Új Dunántúli Napló, 1998. július (9. évfolyam, 178-208. szám)

1998-07-18 / 195. szám

1998. július 18., szombat Hazai Tükör Dunántúli Napló 3 Döntés a ponthatárokról Ma déltől olvasható az Interneten A tervek szerint ma déltől az Interneten olvashatók a fel­sőoktatási intézmények felvé­teli ponthatárai, amelyeket a pályázóknak a vizsgákon el­ért eredményei alapján teg­nap határoztak meg az egye­temek és főiskolák, valamint az oktatási tárca képviselői. Az Országos Felsőoktatási Fel­vételi Irodán elmondták: az OFFI honlapján, a www.felvi.hu címen mindenki számára kiderül, hogy szep­temberben az intézményekbe az idén pályázók közül kik nyernek bebocsátást. A ponthatárokat hétfőn a na­pisajtó útján is nyilvánosságra hozzák, a főiskolákon és az egyetemeken pedig kifüggesz­tik a felvettek névsorát. Ezen­A vasasok A Vasas Szakszervezet elnök­sége tegnap kiadott állásfog­lalásában a demokrácia sú­lyos sérelmének nevezi a tb- önkormányzatok államosítá­sát, amelyre - írja a közle­mény - a testületekbe dele­gáló felek véleményét sem­mibe véve kerül sor. Fogarasi László, a 103 ezer ta­got számláló Vasas Szakszer­vezet sajtóreferense szerint raj­tuk kívül az önkormányzatokba tagokat delegáló munkaadók és nyugdíjas szervezetek is tarta­nak attól, hogy az Orbán-kabi- net első lépésének előkészítet- lensége, az érdekegyeztetés el­maradása gyakorlattá válik. Fogarasi szerint aggályaik el­lenére egyelőre optimisták. Szó sincs arról, hogy a szakszerve­A családok Az új kormány a meghatáro­zóan fontos teendők közé so­rolja terveiben a családok megélhetési gondjainak eny­hítését, a gyermekvállalási kedv serkentéséhez szükséges feltételek megteremtését. Harrach Péter szociális és csa­ládügyi miniszter tegnap Gö­döllőn a IV. Családkongresszus megnyitóján hangsúlyozta: csak elismerés illeti azokat a szülőket, akik a divatos esz­mékkel dacolva bátran mernek több gyermeket is vállalni, hi­szen az ország demográfiai mélypontra süllyedt, mind ke­vesebb a gyerek, s a lakosság egyre öregszik. A folyamat megfordítása hosszabb időt igényel, ehhez mindenekelőtt a társadalmi kívül július 25-ig minden je­lentkező névre szóló értesítést is kap felvételéről vagy elutasí­tásáról. Az elutasítás ellen fellebbezni lehet. Az oktatási tárcánál fel­hívták a figyelmet arra, hogy a kézhezvételtől számított 8 mun­kanapon belül kell benyújtani a fellebbezést a főiskola, a kar ve­zetőjéhez. Az intézmény veze­tője megvizsgálja, hogy a felvé­teli eljárás során történt-e sza­bálytalanság vagy jogsértés, és ennek eredményéről 15 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ez a döntés már végleges. Az idén csaknem 130 ezren pályáztak a különböző tagoza­tokra, szakokra, és a ponthatá­rok átlagban minden második fiatalnak jelentenek jó hírt. (d. g.) aggályai zeteket ért sérelem miatt azon­nal a legkeményebb eszközök­höz nyúlnának, hiszen „időt kell adni az új kabinetnek a be- rázódásra”. Hosszú távon még­sem zárhatók ki az esetleges munkabeszüntetések vagy sztrájkok, ha úgy tapasztalnák, hogy a ’90 óta sziszifuszi mun­kával kiépített, kormányoktól független érdekegyeztetési fo­lyamat megakad. A vasasok sokat várnak a Miniszterelnöki Hivatal vezető­jének, Stumpf Istvánnak a szak- szervezeti konföderációk veze­tőivel folytatandó hétfői meg­beszélésétől, amelyen az is ki­derülhet, fontosnak tartja-e a kabinet a novemberi üzemi ta­nácsi választásokat, vagy hogy időben megegyezés születik-e a jövő évi minimálbérről. T. M. érdekében szemlélet megváltoztatására és új támogatási rendszer kialakí­tására van szükség. A gyed visszaállítása, a családi típusú adózás bevezetése, a gyerme­kek utáni adókedvezmények a nagycsaládosokat segítik majd - mondta a miniszter. A statisztikák szerint a há­rom vagy több gyermeket vál­laló közösségek 60, más számí­tások szerint 90 százaléka él a létminimum határán, és a gye­rekek több mint harmada szorul rá valamiféle támogatásra. A család nem lehet csupán gazdasági vagy anyagi kérdés, hiszen a társadalomnak ezen alapsejtjeiben tanulja meg a felnövekvő nemzedék a közös­ségi érintkezés szabályait, má­sok érdekeinek méltányolását - szögezte le a miniszter. Az unió tagországainak nagykövetei találkoztak a jövő kisköveteivel Kecskemét Európa gyermekfővárosa A Szent Korona mása Tizenhét országból ezer gye­rek érkezett Kecskemétre, hogy részt vegyen az Európa Jövője Egyesület által ötöd­ször megrendezett nemzet­közi gyermektalálkozón. A hírős város rendezvénysoro­zata, amely az idén július 11- től július 20-ig tart, ma már egyike Európa „leghírö- sebb” és legnépesebb gyer­mek-összejöveteleinek. A találkozó egyedülálló abból a szempontból is, hogy a kül­földi gyerekeket kecskeméti családok látják vendégül, a csoportok programjairól az egyesület mellett helyi isko­lák, közösségek gondoskod­nak. Természetesen önként vállalt feladat ez több száz kecskeméti család számára. A találkozó változatos és gazdag programjából kiemel­kedett a tegnapi Európa-nap, amelyre az Európa Jövője Egyesület valamennyi EU- tagállam magyarországi nagy­követét meginvitálta. A nagy­követek el is fogadták a meg­hívást, így Kecskemét és a gyermektalálkozó vendége volt többek között Michael Lake, az Európai Unió Bizott­Európa csillagai ságának budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vete, valamint dr. Hannes Pó­rias, az EU soros elnöki tisztét betöltő Osztrák Köztársaság nagykövete is. A részvételükkel rendezett politikai fórumon mindkét po­litikus kiemelte: a kecskeméti Európa-nap segít abban, hogy a földrész közelebb kerüljön polgáraihoz. Nem a szakér­FOTÓK: FEB/BANCZIK RÓBERT tők, hanem a polgárok közös Európájának megteremtése ugyanis a cél. A kecskeméti Európa-nap részeként a katolikus nagy­templomban kiállították a ma­gyar koronázási ékszerek hite­les másolatát, este pedig nem­zetközi gálaműsorral köszön­tötték a gyerektalálkozó ven­dégeit a Katona József Szín­házban. Abrahám Eszter ...és folytatódhat a haderőreform A NATO-hoz való csatlakozásunk magas szintű előkészíté­sét, a Honvédelmi Minisztérium és a honvéd vezérkar össze­vonását, valamint a hivatásos és sorkatonák élet- és munka- körülményeinek javítását tartja legfontosabb feladatainak Szabó János, az új védelmi miniszter. A tárca vezetője csak minimális mértékben cserélte le közvetlen munkatársait, s a kormányprogramon túlmenő változtatásokra nem készül. Erdélyi Lajos, a HM szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a minisztérium volt poli­tikai vezetésén kívül a köz- igazgatási államtitkár, vala­mint két helyettese és három főosztályvezető távozott a Ba­laton utcai épületből; az utóbbi hat munkatársat - saját kérésükre - még Keleti György mentette fel. Az új he­lyettes államtitkárok szemé­lyéről később születik döntés, ám valószínű, hogy Kárász János, Szabó János (csupán névrokona a miniszternek), és Szendrei László foglalhatja el e posztokat. A szóvivő szerint Keleti György utóda a kormányprog­ramban szereplő prioritások és az ott leírt - a területet érintő - szervezeti változtatások szem előtt tartására tett ígéretet, azaz felgyorsulnak a NATO- csatlakozással összefüggő jogi lépések, mielőbb beolvad a honvéd vezérkar a HM-be, s kezdetét veheti a haderőre­form minőségi szakasza. A reform részeként - fej­tette ki Erdélyi - nemcsak a hadsereg technikai felszerelt­sége gazdagodik, hanem gyö­keret verhet a fejekben az úgynevezett „NATO-filozó- fia” (például a közös nyelv, az angol magas szintű ismereté­nek igénye) is. A január Újé­tól életbe lépő új illetmény- rendszer lehetővé teszi a kato­nák fizetésének emelését, de a munka- és életkörülmények javítására is kicsivel több jut majd az eddigieknél. Mint megtudtuk, a minisz­terrel Végh Ferenc altábor­nagy, a honvédség vezetője is egyetért abban, hogy sürgősen meg kell szilárdítani a hadse­regben a rendet és a fegyel­met, de azzal is tisztában van­nak, hogy erőfeszítéseiket a hivatásos állomány szemlélet- váltása nélkül nem koronáz­hatja siker. Takács Mariann Hírcsatorna Első ülés szeptember 7-én. Az országgyűlési biztosok te­vékenységéről szóló beszámo­lók meghallgatásával kezdődik szeptember 7-én az új Ország- gyűlés első rendes ülésszaka - derül ki a Házbizottság előzetes ajánlásából. Előzetes tájékoztatást. A Független Kisgazdapárt és az MDF frakcióvezetője azt sze­retné, ha a kormánypárti képvi­selőcsoportok már a kormány- döntéseket megelőzően meg­ismerkedhetnének az ' előter­jesztésekkel. és észrevételeket tehetnének - hangzott el a két párt politikusának tegnapi ta­nácskozásán. Nagyobb támogatás. A Vasas Szakszervezet korszerű, új szolgáltatásokat kínál a jövő év január 1-jétől tagjainak, és ez­zel már az új évezredre készül - nyilatkozta tegnap a tömörülés elnöke. Számottevően javítják sztrájk esetén a tagszervezetek és a tagok támogatását is. Építésügyi kabinet. A Mi­niszterelnöki Hivatal mellett építésügyi hivatal létesül, azzal a céllal, hogy elősegítse a kü­lönböző kormányzati szervek által irányított építésügyi szak­területek működését. A kabinet feladatairól tegnap építészek tanácskoztak. Éj műemléki vezető. Október 1 -jétől Entz Gézát nevezik ki az Országos Műemlékvédelmi Hivatal élére - jelentették be tegnap illetékes helyen. A mű­vészettörténész az, Antal-kor- mányban a Miniszterelnöki Hi­vatal politikai államtitkára, majd a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke volt. Hullámzó árfolyamok. A Budapesti Értéktőzsde vezető részvényeinek árfolyamait ösz- szegző BUX-index 8183,18 ponton zárta a pénteki tőzsde­napot, ami 55,86 pontos, azaz 0,7 százalékos emelkedés, a csü­törtöki záróértékhez képest. Erős kezdést követően hullám­zás jellemezte a kereskedést. Pannon - Máltán is. A Pan­non GSM előfizetői tegnaptól Máltán is használhatják mobil- telefonjaikat, így a máltai Vo­dafone Malta szolgáltatóval együtt már a világ 51 országá­nak 89 GSM-hálózatával léte­síthető kapcsolat. Halálos karambol. Ketten a helyszínen, ketten a kórházba szállítás után haltak bele sérü­léseikbe a tegnap hajnalban Tö- rökszentmiklós külterületén történt karambol következté­ben. Egy cseh rendszámú kiste­herautó és egy Ikarus autóbusz ütközött össze. A gyakori munkahelyváltás csak nálunk ritkaság Startolt az új pályázat Míg a nyugat-európai országokban átlag ötször-hatszor változ­tatnak munkahelyet az emberek, többnyire gazdasági kény­szerből, addig hazánkban egyszer, esetleg kétszer. Igaz, a gya­kori cserékhez ott korszerű átképzési rendszer társul.- Hagyományos eljárásokkal nálunk nem képezhető át évente 4-600 ezer munkavál­laló, ezért mi programszerűen új módszereket támogatunk - nyilatkozta lapunknak Simonies István, a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány igazgatója. A 4-600 ezres szám nem vé­letlenszerű. A nyugati tapaszta­latok és statisztikai adatok sze­rint az „aktív” lakosság mint­egy 10-15 százalékát kell, il­letve kellene nálunk is évente át-, illetve továbbképezni. Ezt a gazdaság gyors változása köve­teli meg. A munkaerő megúju­lásának igénye elsősorban nem korosztályhoz, hanem szakterü­letekhez, munkahelyekhez köt­hető. Nálunk azonban még alapvetően régiók szerinti a megkülönböztetés, és ez a munkanélküliségi adatokon alapul. Az országos átlagban 10 százalékos munkanélküliség a keleti régiókban helyenként a 45 százalékot is eléri, ezért az alapítvány támogatásának zöme is ebbe a térségbe irányul.- Az alapítvány az idén a Munka-erőpiaci Alap szakkép­zési részéből egymilliárd forint­tal járul hozzá a programok megvalósításához - mondta Simonies István. - Eddig 180 pályázat érkezett hozzánk, eb­ből 58-at tudtunk elfogadni, köztük sok az iskola. A pályá­zók összesen 461 millió forint támogatáshoz jutottak, s ezzel 12 szakterületen 26 ezer felnőt­tet sikerül bevonni a korszerű, a távoktatást is igénybe vevő képzésbe. Az, elbírálásoknál előnyben részesítik egyebek között a nyelvoktatást, a vállalkozói törvény- és jogszabályismere­tek oktatását, a határrendész- képzést, a gépészeti, az egész­ségügyi, a környezetvédelmi menedzser, a társadalombizto­sítási ügyintéző, s az informati­kai szakterületet. Az agrárszek­torban a méhész-, a vincellér-, a hegybíró-, az agrármester-, a gyógynövényszakértő-képzés- hez adtak támogatást. Július 16-ától újabb, össze­sen 90 millió forintos keret el­nyerésére nyújthatnak be pá­lyázatokat, ezúttal gazdálkodó szervezetekhez kötődő pályá­zók. Azt szeretné az alapítvány, ha a multiknál kidolgozott program minél szélesebb réte­gekhez eljutna. Egy-egy pá­lyázó legfeljebb 3 millió forin­tos támogatásban részesülhet, de a korábbi gyakorlathoz ha­sonlóan most is előnyt jelent, ha saját forrás ugyancsak ren­delkezésre áll. Cs. J. Az egymilliomodik. Rövid ünnepség színhelye volt tegnap a Ferihegyi repülőtér 2-es terminálja. Itt köszön­tötte Szeness László, a Malév Rt. utasforgalmi igazgatója a légitársaság idei egymilliomodik utasát, Énekes Zitát, aki férjéhez utazott Londonba. Az ajándék egy, a Malév bár­mely járatára szóló ingyenjegy volt. fotó: feb/diósi imre i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom