Új Dunántúli Napló, 1999. március (10. évfolyam, 59-89. szám)

1999-03-25 / 83. szám

4 PUnántúli Napló Baranyai Tükör 1999. március 25., csütörtök Hírcsatorna Látássérült, hátrányos helyzetű és egyéb fogyaté­kos gyerekek iratkozhatnak be a pécsi Világ Világos­sága Alapítvány Bálicsi úti, kollégiummal rendelkező, rehabilitációs szakiskolá­jába. A szülők jelentkezését az iskola címén várják, (m) A bükkösül iskolai ok­tatás 250 éves. Az április 11-én kezdődő jubileumi ünnepségre intézmény- és falutörténeti bemutatót ren­deznek a diákok és a peda­gógusok Meisl Károlyné vezetésével. (cs) Magyaré gr egyen keve­sebb családi vendégfo­gadó működik e tavasztól. A korábbi hat közül csak négy várja a bakancsos turistákat. Az egyiket eladják, míg a másik üzemeltetője abba­hagyta a vállalkozást. A több mint 150 éves Koz- mann-ház portáján viszont most újítják fel a festett paj­tát, a kerekes kutat és az ólakat. (cs) A nyomja! falurészben újabb házhelyeket jelölt ki a szederkényi önkormány­zat 2,5 hektáron. A települé­sen az elmúlt fél évtizedben tizenöt családi ház épült. Ezalatt nem csökkent a la­kosság lélekszáma, maradt az 1872. (cs) Frontálisan ütközött Komlón, a Mecsekjánosi felé vezető úton tegnap kora délután két személygépko­csi. Az egyik autó vezetőjét könnyebb sérülésekkel szál­lították kórházba a mentők. (ns) Sumonyban egy bajbaju­tott család széltől és hóol­vadástől megroggyant házát újították fel az emberek a községi, valamint a cigány kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére. (cs) Vízállások, vízhőfokok a Dunán és a Dráván. Mo­hács 560 cm, apadó, 6,9 fok, őrtilos -75 cm, apadó, 7,1 fok, Barcs -36 cm, apadó, 7,1 fok, Drávaszabolcs 76 cm, áradó, 7,1 fok. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy TÓTH SÁNDOR sellyei lakos 68 éves korá­ban elhunyt. Temetése március 26-án 11 órakor lesz a sellyei temetőben. Ä gyászoló család Megdolgozni a segélyért A kaposvári példa nyomán mind több baranyai önkormányzat fontolgatja, hogy a munkaképes ellátatlanoknak segély helyett inkább munkát adjon. Ezzel lefaraghatják a költségvetési kia­dásokat, megszépíthetik a települést és visszavezethetnek a munkás hétköznapokba sok-sok tartós munkanélkülit. Pécsett egy harmadik utat vá­lasztottak. Jelenleg 1235-en ré­szesülnek jövedelempótló tá­mogatásban és mintegy három­százan kapják az aktív korúak rendszeres szociális segélyét. A Megyénkben a városszépítési, takarítási munkát ajánlják a jelentkezőknek illusztráció: laufer László BARANYAI KÖRKÉP Szigetváron a módosításra váró szociális rendelet tervezete sze­rint a teljesen ellátatlan aktív korúak nem eseti segélyt, ha­nem munkalehetőséget kapnak. Ha hajlandók a város szépítésé­ért dolgozni a városgondnokság irányítása alatt, megkaphatják a minimálbér arányos részét, ami lényegesen több is lehet a se­gély összegénél. Ha semmi kedvük Szigetvárért, a város tisztaságáért, szebb arculatáért valamit is tenni, hiába is kérik alkalmanként a 3-5 ezer forin­tos segélyt. Komlón mintegy háromszá­zan kapják havonta az aktív ko­rúak rendszeres szociális segé­lyét, a nyugdíjminimum 70 százalékának megfelelő 10 745 forintot. A készülő önkormány­zati rendelet az ilyen kifizeté­seket az együttműködés feltéte­léhez köti. Aki hajlandó gondo­zásba vétetni magát, részt vesz az egyéni esetkezelésen vagy a csoportos foglalkozáson és dolgozni is akar a városért, an­nak nyert ügye lesz. A munka­ügyi központ helyi kirendelt­sége és a családsegítő központ igyekszik visszavezetni őket a munka világába, ha ők is úgy akarják. Aki azért nem vállalja az együttműködést és a munkát, mert nem akar dolgozni, az a módosításra váró rendelet nyomán kiejthető lesz a jelen­legi juttatásból és egy vasat sem fog kapni. város úgy döntött, hogy egy­előre csak a jövedelempótlósok közül áprilistól ötven embert foglalkoztasson hat hónapon át a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. a Köz­üzemi Rt. irányításával. A köz- tisztasági kampányban újabb öt­ven közhasznú munkást is al­kalmaznak majd három hónapra a város 20 és a Megyei Munka­ügyi Központ pécsi kirendelt­sége 12,4 millió forintos támo­gatásával. Az önkormányzat fontolgatja, hogy az aktív ko­rúak rendszeres szociális segé­lyezését is előbb-utóbb felváltja majd az együttműködési kötele­zettség. Az ilyen segélyre jogo­sultak a jövőben eldönthetik: ha nem akarnak semmit se tenni, ne is tartsák a markukat a város pénztáránál. B. M. L. (ä> Kommentár az 1. oldalon) A kaposvári foglalkoztatás Az a Kaposváron legalább egy éve állandó lakcímmel (tartóz­kodási hellyel) rendelkező és a munkaügyi kirendeltség által regisztrált, ellátásban nem részesülő munkanélküli végezhet közhasznú munkát havonta folyamatosan maximum 10 napon át, akit a Polgármesteri Hivatal Szociális igazgatási irodája a Városgondnokságnak kiközvetít. A meghatározott munkáért a mindenkori minimálbér arányos részét kapja a munkavállaló, a munkabért tb-, és nyugdíjjárulék terheli. Aki a közmunkát visz- szautasítja, illetve azt nem megfelelően végzi el, a segélyezési rendszerből három hónapra kizáiják. Ragaszkodnak az elnevezéshez Nagy vita után a siklós-villányi borvidék nevének megváltozta­tása ellen foglaltak állást a Tenkes Hegyközség közgyűlésén. A gazdák egy növényvédelmi előrejelző rendszert üzemeltető közhasznú társaság létrehozásáról is döntöttek. SIKLÓS A gazdák közül többen is Sik­lós rangjának elvesztésétől tar­tanak, amennyiben a borvidék nevéből törlődik a város neve. Az ellenoldal szerint a változás csak javára lehet a termelők­nek, s az érzelmek helyett a gazdasági számításokat kellene előtérbe helyezni. Utóbbira példa, hogy a villányi borok már most is drágábban kelnek el a piacon. A közgyűlésen az 1200 fős tagságból megjelentek elvi ál­lásfoglalást fogadtak el egy nö­vényvédelmi előrejelző rend­szert üzemeltető közhasznú tár­saság alapításáról, mondta el Daka Zsolt hegybíró (képün­kön). Tájékoztatása szerint most az alapításhoz szükséges 3 millió forint előteremtésén dolgoznak. A rendszer - mely­nek teljes ki­építési költ­sége 14 millió forint - jelen­tős segítséget jelentene a gazdáknak. A területen ki­helyezett be­rendezések­ből egy központi számítógépbe kerülnének a különböző - töb­bek között levél- és talajned- vességi - adatok, s egy szoftver révén a gazdáknak tanácsot tudnak adni a permetezésre, növényvédelmi technológiára vonatkozóan. K. J. Pénztelen civil szervezetek KOMLÓ Közel 30 szervezet - egyesü­letek, kórusok és alapítvá­nyok - igényelt támogatást az önkormányzattól. A kö­zös bennük, hogy nem ön- kormányzati fenntartásúak, de gazdagítják a város kul­turális, zenei és sportéletét. A pénzügyi bizottság csak sportcélokra javasolt támo­gatást. Az igények úgy is 38,7 millió forintot tesznek ki, hogy több szervezet nem jelölt meg konkrét összeget a kérelmé­ben. Miután a város költség- vetése 91 millió forint hiányt mutat, főhetett a feje a pénz­ügyi bizottságnak, honnan ke­rítsen ilyen célra pénzt. Az előző évi helyiadó-hát- ralék behajtott összegéből 10 milliót, a Kórusfesztivál Ala­pítvány ez évre jóváhagyott támogatási előirányzatából 2 milliót tervez a bizottság a nemes célokra. A 12 milliós keretből az idén sportcélokra szánnak 9,5 millió forint az­zal, hogy a keret felosztását bízza a testület a sport albi­zottságra. Kétmillió forintot ugyanakkor visszairányítottak a költségvetésbe. Útfelújí­tásra ugyanis nagyon szűkös a város idei kerete, ezért meg­toldottak az említett források­ból. A Komló és Térsége Te­levízió 5 millió forintos igé­nyével szemben felmerült 500 ezer forint támogatás megíté­lése, de nem nyert többséget a javaslat. A bizottság megszavazta, hogy a június 30-i pénzügyi helyzet ismeretében tárgyal­ják újra a most ki nem elégí­tett igényeket. Koha Zsuzsa Szoborpariiba telefontorony BEREMEND A bánya rekultivációja so­rán adódott ötlet és lehető­ség egy szoborpark kialakí­tására. Az előkészületeket rövid időre megszakította egy másik építkezés: a köz­ség határába ugyanis rádió­telefontornyot is építené­nek. A hozzávetőleg egy négyzet- kilométeres mészkőbánya hasznosítása az egyik legna­gyobb feladat a határmenti te­lepülésen. A helyi értékek ki­használásával ezen a területen kirándulóhelyet, szobor- és kristályparkot létesítenének. A tervet a nagyharsányi-vil- lányi szoborpark művészei gondolták végig, elképzelése­ikbe azonban már nem fért bele a park közepére építendő rádiótelefontorony. Emiatt nyílt levélben szólí­tották fel az önkormányzatot a kérdés átgondolására. Nem­régiben sikerült kompromisz- szumra jutni: a mobilok mű­ködéséhez nélkülözhetetlen antenna végül is a már meg­levő hidroglóbusz tetejére ke­rül fel.