Új Dunántúli napló, 1997. május (8. évfolyam, 119-147. szám)

1997-05-02 / 119. szám

Főzőcske - Receptek - Háztartás Csodálatos muzeális nedűk is “pohárhoz jutottak” a Tenkes Hegyközség borversenyén. (7. oldal) műsormeüéklet Kutya úr és Vágási Feri sosem megy el egymás mellett szó nélkül, ha véletlenül összefutnak. (13-18. oldal) Sport 1997. május 2., péntek KÖZÉLETI NAPILAP ír Dunántúli Napló Vili. évfolyam, 119. szám 1997. május 2., péntek Ára: 46 Ft Csak a neve - dárdadobálás • hangzik félelmetesen a fellendülőben lévő új sportágnak. (20. oldal) m -x-,<4 , . fflgBffl SZAKSZERVIZ Szolgáltatásaink:- szerviz- karosszéria-javítás- fényezés- gyári alkatrészek- autómentés- bizományi értékesítés esetén ingyenes állapotfelmérés Az országban legkedvezőbb Opel árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. CSRGBX Pécs, Pécsváradi u. 2. Tel.: 239-007, 240-466 Nyitva: 7.00-17.00-ig Minden szombaton ingyenes olajcsere MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Becslések szerint a válasz­tásra jogosult 44 millió brit polgárnak jóval több mint 80 százaléka járult az urnák elé május elsején, a nagy- britanniai általános válasz­táson. 2. oldal Hazai Tükör 1998-ban az infláció mér­tékét 3 százalékkal megha­ladó, mintegy 16 százalé­kos nyugdíjemelés várható. A tegnapi kormányülés döntése szerint 1998 és 2007 között 120 kilométer­nyi autópálya épül. 3. oldal Lezárult a fővárosi robban­tások és leszámolások kor­szaka, amelyek az olaj­ügyekkel vannak összefüg­gésben -jelentette ki az or­szágos rendőrfőkapitány. Tizenhármán már előzetes­ben vannak. 3. oldal Baranyai Tükör Az önkormányzatok segít­ségére szorulnak a falusi körzeti orvosok, akik attól tartanak, az alacsony finan­szírozási szint miatt a be­tegellátás színvonala a kór­háziénál is mélyebbre süly- lyed. 5. oldal Gazdasági Tükör A fiatal korosztályt és a nagy társadalmi nyilvános­ságot védi a dohányreklá­mok hatásától a Magyar Dohányipari Szövetség ál­tal elfogadott önkorlátozó reklámkódex. 6. oldal A tettyei romok között, a sorozatos esőzés miatt csak a bátrak tartottak ki, de ők nem bánták meg FOTÓ: TÓTH Majálisok záporral Habár a borongós idő miatt kissé veszítettek vidám, fel­szabadult hangulatukból a teg­napi majálisok, a nemcsak sörre, de játékra, szórakozásra, nevetésre vevő polgárok azért nem hagyták cserben a szerve­zőket. Pécsett a Tettyére és a kert­városi szabadidőparkba várták az ünneplőket. Sásdon éjfélig tartott a zenével, tánccal hívo­gató Tavaszi Fesztivál. Duna- szekcsőn a régi időket idézte a község központjából induló nosztalgiafelvonulás. A transzparenssel, zászlókkal felszerelt ünneplőket ingyen­virslivel és -sörrel jutalmazták. Zápor szinte mindegyik ren­dezvénynek kijutott. A sikló­siak még jégesőt is kaptak. (Beszámolónk a 4. oldalon) A Duna-híd már nem csak álom MOHÁCS Magánkezdeményezéssel 1992-ben alapítvány jött létre egy dunai híd építésére. Eleinte elnéző mosoly kísérte a szándék említését - de mára az Országos Területfejlesztési Koncepció is számol a létesítménnyel. tagja eredményesen képviselhe­tem a régió érdekeit e témában is. Ma már ott tartunk, hogy a Baranya Megyei Közgyűlés második olvasatban elfogadta az Országos Területfejlesztési Koncepció részeként a Duna- híd építését Mohácsnál. Meg­győződésem, az Európai Unió­hoz csatlakozásunk döntő té­nyezője a mohácsi híd. Nem két-három éven belül fog meg- üfi valósulni, de az ezredfor­duló utáni 10 évben nagy valószínűség­gel igen. £ ~MUMJ£ - 2005-ig elvileg nincs t\ ■ reális esély a hídépítésre Mohácson - vélte Puch László országgyűlési képviselő (ké­- Aki komolyan belegondolt a gazdaság fejlesztésének lehető­ségébe, nem vonta kétségbe, hogy az ország déli kapujánál a híd meghatározó fontosságú - mondta dr. Kemya István gyógyszerész, aki magánala­pítványt tett 1992-ben egy du­nai híd építésére Mohácson. - Az 1994-es választásokkal olyan pozíciókat kaptam, me­lyek lehetővé tették, hogy már ne csupán a megszállott lokál- patrióta szerepében kilincseljek a főhatóságoknál. Mint városi, illetve megyei közgyűlési kép­viselő, az Alpok-Adria Közle­kedési, Gazdasági, Idegenfor­galmi Bizottság és a Duna menti Tartományok Közleke­dés, Hajózás Munkacsoport pünkön). - Bár az eseményeket felgyorsíthatja, ha a Szekszárdra szánt beruházás koncessziójá­nak határideje lejártáig az anyagi forrást ott nem tudják biztosítani. A mohácsi térség gazdasági övezetté kijelölése pillanatnyilag elérhetőbb közel­ségűnek látszik, s ha ez megtör­ténik, felgyorsíthatja ezt az ese­ményt is.