Új Dunántúli Napló, 1997. április (8. évfolyam, 89-118. szám)

1997-04-18 / 106. szám

1997. április 18., péntek Baranyai Tükör Dlmántúli Napló 5 Nagykönyv a megyéről A-tól Z-ig Az ország megyéit felvonul­tató kézikönyvsorozat má­sodik darabjaként Baranyát bemutató munka jelenik meg a napokban. Közel száz éve, hogy Ma­gyarország városai és várme­gyéi címmel településmonog- ráfiai sorozatot adtak ki ide­haza. Azóta átfogó jellegű munka egy megyéről sem je­lent meg. A hiány pótlására a Ceba (Közép-Európai Üzleti Szövetség) Hungary Kft. vál­lalkozott. Baranya Megye Kézi­könyve április 28-án, Pécsett mutatkozik be a nagyközön­ség előtt a pécsi Infrastruktúra '97 elnevezésű kiállításon. A hatalmas munka 900 oldalán földrajzi, természetföldrajzi, történelmi, gazdasági, infra­strukturális szempontok alap­ján leírások olvashatók a me­gye 301 településéről. A könyv emellett speciális adat­tárakat is tartalmaz. Megta­lálható benne 93 település címereinek színes gyűjtemé­nye, műemlékek, műemlék jellegű építmények, népi épí­tészeti emlékek összesítője, de fellapozható a megyei Ki Kicsoda? vagy az idegenfor­galmi adattár is. A műben angol és német nyelvű összefoglalók is sze­repelnek, mivel a kiadó a könyvsorozatot külföldre is szeretné eljuttatni. V. G. Nemzetiségi napok MECSEKNADASD A nagyapák kultúrájának megismerésére rendezi a he­lyi iskola szombaton és va­sárnap a Nádasd '97 című nemzetiségi napot. Szombaton 9 órakor video­filmen mutatják be a magyar- országi németek történetét, majd diaképeken Mecsekná- dasd nevezetességeit. 10-13 óra között a helyi mesterek, fazekas, kádár, kőfaragó, fa­faragó műhelyeibe látogatnak a gyerekek. Délután 3-tól az iskolában rendeznek élő mű­helyeket, melyekben agyago­zást, nemezelést, csuhéjáté­kok készítését és szövést lehet tanulni. Este 19 órától horvát utána magyar majd német táncházat rendeznek. Vasárnap 10.30-kor gyer­mekmise lesz a mecsekná- dasdi templomban, a helyi If­júsági Fúvószenekar részvéte­lével. Délután 3-kor Nagy- mányok, Hidas, Mecsekná- dasd iskolai együttesei, a pé­csi NEVKO, a Lenau Kórus, a helyi Iljúsági Fúvószenekar ad folklórműsort. A program alkalmával kézműves-vásárt tartanak az iskola és a Sport­csarnok területén. A kétnapos nemzetiségi programra min­den érdeklődőt szeretettel várnak. G. O. Salamon Vilma Elköszönt a felejthetetlen Vilma néni, a kedves tanár, a mindenkivel törődő, szere­tett osztályfőnök. Pozsony­ban született 1911-ben, és 1997 Nagypéntekén hunyt el Siklóson. Budapesten, a Csa­logány utcai Tanítóképzőben diplomázott. Évtizedeket ta­nított a pécsi Tanítónő­képző Intézetben majd a Leőwey Gimnáziumban. Tanítványai ismerték igazán gazdag tudását. Tehetséges, őszinte em­ber, igazi pedagógus volt, aki nemcsak oktatott, hanem nevelt is. Vallásosságát tuda­tosan vállalta. Munkássága több jutalmat érdemelt volna, de ő tanítványai telje­sítményét, érdeklődését és ragaszkodását tekintette a legfőbb elismerésnek. Ápri­lis 23-án 15 órakor helyezik hamvait örök nyugalomra Pécsett, a Belvárosi plébá­niatemplomban. Máig érvényes modernség Forbát Alfréd építészről a műemléki világnapon A pécsi Batsányi u. 15. sz. villa az eredeti, 1936-os állapotot tükrözi PAPP ZOLTÁN Ma tizenegyedszer: Műemléki Világnap. A hazai megemléke­zés központi ünnepsége Sikló­son lesz, a témája: „Várak, vár­romok műemlékvédelme”. Mi most rendhagyó módon egy születésnapra emlékezve tisz­telgünk az épített örökség nagyszerűsége előtt. Csendben megyünk el a szüle­tésnapok mellett. Most is ez tör­tént. Pedig néhány napja Pécs egyik kiválósága születésének a 100. évfordulójáról kellett volna emlékeznünk. 1897. március 31-én született Pécsett Forbát Alfréd, a kiváló építész, aki a 20-as években Walter Gropius munkatársa­ként vett részt az új építészeti irányzat, a Bauhaus művelésé­ben, s aki szülővárosának mindössze öt rövid esztendőt - az 1933 és 1938 közöttieket - tudott szentelni. Épített itthon, itt hagyván keze nyomát a vá­roson, s megvalósulatlan terve­ket kényszerült hátrahagyni, hogy a fenyegető üldözések elől Svédországba települjön, ahol negyedszázada, 1972-ben hunyt el. 90. születésnapjára készül­vén ismerkedtem közelebbről pécsi munkásságával, s lenyű­gözött a művek máig érvényes modernsége és feltétlen meg­becsülésre érdemessége. Épített bérházakat - a Perczel utca 32. sz. ház homlokzatáról szeren­csétlen kézzel eltüntették a bauhausos figurákat, a Felső­malom utca - Rákóczi út sarki ház pedig máig vár a forbáti gondolat megvalósulására, a másik három sarokházra -, épí­tett villákat, amelyek 60 év múltán is híven őrzik Forbát keze nyomát (a Batsányi utca 15. sz. villa mai tulajdonosa a beépített bútortól az utolsó ki­lincsig mindent őriz, ami For­bát terve szerint került oda '36- ban), s épített nyaralóházat a hegyoldalon a Pálos-templom fölött, ami csak annyit válto­zott, hogy egy évtizednél ré­gebben a felújítás alkalmával nem tudtak az utódok olyan le­heletfinom lapostetőt szerkesz­teni, mint Forbát mesterei. A 90. születésnapra írt riport így fejeződött be: „ A mai pécsi utókor azzal tiszteleghetne az ó emléke előtt, hogy a legjelentő­sebb házait legalább helyi vé­dettségben részesítené, s táblá­val, utcanévvel örökítené .meg az emlékét. ” Ebből annyi való­sult meg, hogy a Bartók Béla utca alsó szakasza ma Forbát Alfréd nevét viseli, s hogy a Kaposvár utca - Antónia utca sarki, 1934-ben Bálványi tábor­noknak épült villáján emlék­tábla örökíti meg a pécsiségét, munkásságát. De adósak va­gyunk még a védelemmel. A pécsi Forbát-házakat helyi vé­delemben kellene részesíteni (önkormányzati rendelet van már erre, konkrét védelem még nincs), s legjellegzetesebb Bauhaus-házaiból legalább ket- tőt-hármat műemlékké kellene nyilvánítani. Amíg lehet. A Perczel utcai ház szolgáljon fi­gyelmeztetésül. Hársfai István Szertelenül Középiskolákban tartottak felvilágosító előadásokat tegnap délelőtt a „Szertele­nül” országos drogmegelő­zési kampány pécsi rendez­vényének szervezői. A dél­után a felnőtteké volt: szak­emberek, pedagógusok, ne­velők számára rendeztek ugyanis fórumot az Ifjúsági Házban a kábítószerekről. Az akció ma a Városházán a drogokról szóló kerekasztal- beszélgetéssel, szekcióülé­sekkel és kulturális progra­mokkal folytatódik. K. A. Folklómap Szigetváron ma 9 órakor, a Zeneiskolában népművé­szeti kirakodóvásárral és népi mesterségek bemutató­jával nyitják meg a hagyo­mányos folklómapot. 15 órakor kezdődik a kisdob- szai, szentlőrinci, kémesi, a helyi Kaláka és a Kicsinyek néptáncegyüttes felvonulása a vártól, majd műsora a Zrí­nyi téren a Mecsek Együttes zenéjére. 17 órakor a slati- nai tamburazenekar ad hangversenyt a Zeneiskolá­ban, utána táncház. Rossz idő esetén a délutáni prog­ramokat a Tinódi iskolában rendezik. M. L. Lelőtt kutyák A geresdlaki mezőgazda- sági szövetkezet tehéntele­pén Bárácz György mezőőr és vadász pár hét alatt hat kóbor kutyát lőtt le. Kilövik a rókát, macskát, sőt a vad­galambot is, mert tartanak a fertőzésveszélytől, tudtuk meg Schenk Jánostól, a szö­vetkezet elnökétől. Szerinte ez jogos, pláne, hogy lakott helyen kívül áll a telep. Molnár Adámné jegyzőnő úgy tudja, hogy csak a dú- vadat szabad leteríteni egy állattartó telepen. Az ügy kapcsán nagy volt a felhá­borodás faluszerte, de felje­lentést csak egy ember tett, aki nevének közlésétől el­zárkózott. Cs. J. Szépül és gyarapodik a város SZIGETVAR- A Bem és a Táncsics ut­cában a ter­mészetes fel­színi vízelve­zetést akadá­lyozó elisza­posodást megszüntet­tük, az árkok egy részét kitisztítottuk - so­rolja munkáikat Láng János, a Városgondnokság megbízott vezetője (képünkön). A Bem utca északi oldalán a Vasvári utcáig elkészítették a felmérést a Kárpátok utcai zárt csatorna befogadó vízelveze­tési rendszerére, az oldaná meg a mély területek és az Or­szág utca vízelvezetését is. Többek között Zsibóton fel­bontották a régi betonlapokat és mintegy 120 négyzetméte­ren új betonjárdát építettek, a munkát folytatják. Az idegenforgalmi szezonra készülve szépítik és a földszin­ten mellékhelyiségekkel bőví­tik a Kumilla Szállót, a Ter­málfürdő nyári, szabadtéri idénynyitója előtt végzik a szükséges javításokat, karban­tartásokat. A város örömébe üröm is vegyül. Ismeretlen tettesek az elmúlt hetekben 27 alumínium szemétgyűjtőt loptak el a bel­városból, a sporttelep újonnan épített kerítést is már több he­lyen megrongálták. B. M. L. A Rákóczi utcába tegnap nagy létszámmal vonultak ki, hogy minél rövidebb ideig álljon a forgalom áfák lombko­ronájának visszavágása miatt fotó: Tóth László AzJ^ Folytatjuk ezévben is hetenként egy előfizetőnk megajándékozását. Naponta egy kihúzott számmal több és hétvégére kiderül ki az előfizetőnk akinek egyezik nyilvántartási száma a hatos számjegycsoporttal. Ön a nyertes? ______ N yerőszámaink: 16. heti ajándék értéke: 5.000 Ft-os ballonkabát, amelyet a Jó &. Olcsó Ruhakereskedés (Bébi-, gyermek-, felnőttruha) Pécs, Ifjúsági Ház és Viktória u. 3. ajánlott fel. A nyertes ekSlzefcőnket külön is értesítjük. Nyerjen egy Suzuki GLX-et az Uj Dunántúli Naplóval! ■I Minden előfizető eséllyel indul - Próbálja ki újra! Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy péntektől újabb akciót indítunk előfizetőink részére. Akciónk lényege, hogy azon jelenlegi előfizetőink, akik május és június hónapban is megrendelik az ÚDN-t, részt vesznek sorsolásunkon. A fődíj egy extra felszereltségű Suzuki Swift GLX személygépkocsi, melyet a pécsi Suzuki Szabolcs Kft-nél vásároltunk meg. A sorsolást egy egész napos, szabadtéri szórakoztató műsor keretében rendezzük, junius 14-én, Pécsett. Azon olvasóink is bekapcsolódhatnak játékunkba, akik most nem előfizetői az Új Dunántúli Naplónak. Nekik nem kell mást tenniük, mint hogy június 8-áig - bármikor - három hónapra előfizetik a lapunkat. Ne feledje tehát: zsályazöld Suzuki GLX-et nyerhet az Új Dunántúli Naplóval! További információk a 06-80- 200-089-es, ingyenesen hívható (zöld)számon. i » I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom