Új Dunántúli Napló, 1999. november (10. évfolyam, 299-328. szám)

1999-11-01 / 299. szám

=* GENTLEMEN'S STÍLUS - ELEGANCIA - SIKER A férfidivat jól ismert márkája óriási választékkal, megfizethető árakkal várja vásárlóita Pécs Plazában. Nálunk tetőtől talpig felöltözhet: kabát - zakó - nadrág - ing - cipő - kiegészítő extra méretekben is! Dunántúli Napló Ára: 49 Ft. Előfizetve: 33 Ft. 1999. november 1., hétfő X. évfolyam, 299. szám Telefon: 72/505-000 KÖZÉLETI NAPILAP www.dunantulinaplo.hu 1999. november 1., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP Neckennann Mecsek Tours 4- Repülőjegy-akció -f< Észak-Amerika városaiba Boston 75.000 Ft New York 75.000 Ft Washington 75.000 Ft Toronto 75.000 Ft Montreal 75.000 Ft Az árak a repülőtéri illetéket nem tartalmazzák! Pécs, Széchenyi tér 1. 2 513-370 Átálltunk Sötétben indulunk munkába és a sötétben érkezünk haza, azaz itt a téli időszámítás. Szombatról vasárnapra vir­radóra egy órával hátrább te­kerték az időmérőket Euró­pában. MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör A reformáció napján közös nyilatkozatot írt alá a Vati­kán és a Lutheránus Világ- szövetség. (2. oldal) Hazai Tükör Az idén végzett orvosok kö­zül jó néhányan nem jelent­keztek be a központi gyakor­noki rendszerbe. (3. oldal) Baranyai Tükör Emlékeztünk (4. oldal) 9*070865 913012 99299 Közlekedünk, tehát vétünk? Mindenki közlekedik, bár sokszor csak azokat értjük ide, akik vala­milyen járműbe ülnek. Tény, hogy az utakon a különböző száguldozó vagy éppen pöfögő alkalmatosságok viszik a prímet - és okozzák a legtöbb galibát. pirosat, a sárga után még három­négy autó átsuhan.- Azok teszik ezt meg, akik rendszeresen járnak arra és tud­ják hogy miképp vannak a zöld BARANYAI KORKÉP A Megyei Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Osztályán ta­valy annak örültek, hogy 1998 az esetszámokat tekintve statiszti­kailag jól sikeredett, ezért attól lehetett tartani, hogy 1999 csak rosszabb lehet. Nos, az első tíz hónapot tekintve elmondható, hogy az abszolút számok nem sokat lengenek ki ide vagy oda, de mégis aggodalomra ad okot az arányok eltolódása. Gál Jenő őrnagy (kis képün­kön) elmondta, hogy természete­sen megvannak a baleseti gócok: a jól ismert 6-os út szinte végig a megye területén, illetve a hirdi át­kelő. A balesetekből a városok nem egyenlő arányban veszik ki a „ré­szüket”. Komlón és környékén például egyetlen év alatt 140 szá­zalékkal nőtt a halálos ütközések száma (1998: 5, 1999: 12), míg Pécsett 14 százalékos csökkenés történt (1998: 14, 1999: 12), akár csak Mohácson, ahol 33 százalékkal kevesebben haltak meg közúti balesetben (1998: 12, 1999: 8). Az egész megyét te­kintve az idén már október végé­ig több halál történt az utakon, mint tavaly az egész év során (1998: 44, 1999.1-X. hó: 48). A balesetek okai között még mindig messze vezet a gyorshaj­tás, sok a figyelmetlenségből okozott baj (pl. parkoló autóval való karambol, gyalogos elütése zebrán kívül), az elsőbbség meg nem adása, és bizony számos esetben a gyalogos hibájából kell helyszínelniük a rendőröknek. Szörnyű tragédiákhoz vezet, Pécs, Siklósi út 10/A. Ny: h-p. 8-18 Szó. 8-13-ig Komló, Kossuth L. u. 125. Ny.: h-p. 9-17 Szó. 9-12-ig Baleseti statisztikák Baranya megyében Könnyű Súlyos Halálos sérülés sérülés baleket mégis egyre gyakoribb a vasúti sí­nekre való ráhajtás a tilos jelzés ellenére. Ez 1997-hez képes meg­ötszöröződött (!).