Új Dunántúli Napló, 1999. április (10. évfolyam, 90-118. szám)

1999-04-11 / 99. szám

1999. április 11. Magyarország - Dél-Dunántúl Harmadik oldal A legyengült, nem éppen munkához szokott hajléktalan nincstelen talán nem éppen a leghúzósabb munkaerő, de arra mégiscsak Jó, hogy néhány órát eldolgozgasson vala­hol - fizetség nélkül. Legalábbis ez a tapasztaltuk a haj­léktalanszállások lakóinak és vezetőinek. Ja, gondolhat­nánk, mH ugrálnak, ha egyszer feketemunkára adták a fe­jüket! Képünk illusztráció Fotó: Müller A. Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ, SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.03 nyugszik 19.28 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 16 óráig az 505-039-es telefonszámon. Hírszerkesztő: Cseri László Az oroszlán dicsősége A görögök Leónnak becéz­ték Leo-kezdetű személyne­veiket, melyet a rómaiak Leo formában vettek át. Jelenté­se: oroszlán. A Szaniszló a szláv Stanislav névből szár­mazik, jelentése: állandó di­csőség. Vízállások és hőfokok a Dunán és a Dráván. Moh­ács 512 cm, áradó, 11,7, Őrti­los 9 cm, áradó, 11,3, Barcs 47 cm, áradó, 11,5, Drávaszabolcs 95 cm, áradó, 11,6 fok. Aknát találtak a magyar-hor- vát határon Beremend térsé­gében, amelyet a tűzszeré­szek eltávolítottak. (d) Mobil hívószámunk: 06-30/9505-550 A pécsi Sándor utcai nappali melegedőn, a népkonyhán és az éjjeli menedékhelyen rend­szeresen megjelennek olyan építési vállalkozók, akik - úgy­mond - egy-két napos munkára toboroznak munkásokat. „Árfo­lyam” szerint 1200-1500 forin­tot ígérnek egy-egy műszakért, pl. árokásásért, azonban na­gyon kevesen láttak ennyi pénzt „egyben” a nap végén. Ugyanis ennek a bizonyos nap­nak a végét legtöbben nem érik meg a munkahelyen.- Skizofrén állapotba kerül­tünk kicsit - mondja Lőcsei At­tila, a Támasz Alapítvány egyik vezetője. - Segítsünk-e az efféle munkához jutásban, vagy a ke­serű tapasztalatok alapján in­kább küzdjünk-e ellene? Ugyanis az történik, hogy miu­tán elviszik a munkásokat, az építkezésen vagy az egyéb munkahelyen kapnak némi bort pár száz forintért, aztán, mondjuk délben, azon az ala­pon, hogy az illető részeg, elza­varják őket. De „természete­sen” az addig végzett munkát nem fizetik ki nekik, pedig né­(Folytatás az 1. oldalról) A polgári frakció vezetője, dr. Balás András nevetségesnek tartja még a feltételezést is, hogy nagykoalícióra lépnének a volt kormánypártiakkal. Nyilvánvalóan az ellenzék ta­lálta ki ezt a nagykoalíciót, mondja Balás. A város vezetésére a polgári frakció kapott megbízást, s ők ehhez tartják magukat. Arra a kérdésre, hogy miért a szóbe­széd, a frakcióvezető azt mondja: mert nyitottak az el­lenzék irányába. A héten már volt egy egyeztetés a költség- vetésről, ahová hivatalosak hány óra alatt azért elvégeztek némi munkát! Arról nem is szólva, hogy a Társadalombiz­tosítónak vagy a Nyugdíjigaz­gatóságnak semmilyen bejelen­tési kötelezettségüket nem tel­jesítik. Ez a fiataloknál esetleg még nem gond, de gondolnia kellene arra is valakinek, hogy mi lesz később? Lőcsei Attila vidékről is ag­gasztó híreket kapott, aminek szintén maga járt utána.- Megjelent nálam egy férfi, aki arról beszélt, hogy egy bara­nyai faluból szökött meg, ahol kvázi rabszolgaként tartanak majd’ két tucat embert. Nem voltam rest, kimentem, felke­restem a helyi körzeti megbí­zottat, és vele együtt látogattam el a tanyára. Na, mikor nagy józsikámozással köszöntötte egymást a rendőr és a tulaj, sej­tettem, hogy nagy szigorra nem számíthatok. Kiderült, hogy egy pajtában 20-25 ember él, akiktől elszedték a papírjaikat, igazolványoktól a szakmunkás­bizonyítványig mindent, és a szállás és némi koszt fejében dolgoztatták őket: munkanél­voltak a pártok frakcióvezetői is. Az SZDSZ frakcióvezető­helyettese, Liebhauser János lapunkkal közölte, hogy a nagykoalíciónak minimum három feltétele van. Elsősor­ban felkérés, majd elfogadha­tó közös program és közös költségvetés. Mivel ez nincs meg, így ők nem látják annak a lehetősé­gét, hogy koalíciós partnerei legyenek a polgári frakciónak. Az egyértelmű, hogy a várost 13 tagú többséggel így nem le­het irányítani. Egyelőre sok az aggodalom, az eddigi tapasz­külit, cigányt, határon túlról ér­kezettet vegyesen. Ám a vállal­kozónak - ennek utánanéztem tálatok rosszak. Az SZDSZ vállalná az együttműködést, ha megteremtődnének a felté­telek. Csáki Béla, az MSZP frak­cióvezetője azt mondja, a leg­utóbbi testületi ülésén kide­rült, hogy 13 képviselővel nem lehet a várost irányítani, csak ezt még a polgári frakció tagjai nem akarják tudomásul venni. (Kínos volt, hogy állandóan 11-11-re alakult a szavazati arány - H. J.) Jelen pillanat­ban a két csoport elbeszél egymás füle mellett. Mindebből az következik,- egyetlen bejelentett embere, mi több, bejelentett gépe sem volt! M. K. hogy az Á1SZP részéről a nagykoalíció jelen pillanatban nem aktuális, de egy közös program keretében minden el­képzelhető, még a nagykoalí­ció is. Egyébként a Fidesznél köz­ponti utasítás van arra, hogy helyi szinten nem tárgyalhat­nak sem az MSZP-vel, sem az SZDSZ-szel. Az MSZP arra vár, hogy enyhül az egészpá­lyás letámadásos politizálás. Ekkor lehet beszélni együtt­működésről: az MSZP eltö­kélt, hogy a város érdekében mindent elkövet. Hazafi József Ingyen detoxikálnak Mohácson is ingyenes szolgáltatás lett a detoxi- kálás, legalábbis a részegeknek. Mivel a ré­szegek fuvarozása indo­kolatlan szállításnak mi­nősül, a tb nem téríti az 5000 forintot, mint ahogy a kórházi gyomormosást és az egy napi benntar- tást sem. A felgyülemlő 16-17 ezer forintos költsé­get a delikvensnek kelle­ne állnia, ám erre nem nagyon volt még a példa. Bírósághoz sem érdemes fordulni jelenleg, mert azzal csak újabb nyűgöt vállalnának, s nem biz­tos, hogy sokkal több eredménynyel. Méhes K. Kutyabaj Baján . Érsekcsanádon veszett § róka járt. Annak a hölgynek a szomszédsá­gában verték agyon, aki közel 70 tacskókeveie- ket tartott otthonában Hogy járt-e a róka a ku­tyáknál, nem tudni, de jobb az óvatosság, ezért j aztán a helybeliek úgy | gondolták, vagy eb ne tik onnan őket, vagy jj agyonverik ezeket is. Á bajai sintértelepen u mületet keltett egy ilyen f I mennyiségű kutya érke- ‘ I zésének híre. Mindenesetre me f rendelték a hullakonté­nereket is, hátha nincse­nek az ebek beoltva, ak- I kor pedig ki kell őket u tani. Végül Gaál György, a Hesser Gyula Állatmen­tő Missió elnöke május I 25-ig tartó megfigyelés re beengedte az állató kát ideiglenes kutya- } menhelyére. Cseri L. 1 Nagykoalíció lesz Szekszárdon? Elmaradt üzletek, milliós veszteségek Sokan azon keseregnek, hogy az előző, horvát-szerb öldök­lés nyomán kialakult helyzet épphogy kezdett felengedni, és például a vendéglátásban a tavalyi már „normális” évnek számított, most