Új Dunántúli Napló, 1997. április (8. évfolyam, 89-118. szám)

1997-04-01 / 89 szám

Kisebbségek Baranyában A nyelv ápolása, a nemzeti öntudat erősítése a feladat. 1 /f', áííHSil Tizenöt éve működik Pécsett a Horvát Klub. (9. oldal) Olvasószolgálat Nevezzünk el utcát Vasarelyről - Vásárhelyi Viktorról, a város szülöttéről - javasolja pécsi olvasónk. (11. oldal) *9f Neckermann iH Partner TRAVELPOINT ÚJDONSÁG! Dubrovnik, az Adria gyöngye Hotel Adriatic*** 33.900 Ft-tól Hotel Minceta*** 44.900 Ft-tól Repülőjegy 24.500 Ft Apartman-Makarska 21.900 Ft 5-10% ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ ! Rákóczi út 39/c© 312-170 Világtükör Terepszemle Bősnél. Szi­gorú biztonsági intézkedé­sek melleit tart helyszíni szemlét a hágai nemzetközi bíróság. 2. oldal Hazai Tükör Egyezmény a katolikus egyházzal. Horn Gyula nyi­latkozata a Vasárnapi Új­ságban. - Harcban a szö­vődményekkel. Magyar ta­lálmány, új remény a cu­korbetegeknek. 3. oldal Baranyai Tükör Egymásra lőnek a vadá­szok. Két társaság küz­delme a területért és a presztízsért. - A megbukta­tott szeméttelep. A helyi népszavazások esélyei. 4. oldal Templomavatás Kozár- mislenyben 5. oldal Sport Hetven éves Puskás Öcsi. Riportok, tudósítások, visszaemlékezések. Össze­állításunk a 12. oldalon. MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Falvakban őrzött hagyomány - Finom ételek, italok fogyasztására és baráti be­szélgetésre adott lehetőséget a tegnapi pincesori összejövetel, az Emmausz-járás Máriaké- ménden (felvételünkön) is. fotó: müller andrea Reptér-eltérítő a parlamentben A pécs-pogányi repülőtér önkormányzati tulajdonba adására lehetőséget adó törvényről kiderült: módosítani keli, mert a törvényhozói szándék ellenére teljesíthetetlen feltételt szabott. PÉCS, BUDAPEST Murphy híres pesszimista tör­vényei szerint ami rosszul kez­dődik, az rosszul is végződik. Remélhetőleg nem lesz ok ezt a borúlátó szemléletet prófécia­ként venni a pécs-pogányi repü­lőtér fejlesztésének ügyére, de a részletek mellőzésével is tény, ami tény: a biztató esélyek el­lenére sok éves időveszteséggel járt már eddig is a kezdet. Min­den érdeklődő befektetőt vára­kozó álláspontra késztetett az objektum rendezetlen tulajdoni helyzete. S eddig az ebből való kibontakozás jogi manővere is balszerencsésen alakult. A társadalmi szervezetek ke­zelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény csak az átmeneti helyzetet leg­alizálta: az MHSZ helyett a Kincstári Vagyoni Igazgató­ságnak adta az állami tulajdonú obj^kt^m ke­A pécs-pogányi repülőtér regionális nemzetközi jellegűvé fejlesztéséhez alkalmatlan jogi állapotot csak hat év után tud­ták kimozdítani a pécsi-bara­nyai országgyűlési képviselők - többek közt a képünkön sze­replő dr. Toller László - egy új törvény kezdeményezésével. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezé­séről szól 1996. évi LXV. tör­vény hatalmazta föl a repülőte­reket használó sportszervezetek mellett az önkormányzatokat is, hogy jogvesztő határidőn belül tulajdonba igényelhetik a sport célú repülőtereket. Az objek­tum megszerezhetőségének sorrendje eltérő aszerint, hogy kizárólag csak a sporté, vagy polgári légiforgalmat is szolgál a repülőtér. Az utóbbi kategóri­ába tartozik a pécs-pogányi rep­tér, s így a tulajdonának meg­szerzési sorrendje a következő: az ingatlan fekvése szerinti te­lepülési önkormányzat, vagy az általa kezdeményezett társulás - vagyis Pogány és Pécs társu­lása a megyei önkormányzat, vagy az általa kezdeményezett társulás; az ingatlant használó sportszervezet. Ám hiába nyújtották be az önkormányzatok is az igényü­ket, kiderült, hogy a rég várt új törvény sem rendezi az ügyet. Az 5§-ának első bekezdése ugyanis három együttes feltétel fennálltához köti a tulajdonjog megszerzését. Ezek közül az első eleve teljesíthetetlen az önkormányzatok számára, mert arról szól, hogy a kérelmezőnek egyben a repülőtér tényleges használójának is kell lennie. (Folytatás a 4. oldalon) Az uránbányák térségének megtisztulási folyamata Félezer embert