Új Dunántúli Napló, 1999. április (10. évfolyam, 90-118. szám)

1999-04-01 / 90. szám

Velünk megcélozhatja! Lapunkkal most egy Mercedest nyerhet! Azon olvasóink, akik áprilisra, májusra és Júniusra Is előfizet- ' • - ,',inn nek, vagy április 10-e után legalább három hónapra megren­AKKO» jár JO UlOíi, delik a lapot, Júniusban egy Mercedest nyerhetnek. ha előfizető. A részletek miatt hívja a 06-80-200-089-es ingyenes zöld számot! Autó-Largo Pécs, Vadász u. 83. Telefon: (72) 236-220 Hétvégi telefonok: 06-20-9228-424; 06-20-781-513; 06-20-9739-411 MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Világfakor Növekvő menekültáradat Koszovóban. A NATO gé­pei már jugoszláv kor­mányhivatalokat is támad­nak. 2. oldal Hazai Tükör A vasút idei fejlesztési ter­vei. A MÁV európai hitel­ből és saját forrásból fedezi beruházásait. 3. oldal Baranyai Tükör Erőszak álomba ringatva. A rendőrség befejezte a vizsgálatot a pécsi orvos ügyében. 4. oldal Pótlék majd májusban. Négyezer embert érint me- gyeszerte. 4. oldal Kutyatámadások: zűrös vérvonal? Szakemberek véleménye a tragédiák okairól. 4- old. 9770865 913043 99090 Jobb helyzetbe kerülhetnek a kistelepülések iskolái Nyolc osztály a tíz helyett A nyolcosztályos képzést kívánja erősíteni a kormány, a cél a hagyományos iskolarendszer stabilizálása - hangzott el a kabi­net legutóbbi ülésén. Emellett némi könnyebbségre számíthat­nak a kistelepülések intézményei, az állam a mostani 63,5 szá­zalékos hozzájárulást 80-ra akarja emelni. PÉCS-BUDAPEST A most elkészült törvényjavas­lat a nyolcosztályos általános iskolai képzést helyezi előtérbe. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a tízosztályos intéz­mények azonnal megszűnné­nek, de a kormány által is tá­mogatott jogszabálytervezet úgy szól: megfelelő türelmi idő után - ez várhatóan a 2000-2001-es tanévig tart - ezeknek az iskoláknak is be kell tagozódniuk a hagyomá­nyos rendszerbe. Ennek folyományaként ter­mészetesen változni fog a kö­zépiskolák működése is. A je­lenleg hat vagy nyolc évfo­lyammal működő gimnáziu­mokban a tervek szerint meg kell szervezni a négyosztályos képzést is, ugyanis másképp a diákok a nyolcadik elvégzése után nem tudnának továbbta­nulni. Az Oktatási Miniszté­rium a törvényjavaslat kidolgo­zásakor egyeztetett a pedagó­giai intézetekkel, iskolákkal és más szakértőkkel is, akik sze­rint a gyermekek jó része 10 vagy 12 éves korban még nem tudja eldönteni, milyen pályát is kíván választani, viszont az iskolarendszer miatt döntés elé kerül. A később érő, tehetséges diákok számára pedig szinte le­hetetlenné válik az előrejutás. A javaslat ugyanakkor nem merev, hiszen nem az összes középiskolának kell négy évfo­lyamossá alakulnia. Viszont arra lehetőséget kell adni min­den ilyen tanintézetet fenntartó településen, hogy legalább egy olyan intézmény legyen, ahová a tanulók 14 éves korukban be tudnak iratkozni.- Az egyetlen aggályunk ez­zel a tervezettel kapcsolatban, hogy esetleg beszűkíti a kerete­ket, és nem ad teret a jó érte­lemben vett elitképzésnek - fo­galmazta meg kételyeit Walz Jánosné, a Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, aki részt vett az eredeti javaslat véleménye­zésében. Jobb helyzetbe kerülhetnek viszont a kistelepülések általános iskolái. Az elképzelések szerint akár már a következő tanévtől a mostani 63,5 százalékról 80 szá­zalékra növelik az iskolák állami támogatását, ami szakértők sze­rint jelentős segítséget jelentene a kevesebb pénzből gazdálkodó baranyai aprófalvaknak. Walz Jánosnétól megtudtuk: arra is van lehetőség, hogy jövőre a 1-4 évfolyamot fenntartó kisközsé­gek a tanintézmények teljes költségvetését megpályázzák, így talán van esély rá, hogy több kisiskola nem szűnik meg a megyében. Nyaka Szabolcs Elengedik a tb-tartozást? BARANYAI KÖRKÉP A kormány elképzelése sze­rint a tavalyi, 10 ezer forint alatti tb-tartozást elenged­nék. Aki egy hónapon belül rendezné társadalombizto­sítási adósságát, mentesülne a késedelmi pótlék befize­tése alól. Az idén az adóhatósághoz ke­rült a tb-járulék beszedése, az új igazgatóság felmérése sze­rint a 10 ezer forint alatti tar­tozásokat azért kellene elen­gedni, mert a behajtás admi­nisztrációja többe kerülne, mint az adó nagysága. Az APEH január elsején létesült járulékigazgatóságai folyama­tosan mérik fel a bevalláso­kat, az egészségbiztosítási pénztártól átvezetett számlá­kat. A megyei járulékigazga­tóság megállapitasa szennt az eddig feldolgozott iratoknak körülbelül negyede hibás. Az egyéni vállalkozók (kö­rülbelül 32 ezren vannak a megyében) túlnyomó többsé­géről csak az év végén lehet értékelést adni, ugyanis a ma­gánvállalkozó csak akkor kö­teles havi bevallást tenni, ha szükségleteinek fedezésére a minimálbért meghaladóan vett ki pénzt a cég kasszájá­ból. Akik pedig 30 napon be­lül kiegyenlítik tb-tartozásu- kat, mentesülnek a késedelmi pótlék befizetése alól. A kormány által javasolt változtatásokat még az or­szággyűlésnek el kell fogad­nia, erre a legközelebbi ülésen kerül sor. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy a könnyí­tések csak a tavalyi bevallá­sokra és a kimutatott tartozá­sokra érvényesek. B. G. Magyar-horvát gazdasági megbeszélések BUDAPEST A magyar-horvát szabad­kereskedelmi tárgyalások szakértői előkészítése foly­tatódik és ezen belül külö­nös súlyt fektetnek a felek az agrárszektorra. A Gazdasági Minisztérium közleménye szerint a meg­beszélésen áttekintették a magyar-horvát szabadke­reskedelmi tárgyalások foly­tatásával összefüggésben a két ország agrárkereskedel­mét. Tavaly a Horvátországba irányuló magyar agrárkivitel 19 százalékkal csökkent. Ezen belül is igen jelentős volt a visszaesés, mintegy 70 százalékos a sertéshúsnál, az étkezési búza tekintetében pedig 90 százalékkal mérsék­lődött a magyar kivitel. Ezért magyar részről hangsúlyosan vetődött fel a tárgyalásokon, hogy megfe­lelő megoldást kell találni a kétoldalú kereskedelemben a hagyományos magyar ex­portlehetőségek fenntartá­sára. Magyar részről ismét meg­erősítették azt is, hogy egy a szabadkereskedelmi megálla­podás előkészítése során megoldást kell találni a ma­gyar EU-elkötelezettségből fakadó követelmények betar­tására. MTI Az, ünnepek közeledtét jelzi a postahivatalokban megnövekedett forgalom is. A várakozás különösen a dél­utáni órákban nyúlik a szokottnál is hosszabbra, fotó: t. l. MÉSZÁROS ATTILA KOMMENTÁRJA A Stefánia utódai A korzók úgy kerültek vissza életünkbe, mint egy elveszett­nek hitt, kényelmes hintaszék. „Sétálóutca” - modernizálta a régi kifejezést a mai kor. Egy­más után alakították ki ezeket a díszkövekkel burkolt, járművek zajától mentesített, egyre elegánsabb portálokkal, ki­rakatokkal szegélyezett belvárosi utcákat. Ahol már elkészült, más váro­sokban élők némi irigy­séggel figyeltek fel a hírre, és ha arra jártak, feltétlenül végigkorzóztak rajtuk. Talán a pécsi Király, a „Strasszé” is jó példa arra, hogy milyen kötelezéseket és hangu­latokat szül egy-egy sétálóutca. Öt-tíz évvel ezelőtti arcát már majd’ mindenki elfeledte, össze sem hasonlítható, a társadalmi- ha szabad mondani: társasági- élet központja, itt mindenki­vel lehet találkozni, a sörözők tarka asztalai, a sarokterasz megállítják az embereket. Pedig azt hinnénk, egy per­cünk sincs. Se kávéra, se egy habzó serre, arra meg pláne, hogy korzózzunk egyet a Kirá­lyon. Csakhogy megfontolt gazdasági szempontok is alakít­Nem a napernyők fontosak, a csendes hinták, hanem a felkínált hangulat ják ezeket az utcákat. A ven­dégfogás miliőt igényel. Ezért színesedik ki az utca, sepri fel reggelente minden boltos az üz­lete előtt. A korzó hangulata az, ami kell ahhoz a bizonyos po­hár serhez. Ki ülne le, hagyná ott a pénzét a „kiülős ven­déglőben” és a mellette lévő valamelyik boltban, ha színtelen, savanyú, elha­nyagolt környezetben kel­lene járnia? A korzónak varázsa és jelentősége van. És most Siklós? Leülnék, kérném a se­rem, a Nap süt, felpillantok a fölém hajló fa alól a vár hatal­mas falára, és jó lenne, ha azt mondhatnám: ej, de helyes kis város ez a Siklós! (<*'4. oldal) ■ I • • J A* • A A Mai időjárás: Részben napos, kevés felhő +6, +16 °C Háromnapos előrejelzés: Péntek Szombat Vasárnap CÍS Változóan felhős +7, +15 °C cB Változóan Részben felhős napos +7, +16 °C +6,+16'C » >

Next

/
Oldalképek
Tartalom