Új Dunántúli Napló, 1997. november (8. évfolyam, 299-328. szám)

1997-11-01 / 299. szám

Mikor botlik a tudakozó... A 150 bedolgozó diák nem mindig a leggyakorlottabb Mdstei a Vasárnapi Dunántúli Naplói Gondokkal terhelve a Szeged ellen Romanek rutinjára „ nagy szükség 'V lesz a középpályán^^ » Összeférhetetlen” képviselők több nyeregben Pándy, a tesze-tosza darabolós Halált okozó lakástolvajlások Visszautasított érdemrendek Mégis demonstrál a Metész? BUDAPEST A Metész hétfő délutánra demonstrációt szervezett a fővárosba, Budapest rendőr-főkapitánya azon­ban a járműkonvoj felvonu­lását nem engedélyezte. A BRFK forgalmi okokra hi­vatkozva utasította el a Me­zőgazdasági Termelők Ér­dekvédelmi Szövetsége hét­főn déltől délután 6 óráig tartó demonstrációját. Zacsek Gyula, a Metész sztrájkbizottságának tagja tegnap közölte: jogorvoslatért a bírósághoz fordultak, és a tiltó határozat ellenére is meg kívánják tartani tüntetésüket, a magyar föld védelme érde­kében. Hasonlóan nyilatko­zott G. Nagyné Maczó Ágnes, a sztrájkbizottság elnöke és Kosa Gyula titkár is. A BRFK Sajtóosztályának vezetője a bíróság ítéletétől tette függővé a rendőrség esetlegesen szükségessé váló további intézkedéseit. A Metész jogszerűen nem tüntethet hétfőn a fővárosban - hozta meg tegnap döntését a Pesti Központi Kerületi Bíró­ság. A Metész kérelmét eluta­sítva a bírói fórum nem he­lyezte hatályon kívül a BRFK határozatát. Pisztolyoknak, puskáknak kelt lábuk a hivatalban GERESDLAK Talán két napja, de az sem kizárt, hogy két hónapja tűntek el a polgármesteri hivatalban őrzött lemez- szekrényből a fegyverek.-Augusztusban volt egy be­törés a községházán, minimá­lis kárt okoztak az ismeretlen behatolók, csupán a pénzes kazettánkat vitték magukkal pár százassal - mondta Kiss Györg polgármester. - Csü­törtök n aztán kiderült, hogy a lövi szklubosok nálunk őr­zött lemezszekrényéből hiá­nyoznak a pisztolyok és a kispuskák. Én azt sem tud­tam, mit tartottak benne. Évekkel ezelőtt megkerestek, mondták, hogy nincs hol elhe­lyezniük ezt a bútordarabot, szeretnék idehozni. Megtör­tént. De nem kérdeztem, mi­nek az őrzését bízták ránk. A Mohácsi Rendőrkapi­tányság ügyintézőjének tájé­koztatása szerint meghatáro­zott időközönként ellenőrzik a lőfegyvert tartókat. A Ge- resdlakon hivatalosan még működő lövészklub felelősét értesítették, hogy a fegyvere­ket, illetve azok okmányait egyeztetés céljából szállítsa be. Mindezek helyett azzal a hírrel jött: üresen találta a szekrényt. A bűnügyesek nyomoznak az eltűnés időpontjának, kö­rülményeinek, tettesének ki­derítésére, továbbá körözést adtak ki a három pisztoly és a tíz kispuska előkeríté- sére. Berta M. Idegenforgalom: központi forrás? Dél-Dunántúl térsége, azon belül pedig Baranya megye is az ország azon területéhez tartozik, ahol a gazdaság általános el­maradása mellett az idegenforgalom lassú fejlődése is problé­mát okoz. Az évek óta tartó tendencia kiküszöbölésére, az ága­zat fellendítésére a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kht. tudatos fejlesztési koncepciót dolgozott ki. BARANYAI KÖRKÉP A vendégforgalom és az itt el­töltött vendégéjszakák számát tekintve is a gyengébb helyzetű régiók közé tartozik a Dél-Du- nántúl. A turistaforgalmat nagyfokú szezonalitás jellemzi, és a nyári hónapokban is csak átlagosan 2-3 napig maradnak térségünkben a vendégek. Elsősorban ezek a tények késztették arra Somogy megye egy részét, valamint Tolnát, Ba­ranyát régióban egyesítő Dél- Dunántúli Idegenforgalmi Kht. alapítóit és munkatársait, hogy tudatos fejlesztési koncepció ki­dolgozásával és megvalósításá­val fordítsanak a helyzeten. * - A lehangoló adatok ismere­tében nagyon fontos, hogy a koncepció keretében feltáljuk a térség idegen- forgalmi erős­ségeit, gyen­géit, megis­merjük a lehe­tőségeket, az esetleges ve­szélyeket. Mindezek is­meretében ki kell dolgozni azt a programot, amely termékként kezelve a tu- riszúkai értékeket - tájházak, gyógyfürdők, kulturális centru­mok azok továbbfejlesztését, kiszélesítését szolgálják - mondta a programról Miszler Miklós, a közhasznú társaság kutatási és termékfejlesztési menedzsere. - Csak térségek, önkormányzatok, kamarák, tu­risztikai szervezetek, vállalko­zók széles körű együttműködé­sével alakítható ki sikeresen a régió turisztikai imázsa, amit azután reprezentatív kiadvá- , nypkkal, leporellókkal, térké­pekkel kell népszerűsíteni ide­haza és külföldön egyaránt.-Valóban meglepő, hogy a számtalan, ugyanakkor talán valóban egymástól elszigetelt idegenforgalmi értékkel bíró Dél-Dunántúl a legrosszabb helyzetű régiók közé tartozik - nyilatkozta lapunknak a témá­val kapcsolatban Szekeres Rita (képünkön), a Magyar Turiz­mus Rt. képviselője. - Az azonban, hogy az elsők között megalakult térségi idegenfor­galmi társaság ilyen tartalmas koncepcióval készül a folyamat megváltoztatására, a siker egyik eszköze lehet. Fontos, hogy az itteni elképzelések il­leszkedjenek a Magyar Turiz­mus Rt. által kialakított országos koncepcióba, így ugyanis nem­csak annak külföldi és hazai marketing csatornái használha­tók ki, hanem elérhetőek lesznek a Dél-Dunántúl számára is az országos turizmusfejlesztési pá­lyázati források. Kaszás E. MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Világiul ör Számon kért kisantant. Több bukaresti napilap ha­zánkat kritikus kommentár­ral, bíráló megjegyzéssel il­lette pénteken. 2. oldal Terrorista bandák fogságá­ban. Csecsenföldön ma is értékes vendég a külföldi, csakhogy most az értük kapható váltságdíj a fon­tos. 2. oldal Hazai Tükör Csak a „surjánisták ár­mánykodnak”. Giczy György pártelnök szerint nincs szó a KDNP szétzilá­lódásáról. 3. oldal Milliós károkat okoznak a vasútrongálók. 3. oldal Baranyai Tükör Megveszett, majd elve­szett. Pécsi történet egy ve­szett macskáról, amelyik órákig kóborolt egy sűrűn lakott környéken. 4. oldal Időjárás-4,11 "C Ma Baranyában időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, eső azonban nem várható. Néhány órás napsütésre van kilátás. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali -1, -4 fok közötti hőmér­séklet után szombaton nap­közben is csak 7-11 fokig melegszik fel a levegő. A részletes időjárás-jelen­tést a 4. oldalon olvashatják. KOZMA FERENC KOMMENTÁRJA Halottak napja Nem a fejfa anyaga, a földha­lomhoz kihordott virág meny- nyisége vagy a márvány tö­mege és erezete, sokkal inkább a magunkban felgyülemlett em­lékek, az elmúlásba csavarodott és oly gyorsan távolodó évek száma alapozza e télelősen zord hétvégének hangjait, szavait, szívben és értelemben feldol­gozható (és fel nem dolgoz­ható) módon. Azt mondja, hogy valahon­nan jöttünk, vajúdva, bőgve be­zuhanva, beleszületve a vi­lágba, megszeretve és meg­szokva a levegőég kékségét, olykor a nap sugarait, hevítő tüzét, mint ahogyan a jég vilá­gának tükröződéseit, a hideg csontig hatoló erejét is. Azt mondja, hogy érzésekből és vá­gyakból, emlékekből és re­ménybeli álmokból formált testi-lelki valónk a múltból is táplálkozik, s hogy valakikhez tartoztunk-tartozunk. Halottak napjának előestéjén külsőségeiben megszépülnek a lelkűnkben megszépíthetetlen temetők. A sírokra virág kerül. Egy szál, egy csokor. Halottak napja van, ami arról beszél, amit mi nem akarunk, nem szeretünk meghallani. Az elmúlásról, az őszről és a hulló falevelekről. Arról az őszről, amiben foszlik, kopik a család, s amiben nekem a legközelebbi szeretteim, édesanyám és édes­apám (és kinek-kinek a maga szerettei) mentek el (mintha csak ma lett volna), kitérve az igazi válasz elől, s nem vigasz, hogy a születés velejárója ez. S ha olykor halljuk a csilla­gok tündöklésébe tűnt, körünk­ből eltávozott szeretteink sza­vát, elbeszélgetünk velük. Mert ez a nap nagyon alkalmas a ve­lük való beszélgetésre. Osszuk meg gondjaink és örömeink. Mondjuk el, hogy újabb fiúnk született, s hogy van teendőnk bőven. Mondjuk el, hogy emlékezünk még a ta­nultakra, s hogy naponta pró­báljuk ránk testált emberségün­ket őrizni ebben az olykor ön­magából is kifordult, mégis oly gyönyörű világban. A nonprofit törvénytervezettel foglalkozó írásunkat a 4. oldalon olvashatják

Next

/
Oldalképek
Tartalom