatóság régi épülete előtt egybe­gyűlt többezres tömeg előtt a panamai zászló ünnepé­lyes felvonásakor. Lemondott a szudáni kormány Kartúm - A szudáni kormány tagjai, a közigazgatás legfőbb vezetői és a tartományok kormányzói benyúj­tották lemondásukat - jelentette be Omar Haszan Ahmed el-Besir szudáni köztársasági elnök. Az államfő a lemondásokat elfogadta, felkérve az érintetteket, hogy ügyvezető minőségben maradjanak hivatalukban az új kormány megalakulásáig. Meghalt Elliot Richardson Washington - 79 éves korában, egy bostoni kórházban agyvérzésben meghalt Elliot Richardson volt amerikai igazságügy-miniszter. Richardson csak egy évig irányítot­ta az igazságyügyi tárcát Richard Nixon elnöksége alatt, mert 1973-ban nem volt hajlandó leváltam a Watergate- ügyben akkor már Nixon számára kellemetlen vizsgála­tot folytató rendkívüli ügyészt, Archibald Coxot. Az ügyész menesztése helyett Richardson maga távozott posztjáról, és magatartásával erkölcsi példát mutatott az akkori .amerikai közéleti elitnek. Új tagok a BT-ben ■ Január elsejével a szoká­soknak megfelelően öt he­lyen változás történt az ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak nem állandó tagállamai sorában. Miután december 31-ével lejárt Bahrain, Brazí­lia, Gabon, Gambia és Szlo­vénia kétéves mandátuma, az elkövetkező két eszten­dőre Banglades, Jamaica, Mali, Tunézia és Ukrajna lett a 15 tagú BT - vétójog­gal nem rendelkező - tagja. Felgyújtotta önmagát ■ Egy 25 éves lengyel fia­talember, Dominik P., a csecsenföldi orosz katonai beavatkozás elleni tiltako­zásul szilveszter éjszakáján benzinnel leöntötte, és fel­gyújtotta önmagát a város főterén. A lángoló férfi egy zászlóval a kezében a vá­rosháza felé rohant. A rend­őrök feltartóztatták, és el­oltották a lángokat. A fia­talember arci és mellkasi sérüléseket szenvedett, kórházban ápolják, életét nem fenyegeti veszély. A tüzet eloltó rendőr szintén könnyebben megsérült. JELCIN: BEFEJEZTEM! Győzött az orosz államfő józan belátása Borisz Jelcin orosz elnök pén­teki, szokásos televíziós be­szédében azonnali hatállyal lemondott tisztségéről és ideiglenes utódául Vlagyimir Putyin kormányfőt nevezte ki.- Hosszú, nehéz harcot vívtam magam­mal. Ma a búcsúzó század utolsó napján visszavonulok. Sokszor halottam, ami­kor azt mondták: Jelcin minden eszköz­zel ragaszkodni fog a hatalmához, nem adja át senkinek. Hazugság. Ilyesmiről szó sincs - jelentette ki többek között a búcsúzó elnök. Az államfői székbe kine­vezett Putyin első rendeletéként mentes­séget biztosított elődjének minden jogi eljárással szemben.- Egyértelmű, hogy vádalku született a Kreml falai között - állította Deák András külügyi kutató. - Hiszen ha a júniusi el­nökválasztás első fordulójában nem Jel­cin embere, Putyin győz, hanem mond­juk Primakov, akkor a pénzügyi botrá­nyokba keveredett emberek, mint az el­nök leánya, Tatjana vagy a Kreml pénz­tárnoka, Berezovszkij a választás máso­dik körét már egy külföldi hotel televí­zióján nézi. A kutató szerint Jelcin józanul felmér­te, hogy a jelenleg népszerűsége csúcsán álló Putyin júniusig bőven veszíthet elő­nyéből. Márciusig viszont még kitarthat a csecsen háború okozta pozitív kép a kormányfőről, mivel az orosz alkotmány 92. cikkelyének második bekezdése alapján három hónap alatt kell új állam­főt választania az orosz népnek. (major) Selmeczi nem lesz főpostás ■ Egyes lapértesülések szerint az emlékezetes le­vélbotrányba keveredő Selmeczi Gabriella, a Fi­desz országgyűlési képvi­selője, a parlament egész­ségügyi bizottságának alel- nöke lehet a Magyar Posta Rt. igazgatóságának az új elnöke. A volt államtitkár határozottan cáfolta a sajtó azon értesüléseit, amelyek szerint ő lenne a Magyar Posta Rt. elnöki posztjának várományosa. Hozzátette: továbbra is politikus sze­retne maradni, és az egészségügy, illetve a tár­sadalombiztosítás kérdé­seivel kíván foglalkozni. Meghalt két hajléktalan ■ Meghalt két hajléktalan tegnap a fővárosban. Mindkét férfi sérülten fe­küdt az utcán, amikor dél­előtt a mentősök rájuk ta­láltak. Haláluk közvetlen oka a lehűlés volt, de erre biztos választ csak a bon­colás adhat. Az egyik haj­léktalan még az utcán, másikuk a mentőautóban halt meg. Nálunk 2000-re váltottak az órák A válságközpontban egy érával később koccintottak + Miniszterelnöki vizit Az Y2K-csoport főhadiszállásán unatkoztak szilveszterkor, de így is egy órával később koccintottak, amikor már Mojzes Imre kormány- biztossal az élen biztosak lehettek benne, hogy 2000 hajnalán is műkö­dik az ország. Mojzes Imre évszámkezelési kormánybiztos la­punk kérdésére elmondta: éjfél helyett a green­wichi idő szerint, azaz az itteninél egy órával később koccintottak a Kormányzati Információs és Koordinációs Központban gőzerővel mun­kálkodó számítógépes szakemberek. Még azt a galádságot is elkövették (magukkal szemben!), hogy a gépteremben az órát éjfélnél leállították - persze kizárólag az önámítás kedvéért. Az éjszaka már-már unalmasnak mond­ható gondtalanságát is csak pillanatokra tudta megbolygatni egy svájci cég, amelyik számítógépes rendszere rögtön 19100-ra ír­ta át az évszámot. Amikor a magyar infor­matikai tudorok ezt meglátták - nos, akkor lett egy kicsit izgalmasabb a légkör, hiszen már senki nem lehetett biztos semmiben. Viszont a hazai jelentések megnyugtattak mindenkit, hiszen hibátlan munkáról ta­núskodtak. Mojzes Imre kiemelte: a két zöld számon, melyet a kritikus éjszakán üzemeltettek, há­romszázan telefonáltak, s egyetlen minősítő szó nem hangzott el munkájukra vonatkozóan. Jó néhányan persze csak az elkövetkezen­dő órákban, napokban indítják újra rendsze­reiket, így jut még izgalom a központba elég. Ami viszont biztosan megtörtént, tegnap Or­bán Viktor miniszterelnök magánemberként látogatott el a fiúkhoz... Szalóki Eszter Egy svájci cég számítógépes rendszere okozott némi zavart miután 19100-ra írta a dátumot 2000 helyett

Next

/
Oldalképek
Tartalom