- A térsé­gen belül konszenzus­nak kell lenni a beruházási szándékokban - hangsú­lyozta Szili Katalin állam­titkár. - A gazdasági övezet, az ipari park, és az úthálózat kilá­tásba helyezett fejlesztése már reális. Amint Pécsnek megadatik a 6-os út összeköttetése az orszá­gos autópálya-hálózattal, e sza­kaszt Mohács irányába tovább lehet nyújtani, amihez kapcsol­ható a mohácsi híd is. Berta M. Májusfaóriás Birjánban Immár több éve, hogy a bir- jáni férfiak május első napján egy felhőt karcoló, feldíszített fát állítanak a falu közepére. Tavaly egy 24 méteres óriást vágtak ki, majd ástak a földbe, s ezzel a teljesítmé­nyükkel bekerültek a Guin­ness rekordok könyvébe. Tegnap megdöntötték saját csúcsukat. Ezúttal egy 24 mé­ter 72 centi magas égerfát si­került kiválasztaniuk, amelyre az egyik közeli erdő­ben találtak rá. A kivágott, 1500 kilogrammot nyomó óriást tizenöten szállították a helyszínre a vállukra vetve, s aztán kézi erővel, kötelek se­gítségével állították föl. V. G. A tettek mezején a TETT Feked részvételével szerdán hat település írt alá együttmű­ködési megállapodást a Paksi Atomerőmű Részvénytársa­sággal Bátaapátiban. Idén ugyanis ezen a településen ku­tatják tovább a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék- tároló leendő helyszínét. Az aláíró településeket tö­mörítő tájékoztató-ellenőrző társulás (TETT) vállalta, hogy tájékoztatja a lakosságot a ku­tatási munkákról, és az erőmű­vet az érintettek véleményéről. Az atomerőmű az új atomtör­vényben megfogalmazott lehe­tőségek szerint támogatja ezt a munkát. A tevékenységek fi­nanszírozására a mindenkori beruházási költségek öt száza­lékát különítik el. U. G. A központi tűzoltóünnepséget Mohácson tartot­ták tegnap. A környék településeiről érkezett tűzoltókocsik mellett a lapunk előfizetői között kisorsolásra kerülő fődíj, az extrákkal felszerelt Suzuki is látható volt. (Tudósításunk az 5. oldalon olvasható.) fotó: tóth László BEBESI JENŐ KÖSZÖNTŐJE Lánglovagok a Tűzoltók Napján Pécsett az Engel János úti tűz­oltóság előtt áll a Flórián-szo- bor. A járókelő számára úgy tűnik, hogy magányos, de iga­zából nem az, mert pár méterre a szobortól a tűzoltólaktanyá­ban vannak társai, akik követik a segítségnyújtásban, bátorság­ban, ha kell életüket áldozzák a közösségért, mások életének megmentéséért. Napjaink realitása, hogy az emberek egyre kevésbé hisznek a földöntúli lények erejében és inkább a maguk felkészültsé­gét, a rendelkezésükre álló fel­szereléseket, eszközöket veszik igénybe, ha az elemek ellen kell a küzdelmet felvenniük. A hagyomány olyan tisztelet­tel őrizte Szent Flórián alakját, hogy mára ismét a tűzoltók és a tűz ellen harcoló emberek vé­delmét megtestesítő lénnyé vált. A márványtáblán az áll - Szent Flórián könyörögj érettünk. Ki­ért kell könyörögni, a tűzoltó­kért, az állampolgárokért, vagy a társadalomban kialakult helyzetért? Nemcsak egy földöntúli alak jelenik meg a személyében, ha­nem egy olyan igazi ember, aki akkor is képes volt cselekedni és az áldozatot vállalni, amikor könnyebb megoldást is keres­hetett volna. Mindannyian tudjuk, hogy a könyörgés kevés ahhoz, hogy a napjaink veszélyeit le lehessen küzdeni. Ebben a küzdelemben a mindennapok szereplői a hi­vatásos, önkéntes és munkahe­lyi tűzoltók. Ők védenek ben­nünket, őrködnek azon, hogy mint állampolgár, .nyugodtan hajtsam álomba a fejem, ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal segítségemre sietnek. De ki védi a lánglovagokat az elemekkel szembeni küzde­lemben? Szakmai felkészültsé­gük, védőfelszereléseik, az a korszerűtlen elavult technika, amivel kénytelenek dolgozni? Vagy a szerencse? Talán együtt az egész, kiegészítve a már­ványtáblán található sóhajjal: Szent Flórián könyörögi éret­tünk! 5, 21 Eleinte északnyugat felől felszakadozik, majd tovább csökken a felhőzet. Ma már többnyire derült, napos időre számíthatunk. Az északi szél csak időn­ként erősödik meg. A legalacsonyabb éjszakai 5, 9 fokos hőmérséklet után várhatóan a nappali legma­gasabb hőmérséklet 18, 21 Celsius fok körül alakul. A részletes időjárás-, va­lamint vízállásjelentésünk a 9. oldalon olvasható. r

Next

/
Oldalképek
Tartalom