- így n<;m csúfítja majd egy újabb oda nem illő tárgy a készülő szoborparkot, de a szükséges fejlesztés sem ma­rad el - vélekedik Heindl Jó­zsef polgármester. Gy. Z. Szerencsés olvasók - „Sonkanyertes” előfizetőink­nek tegnap délelőtt Pécsett, a Búza téri Húsáruházban adta át a nyereményeket, a tíz nagyméretű húsvéti sonkát az üz­let vezetője, Szluka Balázs fotó: laufer László (x) PORTRÉ „Nem tudom, hogy mitől működik” Senki nem őt azonosítja a zenekarral, pedig félig az ő nevét vi­seli. Mindenhol Lovasi András a sztár. Amikor a találkozót akarom egyeztetni vele, csodálkozik is. Bizonytalanul kérdez vissza a telefonban: biztos, hogy nem keversz össze a Lovival?- Ennél rosszabb kérdéssel nem is kezdhetném. Zavar, hogy so­sem te vagy a középpontban ?- A Lovinak sokkal jobb a be­szélőkéje, ezért ha engem akar­nak faggatni, akkor is hozzá küldök mindenkit. Ráadásul sokkal jobban tud mindenről, ami a zenekart érinti.- Próbáljuk meg. Mikor jelenik meg a következő lemez?- Azért ezt tudom. Valószínű­leg csak jövőre, addigra érhet be tökéletesen az anyag. De nincs kizárva, hogy egy maxi CD-t még idén kiadunk. — Filmzenékkel? Mostanában nagyon megy ez nektek.- Nem hiszem. Vagy nem úgy, ahogy Jancsónál vagy Grun- walskinál hangzanak. A filmben a képhez kell zenét írni, ami nem mindig mű­ködik magá­ban.-Három kérdés, és még min­dig nem rólad beszélünk. -Dehogynem. A zenekar az életem, a második családom, hogy ilyen bölcseket mondjak, úgyhogy rólam van szó.- Nem nagyon tanultál zenélni. Ahhoz képest tisztességes az eredmény.- Az első egy-két évben tény­leg nem. Ha ma kérdeznek srá­cok, hogy hogyan tanuljanak Kispál András 1964. március 27-én született Szolnokon. Kétéves kora óta él Pécsett, ahol az akkori Komarovban földmérést tanul. Katonaság után sok mindennel próbálkozik, végül a Gázmű hálózat\>izsgálójaként fejezi be az aktív munkát. 88 óta a Kispál és a Borz gitárosa. Nős, egy fia van (Szabolcs, 2). meg gitározni, azt válaszolom, csináljanak egy zenekart. Előbb-utóbb be fog indulni.- Nem lehet ilyen egyszerű.- Nem hát. A haverommal jár­tunk OSZK-tanfolyamra, de az nagyon gagyi volt. Meg is buk­tunk a vizsgán, mert heavy mé­táit nyomtunk. Gimnazista ko­romban viszont Nemlaha Feri bácsihoz mentem magán­órákra. Tőle sokat tanultam.-Már 24 voltál, amikor elkezdő­dött. Mi tartott ilyen sokáig? -Az, hogy nem találkoztam a Lovival. Egy su­liba jártunk, de ő hárommal alat­tam. Amikor ’88-ban megis­mertem, rettenetes pol-beatet játszott a kéttagú csapatával. Szóltam neki, hogy ezt lehető­leg hagyja abba.-Ha jól sejtem, abbahagyta. Mennyi van még bennetek? -Van egy megállapodásunk. Ha azt érezzük, hogy nagyon erőlködünk, akkor befejezzük. - De ez nem holnap lesz. -Nem. Bár nem tudom meg­mondani, hogy mitől működik. Lendvai Dávid Gazdátlan fák PÉCSVÁRAD Sok ember ma is csak kerti gyümölcsfának tekinti a matu­zsálemi korú szelídgesztenyé­ket. Nemrég tízet vágtak ki jog­talanul főként magánportán. Arról tudnak a gazdák, hogy védett területen élnek, de sze­rintük a portán már nem érvé­nyesek a természet kímélését szorgalmazó rendeletek. Boris Sándor erdész kérdésünkre el­mondta, hogy számos öreg gesztenyésnek birtokosa sincs, vagy egy-egy területet, facso­portot többen akarnak. Perre mennek az emberek, hogy iga­zukat bizonyítsák. Nem vélet­len, hogy elszemtelenedtek a zugkivágók, akik kidöntenék a törzseket, hogy bútoralap­anyaghoz és feldolgozható csersavhoz jussanak. Cs. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom