Új Dunántúli Napló, 1997. február (8. évfolyam, 31-58. szám)

1997-02-01 / 31. szám

KEGYVESZTETT KÖNYVEINK KÖZÖTT J *, , tó, [f j A nehezen alulmúlható L ÍDOhLL iií • Í!S| mélypont a komlói József Attila Könyvtárhoz ' , kötődik. Tavaly 280 ezer HÁBORÚ, EGYELŐRE VÉR NÉLKÜL I flRK ^H| Homorúdon a panaszosok ^—*" fegyverrejtegetésről, MM Kí-< .«äflp fegyveres és életveszélyes iíéJT*-* , -iKmJjt^JL rendszeres tolvajlásról, NEM BÁNYÁSZOKAT VÁRNAK VCMŰVO BŐVÜLŐ VÁLASZTÉK V40 1.^8, 2.0, 1.9 Tu CSÖKKENŐ ÁRAK -4 % S40: 3.847.000 Ft-tól I Széria: ABS, szervo, 4 légzsák | Immobilizer... AUTOKOINT * Pécs, Bokor u. 10. -Wl.: 72/316-200 ^ 72/215-200 MAI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Világtükör Franciaország múzeumai­ban 1955 darab olyan mű­tárgy található, amelyet még a német megszállók foglaltak le, illetve vásárol­tak meg francia tulajdono­saiktól. 2. oldal Hazai Tükör Az EU-hoz való csatlako­zás feltétele és a növekvő forgalom követelménye, hogy hazánk egy évtizeden belül legalább ezer kilomé­ternyi autópályával rendel­kezzen. 3. oldal Baranyai Tükör Mohács és térsége jó esély- lyel pályázhat a vállalkozói övezetté történő kijelö­lésre. 4. oldal Sport Tököli már a Pécs ’96 játé­kosa, Dienes talán megy, Győri marad. Géléi nem mondja el véleményét, Tomka izgatottan várja a fejleményeket. 16. oldal Az autóstáskára csak egy licitáló volt, s így nagyon kedvező áron jutott hozzá fotó: Tóth Ezüstök az ÁPEH árverésén „Árverésre bocsátók 17 darab férfi ezüstgyűrűt 13 580 forint becsértékben. Amennyiben nincs jelentkező, kétezer forintjá­val lejjebb megyek az árban. 11580 forint, 9 580 forint, 7580 forint, 5580 forint. A végső ár 3 395 forint. A bajuszos úr tartja, a tétel 3395 forintért a bajuszos úré.” PÉCS A fenti mondatok - termé­szetesen más-más számokkal - több ízben is elhangzottak teg­nap az APEH Baranya Megyei Igazgatóságán tartott árverésen. Több mint 240 tételben egy ék­szerkereskedelemmel foglal­kozó budapesti cég lefoglalt ezüst ékszereit, dísztárgyait bo­csátotta licitre több mint 950 ezer forint becsértékben a hiva­tal végrehajtási osztálya. Az árverést vezető Dirner Miklós és segítői nagy gyakor­latra utaló magabiztossággal irányították az eseményt. Noha a portékák már harmadszor ke­rültek nyilvános licitre, az ér­deklődés minden eddigit felül­múlt. Tizenkét árverező lépett be 8.30-kor a kijelölt terembe. A szabályok szigorúak, a ké­sőknek már nincs bebocsátás. Először a dísztárgyakat érté­kesítették. A csekély érdeklő­dést kihasználva egy középkorú pécsi úr csinos kis kollekciót ál­lított össze II. János Pál pápa képmásaival díszített kerámia­tárgyakból. Mivel a licitben nem volt ellenfele, a becsérték egynegyedén jutott a vázához, hamuzóhoz, bonbonierhez. Az ékszerek felsorolásánál már bekapcsolódott a többi ár­verező is. Az ezüst tételek többségét egy budapesti házas­pár vitte el. A hölgy később el­mondta, hogy egy több tagú ba­ráti társaságot képviselve szok­tak részt venni árveréseken, el­sősorban gyűjtő szándékkal. Nem értenek az ékszerekhez, inkább azt vásárolják meg, ami szemre tetszik nekik. Többen kifejezetten saját íz­lésük kielégítésére érkeztek tegnap. Számukra kevesebb le­hetőséget tartogatott az árverés, mivel csak néhány tételben sze­repelt egy-egy gyűrű, fülbe­való, nyaklánc vagy kitűző. A tételek többsége a becsér­ték negyedrészén kelt el, csak több érdeklődő esetén emelked­tek a licitárak néhányszáz fo­rinttal. A ritka kivételek közé tartozott az az ezüst nyakék, amelyért a versengők 1200 fo­rintot is licitáltak, így végül a 3700 forintos kikiáltási árhoz közeli értéken kelt el.- Kérem ne hozzon kellemet­len helyzetbe - hívta fel a bo­nyolító egy izgága hölgy fi­gyelmét, aki licit közben egyezkedni próbált. Az árvere­zők a szabályzat szerint nem egyeztethetnek, nincs mód az árak befolyásolására. Kifejezetten a kis tételek ér­dekelték Cserkúti László hirdi nyugdíjast. - Másodszor va­gyok árverésen, a családomnak vásárolok - mondta. - Most a 12 éves kisunokámnak vettem ékszereket, amit ünnepi alkal­makon adhatok oda neki. Nagy tételekkel nem tudok mit kez­deni, de így is megéri néhány­száz forintért megvenni a gyű­rűket, nyakláncokat. Az egyre gyakoribb APEH- árveréseken főként a kurrens, elektronikai cikkek vonzzák a legtöbb árverezőt. A tegnapi li­citen heten vásároltak összesen 96 ezer forint értékben. Az el­kelt áru becsértéke több mint 300 ezer forint volt. Kaszás E. Véget ért a belső vizsgálat PÉCS, ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzati vagyon­biztosítás pályáztatásával kapcsolatban, a FIDESZ- frakció részéről felmerült ki­fogásokat cáfolni látszik az önkormányzaton, a polgár- mester által végeztetett belső vizsgálat eredménye. A jogi szakvélemény szerint ugyanis a pályázatok elbírálása során nem történt szabálysértés. Dr. Páva Zsolt szerint nem való­színű, hogy a Közbeszerzési Tanács megsemmisítené az önkormányzat és a nyertes biztosító között január 1-től fennálló szerződést. Körömi Attila, a pécsi FI- DESZ-frakció vezetője el­mondta, hogy a polgármesteri nyilatkozatot nem kívánja minősíteni, mivel azt egy, a polgármesteri hivatalon belüli stáb készítette, a közgyűlés határozatára. Páva Zsolt csak aláírta azt:- Úgy látjuk, hogy súlyos hibák csúsztak a nyilatko­zatba, mivel azzal szöges el­lentétben álló bizonyítékok vannak a birtokunkban. Eljut­tattunk a jegyzőnek egy 32 pontból álló levelet, melyre a jövő héten kapunk választ. Szirmai Csaba, az önkor­mányzat Tulajdonosi Bizott­ságának el­nöke (ké­pünkön) mél­tatlannak és felháborító­nak tartja a biztosítással kapcsolatos botrányt:- Ha va­lakinek nem tetszik a mostani döntés, akkor elmehet a Köz- beszerzési Tanácshoz, akik az esetleges formai hibákért pénzbüntetést szabhatnak ki. A Közbeszerzési Tanácsnál az egyik érintett biztosító már korábban vizsgálatot kezde­ményezett, amely várhatóan február közepén fejeződik be. Rendes Z. Nem lehet késlekedni KOMLÓ Este hétkor még senki sem gondolta, hogy éjjel tizen­egyre a vízmű ügyében vala­milyen megoldás születik. A zárt ülés miatti kellemetlen közjátéknak ugyan hamar vége szakadt, de a képviselők többszöri szavazással sem ju­tottak dűlőre a kinevezendő igazgató ügyében.- Gyorsan kell lépnünk, mert tovább romlik Komló esélye - állítja dr. Rácz Sán­dor, a város alpolgármestere.- A mostani menedzsmen­tet és a későbbi üzemeltetőt külön kell választani - mondja Polics József, a vá­rosüzemeltetési iroda veze­tője. - Ezért az ülés végén ja­vasoltam, a képviselő-testület mondja ki: Komló és a csatla­kozni kívánó 38 település a vízművagyon működtetésére hozzon létre egy gazdasági szervezetet. Ezt egyhangúan elfogadták a képviselők. Németh Lász'ó, a Baranya Megyei Vízmű Vállalat meg­bízott igazgatója kapta a fel­adatot a tervezet mielőbbi el­készítésére, aki szerint a kés­lekedéssel nem csak 50 ember munkahelye forog veszély­ben. Sz. K. Mi jár a halmozottan hátrányoshelyzetűek- nek? - Csak hálót adj, ne halat című írásunk az 5. olda­lon. FOTÓ: TÓTH LÁSZLÓ DUNAI IMRE JEGYZETE Medve filozófia a veró'fényróí Holnap minden kiderül. Telhe­tetlenek persze ne legyünk: a „minden”-be nem értendők bele az éppen ügyeletes botrá­nyok és botrányfelfújtak felelő­sei, kizárólag csak az idei ta­vasz érkezésének esélye. Rosszkedvűnk teleinek az az előnyük rosszkedvűnk tavasza­ihoz, nyaraihoz és őszeihez ké­pest, hogy a néphiedelem sze­rint a medve gyertyaszentelő napján elárulja, mire is számít­hatunk. Ha kijön a barlangjából és a verőfényben meglátja a sa­ját árnyékát, azért bújik vissza, mert még hosszú lesz a tél. Ám ha hóvihar, vagy napot takaró felhők fogadják, kint marad, mert érzi: a tél most adja ki utolsó mérgét. Ebben a jövő­képben közösek és egyenlőek a terhek. A zoológusok szerint ez mese, ám ők csak szakértők. Lehet, hogy a medve azért hő­köl vissza a fénytől, mert ta­pasztalta: senki sem képes át­lépni a saját árnyékát. Borús időben ez kevésbé feltűnő. A politikusok elismerik, hogy a népnek alkotmányos szabadságjoga azt hinni, gon­dolni, amit akar. Ebben még a Világbank és az Európai Unió sem talál kifogásolhatót! Igaz­ságos Mátyástól kezdve a ke­reszténység hajdani bástyáját tárt karokkal és önzetlen segí­tőkészséggel váró Európáig - minden szabadon hihető. A po­litika csak irányt mutató válto­zatokat kínál belőlük. A filozófus és időjós tányér­talpú az 1860-as években pél­dául nemcsak a passzív ellenál­lás jelképe, hanem a középtávú optimizmus magyar bajnoka is volt. Azóta ez a derűlátás a pártvetélkedők „minél rosz- szabb, annál jobb” cinizmusává süllyedt. Medvénk ekképpen holnap igencsak darázsfé­szekbe nyúl az „időjárási” helyzetértékelésével. Ha le­hetne, talán meg is vonnák tőle a bizalmat: képességeit nem is a néphagyomány állította. S ami igaz, igaz: a medvefi­lozófiát Jókai találta ki. Azt is, hogy a medvének igaza van. Majd kiderül. Időjárás Baranyában ma gyakran lesz felhős az ég, felhőátvo­nulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Sokfelé erős lökések kísérik az északi, északnyugati sze­let. A szélcsendesebb he­lyeken párás marad a le­vegő, ködfoltok főként reg­gel fordulhatnak elő. A éj­szakai -5, -6 fok után a leg­magasabb nappali hőmér­séklet + 1,-2 fok lesz. Részletes időjárás-jelenté­sünk a 4. oldalon olvasható. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom