Új Dunántúli Napló, 1998. július (9. évfolyam, 178-208. szám)

1998-07-19 / 196. szám

A hölgyek a sarkon időnként lopnak is A sarkon lebzselő lányok némelyike nem önmagát árulja, nem örömforrást óhajt eladni. Tagja annak a tolvajbandának, amelyik aztán megkönnyíti a kisze­melt áldozatot pénzétől és értékeitől. MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából EMÍLIA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél S.02 nyugszik 20.38 órakor Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-től 16 óráig a 505-039-es telefonszámon. Hírszerkesztő: Cseri László A női Aemilius Az Emília az Aemilius (Emil) férfinév nőiesítése. Becézése: Emi, Emica, Milka. Ezt mondja a siófoki és a fo- nyódi rendőrkapitány is. Egyre sűrűbben fordul elő, hogy a lengén öltözött höl­gyek - akik ellen különösen Siófok belvárosában lépnek fel keményen - rafinált tolva­jok. Ez, mintegy figyelmezte­tésképpen is elhangzott a nyári szezonnyitó sajtótájé­koztatókon. A módszer sokféle lehet, csak a végeredmény ugyanaz. Előfordul, hogy a kéjes örö­mökre vágyót leitatják, elká­bítják - vagy egyszerűen leü­tik -, de az is gyakori, hogy némi színjáték keretében könnyűének a pénztárcáján. Hirtelenében előkerül egy „vőlegény” vagy „férj”, aki némi anyagiak ellenében futni hagyja a „csábítót”. Dr. Frankenberger Ferenc, Siófok rendőrkapitánya la­punknak elmondta, hogy kü­lönösen a külhoniak kerül­hetnek veszélybe, s ezért az idén többnyelvű tájékoztatót adtak ki - hol és milyen .ügyekben lehet a rendőrség segítségét kérni -, illetve ide­gen nyelveket tudó egyete­mistákat alkalmaznak a sze­zonban. Doma János fonyódi rendőrkapitány elmondta, hogy beosztottjai főleg az útmenti „lerakatokra” figyel­nek, a 76-os úton, a Zala-híd környékén illetve Hollád tér­ségében. S mivel nincs más mód (nehéz a tiltott kéjelgést bizonyítani), igyekeznek köztisztasági szabálysértés vagy a gyalogos közlekedési szabálysértés miatt felelős­ségre vonni őket. K. F. A módszer sokféle lehet, csak a végeredmény ugyanaz fotó: müller andrea Súlyos közlekedési bal­eset történt szombaton Ba­latonszárszó és Siófok kö­zött. A reggeli órákban egy magyar rendszámú BMW üt­között egy német Forddal. A mentősök négy sérültet emel­tek ki. Két személy beszorult a Fordba, őket a tűzoltók szabadították ki. (d) Vízállások, vízhőfokok a Dunán, Dráván. Mohács 410 cm, apadó, 20 fok; Őrtilos 162 cm, áradó, 18; Barcs 199 cm, áradó, 18,7; Drávasza- bolcs 397 cm áradó, 17,8 fok. LOTTÓSZÁMOK Ötös lottó: Hatos lottó: ^ Ifi) (36) 1(42) Pótszám: Jokerszám: 750311* Július 17-én délután a szi­getvári Szent István lakóte­lepen egy autóból eltűnt az Alex névre hallgató kismé­retű fehér törpe uszkár. A becsületes megtalálónak húszezer forintot fizetek. (Tel.: 06/30-794-914) X Szigetvár Egy vidéki értelmiségi az esetek többségében hátrányos helyzetűnek tekinthető. Különösen így van ez, ha az illető művész, hiszen a mű­vészvilág Intézményei, mecénásai, komoly le­hetőségei többnyire a fővárosban találhatók. Vanyúr István szobrászmű­vész eredetileg harkányi, de immár jó néhány éve Sziget­váron él. A főiskola után itt kapott lakást és lehetőséget arra, hogy egy igazi kisváros ünnepelt művésze legyen; bár eleinte nem volt ritka az sem, hogy plakátokat ragasz­tott. Mára egy sor köztéri al­kotása áll a megye különböző pontjain: Rózsafára Tinódit, Harkányba Kodolányit, Pata- poklosiba Szegedi Kiss Ist­vánt faragta meg, de áll egy sor világháborús emlékműve is, Pécsbányán bányász­Házilag kevert szerelmi bájital A természetgyógyászok szerint nincs szükség külön­féle jól reklámozott, drága férfiasító szerekre - pél­dául arra, amelynek manapság oly felkapott világhír­neve van -, megfelel a régi, jól bevált zeller is. Vagy mondjuk, ha nagyon szükség van a nemi hormo­nok serkentésére, fickósí- tásra, megteszi a házilag ki­kevert bájital. Ilyet bárki kotyvaszthat a maga örömére - elég hozzá a fűszerkönyv és a fűszerek ismerete. Termé­szetesen első és hatékonyabb minden italnál a belülről jövő határozottság és akarat, az önszuggesszió. Azaz nem árt naponta többször elismétel­getni, hogy „igenis képes va­gyok a szexuális életre, vá­gyom a nőt”! Nos, a szexológus orvosok szerint a libidó növekedését elsősorban a fizikai és a pszi­chés állapot befolyásolja, de nem árt néha némi afrodozi- ákum sem. A sorban élen a magas cinktartalmú ételek vannak, de ajánlható egy hite­les, „kipróbált recept”: fél li­ter alkoholban két hétig ázta­tunk 25-30 deka ledarabolt zellergumót, két nagy fej fokhagymát, néhány deka gyömbért, 10 deka búzacsirát és 5 deka sárgarépát. Tíz nap után le kell szűrni az italt, s a szűrlethez 50 deka cukrot, 5 deka szója lecitint és 5 deka zablisztet kell keverni, majd összefőzni. Kihűtve palac­kozzuk és fogyasztjuk. A nemi étvágyat gerjesztő italok sora kapható patikák­ban, gyógynövényboltokban, segít minden természetgyó­gyász ebben is. Ilyen készít­mény az is, ami a szervezet anyagcseréjét normalizáló almasavat, citromsavat és as- corbinsavat is tartalmaz, sőt sokféle fémsót és nyomele­met is. A gyógynövénycsep- pek (akár külhoniak, akár hazaiak) hasznosak lehetnek a szervezet számára. Mindenesetre sokféle gyógymód mellett leginkább a nyár heve segítené az „ét­vágyat”. A strand, a csinos hölgyek bájait némileg elfedő de a kíváncsiságot növelő fürdőruha. K. F. Fosztogatók Keszthelyen A tavalyi főszezon elejé­hez képest 22 százalékkal csökkent a közterületi bű­nözés Keszthelyen és kör­zetében a megerősített rendőri jelenlétnek kö­szönhetően, mondta Ber­talan István alezredes, vá­rosi rendőrkapitány. Az utóbbi hetekben egy hat tagú, hetven nyaralóbetö­rést bevalló, s egy négy tagú autófeltörő bandát, továbbá tucatnyi körözött személyt és hét külföldi zsebtolvajt fogtak el. (d) Törvényességi kifogás Komlón A komlói képviselők eredménytelenül szavaztak dr. Somogyi Károly jegyző (képünkön) törvényességi kifo­gásairól egy képviselőtárs lánya lakásbővítésének támogatásával kapcsolatban. Ennek ellenére a támo­gatási kérelmet mégis megszavazták. A támogatás nem nagycsalá­dos igénylő esetében csak első lakás megszerzéséhez adható, mondja a jegyző, a képviselőlány élettársának pedig volt már korábban la­kása. A jegyző azt is állítja, hogy a már jelenleg is* három­szobás lakás mérete megha­ladja a jogos lakásigénynek a kormányrendeletben megha­tározott felső határát. Az ügy több problémát is felvet. Hiszen a képviselők annak tudatában ítéltek oda támogatást, hogy egy törvé­nyességi észrevételről nem hoztak döntést. Etikailag ki­fogásolható, hogy egy képvi­selő saját lánya ügyében aktí­van részt vesz a vitá­ban. Azon is érdemes el­gondol­kodni, hogy miért esik el az első la­káshoz jutás lehetőségétől az, akinek csupán élettársa élvezte ennek örömeit. S azt sem érdektelen tisztázni, hogy miképp szivároghat ki egy zárt ülés valamennyi részlete. Cs. L. művésze szobra, Szentlászlón a nem­rég avatott anya gyermeké­vel, a budapesti Jókai iskolá­ban pedig a névadó dombor­műve. Félállásban tanít is a helyi gimnáziumban rajzot és mű­vészettörténetet, s ez a tevé­kenység nem is idegen tőle, mondja, hiszen ha vízveze­ték-szereléssel foglalatos­kodna, valószínűleg ahhoz közel álló szobrokat csinálna. A város másik végében lévő vályogból készült ház és a hozzá tartozó pajta a mű­terme. Ebben a romantikus környezetben, egymással ba­rátkozó macska és kutya tár­saságában találhatók vázlatai, kísérleteinek nyomai, ame­lyekből még egy kívülálló számára is kiderül, hogy a művészet nemcsak a szépség és öröm hordozója, hanem megannyi szellemi és lelki ví­vódás, az anyaggal való küz­delem terepe is. Cs. L. I A hangulatos szigetvári műhelyben most készült el az Ikarosz szobor fotó: müller andrea Alkalmi munka, legálisan Alkalmi munkavállalói könyvet már az elmúlt év szeptemberétől le­het kiváltani, nyáron várhatóan igénybe ve­szik a diákok is. A vállalkozóknak, magán- személyeknek azért elő­nyös a könyv használata, mert ez a rövid ideig tartó foglalkoztatás legolcsóbb legális formája, hiszen ki­sebbek a járulékok, csökken az adminisztráció, baleset esetén a járandóságok egy részét a tébé fizeti, s a könyv alkalmazása munka- szerződésnek minősül. Csupán a közteherjegyet kell megvásárolnia a ma­gánmunkáltatónak a pos­tán, ezzel rója le a közter­heket. . A munkaügyi központok kirendeltségein ingyen be­szerezhető könyvvel bár­mely magyar munkavállaló, itt tanuló külföldi diák, il­letve 15. évét betöltött ma­gyar diák vállalkozónál, ős­termelőnél vagy magán- személynél vállalhat mun­kát, ugyanannál a munkál­tatónál öt egymást követő napig, egy hónapon belül legfeljebb 15' napig, egy éven belül 90 napig. Több munkáltatóval egy év alatt ^összesen 120 napig tölthet alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban. Törvényes munkaválla­lásról van tehát szó, ez ugyanúgy jogosítja a mun­kavállalót a későbbiekben munkanélküli ellátásra, mint azokat, akik nem al­kalmi, hanem folyamatos munkát vállalnak. Baranyában május végéig 378 alkalmi munkavállalói könyvet váltottak ki. So­mogybán 571, Tolnában 421, Zalában pedig 277 ez a szám. A Pécsi Postaigazga­tóság, amely e négy megyé­ben érdekelt, hárommillió forintért adott el közteher­jegyeket. Cs. L. Elterelő út: öröm és üröm Több évtizede óhaja a szek­szárdiaknak, hogy teher­mentesítsék a városközpon­tot a naponta átzúduló gép­kocsifolyamtól. Az elkerülő út helyett pénz csak egy te­hermentesítő út építésére jutott. Amíg a központban la­kóknak örömöt adott az építkezés megkezdése, amely már hónapok óta fo­lyik, addig a Pollack és Tart­say utcai lakóknak ürömöt jelentett a kertkisajátítással járó viták és a záportározó betemetése miatt. A tehermentesítő út ha­marosan elkészül, s a teher­forgalmat - amely Mohács, Baja valamint az ellenkező oldalról Budapest, Pécs, Siófok és Székesfehérvár fe­lől - kivezeti a város köz­pontján végig vezető 56-os útról. H. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom