Új Dunántúli Napló, 1998. július (9. évfolyam, 178-208. szám)

1998-07-01 / 178. szám

Kert - Szőlő - Balkon A bonsai hazánkban is egyre elterjedtebb, sok lakást díszítenek vele. (9. oldal) I < g||,, Pop - Rock Az Omega tehetségkutató versenyen, Pécsett a Zsűri volt a legjobb. (7. oldal) A régió is Udvart favorizálja PÉCS - ESZÉK A megyei közgyűlés úgy döntött, megfontolásra ja­vasolják, hogy a területren­dezési programban szereplő Budapest-Eszék-Szarajevó irányban haladó gyorsfor­galmi út Udvar térségében hagyja el az országot. Előzetesen a programban még Illocska térsége szerepelt, mint lehetséges határátkelő. A kormányjavaslatban eddig is két elképzelhető megoldás volt, Illocska mellett Udvar térségét is megfelelőnek talál­ták. A horvát fél tízéves autópá­lya-építési terveiben az V/c európai észak-déli korridort kizárólagosan egy irányban gondolták el, mégpedig a Pélmonostor és Udvar közötti határmetszéssel. A túloldalon már az építkezések is meg­kezdődtek.- Az utóbbi tárgyalások so­rán egyértelművé vált, hogy a horvát illetékesek Udvar tér­ségét favorizálják, ezért volt célszerű a regionális terveket is harmonizálni a kormány­közi tárgyalások fejleményei­vel - mondta el dr. Kernya István, aki több szinten is tagja a magyar delegációk­nak. Udvar mellett Mohács közelsége szól, míg Illocska esélyeit az is csökkentette, hogy nem messze tőle jobbára már kiépült a Beremendnél várhatóan újra megnyíló határátkelő. Gy. Z. Partra vetett forintok MOHÁCS Értékes partszakaszt veszí­tett el a városi önkormány­zat, pedig az ipari parkhoz nélkülözhetetlen lenne a frekventált terület. Az Altan-Mohács Interportó Kft.-t 1993-ban hozta létre az olasz Altan és a mohácsi ön- kormányzat. A vállalkozás egymilliós alaptőkével indult, melynek 49 százalékát állta a város, ám részesedését ap­portban fizette be. Az apport a Duna-parti terület volt. A cél a mohácsi kereske­delmi kikötő megvalósítása volt. Ennek alapján érthető az önkormányzat - sokak által vitatott értéken beszámított - apportjának formája, az vi­szont nem, hogy miért en­gedte ki a testület a kezei kö­zül a vállalkozást. Az olaszok ugyanis alaptőke-emelést haj­tottak végre, a város részese­dése majdnem ötvened ré­szére csökkent. Mindezek ellenére a vállal­kozás közgyűlésén Kuti Ist­ván, Mohács polgármestere elfogadta a cég beszá­molóját. Dr. Dóra József, az önkor­mányzat jogi bizottságá­nak elnöke (képünkön) szerint erre a képviselő-testület nem hatal­mazta fel a polgármestert. Dóra elmondta: a város elve­szítette az értékes belterületet, pedig az ipari park létrehozá­sához, a külföldi cégek bete­lepüléséhez nagy szükség lett volna a partszakaszra. M. P. A város környéke különösen fertőzött Parlagfű: „irtó” nagy gond Már megkezdődött a parlagfű irtása a városban, mivel napo­kon belül virágozni kezd, sok embernek okozva kellemetlensé­get. Korábban vegyszeres irtást is végzett a közüzemi rt., most pedig a kaszálás folyik. Mindenkinek a saját portáján is el kell végezni a parlagfűirtást, különben büntetésre számíthat. PÉCS A fővárosban a közelmúltban az az ötlet bukkant fel, hogy a parlagfüvet birkákkal legeltes­sék le. A terv azonnal nagy vi­tát kavart. Másutt, így Pécsett is, egyelőre még a hagyomá­nyos vegyi irtást és a kaszálást részesítik előnyben. A parlagfű irtását a városban a közüzemi rt. irányítja, a munkát már kiad­ták vállalkozóknak, a kaszálás a legtöbb helyen megkezdődött. A megyeszékhelyen a legin­kább fertőzött területek közé tartoznak a kertvárosi részek és az új-patacsi földek. Gondok vannak a várost határoló, kár­pótlásként kapott földterületek­kel is, hiszen a kukorica, búza között sok he­lyen bújik meg a par­lagfű.- Mintegy 6-8 millió fo­rintot költünk a veszélyes növények ir­tására - tájé­koztatott Kerekes Gábor (kis képünkön), a közüzemi rt. parkfenntartási előadója. - Pécs közigazgatási határain belül a magánterületeken is kaszálni kell a parlagfüvet, ezt a közte­rület-felügyelők ellenőrzik. Aki nem végzi el az irtást, bírságra, esetleg hatósági felszólításra számíthat, ami 10 ezer forintos büntetéssel járhat - akár na­ponta is. Akit egyszer elért az allergia, az bizonyára sürgeti a parlagfű- irtást, mivel az egészségügyi problémák mellett jelentős ki­adást is jelent a pollenszezon. A medicinák ugyanis nem olcsók: a patikák 350-900 forintért kí­nálnak gyógyhatású szereket, ám a komolyabb készítmények csak vényre kaphatók, és orvosi ellenőrzés mellett szedhe­tők. Nyaka Szabolcs Tudnivalók pollenérzékenyeknek # A pollenidőszak alatt a lakásban tartsuk zárva az ajtót, abla­kot. Lehetőleg csak 22 és hajnali 4 óra között szellőztessünk, mivel ekkor a legalacsonyabb a levegő pollentartalma. Minél gyakrabban mossunk hajat! # A kimosott ruhákat ne a szabadban szárítsuk! Autózás közben a levegőztető berendezést kapcsoljuk ki, az ablakokat húzzuk fel, és a légszűrőt is gyakran kell cserélni. A tüsszentési roham akár balesetet is okozhat! Motorkerékpárral pollenszezonban egyáltalán ne utazzunk! s Jó tudni: a levegő pollentartalma a viharok és a rövid zápo­rok után különösen magas, csak a tartós esőzés hoz megköny- nyebbülést. MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Brüsszel Európa fővárosa is, hiszen több integrációs szervezet székhelyének ad otthont. 2. oldal Az ENSZ ismételten sür­gette Ciprus újraegyesíté­sét. 2. oldal Kiállítás a diákok lelemé­nyességéről - az ókortól napjainkig. 2. oldal Hazai Tükör Vizsgázó miniszterjelöltek: a szakbizottságok elfogad­ták a tegnap meghallgatott politikusokat. 3. oldal Világbanki kölcsönből várhatóan a jövő év végéig megvalósul a nyugdíjbizto­sítás országos számítógé­pes nyilvántartási rend­szere. 3. oldal Baranyai Tükör Fanyar pedagógus-keringő. Aki ügyes, délután elmegy ügynöknek. 4. oldal Beázott, ezért követel a vállalkozó - milliók úsz­hatnak el. 5. oldal DUNAI IMRE KOMMENTÁRJA Az ügyfél erkölcsös ünnepe Időjárás Továbbra is marad a meleg nyári idő, bár az éjszaka né­hol zápor, kisebb zivatar is előfordul, helyenként átme­netileg megerősödő széllel. Több órás napsütésre szá­míthatunk ma is. A legala­csonyabb éjszakai hőmér­séklet 20 fok tájékán ala­kult. A szerdai legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Részletes időjárás-előre­jelzésünket all. oldalon ol­vashatják. A Belügyminisztérium nyilván nagyon fontosnak tartotta a köztisztviselők munkáját, ezért döntött úgy, hogy legyen nekik saját ünnepnapjuk, és ráadás­ként etikai kódexük is. A helyzet azon mezsgye mentén késztet elgondol­kodásra, amelyet Bertrand Russel angol filozófus je­lölt ki, amikor azt állította: ha valaki roppant fontos­nak tartja a munkáját, az a közelgő idegösszeroppanás biztos jele. Mivel a Belügymi­nisztériumban is köztisztvise­lők dolgoznak - értelemszerűen -, fontosságuk különösen erős tudata kisugárzik. Ekképp az ünnep és a kódex kombinációja lelki zavarokkal járhat a szak­mában. Előfordulhat, hogy Hamletként a lét és nem lét nagy kérdésein töprengenek majd a köztisztviselők - meg-megállva két ügyintézés között -, és sze- repcserés személyes érdekelt­séggel más hivatalok packázá- sain boronganak. A köztisztviselők megbe­csültsége és az ügyfelek elége­dettsége aligha növekszik az ilyen módszerektől. Részint azért nem, mert a megbecsült­ségnek az igazi forrása az lenne, ha a hivatásos - és félprofi - po­litikusok a szándékaik megvaló­sításában partnernek, és nem csak kiszolgálónak tekintenék a köztisztviselőket. Másrészt azért, mert a köztisztviselők tevékenysége - a rájuk és az ügyek intézésére vonatkozó jogi normákban - minden más hivatás gyakorlóinál jobban, mondhatni bürokra­tikusán szabályozott. Egy etikai kódex a törvényi sze­melvények mellett talán csak az alanyi jogon járó derűt, a mo­solyt, az előre köszönést, az em­pátiát és az emberséget szab­hatná meg. Ám az utóbbi kettőt talán előbb a törvényhozóknak kellene előírni. (*■5. oldal) Ha az orvos a legrosszabb beteg, lehetne-e a hivatalnok a legháklisabb ügyfél? Lid _______________________________i_________________________L__ A kézművesek is bemutatkoztak tegnap a Pécs Expón. Tudósításunk a vásárról a 4. oldalon. fotó: laufer László * I 4 > 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom