Új Dunántúli Napló, 1996. november (7. évfolyam, 298-327. szám)

1996-11-01 / 298. szám

jj Nappali áram Vállalkozóknak Ma: TVR-magazin éjszakai áron magasabb adójóváírás melléklet (3. oldal) (7. oldal) (November 4 - 10-ig) DISCO' Jelcin lemondta a rádióbeszédet A szívműtétre készülő Bo­risz Jelcin elnök orvosai ta­nácsára lemondta szokásos heti rádióbeszédét is. A mű­tétre hétfőn Moszkvába utazó houstoni szívsebész, Michael DeBakey cáfolta, hogy az amerikai elnökvá­lasztás napjára ütemeznék be a műtétet, igyekezve ar­ról elvonni a figyelmet. Az orosz elnök legutóbbi, egy héttel ezelőtti rádióbeszédé­ben figyelmeztette a politi­kusokat, hogy tartózkodja­nak a további vitáktól és a hatalmi harctól, mondván: négy évre őt választották el­nökké. Vandalizmus A szlovákiai Zselízen csü­törtökre virradóra elégtek a közelmúltban felállított mil- lecentenáriumi kopjafán el­helyezett koszorúk. A kop­jafában nem jelentős, hely­rehozható kár keletkezett. Feltehető, hogy a koszorú­kat valaki szándékosan gyújtotta fel, de ez csak a rendőrségi vizsgálat során derülhet ki, ha a rendőrség egyáltalán megindítja a vizsgálatot. Autópálya-díj Fehéroroszország péntektől úthasználati díjat vezet be a Breszttől Minszken át a fe­hérorosz-orosz határig ve­zető autópálya szakaszon. Az egyszeri használati díj a személygépkocsik esetében 2 dollár. A két tengelyű au­tóbuszok vezetőitől 5 dol­lárt, az ennél több tengellyel rendelkező buszok sofőrjei­től pedig 10 dollárt kémek. A két tengelyű teherautók­nak 5, a háromtengelyűek- nek 10, a négy tengelyűek- nek 15 dollárt, az öt, vagy ennél is több tengellyel fel­szerelt teherautóknak pedig 20 dollárt kell fizetniük. Legyen hangunk Európában Messze mutató nemzetközi konferencia Pécsett Azt akarjuk, hogy hangunk le­gyen Európában is. Ezzel a mottóval hirdették meg annak idején Svédország­ban az Unióhoz való csatlako­zást - mondotta a pécsi nem­zetközi tudományos konferen­cia tegnapi napján Jan Lundvik, svéd nagykövet. Alighanem e mottót kell választania a ma­gyaroknak is. Hasonlóképpen vélekedett a finn nagykövet, Jaakko Kaurinkoski úr, aki sze­rint nem árt, ha egy-egy ország a kontinens számára fontos döntésekbe bele tud szólni. Ezért mondtak igent az Unióra északi rokonaink, akik egyéb­ként közel 1000 kilométeres orosz határral rendelkeznek. Sok érdekes és figyelemre­méltó előadás hangzott el a JPTE Közgazdasági Karának nemcsak az egyetem, hanem a város falain is túl mutató nem­zetközi Európa-konferenciáján, melynek a Palatínus Hotel Bar­tók terme ad otthont. (Igazából nyolc leendő közgazda érdeme a dolog.) Nos, e gazdag prog­ramból emeljük ki dr. Kecskés Lászlónak, a JPTE tanszékve­zető egyetemi tanárának a jog­harmonizációt érintő értekezé­sét. A tanár úr az Európa-jog „Jean Monnet”-professzora, s kezdettől részese annak a mun­kának, ami a magyar jogrend­szer átformálásához vezet. Vé­leménye szerint jól halad a ma­gyar jognak az európai jog­rendszerhez való illesztése. Ta­lán egy kicsit gyorsabban is, mint kellene. Az európai jogharmonizáció történeti részét illetően mint kuriózumot hallhattuk a pécsi professzortól: az EU államok első ízben az étel-színezékek engedélyezése körében adtak ki közös állásfoglalást. K. F. Fiatal álláskeresők a küzdőtéren Óriási érdeklődés mellett ren­dezte meg állásbörzéjét tegnap Pécsett a Városi Sportcsarnok­ban a Baranya Megyei Munka­ügyi Központ. Az immár ha­gyományos rendezvényre első­sorban a pályakezdő fiatalokat várták a munkaügyi szakem­berek, de segítséget kaptak azok a munkanélküliek is, akik koruknál fogva már nem ebbe a kategóriába tartoznak.- Az előző évi kedvező ta­pasztalataink hatására rendez­tük meg ismét a börzét. Azt a fórumot, ahol mind a hét kiren­deltségünk teljes álláskínálata és szakmai szolgáltatásai is egyszerre jelenhettek meg - mondta a börzét kísérő sajtótá jékoztatón Gyöngyösi Péterné, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ igazgatója. -Tapasz­talataink szerint a pályakezdők körében meglehetősen nagy az információhiány, így a fórum egyértelmű célja az volt, hogy megteremtsük az első kapcso­lódási pontot az álláskeresők valamint a munkáltatók, illetve a kirendeltségeink szakemberei között. Baranyában mintegy 22 700 munkanélkülit tartanak nyil­ván, közülük 2500 a pályakez­dők száma. Sokan a börze kere­tében ismerkedtek meg a támo­gatási lehetőségekkel. (Folytatás a 3. oldalon) Baloldali bírálat a kormánynak Ha a baloldal összefog, akkor van kilátás arra, hogy az ország kilábaljon a válságból és meg­változtassuk a meglévő gazda­sági és politikai irányvonalat - jelentette ki Mocsáry József közgazdász, az MSZP Baloldali Tömörülésének tagja, a BET csütörtöki gazdasági fórumán. Az általános elszegényedés azért folytatódik, mert egy bi­zonyos réteg érdekelt a pénz­romlás fenntartásában, a lakos­ság 5 százalékát kitévő újgaz­dagok az inflációból élnek - mondta Mocsáry József. A szocialista közgazdász bí­rálta a kormány gazdaságpoli­tikáját, ami a a világban meg­lévő modellek közül a legke­vésbé érzékeny szociálisan. Célja az új elit vagyonhoz jutta­tása. Hibásnak tartotta azt is, hogy feltételek nélkül megnyi­tottuk a külföld előtt a magyar piacokat. A tanácskozáson részt vett Szakolczai György közgaz­dász, aki a KDNP tagja. Jelen­létét egy baloldali összejövete­len azzal magyarázta, hogy mint keresztény, ő a szegények oldalán áll, hasonlóan a BET- hez. Előadásában kiemelte, hogy a válságból való kilábalás egyetlen útja az összefogás. El­kerülhetetlen azok összefogása, akik történelmileg megszokták, hogy ellenfelek legyenek. Amíg a szűk liberális körök ke­zében van a politika, addig folytatódik az elszegényedés - mondta. A kormány tönkretette a mezőgazdaságot, a kohásza­tot, a textilipart, hogy megfelel­jen az EU elvárásainak. Emiatt azonban „nyomorzónává” ala­kul Magyarország. (MTI) Halottainkra emlékezünk ezekben a napokban, emléküket a lelkűnkben őrizzük tovább. fotó: müller a. Elfogták a robbantgatót? Október 29-én éjféltájt a sal­gótarjáni benzinkútnál két gyanús fiatalemberre figyel­tek fel a rendőrök - hangzott el egy tegnapi sajtótájékozta­tón. A salgótarjáni K. Csaba jelenleg a váci Esze Tamás híradó ezrednél sorállományú katona, s társa, az ugyancsak helybeli B. Nándor biztonsági őr jószerivel kabátbélés gya­nánt hordta a fegyvereket: a rendőrök szuronykést, lég­pisztolyt találtak náluk. A rendőrkapitányságon pedig betörésre alkalmas szerszá­mok kerültek elő a hátizsák­ból, valamint egy házilagos előállítású gyújtószerkezet. A házkutatás sem járt ered­ménytelenül: a két fiatalem­ber otthon is tartott néhány géppisztolyt, golyószórót, ké­zigránát-makettet, továbbá lőszereket. A nyomozás még csak a kezdetén tart, a sorkatona el­távozási könyve máris kiér­demelte a rendőrök különös érdeklődését. Ebből ugyanis kiderül, hogy K. Csaba eltávo­zásai több ízben is olyan időre estek, amikor az országban va­lahol robbantottak. (MTI) A szennyvíztisztító beruházója az önkormányzat kft-je Elindult a munka Mohácson Aki csak komolyan foglalko­zott a kérdéssel Mohácson, be­látta, soha vissza nem térő al­kalmat szalaszt el a város, ha a szennyvíztisztító mű megépíté­séről lemond. Az 1993-ban in­dított, és akkor 410 milliósra tervezett beruházáshoz pályá­zattal 60%-os állami támoga­tást kapott az önkormányzat, s önmagában e lehetőség is indo­kolttá tette a környezetet szennyező, a Dunába juttatott kommunális szennyvíz tisztítá­sát megvalósítani. Persze, a rea­litáshoz az is hozzá tartozik, hogy az elmúlt évben hiába ka­pott további 50 milliós támoga­tást Mohács a nagyszabású munkához, 82 milliót minden körülmények között önerőből kell a várható kiadásokból vál­lalni, de a pénzt eddig egy év­ben sem tudták a költségvetés­ből kiszorítani. A téma számos alkalommal szerepelt már a testület napi­rendjén. Legutóbb zárt ülésen döntötték el a képviselők vég­legesen a beruházás sorsát, mi­szerint belevágnak a nagy munkába. Tekintettel arra, hogy az eredetileg kiszemelt beruházó, az UTB Kft. tönkre­ment, ellene megindult a fel­számolás, a közbeszerzési tör­vény szerint lefolytatott eljárás után a kivitelezéssel az önkor­mányzati szolgáltató és va­gyonkezelő kft.-jüket bízták meg. Határoztak arról is, hogy a hiányzó összeget, a 82 millió forintot bankkölcsönből bizto­sítják, s ennek a visszafizetésé­ről is kialakították álláspontju­kat. Berta M. Kegyelettel emlékeztek tegnap a II. vüágháborúban Magyarország területén elesett katonákra. A halottak napja alkalmá­ból koszorúkat, virágokat helyeztek el a harkányi és a beremendi emlékműnél (felvételünkön). fotók: müller andrea 1 1 r

Next

/
Oldalképek
Tartalom