Új Dunántúli Napló, 1997. január (8. évfolyam, 1-30. szám)

1997-01-09 / 8. szám

1997. január 9., csütörtök Közélet Dlinántúli Napló 11 Emlékük őrzése szent kötelessége a túlélőknek Honvédek a hóviharban Az ünnepek előtt a fél ország várta, kívánta a fehér kará­csonyt. Hát fehér lett. Esett vagy félarasznyi hó, de még az alig lebbenő szél is csípősen fújt be ruhánk valamennyi nyílásába. Otthonunk viszont meleg volt, s behúzódhatott, aki fázott. Hadnagyok 1942 karácsonya is fehér volt, bár nem kívántuk. A hó idehaza térdig, a Donnál derékig ért, a hőmérő higanya már napokkal előbb megfagyott. Az első vo­nalban didergő katonák a hóba áshatták csak be magukat, úgy próbáltak védekezni a metsző, süvöltő szél ellen. Volt, aki túl­élte, másik csendesen megfa­gyott. Tragikus sorsú 2. magyar hadsereg! Ott pusztult el először, hogy - amiről kevesen tudnak - Dálnoki Veress Lajos parancs­noksága alatt két évvel később Tordánál másodszor is meg­semmisülhessen. A háború kegyetlen, és a poli­tika ördöge arra kényszerítette országunk vezetőit - Horthy kormányzót és Szombathelyi vezérezredest, a vezérkar főnö­két hogy a fegyveres megszál­lást elkerülendő, a követelt teljes hadra fogható honvédség helyett egy hadsereget ki kellett külde­niük az orosz sztyeppére. A hó­mezők katonáinak szenvedései leírhatatlanok, épp ezért meg sem kísérlem ecsetelésüket. 1942-ben már harmadik éve hadnagy voltam. Bár alakulatom páncélosainak egy része kint harcolt a Donnál, magam az újonc páncélos katonák kikép­zését végeztem. A doni áttörés idején, 1943 januárjában Buga- con mínusz 26 fokos hidegben és hasig érő hóban gyakorlatoz­tunk, harckocsilövészetet végez­tünk, és ennek következtében szerencsésen életben maradhat­tunk. Volt páncélos bajtársaim közül meg kell említenem Su- hay hadnagyot, aki a Donnál úgy esett el, hogy maga is sebe­sülten egyik sérült bajtársát igyekezett kihúzni a kilőtt harc­kocsiból, s eközben kapta a halá­los lövést. Nagyon lehangoló a leltár a ludovikai tanteremben mellettem ülő egykori bajtársak­ról: jobbról a mindig vidám Sepsy Paja, balról Vitányi At­tila, előttem közvetlenül a ko­moly Esztelneki Béla, ő előtte az említett Suhay Imre és ő mel­lette a Telkes Karcsi. Vala­mennyien hősi halált haltak 1943-ig. Szinte kísérteties, hogy köztük én egy jelentéktelen se­besüléssel megúsztam a háborút. Évfolyamomnak 62 százaléka elesett a háborúban. - Mind hadnagyok voltak. Tábornokok A tábornokok közül Stromm Marcel altábornagy megfagyott lábbal, sebesülten is kitartott ka­tonái között, holott elmenekülhe­tett volna. Egyetlen tábornok volt, aki hadtestét feloszlatta, amikor minden lőszerük és élel­mük elfogyott. Szólnom kell Jány Gusztáv vezérezredesről, a 2. hadsereg parancsnokáról. Igaz, volt egy minősíthetetlen hadparancsa. A tárgyilagosság azonban megkí­vánja, hogy vizsgáljuk, milyen lelkiállapotban született ez a sze­rencsétlen parancs. A németek saját felderítésük hiányossága következtében nem számítottak orosz támadásra a magyar hadse­reg arcvonalán. Ezért is lett az elbírható mértéknek kétszerese a magyar védősáv. Tartalékok és mélységi tagozódás nélkül a kis csoportokban összefüggés nél­küli állásokban a 2. magyar had­sereg eleve vesztes állásban várta a támadást. Jány hiába for­dult a német arcvonalparancs- nokhoz, akinek alá volt rendelve, vagy akár a honi vezetéshez, erő­sítést vagy arcvonalszűkítést nem kapott. Mint jól képzett stra­téga, teljesen tisztában volt azzal, hogy hadserege alkalmatlan a ha­talmas terület megvédésére. Rá­adásul a visszavonulást is megtil­totta Hitler, vagyis halálra ítélte a teljes hadsereget. Katonáink a szörnyű időjárás ellenére is hősiesen ellenálltak - amíg csak lehetett - a túlerőben lévő orosz páncélos hengernek, csupán a lőszer és élelem elfo­gyása után voltak kénytelenek hátrálni. A súlyos harcok köze­pette Jány az alacsonyan szálló kis Storch repülőgépén a vonalak felett repkedett, amire nem lett volna szükség. Várta, sőt akarta, hogy lelőjék, de életben maradt. Jóval a háború után közvetlen Kéry Károly vezérezredestől hal­lottam, aki Jány beosztottja volt, hogy elkeseredésében és magára hagyatottságában Jány öngyilkos akart lenni, de katonahalállal. A sikertelen öngyilkossági kísérlet után született az ominózus had­seregparancs, amit - lehiggadva - Jány visszavont. De nemcsak ennyi volt az elégtételnyújtás. A vesztes há­ború után az amerikaiak mene­déket nyújtottak volna Jány Gusztávnak, de ő mégis hazajött. Tudatosan osztozni akart katonái sorsában. Önként vállalt és im­már beteljesedett halálával sok­szorosan vezekelt a szerencsét­len hadparancsért. A magyar katona azonban nemcsak 1942-43-ban a Donnál szenvedett a fagytól és a hótól. A II. világháborúban sokan meg­fagytak a Kárpátokban, mint osz­tálytársam, Csiky Imre, vagy akár a dunántúli harcok során a 44- 45-ös télben. Egy alkalom­mal a Duna-töltésen robbantam le kocsimmal fergeteges hóvihar közepette. Teljesen egyedül vol­tam, futárszolgálatban. Míg ke­servesen kínlódtam a befagyott benzincsővel, arcomra fagyott a könnyem és a leheletem, két uj­jam és a lábam megfagyott. Ta­lán az mentett meg a fagyhalál­tól, hogy eszembe jutott a Don­nál elpusztult bajtársak nálam sokkal sivárabb sorsa, s elszé­gyelltem magam. Közkatonák Rettenetes a sok áldozat, a pusztulás! Nemcsak a kato­náké, hanem az elhurcoltaké, a polgári áldozatoké és a hadifog­lyok százezreié is. Az elpusz­tult életeket, a szétdúlt otthono­kat és családokat nem pótolhat­juk, de az emléküket reális és méltó megvilágításba helyez­hetjük. Eszünkbe jutnak vajon az eltávozott, gyakran ismeret­len helyen elhantolt vagy el sem hantolt, az elhamvasztott, a romok alatt elégett, bombáktól széttépett hozzátartozóink? Az apák és anyák, a nagyapák, vagy dédapák, a testvérek vagy gyerekek, a meggyalázott fele­ségek mellett agyonlőtt férjek?! Mindenkinek, minden család­nak megvannak a saját háborús halottai, kiket akkor sem felejt­hetünk, ha sírjaikat nem is láto­gathatjuk. Emlékük őrzése ön­magunk megbecsülése és szent kötelessége a túlélőknek. Csernavölgyi Antal A fényképet Bíró József (a fotón jobboldalt), küldte el szer­kesztőségünknek. írásait a doni katasztrófáról, majd a ta­tárhágói és a budapesti harcokról több folytatásban közöl­tük. A fénykép baloldalán Baumholczer József monyoródi tanító, aki 1943. január 14-én esett el Scsucsjenél az orosz áttörés második napján. Egy áramszünet utórezgései M ost, hogy - remélhetőleg - túl vagyunk a nehezén, várva az újabb olvadást, hava­zást, ónos esőt, s az ezek kö­vetkeztében kidőlő fák zuha­nását, talán nem haszontalan eltűnődni azon, minek a kö­vetkezménye volt ez a három­napos vacogás, s túl azon, hogy mit idézett elő, hogyan is lehetne egy ehhez hasonló fi­askót megelőzni. Évek óta téma, hogy a kidőlt fák okozzák a zűrzavart, most is ez jött be, mégsem mennek a dolgok elé. A Mecsek fái egy méter vastag földrétegben ka­paszkodnak meg, s való igaz, két eshetőség van: vagy a laza, nedves talaj miatt, vagy a lombkoronára nehezedő sú­lyuk miatt dőlnek ki. Az egy dolog, hogy a földbe fektetett vezetékkel megoldódna a zű­rök ezen része, de ez nem minden. Ugyanis attól, hogy a földbe kerülnek a vezetékek, a pécs-orfűi utakon továbbra is életveszélyben autózhatunk, hiszen a fák az út fölé hajla­nak, télen és tavasszal ke­resztbe dőlnek, és senki sem tudhatja, mikor kit csap agyon. A plusz károkat nem is emlí­tem. Aki mostanában járt arra­felé, láthatja, még áll egy-egy kidőlésnek indult fa, de ki tudja, meddig. Ézen túl egy áramszünet esetén nemcsak arról van szó, hogy gyertya mellett társasjá- tékozunk és beszélgetünk, tü­relemmel kivárva, hogy a ke­ményen dolgozó DÉDASZ- osok befejezzék a favágókkal együtt végzett munkát, hanem arról is, hogy ennyi idő alatt már kiolvadnak a hűtőládák, tönkremennek a lefagyasztott húsok, képtelenség vizet kapni, tehát se főzni, se mosni, se fürödni nem lehet. A har­madik napon aztán már nem sok kedve van az embernek társasjátékozni, s különöseb­ben az sem izgatja, hogy a DÉDASZ szakemberei oda­kint fagyoskodnak, sőt, egyre inkább az jár a fejében, hogy a hidegben végre csak-csak megjön az eszük, s megegyez­nek az erdészekkel, hogy nem az ilyen dermesztő időben kel­lene kivagdosni a fákat, válo­gatás nélkül, hanem nyáron, végig ellenőrizve a villanyve­zetékek nyomvonalát. Ezzel persze még nem merül­tek ki a helyi bosszankodás le­hetőségei. Ugyanis - természe­tesen - a telefonvezetékekre is dőlnek a fák - s így, a külvilág­tól elvágva meg sem kísérelhet­jük, hogy tudakozzunk, tudas­sunk vagy reklamáljunk. Hóna­pok óta folyik az alkudozás, hogy hol legyen a mobiltelefon­hálózatok erősítőjét tartó to­rony, de Orfűn és környékén még ma sincs térerő. Ez ilyen­kor azt jelenti, hogy ha a falu­ban valaki rosszul lesz, egy fa­vágó elvágja a kezét, megindul egy szülés, a jeges úton lábát töri egy idős ember, képtelenség kihívni a mentőket, s az sem biztos, hogy akad, aki Pécsre szállítsa a sérültet vagy beteget. És az sem, hogy beérnek Pécsre, mert esetleg egy kidőlt fa állja az útjukat, hacsak nem dől rá a szállító kocsira! (Én már láncfű­részt is hordok a csomagtartóm­ban.) Ezek mellé már csak ap­róságok, hogy az egyes utcá­kon éppen csak eltolt hó jég­pályává fagyott, hogy a meg nem oldott átfolyások tíz cen­tire vastagodott jégmezőkké válnak. Itt senki sem törődik avval, ami az önkormányza­ton, a faluközponton és a kocsmán pár száz méterrel túl van, s az a mesebéli mondás járja: „Arra, ahol már a pol­gármester se jár!...” A víz­hiány idején nincs senki a he­lyi vízművek telefonjai mel­lett, csak a harmadik napon - a Komlóra küldött vészjelzé­semet követően - érkezik meg a lajtos kocsi az ivóvízzel, nincs meg az a törődés, amit ilyenkor elvár a polgár, legfő­képpen azok, akik rászorul­tak: idősek, betegek, egyedül élők. Ezeket tapasztalva, nem vé­letlen hangzott el bosszanko- dásunk közepette: már csak egy-két ágyúlövés hiányzik, belőtt ablakokkal és kivédhe­tetlen - külvilágból jött - hű­téssel, s nyugodtan mondhat­juk, az ezredfordulóra - Eu­rópa helyett - lecsúsztunk a Balkánra. Nagy Bandó András Az 1956-os emlékmű javára történt befizetések 1997 január 31-ig lehet pénzadományokkal hozzájárulni az emlékműhöz 1996. október 23-án ünnepélyes keretek között felavat­ták Pécsett, a 48-as téren az 1956-os emlékművet, az or­szágzászlót, és a városban további számos 56-os emlék­táblát. A fedezetet Pécs Megyei Jogú Város Önkor­mányzata biztosította. Az emlékmű kuratóriumához azonban számos megkeresés érkezett Pécs város polgá­rainak részéről, hogy tegyük lehetővé a közadakozást, a polgárok forintjaikkal is szeretnének hozzájárulni az emlékmű felállításához. A kuratórium e kérésnek örömmel tett eleget, és a befizetők jegyzékét közzétesz- szük az Új Dunántúli Naplóban, a Pécsi Extrában és az 1956-os emlékművet ismertető kiadványban. A mű elké­szült, a befizetések azonban folyamatosan érkeznek a városháza portáján átvehető csekken. 1997. január 31-ig lehet még pénzadományokkal hozzájárulni az emlék­műhöz. A PÉCS 1956-1996 című kiadványba azonban csak a január 25-ig a Konzum Bankhoz beérkezett ado­mányozók neve kerülhet be. A szíves adományokat a ku­ratórium nevében ezúton is megköszöni Dr. Romváry Ferenc a kuratórium elnöke Ágota László, Pécs, Gyöngyös u. 13. 1 000 N. N. 1 000 Dr. Kiss László, Pécs, Mogyorós köz 4. 3 000 Dr. Várnai Ferenc, Pécs, Nagyszkókó u. 7. 1 000 Hellényi Miksa, Pécs, Mohácsi út 40. 100 Dr. Kumik Ernő, Pécs, Mikszáth Kálmán u. 4. 5 000 Dr. Tóbiás János, Pécs, József u. 17/2. 5 000 Dr. Mohay András, Pécs, Toldi Miklós u. 3. 1 000 Bedő Tibor, Pécs, Nagy Imre út 57. 500 Dr. Ruppert Ferenc, Pécs, Alkotmány u. 28. 1 000 Ürögi Jenőné, Pécs, Borbála u. 11. 1 000 Jandó Jenő, Pécs, Rókus u. 3/b. 1 000 Dr. Józsa Aurélné, Pécs, Rákóczi út 71. 1 000 Dr. Kengyel Miklós, Pécs, Gólya-dűlő 20. 1 000 Várnagy Viktor, Pécs, Móré Fülöp u. 37. 1 000 Hamberger Ferenc, Göteborg 25 000 Petrovics József, Bagoly-dűlő 14/1. 1 000 Szervecz Miklós, Pécs, Gosztonyi u. 12/c. 500 Dr. Mednyánszky Sándor, Pécs, Gyöngyös u. 11. 1 000 Farkas Pál, Pécs, Nap u. 16. 1 000 Dr. Varga Levente, Pécs, Szigeti út 39. 1 500 Dr. Losonczy Hajnal, dr. Vereczkei Lajos, Pécs, Rákóczi út 30. 5 000 PMMF Ép. Vili. Tanszék, Pécs, Boszorkány út 2. 10 000 Dr. Lénárd László, Pécs, Magaslati út 52. 1 000 Páneurópa Unió Pécs-Baranyai Szervezete, Pécs 5 000 Péter Pál, Pécs, Sziklás-dűlő 1. 1 000 Dr. Barakonyi Károly, Pécs, Rákóczi út 69. 5 000 Délmagy.-i Vitézi Rend, v. Sztankovánszky Imre 5 000 Kárász Gyula, Pécs, Szőlész-dűlő 10. 5 000 Kosz Margit, Pécs, Bartók Béla u. 62. 1 000 Dr. Visegrádiné Cserfai Klára, Pécs, Búza tér 8. 500 Merkel Ottóné, Pécs, Szigeti út 19. 1 000 Dr. Oroszi Sándor, Pécs, Tavasz u. 27. 2 000 Takács Dezső, Pécs, Dagály u. 8. 1 000 Ivasivka Mátyás, Pécs, Rét u. 39. 1 000 Falus Károly, Pécs, Somfa u. 1. 5 000 Ács Béla, Pécs, Hunyadi út 77. 1 000 Csokona János, Pécs, Május 1. u. 11/a. 1 000 Bélyácz Iván, Pécs, Rét u. 45. 2 000 Szeléné Beck Irma, Pécs, Ferenciek u. 38. 1 000 Brantner és Tsa Bt. Szerecsen Gyógyszertár, Pécs 4 000 Durucz István, Pollack M. Ép. Ip. Szakközépisk., Pécs 2 000 TRANSGEO Bt., dr. Erdősi Ferenc, Pécs, Nagyszókói u. 15. 2 000 Dr. Kalotai Jánosné, Pécs, Király u. 81. 1 000 47. sz. Szent László Cserkészcsapat, Kühn Szaniszló-raj 1 000 Történelmi Igazságtétel Bizottság, Budapest, Közp. Iroda 50 000 Kárász Gyuláné, Pécs, Fazekas Mihály u. 18. 1 000 Viktor László, Paks, Hattyú u. 10. 1 000 Bodó Károly, Pécs, Klimó u. 23. 5 000 Koszits Andorné, Pécs, Búza tér 8. 1 000 Somos József és neje, Pécs, Móré Fülöp u. 1/d. 1 000 Ruppert István, Pécs, Zsuzsanna u. 17. 1 000 Katits Kálmán, Pécs, Gólya-dűlő 11. 1 956 Korda Rudolf, Pécs, Kőrös u. 5/a. 1 000 Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Rt., Pécs, Búza tér 8/a. 25 000 Németh Gyula, Pécs, Hősök tere 10 000 FIDESZ-Magyar Polgári Párt Pécs, Zólyom u. 2. 5 000 Pécsi Keresztény Kör, Pécs, Pf.: 32. 2 000 Tihanyi József, Pécs, Mezőszél u. 8. 1 000 Kovács János, Pécs-Somogy, Somogy u. 4. 1 000 Katona Nándor, Pécs, Szőnyi Ottó u. 8/a. 1 000 Dénesi Ödön, Pécs, Fogaras u. 1. 1 000 Krisztián Béla, Pécs, Homok u. 5. 2 000 Konkoly-Thege Dénes, Pécs, Nagy Lajos k. útja 10/c. 1 000 Kővágó László, Pécs, Perczel u. 4. 1 000 Tormássy Lorándné, Pécs, Nagy Imre út 82. 1 000 Dr. Than Nándor, Pécs, Munkácsy M. u. 21. 1 000 Dr. Kádas István, Pécs, Jókai u. 47. 1 000 Gyurasics Ferenc, Pécs, Rippl-Rónai u. 14. 1 000 Pálfay Dezső, Pécs, Rét u. 25. 3 000 Dr. Borosné dr. Farkas Mária, Kaposvár, Bajcsy u. 64. 2 000 Chemóczy-Nagy Tibor, Pécs, József Attila u. 47/a. 1 000 Szendrői Tibor, Pécs, Nagy Imre út 18. 1 000 Páldy Géza, Pécs, Damjanich u. 19. 5 000 Dr. Herman Sándor, Pécs, Vargha Damján u. 4. 2 000 Kelle Sándor, Pécs, Nagyárpádi út 24. 1 000

Next

/
Oldalképek
Tartalom