pedig félő, hogy minden kezdődik elölről. A Pécs-Baranyai Ke­reskedelmi és Ipar­kamara már készí­tett is sebtében egy összefoglalót a há­ború máris érezhe­tő hatásairól. Esze­rint sajnos, jellem­ző az export vissza­esése, a kintlevősé­gek behajtásának reményte­lensége, és ami ugyanilyen fontos: az import kimaradása. Egy építőipari óriáscég a tevé­kenységéhez szükséges alap­anyagot képtelen behozni Ju­goszláviából, és eddig 40 milli­ós veszteséggel számol amiatt, hogy drágább forrásból kell vásárolnia. De nem csak Jugoszláviáról van szó, hiszen a háborús helyzet miatt jóformán az egész Balkánról elapadnak a megrendelések. A Tolna me­gyei kamara munkatársa, dr. Tóth Tivadar tapasztalata sze­rint azonnali hatás is érzékel­hető az utazási irodákban, mi­után a görögországi utazások voltaképpen megszűntek. Szekszárdon máris a csőd szé­Kezdtek kilábalni az előző válságból. Jön a következő? lére került egy autóbuszos uta­zási cég.- Hosszabb távon nem az elmaradt üzletkötések a veszé­lyesek - mondja Tóth Tivadar -, hanem a teljesítések elmara­dása. Kialakulhat egy körbe­tartozás, ami az egész térség gazdaságára rossz hatással le­het. És ez a bomba már ke­tyeg! Somogybán egyelőre csak a gabonaszállítások okoznak fejfájást, a Dunán temérdek megrakott hajó várakozik. Varga Csaba, a HungarHotels pécsi vezetője a szegediekre irigykedik: az ottani szállodák a szerb határ közelsége miatt tele vannak külföldi tudósítók­kal, míg Pécsett az SFOR- katonák a háború kitörése óta jóval kevesebbet mo­zognak, s emiatt jó néhány szobát le­mondtak.- Nálunk a húsvét előtti horvát bevásár­lásokon nem érző­dött még semmi, de Budapesten panasz­kodtak, hogy gyen­gébb volt a húsvét, mint szo­kott. Hosszú távon biztos, hogy gondok lesznek! A siófoki polgármesteri hi­vatalban arról tájékoztattak, félő, hogy mint a korábbi há­borúskodás idején, ezúttal is megcsappan majd a vendégse­reg nyáron. Egyes Balaton-par- ti szállodák jelzése szerint már meg is kezdődött a szálláshe­lyek visszamondása, elsősor­ban Németországból és Hol­landiából. Méhes K. mm ■bäshh Húszméteres festmény Szigetváron A Várbaráti" Körben merült fel tavaly egy hatalmas kép iránti igény, meséli Sarlós Endre gra­fikus. A Szulejmán-féle inváziót kellene megfestenie a művész­nek egy 20 méter hosszú és több mint 2 méter magas ké­pen. A kép a két sereget ábrázol­ná, amelyek láthatóan elisme­rik egymás vitézségét. A fest­mény „folytatásaként” külön­böző tárgyak is megjelennének a térben, de ez a feladat már Vanyúr István szobrászművész­re várna. A hatalmas, farostra festett olajkép megszületését szep­tember 7-ére tervezik. Az időbe még beleférne, mondja a mű­vész, de mindehhez pénz is kel­lene, meg egy jónevű pécsi könyvkiadó tulajdonosának a hozzájárulása, akivel szerződés köti, hogy máshová nem dol­gozhat. Cs. L.' Megrendelő Akkor jár jó úton, É ha előfizető. Igen, megrendelem a Dunántúli Naplót □ három hónapra □ egy hónapra* I M I M I I II I I I ............... II I I I I I II II M I I I I 1 I ................................................. M I Ir ányftószám Település 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I * Egy havi előfizetési díj 850 Ft VÁLASZ LEVELEZŐLAP. A Belföldre k JS bérmentesítés B 8 nélkül feladható, B B az esedékes B lg díjakat W a címzett fizeti, f Dunántúli Napló kiadója Pécs 7601 Pf. 134 III 3 > á i

Next

/
Oldalképek
Tartalom