Új Dunántúli napló, 1997. május (8. évfolyam, 119-147. szám)

1997-05-22 / 138. szám

6 DÜmántúli Napló Gazdasági Tükör 1997. május 22., csütörtök Munkavégzésről feketén, fehéren Szigorodó szabályzók, szaporodó ellenőrzések a munkaerőpiacon Az új szervezeti felépítés szerint a jövőben a munkaügyi köz­pontok keretein belül végzik tevékenységüket a megyei mun­kaügyi és munkabiztonsági felügyelőségek. A szervezetek lét­száma országosan - így Baranyában is - bővült, ezentúl gyako­ribb és szigorúbb ellenőrzésekre lehet számítani. Postabank: vétel és el­adás. Egy időben vételi és eladási ajánlatot tett közzé a Postabank Rt. részvényeire a Postabank Értékpapír Rt. A vételi ajánlat az osztalék- elsőbbségi részvényekre (505 millió értékben) 115, a törzsrészvényekre (179 mil­lió) 110%-os áron szól. Az eladási ajánlat május 22. és 27. között 100 millió forint értékű törzsrészvényre szól, egységesen 112%-os áron. Nagyobb igény esetén új ajánlat is várható. (k) Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Angol font 299,15 Francia frank 31,74 Japán jen (100) 158,34 Német márka 106,92 Olasz líra (1000) 108,57 Osztrák schilling 15,19 Svájci frank 128,51 USA-dollár 180,56 ECU 208,80 Ér4emes tehát tisztában lenni azzal, hogy a munkanélküli el­látás folyósításával párhuzamo­san milyen legális munkavég­zési lehetőségekkel élhetnek a polgárok. Vállalhat munkát olyan va­laki is, aki munkanélküli jára­dékban részesül. A munkavég­zés feltétele ebben az esetben, hogy a munkanélküli jelentse szándékát, a munkával egyide­jűleg is teljesítse együttműkö­dési kötelezettségét a munkaü­gyi kirendeltségekkel, illetve hogy a munkából származó jö­vedelme havonta ne haladja meg a kötelező legkisebb mun­kabér 50%-át (idén ez 8500 fo­rint). A járadék folyósítása szü­neteltethető is, ha a kereső te­vékenység legfeljebb 90 napig tart, és ha azt kérvényezi a munkanélküli. Amennyiben a havi kereset nem haladja meg a 8500 forin­tot, úgy a munkaügyi központ tudomásával előnyugdíj mellett is dolgozhatnak a munkaválla­lók. Amennyiben az összeg több, úgy szüneteltetni lehet az előnyugdíj folyósítását. Egyre több embert érinthet a jövedelempótló támogatás mel­letti munkavégzés lehetősége. Ennek feltétele, hogy a rend­szeres munkavégzésből szár­mazó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj min­denkori legkisebb összege 80%-ának a felét, jelenleg ez 4600 forint Magyarországon. A szaporodó, feketemunká­val kapcsolatos ellenőrzésekre sor kerülhet hatósági, illetve la­kossági bejelentések alapján, valamint általános ellenőrzések során. Az ellenőrzésekkel pár­huzamosan szigorodnak a kö­vetkezmények is. A fekete­munkán rajtakapott polgár ellá­tásának folyósítását megszünte­tik, a jogalap nélkül igénybe vett ellátást visszakövetelik. A felelősségrevonás egyben azt is jelentheti, hogy a szabálytalan­kodó munkavállaló elveszíti további munkanélküli és társa­dalombiztosítási jogosultságát. Az új szabályok szerint a munkáltatók is jobban megfon­tolhatják a jövőben a fekete­munka igénybevételét: a sza­bálytalanságon kapott cég akár 3 millió forintos bírsággal is sújtható. Kaszás E. Mol-részvények: fejenként 32 jut Május 23-tól, péntektől ve­hetik át letéti igazolásaikat azok a kisbefektetők, akik részvényt jegyeztek a Mól legutóbbi kibocsátása során. Az 500 darab részvénynél kevesebbet jegyző magán- személyeknek - ahogy azt várni lehetett, a többszörös túljegyzés folyományaként - csak 32 darab papír jut fe­jenként. A több mint 50 ezer részvényjegyző közül mint­egy 43 ezren vettek igénybe fizetési halasztást. A ki nem elégített jegyzések után visszajáró befizetett összeg­hez ugyancsak május 23. után juthatnak hozzá az igénylők. Az 500 darabos limitet meghaladó intézményi, il­letve magánbefektetői jegy­zés összesen 1264 futott be országosan, e kör igényei­nek mindössze 2,3 százalé­kát elégítik ki. K. E. A foglalkoztatási eszközökben részesülők aránya Baranya megyében Pályakezdők munka tapaszt. 2% Pk. gyak. képz. 1% Előnyugdíj 42% I Képzés 21% Vállalk. II . ____válás 1 % B értámogatás 11%- jf Közhasznú fogl. IHM' 15% Egyéb támogatás 3% Utazási támogatás 4% Az Industria ’97 nagydíjasai A beruházási javak idei nem­zetközi szakvására - amely május 27-től 31-ig tart nyitva - jó alkalom lesz a hazai cé­gek megmérettetésére. Ezút­tal 653 kiállító vonultatja fel legkorszerűbb termékeit, kö­zülük 159 a határainkon túl­ról érkezik. A kiállítási terü­let összességében meghaladja a 30 ezer négyzetmétert. Hazánkban továbbra is a gépipar lesz az ipar legdinami­kusabban növekvő ágazata, e területen ugyanis már kiépültek az exportképes kapacitások. Az ipari növekedés legfőbb hordo­zói a jövőben is a nagyrészt külföldi érdekeltségű vállalatok lesznek - mondta az Industria ’97 kiállítást megelőző szerdai ünnepségen Hegyháti József, az Ipari, Kereskedelmi és Idegen- forgalmi Minisztérium helyet­tes államtitkára. Szólt arról, hogy az export további növekedése remélhető az ipar valamennyi ágazatában, a rendelésállomány jelenlegi adatai alapján elsősorban a gép­iparban, a kohászatban, a fém- feldolgozásban, valamint a ne­mesfém alapanyagú ásványi termékek gyártásában. A belföldi kereslet valószí­nűleg csak kis mértékben nö­vekszik, ám az önkormányzati és állami beruházások szintje valamelyest emelkedni fog. Amennyiben az ipari export to­vábbra is az eddigiekhez ha­sonló mértékben bővül, az idén akár ötszázalékos termelés- növekedés is elképzelhető. Az ünnepélyes összejövete­len Industria nagydíjat kapott a Rába Rt. G10 DE 190-es tiszta földgázüzemű motorja és Rába 574 típusú traktor futóműpárja; az Ikarus Járműgyártó Rt. 417- es alacsony padlós, csuklós vá­rosi autóbusza; a Nord Holding Kft. Nordlamp bányászati vilá­gítóberendezés családja; a Gáz­ipari Gépgyár Kft. KHS/100 tí­pusú gáznyomás-szabályozója; a Dunaferr Acélművek Kft. zománcozható acéllemeze, va­lamint a Tungsram Rt. nyolc­csövű, 23 wattos elektronikus kompakt fénycsöve. / A Budapesti Árutőzsde hírei • A keddi tőzsdenapon a gabonafélék és a kukorica ára limit mérték­ben emelkedett vételi nyomásra. Az időjárás kedvez a termésnek, a 140 dolláros exportbúza-kötések mégsem zavarják a vevő oldalt. • A napraforgó árai érdektelenség mellett nem változtak. • A sertéspiacon a legközelebbi határidőben lefelé csúsztak az árak. Áru/Hó Elszámolóár Vételi Eladási Üzletkötés ajánlati ársáv Kukorica (Ft/t) Május 19 920 19 120-19 920 19 920 19 920 Október 20 500 19 700-20 500 20 500 20 500 Étkezési búza (Ft/t) Július 24 I00 23 400-24 100 24 100 24 100 December 26 060 25 380-26 060 25 780-26 050 25 780-26 050 Takarmánybúza (Ft/t) Július 23 160 22 360-23 160 23 160 23 160 Takarmányárpa (Ft/t) Július 2I 400 20 600-21 400 21 100-21 400 21 100-21 400 Napraforgó (Ft/t) Október 45 100­45 400-45 500­EU-vágósertés I. (Ft/kg) Június 223,00 221,00-223,00 221,00-229,00 221,00-223,00 EU-vágósertés II. (Ft/kg) Június 220,00­220,00-228,00­Ballai Pál BÁT-tőzsdetag INGYENES ALLAPOTUIZSGALAT! 1997. május 24-én 7-13 óráig SZEMÉLYGÉPKOCSIK TEHERGÉPKOCSIK AUTÓBUSZOK BIZTOS TÁMPONT A MŰSZAKIVIZSGÁHOZ! mmmrnm- számítógépes fékpadi mérése- kisebb javítása- beállítása Pécs, Diófa u. 2. Tel.: 72/315-533/40 KÖZLEMÉNY A Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt. értesíti a tisztelt érdeklődőket, hogy az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. május 15-én kelt engedélye alapján azonnal megkezdte a lakás-előtakarékossági szerződések kötését. A FUNDAMENTA Lakás-takar ékpénzt ár a Schwäbisch Hall AG és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank vegyes vállalata, így hátterében sok évtizedes szakmai tapasztalat, szaktudás és pénzügyi erő áll. A Fundamenta Rt. lakás-előtakarékossági modellje biztonságos befektetés és rendkívül kedvező hitellehetőség is egyben, melyhez az 1997-ben kötött szerződések esetében az első megtakarítási évben 40%, a következő években 30%, de mindkét esetben maximum évi 36 000 Ft állami támogatás párosul. A kamatok mind a betéti, mind a hitelszakaszban a teljes futamidőre rögzítettek és a betétek az Országos Betétbiztosítási Alap védelmét élvezik. A megtakarított pénz és a kedvező, 6%-os kamatozású, hosszú lejáratú hitelösszeg lakásvásárlásra, cserére, házépítésre és felújításra egyaránt felhasználható. A Fundamenta Rt. országos értékesítő hálózata személyre szóló tanács­adást biztosít, hogy minden érdeklődő a legkedvezőbb utat találja meg lakástervei megvalósításához. Lakás-előtakarékossági szerződés a Magyar Takarékszövetkezeti Bank, a takarékszövetkezetek, a Hungária Biztosító és a Hypo-Bank tanácsadói, a lakásszövetkezetek és társas­házak közös képviselői, valamint a Fundamenta Rt. névre szóló igazol­vánnyal rendelkező munkatársai közreműködésével köthető. Fundamenta Alap, amelyre építhet i

Next

/
Oldalképek
Tartalom