Új Dunántúli Napló, 1998. június (9. évfolyam, 149-177. szám)

1998-06-02 / 149. szám

SIKLÓS A Napló Napon fellép Somló Tamás és a Zsűri *SUZUK' (És i K&K 7%oo Smfa, Ct(m (ír tS/». IntKw/fAx: <7*1351-75!» Dunántúli Napló IX. évfolyam, 149. szám 1998. június 2., kedd Ára: 45 Ft 1998. június 2., kedd KÖZÉLETI NAPILAP Ncckcnnann Travelpoint Repülőgépes utak Korfu, apt., EN, 1 hét 39.900 Ft/fő Rodosz, 2*hotel, R, 1 hét 49.900 Ft/fő Ibiza, 3 "“hotel, R, 1 hét 59.900 Ft/fő Tolo, apt., EN, 1 hét 48.500 Ft/fő Santorini, 2"“hotel, R, 1 hét 49.900 Ft/fő Valutavétel és -eladás kedvező árfolyamon —^ akciós repülőjegy árainkból 3% kedvezmény Pécs, Rákóczi Út39/c3 312-170 MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL Vllágtükör Dél-Koreában attól tarta­nak, hogy az atomfegyverek előállítására képes északi szomszédaik is beszállnak az India és Pakisztán által elindított fegyverkezési ver­sengésbe. 2. oldal Hazai Tükör Két-három héten belül le­het az országnak kormánya Orbán Viktor szerint. A héten megkezdik a koalí­ciós egyeztetést az FKGP- vel. Bár nem sürgetik az ál­lamfőt, határozott vélemé­nyük, hogy mielőbb meg kell kezdeni az érdemi munkát. 3. oldal Baranyai Tükör Bármennyire is kényelmet­len, a halál beálltáról a ha­tóságoknak értesíteni kell a hozzátartozókat. Újabb eset arról, amikor elmaradt az emberséges szó. 5. oldal Sport Utcai kosárlabda 82 csa­pattal 15. oldal A megbékélés szolgálatában BEREMEND Református, katolikus és ortodox ökomenikus szertartás szerint zajlott a felszentelés A rekkenő hőség ellenére több ezer ember vett részt pünkösd vasárnapján a kő­bánya szomszédságában álló Megbékélés Kápolna felszen- telési ünnepségén. Horvátok, németek és magya­rok ezrei gyűltek össze a szá­mos szervezet és vállalkozó segítségnyújtásával megvaló­sult nem mindennapi építmény felszentelésén. Jelen volt Csurka István, a MIÉP elnöke is. Mayer Mihály pécsi katoli­kus megyés püspök, Hegedűs Lóránt dunamelléki református püspök, Martin Srakic djako- vói horvát katolikus püspök és Dujmov Milán, a bácskai és a baranyai szerb ortodox hívők papja végezte az ökumenikus szertartást. A horvátországi Eszék-Baranya megye ispán­asszonya, Anica Horvát avatta fel a délvidéki háború áldoza­tainak emléktábláját. Az or­szág legdélibb pontján felállí­tott, a sziklák közül magasba törő életigenlő, bimbót for­mázó, vasbetonból, acélból és üvegből lévő templom az élet legyőzhetetlenségét hirdeti. A Csete György és Dulánszky Jenő által tervezett épület el­nyerte a betonépítészet nagydí­ját. A harangok elkészültek, je­lentette be Heindl József pol­gármester, a harangszó pedig összeköt németeket, horváto- kat és magyarokat, szolgálva a békét és a megbékélést. Cs. L. Közlekedési támogatás: rögös úton Ha a települési önkormányzat nem képes meghitelezni a mi­nisztériumi forrásból utólag érkező, mozgáskorlátozottaknak járó közlekedési támogatást, akkor a rászorulóknak közel fél évet is várniuk kell. Mindössze hét-nyolcezer forintra. BARANYAI KORKÉP A mozgáskorlátozottaknak járó közlekedési támogatásra április végéig nyújthatták be igénylé­süket a rászorulók az önkor­mányzatoknál. Ehhez csupán a szakorvosi igazolást kellett mellékelniük. A támogatás gyakorlatilag automatikus, és azoknál az önkormányzatoknál nincs is különösebb probléma, amelyek képesek ezt meghite­lezni. Ha nem, akkor a pénzre nem a hivatalok, hanem a rá­szorulók várnak - hónapokig. Az összeg forrása ugyanis a Népjóléti Minisztériumnál van, de amíg hozzájuk eljut az igénylés, addig megjár egy-két hivatalt. Az önkormányzatok először a megyei TÁKISZ-nak küldik meg az összesítést. Itt nem fekszik sokáig a lista, öt napon belül továbbküldik azt az APEH Adóügyi Fő­osztályának, Budapestre. Tálasné Keresnyei Margit, a TÁKISZ Költségvetési Cso­portjának vezetője szerint náluk még sohasem akadt meg a rendszer, bár sokszor előfordul, hogy az önkormányzatok ille­tékesei is náluk .vélik megta­lálni a gépezet porszemét. Az APEH a Népjóléti Mi­nisztériumnak küldi meg az anyagot, onnan pedig az orszá­gos egyeztetés után küldik vissza - az APEH-hez. Itt már kimarad a TÁKISZ - a pénz egyenesen az önkormányza­tokhoz érkezik. A több hónapos folyamat Siklóson azt eredmé­nyezte, hogy a rászorultak a mai napig nem kapták meg pénzüket, mert az önkormány­zat nincs abban a helyzetben, hogy előre hitelezzen. A megye többi városában nincsenek ilyen gondok. Mohácson, Szi­getváron és Komlón is előre fi­zetnek, de ugyanez a helyzet Pécsett is - annak ellenére, hogy itt az összeg közel 33 mil­lió forint. A Mozgáskorlátozottak Ba­ranya Megyei Szövetségének mohácsi titkára, Samu Sándor (képünkön) úgy véli, a támoga­tás jóformán semmire sem elég. Érthetetlen, hogy egy egy­szerű támogatási rendszer ho­gyan lehet ilyen bonyolult. Amint azt az egyik illetékes ironikusan megjegyezte, csoda, hogy az egészségbiztosító ki­maradt a rendszerből. L. D. Aranyjelvény és vasdiploma PÉCS A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen első ízben ítélték oda az intézet címerével ékített aranyjel­vényt a JPTE Baráti Társa­sága megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Az aranyjelvényeket azok vehették át, akik az öreg alma materért dolgoznak ma is. A kitüntető elismeréseket a XXI. Egyetemi napon dr. Ormos Mária (képünkön), a Baráti Társaság elnöke adta át dr. Kecskés László ügyvéd­nek, dr. Mészáros Gyula nyu­galmazott közigazgatási dol­gozónak, dr. Földvári József professzor emeritus egyetemi tanárnak és dr. Ivancsics Imre tanszékvezető egyetemi ta­nárnak. A napon Tóth József rektori köszöntője majd Kupa Mihály ex- pénzügymi- niszter ün­nepi beszéde után arany-, gyémánt- és vasoklevele­ket adtak át az öregdiákoknak. Vasdiplo­mát dr. Csáky Pallavicini Ro­ger, dr. Kántor Géza és Végh István vehettek át. Ezt követően Csefkó Fe­renc, a társaság főtitkára mu­tatta be azt az általa szerkesz­tett kötetet, mely szemelvé­nyeket és dokumentumokat tartalmaz a JPTE Baráti Tár­sasága történetéből. A nap zárásaként délután 5 órakor a résztvevők a Király utca 1. számú házának falán felavatták Abay-Neubauer Gyula, a neves professzor em­léktábláját. K. F. Szokás szerint. Nyerjen egy Suzuki Swiftet az Új Dunántúli Napló és a siklási K&K Autócentrum közös játékán! Június 13-án, a Napló Napon ismét kisorsolunk egy autót azon olvasóink között, akik március, április, május és június hónapokban is előfizetéssel rendelkeznek, vagy legkésőbb június 8-áig kedvezményes áron, 2100 forintért legalább negyedévre előfizetnek lapunkra. Legyen Önnek is egy jó szokása, fizessen elő és nyerjen! Szokás szerint. kz akcióról a 06-80-200-089-es ingyenes számon is érdeklődhet. Dunántúli Napló 4 miénk. KOZMA FERENC KOMMENTÁRJA Nem kívánt ölelés $-////­SUZUKI K&K 7800 Sisciós, Gyúbi út 13/e. Thoon/Fax: (72) 351-759 • 30% befizetésével, kezelési költség nélkül* 72 havi részletfizetési lehetőség • Minden új Suzuki csomagtartójában egy színes TV-t talál • Maximális közalkal­mazotti kedvezmények SJHUNGÁRIA Az egy éves CASCO-t a Hungária Biztosító Rt. ajánlotta fel. FSBIZTOSÍTÓ RT „Óregem, te nem tudod mi az, ha a mai világban vízhiány van. ” Az utca végén lévő nyo- móskút előtt mondta ezt néhány hónapja meglehetősen megke­seredett ismerősöm, aki megin­vitált a lakására is. A kútról hozott friss vízben kiöblített néhány kávéscsészét a konyhai mosogatóban tor­nyosuló lábosok és edények közül és tényszerűen kö­zölte, hogy két napja a vízmű elzárta a fővezetéket. A társasház ugyanis meglehető­sen nagy adósságot halmozott fel, s bár ő, személy szerint fize­tett pontosan, kénytelen-kellet­len osztoznia kell a közösség sorsában. Amit nem tud elfo­gadni és igyekszik mindent el­követni, hogy ismét megnyissák a lezárt fővezetéket. Nem is tudtam mással vi­gasztalni, minthogy azt kíván­tam, sikerüljön neki. Ugyanis éppen akkoriban beszélgettem Nehéz kiszabadulni a kényszerű közösködés rabságából a vízmű egyik illetékesével is, aki szerint ha a több tízmillióra rúgó „kintlévőségnek” legalább egy részét nem tudják behaj­tani, hovatovább veszélybe ke­rülhet a város ellátása is. De nemcsak pécsi gondról van szó, s nemcsak a vízműveknek adó­sai a fogyasztók. Olyan társas­házi betegség ez, melyből ki­gyógyulni szinte lehetetlen. El­szegényedési folyamat hoza- déka a növekvő közüzemi tar­tozás, amely hosszú távon tovább nem tartható, hiszen kezelhetetlen szituációkat teremt. Ezért keményít be a vízmű, az áramszolgáltató, a hőszolgáltató, ezért zárják el a főcsapot, ezért kötik ki a villanyórát. S aki vétlen is - ha nem tud kiszabadulni a nem kívánt ölelésből - nyög a megannyi furcsa és szokatlan együttélési formáció miatt. Mert hisz a lakótársait és a kö- zösködést nem ő választotta, s nem így képzelte. ('<•' 4. oldal) Időjárás Baranyában ma meleg de változékony idő lesz, bár a napsütést már ritkábban za­varja gomolyfelhősödés, csak néhol alakulhat ki futó zápor, zivatar. A nyugatias irányú szél többfelé meg­élénkül, zivatarok idején erős széllökések is várhatók. Az éjszakai 15, 16 fok után a mai legmagasabb hőmér­séklet 28, 29 fok. Részletes időjárás-jelen­tésünk a 13. oldalon olvas­ható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom