Új Dunántúli Napló, 1997. augusztus (8. évfolyam, 209-238. szám)

1997-08-28 / 235. szám

1997. augusztus 28., csütörtök Hitélet DÜinántúli Napló 7 Emlékeztető Augusztus 28-án Szent Ágoston püspök és egyház­tanító ünnepén este 6 órakor búcsúmisét tartanak a Szent Ágoston templomban. Az ünnepi mise szónoka Ga- radnay Balázs kertvárosi plébános. Mayer Mihály megyés püspök fogadta a KDNP pártigazgatóját dr. Benya Lászlót, Ursprung János al- elnököt, dr. Hargitai János közgyűlési alelnököt és Czukor Antal megyei veze­tőt, akik ismertették pártjuk helyzetét és programját. Templomot építenek Pécsudvardon A templomot a pécsudvar- diak elsősorban a helybéliek felajánlásaiból, a püspökség segítségével, az önkor­mányzat támogatásával kí­vánják felépíteni. Kérik azokat, akiknek lehetőségük van arra, adományukkal se­gítsék elő a templom építé­sét. „A Pécsudvardi Római Katolikus Templomért Ala­pítvány számlaszáma: 11731001-20144683. Ér­deklődni a 72/371-939-es telefonon lehet. Kiskassa fiataljai az au­gusztus 24-i szentmisén Ga­lambos Ferenc Volk vor Gott német nyelvű énekeskönyvé­ből adtak elő énekeket a falu templomában. Énekelt Bödör Andrea, Kovács Petra, Szabó Annamária. Orgonán kísért Horváth Andrea, a püspöki énekiskola kántorképző tan­folyamának tanulója. Az evangéliumot német nyelven Krizsánkó Ágnes olvasta fel. Szeptember 4-én Bara­nyába látogat dr. Hegedűs Lóránt. A református püs­pök Kétujfaluban találkozik a megye lelkészeivel. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma szep­tember 1-jén, hétfőn 9 óra­kor a Bazilikában tartja a Veni Sanctet. A tanévet 680 diák kezdi el a patinás isko­lában, 30-cal több, mint ta­valy. A szentmisét Mayer Mihály megyés püspök mu­tatja be. - Ä Szent Mór Ka­tolikus Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitója már szombat este 18.15-kor lesz a Bazilikában. Itt is püspöki mise indítja az évet. Evangélikusok első országos találkozója Pakson Nagy sikerrel zárult az elmúlt hét végén az Evangélikusok I. Országos Találkozója, mely­nek a paksi sportcsarnok és többek között a Makovecz Imre tervezte katolikus temp­lom adott otthont. Mint azt az egyik résztvevő, Varsányi Ferenc pécsi evangé­likus lelkész elmondotta, sike­rült bebizonyítani, hogy közel 1500 ember is tud beszélgetni, ha közös dolgok kerülnek szóba. A két napos tartalmas együttlét örömében Baranyá­ból közel hatvanan osztoztak. Az egyház jelenéről és jövőjé­ről szóló plenáris összejövete­leken és csoportos foglalkozá­sokon érvényesült az országos találkozó mottója, azaz Krisz­tus közöttetek van. Mint azt sokan megfogalmazták, az együttlét arra is jó volt hogy megválaszolja, miképpen kell az egyháznak alkalmazkodnia korunk kihívásaihoz illetve hogyan lehet még jobban jelen a mai társadalomban szemmel tartva az ökumené gondolatát. A programot Harmati Béla, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke nyi­totta meg, majd közös áhítat után több előadás is hangzott el az egyház helyzetével kap­csolatban, s az előadók között több egykori baranyai is volt. A remélhetően hagyományt teremtő találkozón ott volt és szolgált a pécsi Evangélikus Kórus. K. F. Katolikus ifjúsági világtalálkozó Egy megsüppedt sírhelyből csillogó kép emelkedett ki.. . Kéménd vonzereje Az egyetemisták temploma? Minden orvost, gyógyszerészt, egészségügyi dolgozót a Csontváry Múzeum épületébe várnak szombaton, ahol konfe­renciát tart a Keresztény Orvo­sok Magyarországi Társasága. A nyitó istentisztelet pénte­ken este 6 órakor az evangéli­kus templomban lesz. Szentmi­sével zárul a tanácskozás va­sárnap fél 10-kor a Zárda temp­lomban. A konferenciát Mayer Mihály megyés püspök kö­szönti. A tanácskozás témái: Gyó­gyíthatatlan, depressziós, moz­gásszervi beteg, myelodyspla- siás gyermek a családban, Ta­nulási zavarok kisgyermek korban, A szeretet gyógyító ereje. Szó lesz negatív demog­ráfiai mutatóinkról, A társada­lom tartalék energiájáról. Dr. Velkey László professzor a szü­lővé válás folyamatáról beszél, dr. Lábady Tamás előadásának címe: Családbarát jogalkotás. Az előadók között köszöntjük Trixler Mátyást, a POTE Psychiatriai Klinikájának, Szabó Imrét, a POTE Orthope- diai Klinikájának presszorát, szombathelyi, budapesti és miskolci kutatókat. Előadást tart Várbíró Béla a KOMT pé­csi csoportjának vezetője, és Drenyovszky Irén a KOMT el­nöke. A konferencia szombaton 9 órakor kezdődik. Csodálatos élményben volt ré­szük azoknak, akik részt vettek a Katolikus Ifjúsági Világta­lálkozón Párizsban. Csaknem hatvanan utaztunk Pécsről - először a franciaországi Jura megyébe - a kiváló László András csángó-magyar atya vezetésével. Itt néhány napot a családoknál töltöttünk: a lelki felkészülést segítette a francia vidék megismerése, természeti szépségeinek és templomainak megtekintése. A találkozó csúcspontja természetesen a Szentatyával történő párizsi találkozó volt: a Mars-mezőn, az Eiffel-to- rony árnyékában közel egy­millió fiatal részvételével, nemzeti zászlók alatt. Láthat­tunk sokakat afrikai orszá­gokból, Japánból, Kínából, de lobogott a török és az izraeli lobogó is. II. János Pál pápa több mint száz nyelven köszöntötte a fia­talokat, köztük magyarul is. Egy életre szóló emlék maradt, hogy együtt imádkozhattunk, együtt lehettünk együtt Isten­ben. Ehhez az élményhez kap­csolható a pápával való közös virrasztás majd a közös ima, melynek a longchamp-i mező (lóversenypálya) adott otthont. Minden porcikánkban boldog­ságot éreztünk a feszült vára­kozás során. II. János Pál beszédében ki­emelte, hogy a jövő nemzedé­kének legfontosabb feladata a szeretet világának felépítése a harmadik évezredben és azo­kért való imádkozás, akik még nem hallották meg Jézus sza­vát. Arra a kérdésre, hogy Mes­ter, Hol lakói?, - amely a ta­lálkozó mottója is volt -, János evangéliuma alapján a válasz az, hogy mindenkiben ott ég a tűz, a szeretet és az Isten utáni vágy. A Párizsban töltött napok során lehetőségünk volt a lelki élet mellett a párizsi műemlé­kek megtekintésére, városné­zés, mely során nagy élmény volt a magyar zászlót lengetve, énekelve végigvonulni az ut­cákon, s ilyenkor ovációval fogadtak minket is, mint ahogy a többi nemzet fiataljait. Más­részt mi magyarok is tartottunk kulturális estet, ahol sikeres műsort adtunk elő, dallal és tánccal, magyarul és köszöntve a házigazdákat - francia nyel­ven is. Füredi Péter A világtalálkozó részvevői az Eiffel-torony „árnyékában”. A falu neve a 18. században Kemend volt. Egyike a pécsvá- radi apátság 41 falujának. Az apátság birtoka 1775-ig „exemt”, azaz a pécsi egyház­megye területéből „kivett terü­let” volt és az esztergomi ér­sekség alá tartozott. Kéménd a versendi plébánia filiája, ferencrendi pap volt a lel­kipásztora. 1720-ból származik az első német lakosok listája. 1740-ben „csodás” do­log történt. A falutól mint­egy 800 méterre fekvő régi, török előtti temetőben öt kislány füvet szedett. Egy­szerre feltűnt nekik, hogy egy megsüppedt sírhelyből csillogó kép emelkedik ki: Szűz Mária képe karján a gyermek Jézussal. Odame­részkedtek és igyekeztek a képet kiemelni. Nem sike­rült, de kezük és ugyanolyan aranyos fény­nyel csillogott, mint maga a kép. A lányok kiáltására a közeli szántóföldről odasie­tett egy asszony, Blument­hal Erzsébet, ő is megkísé­relte a kép kiemelését, de közben nyomtalanul eltűnt. A nap folyamán a falu bí­rája és sokan mások a temetőbe mentek, de már nem látták a .je­lenést”. Az esemény híre elterjedt az egész környéken. A ferences plébános jelentette a „történést” Esztergomba. Onnan Fonyó Sándor, pécsi általános püspöki helynök megbízást kapott az ügy kivizsgálására. A lányokat kihallgatták, de azok és az asz- szony is megmaradtak addigi állításuk mellett. Mivel további bizonyítékok nem kerültek elő, latára. A templomot azonban Lipussy György, az Eszter­gomból kinevezett első világi- pap-plébános szentelte fel 1754 december 8-án Mária menny- bemenetelének tiszteletére. De a tervbe vett két torony nem épült meg. A főoltár képének törté­nete kissé bonyolult. A Li­pussy által 1774-ben ki­nyomtatott első német­nyelvű imakönyvében a keresztények segítsége kép látható. Valószínűleg ezt a képet később egy Mária szoborral cserélték fel, mely 1914-ig díszítette az oltárt. Mikor 1914-ben a Steyli missziósrend tagjai vették át a templomot, egy rózsafűzér Királynője ké­pet festettek és a szobrot egy mellékoltárra helyez­ték. Az 1970-ben történt renoválásnál visszakerült a szobor a főoltárra. Mivel Lipussy plébános megalapította az első ró- zsafüzér-társulatot a temp­lom hívei és a zarándokok részére (erre a célra készült az imakönyv is!), 1773- ban XIV. Kelemen pápa teljes búcsút adott a temp­lomnak augusztus 15-e ünne­pére. A többi Mária-ünnepre pedig 7 évi búcsút. Kéméndnek a 18. században nagy vonzereje volt: nemcsak a pécsi egyházmegyéből zarán­dokoltak oda igen számosán a hívek, hanem a veszprémi, ka­locsai egyházmegyéből, sőt igen sokan Szlavóniából is. (1761. évi jegyzőkönyv!) A za­rándokok háromnyelvűek vol­tak: németek, magyarok és hor- vátok. G. F. a püspöki helynök megtiltotta, hogy ott misét mondjanak és oda zarándokoljon a nép. Az 1754., 1761. és 1776. évben történt ún. püspöki látogatáskor felvett jegyzőkönyvekben azo­nos módon szerepel az ügy. A nép nem vette komolyan a A templom a nép adományaiból épült tilalmat, és a zarándokok száma folyton növekedett. Kéménd lakosai pedig plébániáért fo­lyamodtak. A temetőben lévő régi templom szentélyét kápol­nává építették át és a zarándo­kok összegyűlt adományaiból 1746-ban megkezdték egy új nagy templom építését. A jegy­zőkönyvek kiemelik, „kizáró­lag a nép adományaiból” épült a templom. A plébániaházban 1753 szeptemberéig hét feren­ces lakott a zarándokok szolgá­Keresztény orvosok konferenciája A Pécsi Lyceum templom (Király utca) lelkipásztori te­endőinek ellátására a Pálos rendet kérte fel Mayer Mi­hály megyés püspök, s a fel­adatot P. Bátor Péter Botond kapta meg. Bátor Péter (képünkön) Bu­dapesten született 1967-ben. Édesapja főépítésvezető volt az orvostudományi egyetem épít­kezéseinél. Az édesanyának a négy fiú adott bőven elfoglalt­ságot. A fiúk valamennyien a piaristáknál végeztek - Péter Kecskeméten. Elsős volt, ami­kor édesapja meghalt, s ma há­lás a piaristáknak, hogy az édesapa szerepét is ők vállalták. „Szigorú, de emberséges légkör volt a kollégiumban.” Érettségi után a Hittudomá­nyi Akadémiára iratkozott be civil hallgatóként, ezt tanácsol­ták a testvérei. Csak a második évben kérte felvételét a győri Szemináriumba. Egy év múlva katona, - s Hódmezővásárhe­lyen határozta el, hogy szerze­tes lesz.- Miért éppen pálos?- A magyar alapítása és a magyar hazáért való áldozat- készsége miatt. S hát Máté Pé­ter atyának nagyon jó híre volt. Felkerestem, és a harmadik év után Pécsre jöttem noviciusnak. 94-ben szentelték pappá.-A pálos misék tömegeket vonzanak...-Nem a mi, hanem Dobos László kez­deményezése, hogy a katoli­kus közössé­geknek le­gyen rendsze­res összejöve­telük. Ehhez Kalász Gyula kanonok úr felajánlotta templomát. A pálo­sok csak 89 óta vannak itt, ek­kor kapcsolódott be a Rend.- S most ön egy templomot kapott. . .-A Lyceum templom vala­mikor egyetemi lelkészség volt. Valami ilyesmire gondolhatott a püspök úr is, amikor megbí­zott a feladattal: összefogni a főiskolai és egyetemi hallgató­kat. Egy fontos dolgot szeret­nék ennek érdekében minde­nekelőtt: a liturgiának megadni a legnagyobb ünnepélyességet. Kipróbáltuk a testvérekkel, ün­nepi misét tartottunk gregori­ánnal.- Nagy gond, hogy a temp­lomban nincs fűtés. Szeretném ráköttetni a hálózatra. Ehhez a villanyt is át kell szerelni. A templom értéke az Angster or­gona, de a század eleje óta nem volt felújítva .. . Hát eddig ju­tottam a tervezgetésben. Időm sincs sok: nagyon leköt a pálos­fiatalokkal való foglalkozás. A rendházban noviciusmester va­gyok és a pálos kispapok pre­fektusa. B.J. Máriakéméndi búcsú Szeptember 7-ére, Kisboldogasszony napjára több száz ember je­lezte részvételét a baranya-tolnai németek hagyományos mária­kéméndi búcsúján. Autóbuszt indítanak Tamásiból, Szekszárd- ról, Pécsváradról, Mágocsról és kettőt Mecseknádasdról. Sokan jönnek személygépkocsival Fékedről, Mecskéről, Lovászhetény- ből. A fél 11-kor kezdődő istentiszteleten együtt misézik Walter Kasper rottenburg-stuttgarti és Mayer Mihály pécsi megyés püs­pök. Az éneket a mágocsi kórus vezeti. Miseének: Hier liegt vor Deiner Majestät. Ha az idő engedi, valószínűleg a szabadban lesz a szentmise. A szentbeszédet Walter Kasper rottenburgi püspök mondja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom