Új Dunántúli napló, 1997. május (8. évfolyam, 119-147. szám)

1997-05-03 / 120. szám

Kultúra - Művelődés VmWbmößf «Lj. I ■ ■ J Mjt J dr Alkotó gyerekek: ceruzával, ecsettel, tussal jobban tudnak beszélni önmagukról. (6. oldal) É f — .....:----- -­H áttér - Riport A tűzoltásban egy ember nem lehet hős, ez inkább csoportmunka. (9. oldal) Sport Dunántúli Napló Vili. évfolyam, 120. szám 1997. május 3., szombat Ára: 39 Ft 1997. május 3., szombat SvIti napilap A könyvtáralapító emlékére A közelmúltban megalakult Klimó György Társaság teg­nap délután megkoszorúzta a 220 éve elhunyt Klimó György emléktábláját a püspöki palota Dóm térre néző falán. Rozs András történészt, a társaság egyik alapítóját arról kérdeztük, miért fontos Pécs számára Klimó püspök.- Klimó György jelentősége a város és az ország kulturális életében legalább akkora, mint 15. századi nagy elődjéé, Janus Pannoniusé. 1751-től haláláig ő volt a pécsi püspök, Baranya és Tolna megye főispánja.- Milyen tettei ismertek?-Neki köszönhető a pécsi papírmalom felvirágzása. (Folytatás a 4. oldalon) A Klimó-gyűjtemény egy részlete Pécsett, az Egyetemi Könyvtárban FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ Vásár- és vendégjárás SZIGETVAR- A Szigeti Tavasz, a város első fogyasztói javak vására vasárnap estig várja az érdek­lődőket a Vigadóban - mondta Szűcs Csaba főren­dező (képünkön). A 32 kiállító és 19 közre­működő termékeit és szolgál­tatásait bemutató vásárt a Szigetvári If­júsági Fú­vószenekar műsorát kö­vetően Mozsgai Pé­ter polgár- mester és Gráf József országgyű­lési képviselő nyitotta meg. (Folytatás az 5. oldalon) MSZP: kiállnak az elnök mellett Csupán öt kilométer BATASZEK A vártnál többen jelentek meg tegnap Bátaszéken, azon a la­kossági fórumon, melyen a Bátaapáti-Üveghután terve­zett kis- és közepes radioakti­vitású hulladékok tárolójának ügye volt a téma. A helyi közéleti egyesület által szer­vezett fórumon elhangzott: Bátaszék testvérvárosa Bei- sigheim az ottani zöldekkel együtt 12 évig megakadá­lyozta, hogy egy atomtemető működési engedélyt kapjon. (Folytatás az 5. oldalon) Politikai hovatartozástól függően ki-ki fellélegezhet, illetve csa­lódással veheti tudomásul, hogy a nagy port felverő jutalék­ügyben az MSZP megyei ügyvezető elnöksége tegnap úgy dön­tött, kiáll a megyei közgyűlés szocialista elnöke mellett. A köz­gyűlési számarányok ismeretében ezek után meglepetés lenne, ha dr. Tóth Sándornak mennie kellene. mondásra szólítanák fel. Az ülésen azonban fordult a kocka. Kocsi László (képünkön) or­szággyűlési képviselő, a me­gyei választmány elnöke sze­rint a közgyű­lési elnök jó­hiszeműségé­hez nem fér­het kétség.- A bara­nyai jutalék­ügytől függet­lenül a parla­ment elé kerül PECS, TÜZÉR UTCA Mint már többször is beszámol­tunk róla, az elnököt a hétfői közgyűlésen lemondásra szólí­tották fel az-ellenzékben lévő pártok, míg az MSZP-vei együttműködő kisgazdák úgy nyilatkoztak, álláspontjuk ki­alakítását az ügyrendi és a pénzügyi ellenőrző bizottság vizsgálatának eredményétől te­szik függővé. Egyéb forrásokból úgy érte­sültünk, a szocialisták megyei vezetőségének tegnapi ülésére készülve néhányan felvetették: a helyzethez leginkább az lenne illő, ha mind az általuk delegált elnököt, mind a főjegyzőt le­az az MSZP-s indítvány, me­lyet a hasonló problémák elke­rülése érdekében valamennyien meg fogunk szavazni - mondja. - Ez röviden rendezi a kérdést: a jövőben nem lesz rá lehető­ség, hogy választott tisztségvi­selők részére jutalékokat fizes­senek ki. Dr. Szili Katalin államtitkár, országgyűlési képviselő, az MSZP Baranya megyei elnöke:- Sajnálattal vettük ugyan, hogy az illetékek utáni jutalé­kot felvette az elnök úr, hiszen a kipattant botrány erkölcsileg nem tett jót sem neki, sem a pártnak, azt azonban figye­lembe kellett vennünk, hogy a problémát ő maga jelezte a közgyűlésnek, s amint figyel­meztették az eljárástechnikai hibára, azonnal visszafizette a közgyűlés pénztárába a felvett összeget. Miután a nyilvános­ság előtt garanciát vállalt arra, hogy a vizsgálat után - mely meggyőződésünk, hogy nem ál­lapít meg törvénysértést - fel­ajánlja egy baranyai alapít­ványnak a szóban forgó pénzt, nem láttunk okot arra, hogy az ellenzék politikai támadása után magára hagyjuk őt. P. Zs. Bár a legjobbak más megyékben játszanak, már nincs tehér Solt a megye sakktérképén. (16. oldal) iölKRf ÍP Ü L©is li Samott béléscső -2.600 FMfától/fm. A legjobb megoldás! Pécs, Edison u. 36. Tel.: 72/327-277 MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Tony Blair hivatalosan is az új brit kormányfő, miután a szokásjognak megfelelően rövid látogatást tett ÍI. Er­zsébet királynőnél, s átvette öt évre szóló miniszterel­nöki megbízatását. 2. oldal Hazai Tükör Most a bérből élők ügyeit kell rendezni - hangoztatja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének a lakossághoz intézett felhí­vása. Az ország gazdaságá­nak rendbetételébe állás­pontjuk szerint szorosan be­letartozik a meghirdetett ki­tétel. 3. oldal Az egészségügy és a szoci­álpolitika között senki föld­jére szorult a hazai anyavé­delem, félő tehát, hogy előbb-utóbb gazdátlanná vá­lik. 3. oldal Baranyai Tükör A tavalyi nyílt hét sikere után, idén, május 5-étől a ruhatár melletti „Amnesztia­ládába” minden enyves kezű könyvbarát diszkréten becsúsztathatja korábbi szerzeményét a megyei könyvtárban. 5. oldal Közoktatás Számítógépes hálózat kiépí­tését tervezik az iskolákban. A középiskolák alanyi jo­gon juthatnak számítógépes „alapcsomaghoz”, később a világhálózathoz is csatla­kozva. 10. oldal 7, 25°C •> Ma túlnyomóan napos idő lesz. Bár időnként meg­növekszik a felhőzet, csapadék mégsem várható. Az északi szél azonban gyakran élénk, néha erős lesz. Tovább melegszik az idő. A legalacsonyabb éjszakai 7, 10 fokos hő­mérséklet után a nappali legmagasabb hőmérséklet 22, 25 Celsius fok körül alakul. A részletes időjárás-, va­lamint vízállásjelentésünk a 4. oldalon olvasható. VELŐSY GABRIELLA JEGYZETE Anya születik Az Ember Leánya fölébred reggel, és émelyeg. Egy hete tudja, hogy anyuka lesz - az orvos mondta így -, de miköz­ben egy kekszet rágcsál, hogy múljon a rossz érzés, arra gon­dol, milyen furcsa ez az új név. Nem ismer magára benne. Pedig százszor elképzelte az­előtt. Valami nagy-nagy válto­zásról álmodott: állandó lebe­gésről fél méterrel a föld fölött, az anyaság kimondhatatlan ér­zéséről. De nem így történik. A párja már büszke apa, a család kiosztotta a szerepeket, ő még mindig csak csodálkozik. Nézi az ultrahangkészülék képernyő­jét. Az orvos rábök egy pontra - Ő az! Hát ő lenne az. Elmo­solyodik. Milyen kicsi. Felis­merhetetlen, akár az ő kisma- masága. Aztán telnek a hetek. Már ha akarná, se tudná tit­kolni, hogy babát vár. Szépen gömbölyödik, de elfogadja. Épp úgy, mint a felajánlott ülő­helyet az autóbuszon. A környezete már réees-rég anyukaként tekint rá. 0 azon­ban pontosan tudja, hogy anyává legalább olyan hosszú idő alatt lesz az ember, mint apró pontocskából gyerekké. Nem emlékszik, mikor kerültek beszélgető viszonyba. Egyszer csak ketten voltak. Még mielőtt először kapott volna egy rúgást belülről a hasába. Azóta többes számban beszél magában. „Igyunk egy kis tejet?” vagy „Hogy fogjuk ezt a cipőt egye­dül fölhúzni?” ő kérdez, a baba válaszol. Vagy csak képzeli? Aztán elérkezik a szülés napja. Rendben lesz minden, mondogatja magában, míg a végén már maga sem érti a sza­vak értelmét. A fájdalom el­tompítja, s amikor úgy érzi, ezt már lehetetlen tovább fokozni, világra jön a gyermeke. Mutat­ják, hogy gyönyörű! Gratulál­nak, de csak mérhetetlen fá­radtságot érez. Apró idegenként veszi a kezébe még akkor is, mikor először hozzák szoptatni. Lassan ismerkednek. És csak amikor elveszik tőle, kezdi megérezni, hogy ő az édesanyja ennek a darab valóságnak. 4 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom