Új Dunántúli Napló, 1999. december (10. évfolyam, 329-357. szám)

1999-12-30 / 356. szám

1999. december 30., csütörtök Baranyai Tükör Dtinántúli Napló 5 Délutánig működnek a nagyobb üzletek - kevesebb busz indul, a vonatok pénteki menetrend szerint közlekednek Óévbúcsúztatás: a bőség zavarában Az ezerkilencszázas évek utolsó szilveszterének estéjén érdemes lesz kisétálni a terekre: a legtöbb nagyobb településen tűzijátékkal, ünne­pi műsorokkal, koccintással köszöntik az új esztendőt. Nagy bulik várhatók a szórakozóhelyek legtöbbjén is: remélhetőleg az otthoni, tévézős-rádióhallgatós ünneplést választók sem csalódnak majd. Az utcák is megtelnek majd a vidám ünneplőkkel fotó: Tóth l. BARANYAI KÖRKÉP A megyeszékhely első szilvesz­teri programja minden bizony­nyal a Pécs Plaza elől induló szilveszteri futás lesz. A rajt- pisztoly tíz órakor dördül el, az első háromszáz nevező pólóval lesz gazdagabb. Az üzletközpontok, élelmi­szerboltok rövidített nyitva tar­tással délutánig tartanak majd nyitva: a Spar hálózathoz tarto­zó üzletek fél héttől 14 óráig, míg az Interspar és a Meinl üz­letek 7-től 16, a Tesco pedig 6 és 16 óra között áll a vásárlók ren­delkezésére. A későn kapcsolók várhatóan még szilveszter nap­ján, az utolsó pillanatban is be tudják majd szerezni a virslit és pezsgőt. A boltok kínálatában a műbeles virsli kilója 380-400 fo­rinttól kapható, ennél azonban drágábbak az előre csomagolt vagy juhbeles termékek, melyek az induló ár másfél-kétszeresé­ért szerezhetők be. Lényegesen tágabb a kínálat a „pezsgőfron­ton”: a háromszáz forintostól kezdve a 4-500 forintos átlag­áron keresztül kaphatók minő­ségi magyar italok 800-1500 fo­rintért; mélyebben kell ?. zsebé­be nyúlnia annak, aki külföldi, elsősorban német és francia márkájú pezsgővel kíván ünne­pelni, a néhány ezertől akár hu- szonöt-harmincezer forintig is rúghat egy palack ára. Nyolctól délig tartanak nyitva a posták: a hivatalokban min­den szolgálta­tás igénybe ve­hető lesz. Ha szűkített kere­tek között, de lesz kézbesí­tés, melyet szintén a kora délutáni órák­ban kívánnak befejezni. A vasúti közlekedés ezen a napon zavartalannak ígérkezik: mint a pécsi főpálya- udvaron megtudtuk, a szerelvé­nyek a szokásos pénteki menet­rend szerint közlekednek, en­nek ellenére Baranyában éjfél­kor nem lesz úton egyetlen vo­nat sem: az éjszakai postajára­tot is személyszállító kocsik nél­kül indítják. A busszal közleke­dőknek azonban mindenkép­pen érdemes érdeklődniük jára­tuk indulásáról, mivel a Pannon Volántól kapott értesítés szerint jó pár busz nem indul el majd szilveszter napján délután négy óra után és este. Az előző évekkel ellentétben idén érdemes lesz az esti órák­ban felkeresni a nagyobb telepü­lések tereit. Pécsett a Széchenyi téren készül nagyszabású ren­dezvény popzenei műsorokkal, pécsi rocklegendák színpadra lépésével, a városban még nem látott méretű és látványvilágú tűzijátékkal, lézershow-val, éj­szakai téli utcabállal. A polgáro­kat a téren a város és a megye vezetői egy pohár pezsgőre is vendégül látják majd. A megye számos településén köszönti tűzijáték az új évet. Szigetváron a Városi Könyvtár tetejéről indulnak éjfél után a rakéták. Mohácson szintén a Széchenyi térre gyűlhetnek a polgárok a városvezetéssel kö­zös koccintásra. Pécsváradon is hasonlóval várják éjfél után az egybegyűlteket. - Harkányban is tűzijátékok fénye köszönti majd az ezredfordulót - mond­ta el a Dunántúli Naplónak Bédy István polgármester (kis képünkön). A Művelődési Köz­pontban rendezendő 400 fős buli mellett a település legtöbb szállodája és panziója tart szil­veszteri rendezvényt: ez egyéb­ként gyakorlatilag mindenhol így van a megyében. Pécsett a nagyobb szállodák gyakorlatilag megteltek. A Palatínusban valamivel több, mint tízezer forintba kerül az ezredfordulós éjszakán rende­zett vacsora és buli; a szálloda szobái is szinte teljesen foglal­tak, a szolgáltatásokat elsősor­ban belföldi és német ajkú turis­ták veszik igénybe. A kihasz­náltság magyarázata egyébként a szakemberek szerint az, hogy a szállodák többsége a szilvesz­teri vacsorát jórészt szobafogla­lásokkal együtt adta el. A diszkók, szórakozóhelyek mindegyike igyekszik magához csábítani a fiatalokat: az árak változóak, az egész estés szóra­kozásért helyszínen vásárolt jeggyel a Boccaccióban 4999, míg a Pécsi Egyetemi Klubban például 1999 forintot kell fizetni. Nem maradnak ajánlat és szóra­kozás nélkül az otthon ünnep­lők sem: az MTV nemzetközi évbúcsúztató körképet, Kern András showműsorát, a Szeszé­lyes Évszakok különkiadását, az RTL Klub többek között a Hol­ló Színház és Gálvölgyi János műsorát valamint a Heti Hetes különkiadását ajánlja. A TV2 Balázs Péter és barátai kabaréjá­val, a Mikroszkóp Színpad tré­fáival és a Dáridóval kíván jó­kedvet teremteni. A Rádiókaba­ré három és fél órás műsorában a műsorvezető Fábry Sándor mellett többek közt Hofl Gézát, Nagy Bandó Andrást, Usztics Mátyást hallhatjuk majd. T. G. Közterület-felügyelet: a közért PÉCS Január elsejétől lép hatályba a Közterület-felügyeletekről szóló törvény, amely szerint át kell alakítani ezeket a szervezeteket. Pécs közgyűlése úgy döntött, hogy megszünteti a közterület­felügyelet intézményét, és az ön- kormányzat egy belső szervezeti egységeként fog működni. Csatlós Ferenc, a pécsi Közterü­let-felügyelet vezetője elmond­ta, jövőre a felügyelet szerveze­tében lesznek változások. Ed­dig részben önálló költségveté­si szerv voltak, ezután az ön- kormányzat hatósági főosztá­lyának egy osztálya lesznek, te­hát a jogutód a polgármesteri hivatal, a szakmai önállóságuk viszont megmarad. A feladatok minimálisan vál­toznak: ami eddig önkormány­zati rendeletben volt lefektetve, az most törvényerőre emelke­dett, és ez január l-jétől lép ha­tályba. A felügyelők ezentúl köz- tisztviselők lesznek, ez azt je­lenti, hogy csak érettségizette­ket veszünk fel az állományba - mondja a vezető.- A felügyelőknek a köz ér­dekében végzett tevékenysége jobban szem elé fog kerülni - nyilatkozta Csatlós Ferenc. A köztisztasággal kapcsolatos fel­adatok végrehajtása, az önkor­mányzati rendeletek - elsősor­ban az eb-rendelet - betartatá­sa, a közterület foglalások el­lenőrzése, a parkolás ellenőr­zése nagyobb hangsúlyt kap a felügyelet munkájában. A jövőben nem elsősorban a KRESZ-szabálysértésekre kí­vánnak nagy figyelmet fordíta­ni, holott a 10 milliós tavalyi bírság nagy része ebből jött össze, hanem a kimondottan közterület-felügyeleti munkára. A vezető elmondta, hogy a jövőben néhány fővel emelked­ni fog a szervezet létszáma, il­letve segítőket is felvehetnek.- A problémák megoldása nem csak a felügyelők dolga, ők mindössze segítséget tud­nak nyújtani ahhoz, hogy a polgárok egy tisztább és szebb környezetben éljenek, de ez a lakosságon is múlik - hangsú­lyozta Csatlós Ferenc. K. G. Vállalja a pert a polgármester Nyolc kifogást tartalmaz a PÉTÁV ügyében a megyei főügyészség levele Egy pont kivételével nem ért egyet a pécsi önkormányzat vezetése az­zal az összesen nyolc kifogást tartalmazó levéllel, amelyet a Pétáv ter­vezett részleges privatizációjával kapcsolatban küldött el a városhá­zára a Baranya Megyei Főügyészség. PÉCS A pécsi önkormányzat és a Pé­csi Erőmű Rt. (PERt.) között kötendő, a Pétáv részleges pri­vatizációjáról szóló szindikátusi szerződés tervezetét néhány pontban módosította a közgyű­lés azóta, hogy a városi Fidesz- frakció a megyei főügyészség­hez fordult.- Igaz, időközben történt több változás is a tervezetben, de ezek döntő többsége nem érinti az ügyészség főbb kifogá­sait - nyilatkozta lapunknak Papp Gábor (képünkön) fide- szes önkormányzati képviselő. Az ügyészség úgy látja, az, hogy versenytárgyalás mellőzé­sével akar szerződni a város az erőművel, sérti az államháztar­tási törvényt és az önkormány­zat vagyonrendeletét. A bíráló szerint a két cég közti összefo­nódásra adna alkalmat, ha a PERt. túl nagy befolyással bírna a Pétáv-igazgató kinevezésére. A harmadik legkomolyabb kifo­gás, hogy az önkormányzat mint ármegállapító hatóság, nem rögzítheti polgárjogi szer­ződésben előre a díjemelés módját. A pol­gármesternek is megküldött levél nyolc pontja közül lényeges még az is, amelyben az ügyészség kifejti, a Polgári Törvénykönyv­be ütközik, hogy a szerződéster­vezet szerint az önkormányzat és az erőmű közötti vitás kérdé­seket a két fél nem bíróság előtt tisztázná. Dr. Toller László polgármester a Dunántúli Naplónak elmond­ta, egy pont kivételével nem ér­tenek egyet az ügyészségi véle­ménnyel, a választ már postáz­ták, és ha kell, vállalják a kilátás­ba helyezett pert is. A város első embere úgy véli, nem volt mit pályáztatni, hiszen - álláspontja szerint - nem az önkormányzati vagyon eladásáról van szó, ha­nem tőkeemelésről. Papp Gábor ugyanakkor úgy véli, egy 300 milliós vagyonrészt igen is kiad­na kezéből az önkormányzat. Az árképzésre vonatkozó ki­fogással kapcsolatban a polgár- mester és a fideszes képviselő is megállapította, hogy ha ez a ter­vezet törvényellenes, akkor a szintén részben magánkézben lévő Pécsi Vizmű és Biokom Kft. szindikátusi szerződése is az, hiszen mind a víz-, mind a szemétdíj esetében hasonló szerződési kötöttségek vannak, noha az önkormányzat az ár­megállapító. Toller László kérdésünkre úgy nyilatkozott, addig nem lép­nek az ügyben, amíg nincs a ke­zükben az ügyészség véleménye a módosított tervezetről. N. F. Égi kohó SZALATNAK Makovics József és amatőr csillagász társai a Bognár­dűlőben tucatnyi fémdarabot találtak, amelyekről szentül hitték, hogy meteoritok. Évekig őrizgették őket, néme­lyiket látták, amint a magas­ból hullott alá augusztusi éj­szakákon. Nemrég az erede­tüket tisztázandó elküldték nyolc mintát Budapestre, az ELTE Természettudományi Karára, ahonnan a minap ér­kezett meg dr. Bérczy Szaniszló professzor részletes válasza. Az archeológiához is értő tudós szerint egy ezen a környéken még fel nem fede­zett Árpád-kori királyi vasko­hó salak és öntecsmaradvá­nyaira bukkantak a termé­szetfigyelő lokálpatrióták. A csillagkutató szakkörösök most örömükben Égi kohó­nak nevezték el a területet, s nem csalódottak, hogy falu­juk históriájából egy újabb szeletkét ismerhetnek meg. Meg is kérték Patton Gábor szászvári régészt, hogy ássa meg a dűlőt, s persze a távo­labbi Kéthely nevű határrészt is, ahol a mai község kora kö­zépkori település elődje léte­zett. Cs. J. Egy kézben a városi biztosítás SIKLÓS A város intézményeit az eddigi biztosítások felmondására szó­lították fel az év végén. A fel­szólítás hátterében a védelem egy kézben történő csoportosí­tása rejlik. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága tegnap tárgyalta a témát. Elhangzott, a bizottság nem javasolja az új szerződé­sek megkötésének lebonyolí­tásában egy brókercég részvé­telét, ugyanis meglátásuk sze­rint ez pluszköltséget eredmé­nyezne. Vágvölgyi István, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottsági tagok egyhangúlag döntöttek amellett, hogy a je­lenlegi biztosításokat a testü­let február végi döntéséig fenn kell tartani, s az új biztosítás - közel egymilliárdos vagyonról lévén szó - megkötését az ille­tékes osztály részéről kell le­bonyolítani. Mint az elnök elmondta, közbülső cég a lebonyolítás­ban semmiképp nem vállal­hat szerepet a takarékosság miatt. K. J. Világítási gondok PÉCS Tegnap a késő délutáni órák­ban több mint egy órára sötét­be borult a belváros, és az ettől északra lévő utcák. Az ok egy kapcsoló meghibásodása volt. Nem az első eset, hogy per­cekre vagy néhány órára sö­tétbe borul a város. Néha az időjárás, de legtöbbször a ve­zérlő egységek meghibásodá­sa okozza a sötétséget. Tegnap, a Ciszterci közben elromlott közvilágítást vezér­lő kapcsoló okozta az áram­szünetet - tájékoztatott From­mer Béla, a DÉDÁSZ PR osz­tályvezetője. A belvárosban és a belvárostól északra fekvő ut­cákban ezért egy időre meg­szűnt a közvilágítás. K. G. Nem csak videóztak - Hasznosan töltötték a szünidőt azok a főleg környékbeli srácok, akik a pécsi Szivárvány Gyermekház nyitott klubjába jártak az elmúlt napokban. A mai utolsó foglalkozáson többek között tréfás vetélkedőkkel várják a fiatalokat. fotó: tóth l. Törmelék a Tettyén PÉCS Természetkárosítás és közve­szély okozás miatt rendőrségi el­járást indítottak egy tettyei telek tulajdonosa ellen. Éveken keresztül építési törme­léket, földet, gumi- és vas hulla­dékot hordott fel a Tettye olda­lában található dupla telkére egy pécsi férfi. A közelmúltban feljelentés érkezett ellene.- Valószínűleg már 1992 óta folytatta ezt a tevékenységet a gyanúsított, de az önkormány­zat csak 1995-ben nyilvánította védetté a területet - mondta Si­mon László, a Pécsi Rendőrka­pitányság központi őrsének pa­rancsnoka. - A természetkáro­sítással és közveszély okozással gyanúsított férfit kihallgattuk. A Tettye oldalába felhordott nagy mennyiségű, laza föld és törmelék a szakemberek sze­rint statikailag bizonytalan, ezért egy nagyobb esőzés után akár meg is mozdulhat. A köz­vetlen veszély mellett a környe­zetet el is csúfítja több tonná­nyi nem oda való anyag. A te­lek feltöltését a gyanúsított építkezési szándékkal kezdte meg, de hogy mit akart felhúz­ni a védett területre, az nem vált világossá a kihallgatások során. Egyik elképzelés szerint kilátótorony került volna a te­lekre, amelyről a Dráváig el le­het látni. Van olyan verzió, amelyben idős papok szeretet­otthona szerepel, de felmerült egy botanikai kert kialakításá­nak ötlete is. A rendőrség szak­értők bevonásával vizsgálja az esetet. S. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom