Új Dunántúli Napló, 1996. december (7. évfolyam, 328-356. szám)

1996-12-01 / 328. szám

Szabó Iván az MDNP elnöke A Magyar Demokrata Nép­párt első országos küldött- gyűlése szombaton Szabó Ivánt választotta elnökévé. A százötven érvényes sza­vazatból 119-en Szabó Ivánra, a jelenlegi elnökre szavaztak, 31-en pedig Pusztai Erzsébetre. (MTI) Pécsi ipari park; zónaadagokban tálalva A paparazzo, az igazi sipuskás fotóriportei élete nem éppen fe­Í nékig tejfel, de ha i valamelyik nagy I magazin konyhá- I jára szállít valani ^ dögösét, jobban fizetik őket, mint a Nobel-díjasokat. A W fogalom és a jelenség Fellnin Dolce Vita című filmjéből ismert, Fellini emlékezése szerint az ő szülővárosában, Rimini- ben a kellemetlen, el­hessegetni lehetetlen, csípős bogarakat azzí (5. oldal) Jelzálog a társasházon Nem újkeletű a pécsi ipari zóna kiépítésének projektje. A hőe­rőmű és a 6-os elkerülő út kö­zötti területen olyan park léte­sül majd, amely biztosítja az európai szintű infrastruktúrát és feltételeket a nagy gazdasági befektetések számára. Ezen magas technológiájú, környe­zetbarát ipari létesítmények fel­Kabos Gyula hazai földben Az ötvenöt esztendővel ez­előtt Amerikában elhunyt legendás színész, Kabos Gyula koporsóját a Farkas­réti temetőben tegnap he­lyezték magyar földben végső nyugalomra. A rava­talnál Székhelyi József színművész mondott bú­csúztatót. Mint mondta: biz­tosak lehetünk abban, hogy a végakarat és a közakarat, immár az örökkévalóság egybecseng. Ez az egybe­hangzó óhaj utaztatta eddig Kabos Gyulát, a honi kultúr­történet legnagyobb kisem­berét, a derű, a humánum, a humor óriását, az egyik leg­tragikusabb végzetű, leg- komikusabb színészt. Egész életműve, munkássága, sőt halála is a kirekesztés, a le­nézés, a megalázás elleni vádirat volt. Olyan elemen­táris fricska és salto mortale, amely a törvény szigorával bizonyára az égi bírákat is könnyes röhögésre köte­lezte. (MTI) szippantanák a munkanélküliek egy részét, illetve kenyeret ad­nának a bezárt bányák beszállí­tóinak. A Pécs-Báranyai Kereske­delmi és Iparkamara szerint csak akkor lép előre a város, ha az ipari park ügyében közmeg­egyezés születik. Az MSZP vé­leménye az, hogy az egy hely­A lány sírva eresztette csak el bátyja kezét, aki bátorító mo­sollyal búcsúzott. Pedig Saci ekkor látta őt utoljára, moso­lyogni is. A kaposvári Tevely Richard szívén sikeresen hajtot­ták végre a billentyű- és koszo­rúér műtétet. Többé mégsem léphet ki soha a budapesti kór­ház kapuján. Miért? Erre a szülők és a húga azóta sem szerezhettek választ. Pedig eltelt azóta egy hallgatag tavasz. Majd a nyár és ben toporgás oka a többi párt tunyasága, merthogy ötletek még lennének, de ezek még soha nem „egyesültek”. A köz­gyűlési ellenzék ezzel szemben nem érti, hogy miért nem lehet egy ilyen nagy jelentőségű fej­lesztés témakörét egy jól előké­szített napirendi pontként tár­gyalni. (m'3. oldal) az ősz is. De most már kérdez­tek. Csakhogy mindhiába: mi­értjükre orvos, bonc-szakértő, de rendőr sem adott választ. Az esetek többségében 30 napon belül elkészül a vizsgá­lati jegyzőkönyv, tudtuk meg Vitus Alberttól, a Budapesti Rendőrfőkapitányság rendkívül haláleseti alosztály-vezetőjétől.- Amikor a független szakér­tők egyéb vizsgálata is indo­kolt, hatvan napig is elhúzódhat az ügy. ('•'3. oldal) A társasházakról szóló törvény- tervezet szerint a jövőben bár­mely összegű közösköltség- hátralék esetén jelzálog terheli - a társaság közgyűlésének döntése alapján - az adott tu­lajdonrészt, ugyanis hossza­dalmas eljárás a közös költsé­gek behajtása. Ehhez azonban • • szabályozni kell a jelzálogjog rendszerét. A társasház műkö­désének szabályairól a tulajdo­nosokból álló közgyűlés dön­tene. Megoldásra vár az is, hogy a tulajdonosi képviselet, a va­gyonkezelés, a megbízási fel­adatok egyes szakipari munkák elvégzésére sok esetben össze­fonódnak, néha egyetlen sze­mély kezében összpontosulnak. A tervezet szerint célszerű a kü­lönböző feladatokat elkülöní­teni, és a társasházak gazdálko­dásának, illetve működésének felügyeletére külön ellenőrző szervet létrehozni. (^3. oldal) Álló IFOR-galom Köztudott, hogy az IFOR-erők nagyszabású átcsoportosításba kezdtek nemrégiben. Ennek következtében a drávaszabolcsi határ­átkelő helyen gyakran órákig állt a személyforgalom. A türelmet­len horvát bevásárlók ezért a barcsi átkelőt kezdték előnyben ré­szesíteni. A mintegy hatszáz siklósi kereskedő, aki jobbára belőlük él, riadtan tapasztalta forgalmuk jelentős megcsappanását. De hát mit tehetnek, hogy a nemzetközi had ne tartsa fel az eddig Siklósra igyekvő horvátokat? „Itt már csak a Csaba segíthet” - mondogat­ták, s reményük nem volt alaptalan. Szentesi Csaba, a helyi Vásá­rozók és Kereskedők Egyesületének vezetője jött, látott - és győ­zött ... Persze a dolog nem volt ilyen egyszerű. Problémájukkal elsőként a pécsi Területvédelmi Irodát keresték fel. (<•'5. oldal) Uvegzsebű tolnai szocialisták Nyilvánosságra hozták az MSZP Tolna megyei országgyűlési képviselői az 1994-es és az 1996- os vagyonnyilatkozatukat. Mint kiderült, a tolnai szocialisták nem tartoznak azokhoz a - feltétele­zett politikai - körökhöz, amelyeknek milliók la­pulnak a zsebükben, sőt különböző felügyelőbi­zottsági, igazgatósági tagságokkal is igen szű­kölködnek. Dr. Jánosi Györgynek, az MSZP al- elnökének összes vagyona egy 104 négyzetméte­res lakás, amit közösen feleségével birtokol, va­lamint az a Fiat Cinquecento (kis)kocsi, amit a közelmúltban vett. (*~3. oldal) Hibázott a klinika? Havas pályákon rendezték meg a labdarúgó NB I. őszi utolsó fordulójának szombati mérkőzéseit. Éppen ezért meg­lepetés is akadt: a Vác nyert a BVSC-pályán és az Újpest a Megyeri úton nem tudta le­győzni a Győrt. A PMFC-Titán sem tudta kihasználni a hazai pálya elő­nyét, csak 2-2-re végzett Pé­csett a III. kerületi TVE-vel. A Siófok simán, 2-0-ra kikapott a Vasastól Angyalföldön. A fordulóból lesz még ma is, hétfőn is meccs. (További részletek a szom­bati mérkőzésekről a 12. olda­lon.) Fotó: Löffler G. Békebírók vigyázzák a siklósiak nyugalmát Siklós botrányos közbiztonsá­gát már országhatárainkon túl is gyakran emlegetik. Szinte mindennapossá vált, hogy kül- és belföldieket egyaránt ki­fosztottak, megtámadtak - akár fényes nappal - a kisvá­ros utcáin. A városka idegenforgalma - elsősorban a bevásárlótu­rizmus - sokak megélhetését biztosítja, így jogos volt az aggodalom: mi lesz, ha a „közbizonytalanságot” ész­lelve elijednek a turisták, el­maradnak a főutcán nyüzsgő külföldiek? Dr. Schmidt Henrik rendőr alezredes, a város rendőrkapi­tánya nem sokat tehet az ügy­ben. Mint elmondta, 94 telepü­lés tartozik a siklósi kapitány­sághoz, s mindössze 114 rend­őre van. Ez a létszám azonban magában foglalja a nyomozó­kat, az igazgatási rendészettel foglalkozó hivatalnokokat s a közlekedésieket is. így csupán ötven-hatvan fő állhat rendel­kezésre, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag képtelen járőröző rendőröket biztosítani a siklósi főutcára. Ekkor született meg az az ötlet, mely valószínűleg az egész országban példa nél­küli - esetleg példaértékű: az önkormányzat nemrégiben egy őrző-védő szolgálatot szerződ­tetett a rend és a biztonság fenn­tartása érdekében. ('*‘4. oldal) Behav

Next

/
Oldalképek
Tartalom