alkalmaz­nak jövőre az uránbánya bezárási munkálatainál és a táj rendbetételére, de lesz olyan környezetvédelmi fel­adat is, melyet csak 30 év múlva kell elvégezni. A kormány gyakorlatilag jóváhagyta az uránipar felhagyására készült komplex műszaki és pénzügyi koncepciót, melyet a hazai uránércterme­lés szakemberei állítottak össze a múlt évben - nyilat­kozta az ÚDN-nek Benkovics István (képünkön), a Mecseki Ércbányászati Vállalat vezér- igazgatója. A program a jövő évre 500 ember foglalkoztatá­sával számol (jelenleg 110 fő a MÉV létszáma), s az érc­termeléstől átirányított dolgo­zók főként a föld alatti bezá­rási munkákat végzik el az első ütemben. A feladatok többségének végrehajtására 2002-ig ad ha­táridőt az elfogadott tervezet - 14,3 milliárd forintos költ­séggel, és az anyag részlete­sen foglalkozik a föld alatti bányatérségek fennhagyásá- val, a szennyező források megszüntetésével és kártéte­lük felszámolásával, az olaj- tartalmú külszíni területek rendbetételével, a hasznosít­ható berendezések kimenté­sével és sugármentesítésével, a meglévő öt akna betömedé- kelésével, a bányában lezárt mezők vízzel történő elárasz­tásával. Utóbbira külön hid­rogeológiai tanulmány is ké­szült, mely szerint tárószintig 30 év múlva telik majd fel a bánya, s ezt követően a feles­leges vízmennyiséget meg­tisztítják és lecsapolják. (Folytatás a 4. oldalon) Tágasabb lett a kenguru-világ. Tavaszi szezon­nyitó alkalmából a Mecseki Kultúrpark állatkertjében szombaton avatták fel az emuk, valamint a Benett kengu­ruk (képünkön) felújított és a korábbinál kétszer tágasabb kifutóját. FOTÖ:MÜLLER ANDREA (b) Bővül a sportcsarnok - Bödő László, a pécsi ön- kormányzata .pagy beruházást felügyelő biztosa nyilatkozik — í'IrÍQimli- ö oldalon.) FOTÓ: MÜLLER ANDREA ! í----------------------------------------­P AUSKA ZSOLT JEGYZETE Tán korai, de az is lehet, hogy előbb illett volna szólni, hiszen csak aki nem rúgott még lab­dába, az nem érezte érkezése­kor, hogy valami elkezdődött Újmecsekalján. Amikor először Pécsre jött, azt mondta játékosainak: ne­kem ti vagytok a Real Madrid - meg ilyeneket. .. Na jó, gondoltuk, képzett edző, ismeri a labdarúgók lélek­tanát - de ismerjük őket mi is. Ezeknek tökmindegy, ki mit mond. Talán pénzért hajlan­dóak lennének, ha tudnak még egyáltalán. Mert többen már ebben is kételkedni kezdtek, és nemcsak Baranyában. Hisz' ele­jétől fogva megbízhatóan utolsó volt a csapat. Kisslaci Pedig, hát. .. Vannak itt né- hányan, akik, ha jó szériát fog­nak ki, azt mondom rájuk, vá­logatott szintű játékosok: Tomka Jani, Túri, Azoitei, Bücs, és még sorolhatnám. Jött egy ember, az orrán fekete napszemüveggel, és kiabált. És összeveszett mindenkivel. Köz­ben meg kihozta a rábízottak- ból a jobbnál jobb eredménye­ket. Nem kell sok, és újra köz­üggyé teszi a focit Mecsekalján. Kisslacit és csapatát a leg­utolsó hazai meccsen felállva, vastapssal köszöntötte a pécsi közönség. Évek óta nem történt ilyesmi. Nagyszombaton ide­genben verték a Csepelt, s azóta- nem csupán, mert hosszú hó­napok után elkerült a csapat az utolsó helyről - feltámadni lát­szik a pécsi labdarúgás. És arról nem is szóltunk - ne is szóljunk, hiszen erre a szó kevés mit élhetett át ez az ember az elmúlt hetekben. Egyszerű magyarázat lenne, ha úgy hinném, azért csinálja, hogy bánatát űzze el. De így nem gondolkozhat. Hisz' akit szeretett, egyedül ápolt, most fentről figyeli őt - és Laci tudja ezt. Neki üzen, párjának tiszte­leg győzelmeivel. Az a mi sze­rencsénk, hogy, ami történt vele, így fogja fel. Bármi is lesz a baj­noksággal Kisslaci, embersége­det, én sokak nevében, köszö­nöm neked. Időjárás Ma Baranyában kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható. A kezdetben még erős lö­késekkel kísért északi, északkeleti szél mérséklő­dik. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet: 2, 4 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 15 fok kö­rül alakul. Részletes időjárás- és vízállásjelentésünk a 11. ol­dalon olvasható. I Í >

Next

/
Oldalképek
Tartalom