- Mikor ezek az esetek kezd­tek megszaporodni, én is azt mondtam, nem igaz, hogy ennyi hülye ember van a világon - mondta Gál Jenő. - Azóta rá kellett jönnöm, hogy nem egy­szerűen erről van szó. Úgy tűnik, a vasúti villogó piros lámpa nem je­lent elegendő tiltó hatást az emberek egy részének, szá­mukra kell va­lami fizikai akadály is, egy félkarú sorompó, ban rendes villanyrendőrre cse­rélték a vasúti jelzőket, s ezekkel sokkal jobb eredményt értek el, úgy látszik, ennek jobb a pszi­chés hatása. Ám az is új „divat”, hogy belterületen ezek a rendes villanyrendőrök hiába mutatnak legalább Ausztriá­Főbb kiváltó okok (1999 i-x.) jelzések összehangolva, mennyi idejük van. A Németországban bevezetett kamerás rendszer, mely rögzíti a piroson áthaladó autókat, nálunk még a jövő zené­je, bár mi is készítünk eseten­ként kézi videofelvételt. Ez azért sem mindegy, mert a piroson va­ló áthajtás kiemelt szabálysértés­nek számít, és akár 100 ezer fo­rinttal is büntethető. Ami sajnos még mindig túlsá­gosan jellemző: az ittas vezetés. Minden 6. balesetet olyasvalaki okoz, aki úgy döntött: iszik és ve­zet. Idén eddig 9 halált lehet az ittasság számlájára írni. És a végére egy örök vita, mely családi perpatvarok és kabarétré­fák témája is: vajon a férfiak vagy a nők okoznak-e több balesetet?- A tapasztalat az, hogy a nők alapvetően óvatosabb, megfon­toltabb pilóták. Ezért számsze­rűen kevesebb baleset okozói, ám azt figyeltük meg, ha mégis karamboloznak, akkor az sú­lyos, sokszor végzetes kimenete­lű! M. K. Húsbavágó ellenőrzések BUDAPEST A fogyasztóvédők 1880 kg tőke­húst és baromfit, valamint 1381 kg húskészítményt vontak ki a forgalomból lejárati idő utáni értékesítés miatt legutóbbi hús­piaci vizsgálatukon. A Fogyasztóvédelmi Főfel­ügyelőség legfrissebb ellenőr­zése során a 747 vizsgált üzlet­ből 539 boltban intézkedtek szabálytalanság miatt. Szabály­sértési bírságot 2 millió forint­nál is többet szabtak ki. Az ér­tékesítést 2.648.758 forint érté­kű árunál azonnal betiltották. A fogyaszthatósági idő ellenőr­zésére továbbra sem fordítanak kellő gondot a kereskedők. Előfordult, hogy a gyártók és nagykereskedők a minőség­megőrzési idő lejárta előtt 1-2 nappal szállítottak a kiskeres­kedőknek. A 620 próbavásár­lásból a fogyasztóvédők 127 esetben tapasztalták, hogy vá­sárlói megkárosítás történt, vagyis minden ötödik vásárlás­nál becsapták az ellenőröket. Az egy vásárlóra jutó megká­rosítás értéke 34 forint volt. 4­Nem csak álom az olajkikötő MOHÁCS A városban néhány éve már dé­delgetik azt az álmot, hogy az Európai Unióba való belépé­sünk után itt lehetne az unió legdélibb határa előtti olajki­kötő. Most úgy tűnik, a kikötő terve lassan révbe ér. Hargitai János országgyűlési képviselő arról szólt, hogy bár elég sok kormánytámogatást kap mostanában Baja, a mo­hácsi ügyek is biztatóak. En­nek első lépése az, hogy meg­kapják az ipari park létrehozá­sára beadott pályázat támoga­tását. Ha ez megvan - már pe­dig minden jel arra mutat, hogy sikerül -, lehet eggyel to­vábblépni, és elkezdődhet a Duna-parti területek megszer­zése. A honatya szerint az elő­ző városvezetés nem járt el túl előrelátóan akkor, mikor a fo­lyó menti telkeket áruba bo­csátotta, hiszen most ezek visszaszerzése külön pénzeket és sokszor furfangot igényel.- Ha a magyar határ egy­ben EU-határ is lesz, ez temér­dek kötelezettséget is jelent, tehát a kikötő mellett kell majd állatpihentetőtői kezdve egészségügyi állomásig sok minden. Úgyhogy ez egy sok milliárdos ügy, és lehet is majd befektetőket keresni hozzá, ha a döntések megszü­letnek, remélhetőleg minél ha­marabb - mondta Hargitai Já­nos. A helyi Révhajózási Válla­lat és a város vezetői is lobbiz­nak, ahol csak tudnak (példá­ul Csúcs László kisgazda kép­viselő révén). A szakmai ter­vek készen állnak, és valóban mindenki arra vár, hogy egy „fenti” gombnyomásra bein­duljon a láncreakció. Méhes K. j« ■. •. v. ■ »-«aj MÉHES KÁROLY KOMMENTÁRJA Ha eltemet, ki eltemet A fentebb szereplő József Attila- sor (éppenséggel utolsó, cím nélküli verséből: „íme, hát meg­leltem hazámat...”) sajnos túlsá­gosan is jellemző erre a század­ra, melyben ő is élt, s amely­ben eltemették. József Attilát nem kevesebbszer, mint négyszer temették el, külön­böző eszmék jegyében, utol­jára a rendszerváltás után mondták ismét friss sírja fö­lött: nyugodjék békében. De az utóbbi tíz év - sok egyéb mellett - lehetne az újra­temetések krónikája is. Kezdő­dött 1989. június 16-án Nagy Imre és társai temetésével, amely alkalommal külön üres koporsót kapott a magyar ifjú­ság is. Aztán következtek a kü­lönböző rendű és rangú magya­rok már-már sorozatba illő újra­temetése. Hazatért Bartók Béla Ameri­kából, Mindszenty József Emlékeztetnek a holtak. Emlékeznek a még elevenek. Mariazellből és vitéz nagybá­nyai Horthy Miklós a portugá­liai Estorilból. Mindegyikük föl­di maradványa előtt fényes, em­lékezetes ceremóniát celebrál­tak, még ha megítélésükben (ki­véve Bartókot) akadtak-akadnak is véleménykülönbségek. Mind­egy, a fő, hogy hazatér(het)tek a magyarok Magyarországra. Talán méltó lezárása ennek a temetéses évtizednek, hogy 1999 halottak napjának előestéjén a messzi Don-kanyarból ha­zatért az ismeretlen doni hős (áldozat?) is, akit a százezre­ket követelő vesztes csata után 57 évvel az egyik legdi­csőbb magyar diadal helyszí­nén, Pákozdon helyeztek - remélhetőleg - végső nyug­helyére. A Don-kanyar a 20. szá­zad Mohácsa volt, nagyapák, fér­jek, fiák vagy testvérek örök sül­lyesztője. Az ő képviseletükben tért haza a csontjai szerint 30-35 évesen értelmetlenül meghalt ka­tona. (m- 4. oldal) Mai időjárás: felhősödés +8, +19 °C Háromnapos előrejelzés: Kedd Szerda 1 Csütörtök öS iiD ŐJ Napos, Nagyrészt Nagyrészt felhős napos borult +9, +18 °C +8, +18 "C +7, +16 “C 4 1 ►

Next

/
Oldalképek
Tartalom