Új Dunántúli Napló, 1998. július (9. évfolyam, 178-208. szám)

1998-07-30 / 207. szám

1998. július 30., csütörtök Környezet- Es Természetvédelem Dunántúli Napló 7 Szélvíz Vízgazdálkodási Tanács. Vízügyi szervezetek mellett önkcrmányzatok, kamarák, az ÁNTSZ, az agrárágazat szervezetei, az idegenforga­lommal foglalkozó cégek is tagjai a Pécsett magalakult Dél-dunántúli Területi Víz­gazdálkodási Tanácsnak. A testület váeményez, értékel minden, a vízgazdálkodás­sal összefiggő tevékenysé­get. Erdővita. Közel félszáz gazdája \an annak a so- mogyhatvini erdőtagnak, ahonnan fit szeretnének ki­termelni. Nem alakítottak erdőbirtolossági társulatot, ez az előírásoknak megfe­lelő kivágásnak akadálya. Ha meglenne az együttmű­ködési fcrma, szabályozott keretek főzött, a környe­zet- és i természetvédelmi előírásoka tekintettel en­gedélyt kapnának a kiter­melésre. (cs) Értékes gémeskát. Hely- történeti értéknek számító öreg géneskutat ment meg a pogáiyi önkormányzat. A munka során figyelemmel vannak a környezetvédelmi elvárásikra is. A terepren­dezést már megkezdték, a környékét parkosítják, a ku­tat kitiiztítják. (cs) A tisztaságért. A pécsi közteleken ellenőriztek a közteiületfelügyelők, közö­sen í rendőrséggel, lakó­tömb megbízottakkal, hogy elejé' vegyék a köztéri léte­sítmények rongálásának. Megbüntették azokat a ku­tyasétáltatókat, akik az eb- ürüiéket nem takarították el. (cs) Emléktábla. Két jeles dél­dunántúli vízügyi szakem­ber - Eszéky Ottó és Virág Mihály - tiszteletére emlék­táblát avattak Magyareg- regy-Várvölgyben. A már­ványtáblát a bajai vízügyi főiskola mérőtelepének épü­letén helyezték el. Oldalunk a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával készült WLENÉT A természet kitárt karjai A Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) turizmussal kapcsolatos szabályozására a jogi keretek rendelkezésre állnak, az idegen- forgalmi hasznosítást szolgáló elképzelések megvalósítása azonban még várat magára. infrastrukturális feltételei, hogy a DDNP közkincs lehessen, hi­ányoznak egyelőre az igazgató­ság személyi feltételei és anyagi bázisai, nem hangolód­BARANYAI KÖRKÉP Felelősséggel tartozik a társa­dalom, az utókor felé az igazga­tóság, amennyiben a kezelésébe tartozó, gondjaira bízott termé­szeti értékekben valakiknek a hibájából kártétel keletkezne. Az persze kizárható, hogy - akár csak a DDNP területén be­lül a fokozottan védett részeket tekintve is - minden négyzet- métert szigorú felügyelet alatt tudnának tartani. Azaz mindig vannak természetrongálók. Arra azonban eddig nem volt példa - mondja ZAvoczky Sza­bolcs (kis képünkön), az igaz­gatóság osztályvezetője -, hogy kérdőre vonták volna a termé­szetvédelmi területek kezelői közül valamelyiket, feladatá­nak elhanyagolása miatt. A védelem mellett a DDNP Igazgatóság alapvető cél­jai közé tarto­zik a közel 50 ezer hektáros park termé­szeti értékei­nek bemuta­tása. Ezt a jo­gos társa­dalmi igényt kell összeegyez­tetni a védelem szempontjaival. Ez különösen a nyári hónapok­ban jelent fokozott feladatot. Indulnak többek között a vízi­túrák. A kajakosok-kenusok közül azonban kevesen tudják, hogy például tilos a Dráva zá­tonyain táborozni, ahol lehet, ott is a DDNP engedélye alap­ján. A tilalom megszegése pe­dig természetvédelmi szabály- sértésnek számít, a szankció adott esetben elérheti az 50 ezer forintot is. Mégis ez jelentheti - az ide­genforgalmi hasznosítás - a te­rület jövőjét. A szakemberek három alapelemre építik tervei­ket: bemutatóhelyek kialakítása a „tömegturizmus” számára, az ökoturizmus felfuttatása a vé­dett területek teherbíró képes­ségével arányosan, illetve a fa­lusi turizmus fejlesztésének támogatása, szakmai segítség nyújtásával. Bármily biztosnak is tűnik e három alappillér, a jövőbeni megvalósulás egyelőre gyenge lábakon áll. Nincsenek meg az tak rá a területen, vagy annak térségében lévő települések és lakóik sem a számukra hasznot eredményezhető természeti ér­tékek megóvására, sem a ven­dégfogadáshoz szükséges ma­gatartásra. Nemzetközi tapasztalatok, „sikersztorik” igazolják számos országban, hogy míg a kíméle­tes turizmus bevezetése gyü­mölcsöző befektetés - termé­szetvédelem, profit szempont­jából is -, addig nálunk e téren erős lemaradásban van a vállal­kozói kedv. Ez a természet védelme szempontjából sem jó. A turis­tákat, vendégeket várók vi­gyáznának a legjobban a terület értékeire, épségére. Pécsi diákok az űrtáborban Az 1992-ben megalakult Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) pécs-baranyai csoportja működésének szép ered­ményként eddig négy pécsi diák vehetett részt kiváló pályáza­tai alapján egyhetes nemzetközi űrtáborban. PÉCS-BARANYA A társaság célja a legújabb űr­kutatási eredmények figye­lemmel kísérése, e kutatási te­rülettel foglalkozó tudományos előadások megrendezése. A di­ákok számára a pályázatokat a Magyar Űrkutatásért Alapít­vány és a kultuszminisztérium írta ki az általános és középis­kolások számára és idén a pé­csi Zipernowszky tanulója, Döme Veronika „A Szaturnusz” című dolgozatával a II. helyet szerezte meg, ezzel a jogot a hustville-i űrtáborban való részvételre. Csikós Zoltán (ké­pünkön), a MANT pécs- baranyai tit­kára szerint tudományos ismeretter­jesztő munká­juk ez eddigi­eknél is eredménye­sebb lehetne, ha nagyobb anyagi támogatást kapnának. A világűr felderítésében ma­gyar kutatók is részt vesznek, ám tudósaink számára is a szel­lemi kapacitás teljes kihaszná­lását akadályozó anyagi háttér hiánya jelenti a legnagyobb gondot. Az űrkutatás pedig a természet nagy titkainak meg­ismerésében egyre hatéko­nyabb szerepet kap, új csillagá­szati ismeretekhez juttatva az Univerzum kutatóit. A MANT pécs-baranyai szervezetében igyekeznek lé­pést tartani ezekkel az eredmé­nyekkel, megismerni a legújabb eszközöket, felfedezéseket. Döme Veronika mellett a mo­hácsi Radnóti diákja, Greguss Zoltán VII. lett a pályázaton, ő Győrben vehet részt a magyar űrtáborban, de volt már bara­nyai diák ilyen találkozón Ausztráliában, az USA-ban és Hollandiában is. Csikós Zoltántól tudtuk meg: a fellövésre váró nemzetközi űrállomásnak - az elterjedt Freedom-mal és Alphá-val szemben - egyelőre nincs vég­leges neve. Vizslák a vizsgán BÓLY-MAJS Szombaton, augusztus 1-jén vizslák vizsgáznak a Bólyi Rt. vadászterületén, a majsi halászháznál. Az új vadá­szati törvény szerint csak arra alkalmasnak ítélt ku­tyák vehetnek részt vadá­szatokon. Egy-egy vadászvizsláról le­gendák szólhatnak. Ügyessé­géről, kitartásáról, megbízha­tóságáról. Herger László (kis képünkön), a jeles kinológus azonban siet leszögezni: a si­keren meg kell osztoznia a kutyának és gazdájának, mert az eredmény nem csak a be­tanításon, a rendszeres foglal­koztatáson, hanem a vizsla in­telligenciáján is múlik.- Genetikai tulajdonságok­ról is beszélhetünk, ha egy vizsla rendkívüli teljesítmé­nye kerül szóba. Néha szinte magától tudja, mit kell helye­sen cselekednie. Kellő kiképzés nélkül ter­mészetesen vadászatra alkal­matlan a kutya. Az utóbbi években az előírással — csak arra alkalmas eb kísérheti el gazdáját - nem nagyon törőd­tek, az új vadászati törvény azonban szigorúbban követeli meg. Ezért is határozott úgy a baranyai vadásztársaságok szövetsége, a vadászkamara, illetve kinológiai szakbizott­sága, hogy augusztus 1- jén a Bólyi Rt. vadászte­rületén, a majsi va­dászháznál „levizsgáz­tatja” a vizs­lákat. A reg­gel 8-kor kezdődő felmérés sokoldalú lesz, a fiatalabb ku­tyák képességin vesznek részt, a többi vadászati alkal­masságin és őszi tenyészvizs- gán. A szervezők 30 vizslára számítanak, az eredményes­ség a feltétele annak, hogy a kutyát vadászatra vihessék. Ä „papír” meglétét a jövő­ben szigorúbban ellenőrzik, mert a képzett kutyán sokszor múlik, hogy egy meglőtt vad ne kínlódjon, ne vesszen el. A legjobb segítőtárs lehet FOTÓ: WÉBER T. Zöld Kör: tanácsadó iroda PÉCS A Pécsi Zöld Kör Köz­hasznú Egyesület a szaktárcával kötött szer­ződés és az onnan kapott támogatás révén kiala­kíthatta a volt MÉV-székház- ban (Esztergár u. 19., 501. szoba) tanácsadó irodáját. Mint Bérces Viktóriától (ké­pünkön), a Zöld Kör elnöké­től megtudtuk, nem a környe­zetvédelem különböző prob­lémáival hozzájuk fordulók ügyinek elintézését vállalják, hanem az eligazítást: hol és hogyan lehet ezek végére járni. Az iroda ingyenesen hívható, zöld száma munka­napokon fél 10-től délután 17 óráig: (72)259-049. A tanácsokon túl igyekez­nek folyamatában is figye­lemmel kísérni az ügymene­tet. A hatékonyabb segítés ér­dekében adatbankot hoznak létre. Az iroda kapcsolatban áll az európai Környezeti Ta­nácsadó Szervezettel. Barlang és kőbánya BEREMEND A közönség elől elzárt, kuta­tók csak engedéllyel láto­gathatják: természeti kin­cseink között a beremendi kristálybarlang a legértéke­sebbek közé tartozik. A különleges képződmény - amelyhez hasonló csak Spa­nyolországban van - meg­mentéséért, a nagyharsányi kőbánya rekultivációjáért is fognak lobbizni azok a bara­nyai környezet- és természet- védők, akiket a Zöld Alterna­tíva Párt tisztújító kongresz- szusán a vezetőségbe válasz­tott. A ZA egyik elnökhelyet­tese Kitti János (Pécs), elnök­ségi tag Dunai Zoltán (Sza- lánta), Kövesi Lászlóné (Sik­Egyedülálló értékünk lós) és dr. Kóbor József (Pécs) lett. Cs. J. Fokozottan védett növényeink A kipusztulás szélén Tudományos neve: Ophrys sco- lopax Cav. ssp. comuta. 10-35 centiméter magas nö­vény. A mézajak a méhbangó- hoz hasonlóan erősen domború, felfújt, de tövén két előreálló hosszú szarvacska található, melyről nevét kapta. Május ele­jétől június végéig virágzik. Délkelet-Európában a Fe­kete-tenger vidékén át a Kau­kázusig hatol. Magyarországon rendkívül ritka. A Bakonyból már régebben kihalt. A Budai-hegységben is ki­haltnak véltük, de néhány éve ismét előkerült. Kisebb populációi a Turján­vidéken, a Mecseken és a Vil­lányi-hegységben találhatók. A meleg, száraz termőhelye­ken, meszes fekete redzinatala­jokon él. Karsztbokorerdők szé­lei és füves tisztásai nyújtanak számára menedéket. Legtöbb­ször száraz erdők és pusztafü­ves lejtők érintkezési zónáiban található. Az egyik legféltettebb termé­szeti kincsünk, fokozott védel­mét indokolja, hogy közvetlenül a kipusztulás szélére került. Lelőhelyeinek száma és po­pulációinak egyedszáma az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent. Ebben nem csak a fe­lelőtlen kirándulók pusztításai játszik szerepet, hanem az is, hogy más növényekkel szem­ben kicsiny a versenyképes­sége. Eszmei értéke: 50 ezer forint. Dr. Kevey Balázs Rajz: Dr. Bekell Irén Szarvas bangó Orwadászat A szakemberek becslése szerint több száz orvvadász garázdálkodik a vadállo­mányban. Jobbára a hús a cél, gyakori, hogy a nagy ér­tékű trófeákat is veszni hagyják. Megfékezésük egyre nehezebb. Nem csak a lőfegyverek száma miatt, hanem azért is, mert közü­lük egyre többen használnak nyílpuskát. A néma szer­számokkal zajtalanul ölik az állatokat. A vadgazdák egyre több helyen kötnek együttműkö­dési megállapodást - él a Mecseki Erdészeti Rt. és a megyei rendőr-főkapitány­ság között is - a rendőrség­gel, hogy védjék az erdő ál­latait. A nagy területeken azonban ez is kevésnek bi­zonyul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom