Új Dunántúli Napló, 1999. március (10. évfolyam, 59-89. szám)

1999-03-01 / 59. szám

A nyereményt terhelő személyi jövedelemadót mi fizetjük Ön helyett, A részletek miatt hívja a 06-80-200-089 es ingyenes zöld számot! f 1. .... 1 ' 'WrH Pedig márciusban a Dunántúli Napló régi és új előfizetői között egymillió forintot sorsolunk ki. Ha még nem előfizető, ne késlekedjen, rendelje meg március 5-éig legalább három hónapra a lapot, és akár Ön is nyerhet. Ráadásul ez csak egyetlen oka millióból, amiértérdemes előfizetni. Ncckcrmann Mecsek Tours Apartmanok egyéni utazással Lignano, 1 hét, 4 fős apt EN 6.350 Ft/fő Porec, 1 hét, 4 fős apt. EN 10.675 Ft/fő Tossa de Mar, 1 hét, 4 fős apt. EN 7.700 Ft/fő Salou, 1 hét, 4 fős apt, EN 7.875 Ft/fő 10% előfoglalási kedvezmény! Pécs, Széchenyi tér 1. 2 212-044 MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Vllágttökör A békefenntartók Szerbia megfékezésére készül­nek. 2. oldal Hazai Tükör Mától szigorúbbak a bünte­tőjogszabályok. Súlyos bű­nökért valódi életfogytig­lan. 3. oldal Baranyai Tükör A világ fordult meg tizenöt év alatt, mondja a Pécsi Ha­tárőr Igazgatóság parancs­noka. 4. oldal Temethetjük az atomteme­tőt? Újabb szakértői vizs­gálat Bátaapáti környéké­ről. 5. oldal Új részvételi csúcs szüle­tett a Pécs - Harkány közti országúti futóver­senyen. 16. oldal 99059 770865 9130 L2 Mindenki boldogan esküdne szombaton a Boldogság Házában A hivatalban már szeptembert írnak Bár még csak március elejét írjuk, de azoknak, akik ebben az évben szombaton szeretnének házasodni, már gyakorlatilag szeptember van. Augusztus végéig ugyanis az egyetlen házas­ságkötő terem valamennyi napra betelt. Az illetékesek szerint az a baj, hogy megváltoztak a szokásaink, pénteken például szinte senki nem akar örök hűséget fogadni, de averzióval vi­seltetünk a szombat délelőttel és kora délutánnal szemben is. kapuit e célra, jegyzői engedély kell, ezt pedig valóban csak végszükség esetén kéri a hiva­tal. így a most házasodni vá­gyók kénytelenek akár fél na­pot is sorban állni azért, hogy megtudják, legkorábban szep­temberre van nekik tetsző idő­PÉCS Tavaly óta már csak a Boldog­ság Házában mondható ki Pé­csett a boldogító igen, és úgy tűnik, a helyzet ebben az évben vált igazán kritikussá. Február végén már csupán augusztus 21-e volt az egyetlen szombat, amikorra jelentkezni lehetett, az igény pedig akkora, hogy erre a napra meg kell nyitni a Dominikánus Ház kapuit is a házasulandók előtt. Orcsik Ferenc (kis képün­kön), az esküvőket lebonyolító Kulturális Központ illetékese szerint mindenféle szempontból indokolt volt a Váradi Antal ut­cai hely megszüntetése. Gazda­sági szempontból sem érte meg fenntartani a második termet, és a ’70-es évek végén, ’80-as évek elején jellemző 1600 körüli há­zasságkötési szám is felére esett vissza (lásd az infografikát). A csökkenés mögött nem az in­tézményesített forma elleni mo­dernkori tiltakozást, hanem a Ratkó-korszak második hullá­mának elmúlását kell keresni - teszi hozzá Orcsik Ferenc. Az önkor­mányzat Anyakönyvi Hivatalának csoportveze­tője, Hajnal Pálné némi­leg másként látja a helyze­tet, szerinte elkelne egy másik terem is a városban, a házasulan­dók döntő többsége ugyanis a nyári, szombat délután két órá­tól este hétig tartó időt tartja al­kalmasnak erre az eseményre, így hiába van rengeteg pénteki, szombat délelőtti vagy hétközi időpont, azok senkinek sem kellenek. Tíz-tizenöt évvel ez­előtt még nagyon sokan esküd­tek pénteken, ma viszont az emberek 85-90 százaléka csak a szombatot tartja megfelelő­nek. Hiába azonban a hatalmas túljelentkezés, ahhoz, hogy a Dominikánus Ház is megnyissa pont. Orcsik Ferenc megnyug­tatásul hozzáfűzi, Budapestet leszámítva egyetlen olyan vá­ros sincs az országban, ahol egynél több házasságkötő­terem mű­ködne, a pé­csiek tehát ebből a szem­pontból kivé­telezett hely­zetben voltak. Az esküvő egyébként államilag finanszí­rozott, a papírért tehát egyetlen fillért sem kell fizetni. Az ál­lami esküvő - kellékestül, ext­rák nélkül - a városban nem ke­rülhet többe tíz-tizenkétezer fo­rintnál, de átlagban csupán nyolcezer forinttal növelik a Kulturális Központ bevételét. Egy lakodalom (terembérlettel, vacsorával, ruhakölcsönzéssel, zenekarral) természetesen már súlyos százezreket is elvihet a családi kasszából. Lendvai Dávid Házasságkötések száma Pécsett ■j| 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199b Alakulóban a vízitársulatok SZIGETVÁR­SZENTLŐRINC-SELLYE A hóolvadás és az esőzések vizét képtelenek belvízve­szély okozása nélkül leve­zetni az elhanyagolt közcélú vízfolyások, amelyeket a még meg sem alakult víz­műtársulatoknak kellene tisztítaniuk. A volt, megyei hatáskörű sellyei vízgazdálkodási társu­lat helyébe már be kellett volna lépnie az öt várostérsé­ginek, de eddig csak a Pécs és a Harkány-Siklós térségi ala­kult meg. Társulat hiányában viszont senki sem tisztítja a vízelvezető árkokat, így egyre nő a belvízveszély a „gazdát­lan” területeken. A megalakuláshoz közel álló Szentlőrinc Térsége Ví­zitársulat a ráeső 36 ezer hektárnyi területen most ju­tott el oda, hogy birtokukban van a területük kétharmadát meghaladó ingatlanok tulaj­donosának vagy használójá­nak a meghatalmazása az alakuló közgyűlés összehí­vására. Szigetváron és térségében az Almás és a Gyöngyösök vízgyűjtő területe, majd’ 70 ezer hektár várja az elhanya­golt, bozóttal, sással benőtt, eliszapolódott közcélú vízfo­lyások kitisztítását, rendsze­res karbantartását. A vízmű­társulat várhatóan március végére megalakulhat. Sellyén és térségében min­den erőfeszítés ellenére még csak 45 százalék körüli szer­vezettségnél tartanak. Mindhárom társulat a köte­lező vízrendezési munkákat hektáronként és évente 300- 400 forintra tervezi. B. M. L. Félszáz bankár találkozója BUDAPEST A lakossági banktevékeny­ségben megfigyelhető ten­denciákról és a fejlesztési lehetőségekről tanácskozik több mint 50 európai ban­kár március 2-án és 3-án Budapesten. A tanácskozáson a takarék­bankok világszervezetét - World Savings Banks Insti­tute (WSBI) - képviselő ban­károk vesznek részt. A világ 85 országának pénzintézeteit tömörítő pénzügyi szervezet legfőbb célja a tagok képvise­lete a nemzetközi pénzügyi és gazdasági szervezeteknél, egyebek mellett a Világbank­nál, a Nemzetközi Valuta­alapnál. A kétnapos konfe­rencia napirendjén szerepel a nemzetközi banki hálózatból adódó további együttműkö­dési lehetőségek kihasználá­sának vizsgálata és a közép­kelet európai térséget is sújtó globális válság utóhatásai. Tapasztalataik alapján megvi­tatják a bankkártya-szabvá­nyosítás technológiáját, az üz­leti folyamatok sikeres át­szervezésének módszereit, a bankfúziókat és a két hónapja bevezetett euró fogadtatását. Az eseményen részt vesz és előadást tart többek között Chris De Noose, a WSBI ve­zető testületének elnöke, Per- Göran Nyberg, a Swedbank igazgatója és Kopányi Mi­hály, a Világbank vállalatfej­lesztési szakértője. (MTI) KOZMA FERENC KOMMENTÁRJA A belügyi dolgozók hasonló ci­pőben járnak, mint a többi ál­lami alkalmazott; végső soron a kormány a foglalkoztatójuk. Legalábbis, ha a bérekről és a bérfejlesztésről van szó, hiszen a fizetésemelésekre fordít­ható pénzek forrása a min­denkori költségvetés. Ha arról hallunk, hogy a jövedelmükkel elégedetlen belügyi dolgozók utcai demonstrációra készülnek, nem csak a hivatásos állo­mány tagjaira, az egyenruhás rendőrre (határőrre) kell gon­dolnunk, hanem azokra a köz- alkalmazottakra, irodistákra is, akik a háttérben dolgoznak, s akik munkájára éppen úgy szükség van, mint a posztoló Belügy rendőrére. Ma közel húszezer ilyen irodista (közalkalmazott) segíti a hivatásos apparátus munkáját, s amíg a belügyi dol­gozók havi nettó fizetésének át­laga 35 000 forint körül mozog, addig az alkalmazottaké alig éri el a 24-26 ezer (!) forintot. Mindebből kiolvasható, hogy különösen a belügyben dolgozó irodisták bére nevetsé­gesen alacsony, s feltételezhe­tően ők haladnak majd a már­cius 6-ra hirdetett demonstráció élén. Amelynek célja nemcsak az áhított béremelések kiharco­lása. Azt is szeretnék elérni ugyanis, hogy a béremelésre szánt összeget ne „belső tarta­lékokból” kelljen kigazdál­kodniuk. Hiszen a hírek szerint a Belügyminiszté­rium racionalizálna, és 2500 alkalmazott elbocsá­tását tervezi. Ezt az elgondolást sze­retnék a belügyi szakszer­vezetek megvétózni s tárgyaló- asztalhoz kényszeríteni a másik felet. S arról egyezkedni, hogy a béremelésekre sikerül-e a márciusra már megrokkant költségvetésből újabb forinto­kat kipréselni. 4. oldal) Különösen az alkalmazotti bérek nevetségesek mK • • j // * / A Mai időjárás: Eleinte felhős, napos +3. +12 °C Háromnapos előrejelzés: Kedd Szerda Csütörtök & áMÉ Többnyire Többnyire Kissé napos napos +7, +16 °C felhős +8, +14'C +7, +14 "C

Next

/
Oldalképek
Tartalom