Új Dunántúli Napló, 1996. október (7. évfolyam, 268-297. szám)

1996-10-09 / 276. szám

1996. október 9., szerda A Mai Nap Dünántúli Napló 3 Újra itt van Mágnás Miska A Pécsi Nemzeti Színház 1995/96-os évada során a leg­látogatottabb előadás a Mág­nás Miska volt, nem véletlen, hogy a BAT-Közönségdíjas is ebből az előadásból került ki Dévényi Ildikó személyében. Az operett rajongóinak me- gyeszerte jó hír, hogy a siker­darabot október 9-én, vagyis ma este újítja fel a színház. Ez alkalomból Miskát Fogarassy András, Marcsát Dévényi Il­dikó, Rollát Lesznyák Katalin, a Nagymamát Péter Gizi, Pixit és Mixit pedig Stenczer Béla, illetve N. Szabó Sándor ala­kítja. A main kívül októberben még kétszer kerül színre a Mágnás Miska a PNSZ-ben. M. K. Jelenet az előző évad legsikeresebb darabjából, a Mágnás Miskából fotó: Tóth László Konferencia a mohácsi Duna-hídról Tavaly szeptemberben Mohács önkormányzata, a mohácsi Duna Híd Alapítvány a Baranya Me­gyei Közgyűlés az MTA Regio­nális Kutatások Központja kon­ferenciát szervezett a dél-ma- gyarországi térség jövőjéről a dunai hidak szerepe a regionális fejlesztésben témakörben. A konferencián 130 fő részvételé­vel élénk eszmecsere folyt Dél- Magyarország két fontos kistér­ségének, a mohácsi és a felső­bácskai körzetnek a fejlesztésé­ről a Dunántúl és az Alföld inter- regionális kapcsolatait elősegítő közlekedési infrastruktúra kiépí­téséről. E konferencia eredmé­nyeképpen erősödött a két kistér­ség együttműködése és számta­lan - megvitatásra alkalmas - program fogalmazódott meg. Az október 11-12-én megren­dezendő II. konferencia célja az, hogy a nemzeti, a megyei fejlesz­tési koncepciók ismeretében ér­tékelje a dél-magyarországi tér­ség fejlődésének lehetőségeit, fi­gyelemmel az EU-csatlakozás várható követelményeire, meg­indítsa déli határon túli régiókkal való együttműködés kibontako­zását. A konferencia első napi ülé­sére Mohácson, a második napi programra a MTA/DTI-nél Pé­csett kerül sor. A konferencia előadásait hazai szakértők, köz­tük Lotz Károly miniszter KHVM és a térség országgyűlési képviselői Puch László és Wek- ler Ferenc tartják. A határmenti gazdasági integráció témakörben horvát, vajdasági, szlovén és az Alpok-Adria Munkacsoport szakértői tartanak előadásokat. Mese a Mecsek mélyén A Bóbita sikerei Zágrábban A Bóbita Bábszínház nem mindennapi sikert ért el a 29. Zágrábi Nemzetközi Báb- fesztiválon, melyen kilenc ország tizenhét bábszínháza vett részt. A Szelek ura, esők úrnője című produkcióval a legjobb díszlettervezésért • járó dijat Szász Zsolt nyerte, a legjobb színésznek járó el­ismerést pedig Hang Gá­bornak ítélte oda a zsűri. Ugyanezzel a darabbal szere­peltek a napokban a beszter­cebányai fesztiválon nagy si­kerrel, és meghívást kaptak Prágába, egy nemzetközi se­regszemlére is. „Drótszamár” kerékpártúra Inkább a kerékpár, mint a ci­garetta! Ezzel a jelmondattal szervez biciklitúrát október 12-ére a Pécsi Egészséges Városéit Alapítvány, Pécs- Kertvárosból Pellérd-Ara- nyosgadány útvonalon. A gyülekezés reggel 9 óráig a nagybani piac és a kesztyű­gyár közötú szakaszon lesz. A programra - amelyet gyor­sasági verseny, KRESZ-ve- télkedő tarkít - bárki bene­vezhet. A szervezők kíséret­ről, ellátásról, a biztonságról gondoskodnak. Fogadóórák a kisebbségnek A Nemzeti Etnikai Kisebb­ségi és Jogvédő Iroda foga­dóórát tart az Apáca utca 15- ben csütörtökönként 9 órától 12-ig. Várják mindazokat, akik úgy gondolják, hogy származásuk miatt hátrányos megkülönböztetés érte. Ez a két fiatalember magától ér­tetődő természetességgel beszél 60 méteres szakadékokról, a sö­tétségről, a visszhangos semmi­ről. Na igen, mondják, maguk alatt vágják a fát - de tudják, melyik ághoz nyúljanak. Vagyis kőhöz: ha elmozdítják, nem zuhannak-e a mélybe vele együtt? Barlangászokról van szó - és egy óriási szenzáció­ról: felfedezték a Mecsek ed­digi legnagyobb barlangját, amely végső feltárása után többszörösen felülmúlhatja az abaligetit is. Mázlisták. Minden áron bar- langászni, kutatni akartak. Azt mondta nekik egy szakember: nézzétek meg a Spirál-nyelőt! Megnézték. Rettentő sok munka árán a végére érve közel 100 méter mélyen voltak a víz­nyelő felszíni bejáratától. Köz­ben váratlan csodák és váratlan veszélyek, csobogó patakok és szépséges cseppkövek kísérték a 26 éves, Kaposváron egye­temi hallgató Nemes Balázst és a 22 éves, a pécsi állategész­ségügyi intézetben dolgozó Kéki Antalt. A felfedezést tulajdonképpen a tudománynak adott fricská­nak köszönhetik, pontosabban - egymás között - „a Kéki-féle agyrémnek”: a tapasztalatokat meghazudtolva nem ott keres­ték a barlang folytatását, ahol illett volna, hanem makacsul egy alig 10 forint nagyságú lyukat - légrést - álltak neki ki­bontani. Amikor a lámpa már átfért a kalapácsütések kongó visszhangjával reményeket üzenő túlsó oldalra - a fény­csóva elveszett a távolságban. Ez a kis lyuk a Labirintusban volt és az Előd-teremből húzta ki a levegőt. Hatalmas ez a te­rem! Közel 8 méter széles, 25 m a hossza, 15 a magassága, tele a fekete mangánkiválá­sokra települt hol piros, hol fe­hér cseppkövekkel, a plafonon a hófehér Medúzával, egyik ol­dalán a 13 méter mély Beretta-, a másikon a 60 méterre lezu­hanó Szaniszló-aknával. Minden szakmai túlzás nél­kül állítja a két barlangkutató: óriási eredmény a felfedezés, már eddig is sok mindenben a leg-ek barlangja a Mecsekben. Pedig talán egytizedén vannak túl, a java még visszavan. Most egy úgynevezett végpontig ju­tottak, ha ezt kibontják, lehet, kilométeres járat vár rájuk, vagy újabb olyan szakasz, ahol egymást érik az omlások, a szi- fók, szűkítők tucatjai. Mert a Mecsek k’őzete szeszélyes: re­pedései, gyűrődései között sok­felé indulhat a víz, törhet ma­gának agresszív türelemmel utat évszázezredek alatt. Hogy róluk, a felfedezőkről miért nincsen semmi elnevezve? A Beretta talán - borotvát jelent olaszul, s itt egy éles kő mély sebet vágott Kéki kezén. Vagy a Tökgyalú? Szűk járat, a közepén ugyancsak borotvaéles késpen­gével, s csak terpeszben, hason csúszva lehet itt előre jutni... Mindezek semmiségek. A va­rázslat vonzza az ilyen fiatalem­bereket, a barlangok sötétjének fényben feléledő színei, ember által soha be nem lélegzett leve­gője, a szűk kanyarulatok utáni termek visszhangos titkai és a szakmai - ezt én mondom - di­csőség: egyedülálló, amit elér­tek! Jószerével csak saját zseb­ből. Ezekben a hónapokban azt éljük át, amikor a Mecsek várha­tóan legnevezetesebb barlangjá­nak felfedezését jószerével senki sem támogatja. Egy kalapáccsal, egy kötélhágcsóval, egy véső­géppel sem. Mintha a felszínen alig lenne világosabb, mint 100 méterre a Spirál-nyelő bejáratán túl, lent a mélyben. Mészáros A. Húszéves a Gyennekkönyvtár A kölcsönzéstől a játékos vetélkedőkig A pécsi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának ven­dégkönyvébe 1984-ben a kö­vetkezőket jegyezte be Csorba Győző: „Sokat tanultam a könyvtár gyermekolvasóitól”. Remélhetőleg a gyerekek is tőle, és a többi vendégtől is, mert így valóban érdemes volt 1975 szeptemberében, az ak­kor nyílott Ifjúsági Házba köl­töztetett Ifjúsági Könyvtár he­lyén kialakított Gyermek- könyvtárat létrehozni. Mint Ujváriné Füzy Agnes igazgató elmondta, a Gyer­mekkönyvtár minden tekintet­ben többet nyújt az iskolai könyvtáraknál, hiszen gyűjtő­körük szélesebb, a kötelező irodalmon és a kézikönyveken túl sok minden mást is besze­reztek - itt sajnos jogos a múlt idő, hiszen napjainkban alig futja állománygyarapításra. Ezzel együtt a könyvtárban a kölcsönzés mellett a mai napig is fontos programok zajlanak, hiszen tartanak könyvtári órá­kat, játékos formában megta­nulják a kézikönyvek haszná­latát, vannak vetélkedők, és a gyerekek gyakran találkozhat­nak írókkal-költőkkel, elő­adóművészekkel. Sok iskolával tartanak kap­csolatot, az irodalomtanárok­kal, és foglalkoznak a nevelő- otthoni, kisegítő iskolás gye­rekekkel is. Mivel a könyvtá­rak általában csendben ünne­pelnek, kedden Tüskés Tibor irodalomóráját hallgatták meg a gyerekek. M. K. Az egykori gyermekolvasók már saját csemetéiket hozzák a könyvtárba fotó: löffler Gábor Végleg elszáll a füst? Másfél éve tart a Pécsi Egészsé­ges Városért Alapítvány által szervezett, a Világbanktól pályá­zat révén nyert 1 millió dollárból finanszírozott akciósorozat, amelynek célja a dohányosok számának csökkentése. A hevált és széles területeket érintő kez­deményezéseken túl újabb len­dületet kapott a program azzal, hogy a Világbank - derült ez ki a napokban Helsinkiben rendezett, a dohányzásmentes Európa meg­teremtését szorgalmazó konfe­rencián - prioritást ad az egész­séget károsító hatások kiszűrése során a cigarettázás visszaszorí­tásának a középkelet-európai ré­gióban. De Blasio Antonio, a pécsi akciósorozat program-me­nedzsere jelezte: elkészült a hosszabb távú stratégiára az ala­pítványnál kidolgozott javaslat. Ez többek között egy olyan, reprezentatív felmérésen is ala­pul, amelyet a dohányzás vissza­szorítását célzó program eddigi egy évéről készítettek Pécsett. Kiderült: szimpátiával viselkedik a város lakossága a kezdemé­nyezéssel, a megkérdezettek 60 százaléka ismeri a célt, azokat a szervezeteket, amelyek ezt tarta­lommal töltik meg. Jellemző, hogy a tavasszal meghirdetett, az általános és középiskolákat célzó pályázatra húsz iskolából érke­zett javaslat: mit tennének, hogy az oktatási intézményekből ,Jd- haljon” a cigaretta. Az eredményességet szol­gálja: az adventista egyház be­vált leszoktatási módszereit is átveszi az alapítvány. Ez mellett hagyományos eszközeivel - ta­nácsadás, Füst-ölők Klubja - to­vábbra is a lakosság rendelkezé­sére áll, illetve hirdet meg újabb lehetőséget az egészségügy, az oktatás területére. M. A. Képernyő előtt JEGYZET Műsorváltozás Hétfőn - tán még „A simlis és a szende” előtt - műsorválto­zást jelentettek be az esti fő­műsorban. Akkor már A Hét előző napi körinterjúja alap­ján tudtuk, hogy az APV Rt. hathatós közreműködésével hogyan kell az egyik sze- gény(?) állami(?) szerv zse­béből a másik szegény állami szerv zsebébe vándorló milli- árdokból itt-ott valamennyit lecsippenteni, kapcsolatok révén sikerdíjakká alakítani, és azt is megtudtuk az Emlék című amerikai filmből, hogy hiába szereti szegény Niki a gonosz Chariest olyan vadul, az bizony nem más, mint Aj- gunar, a titkos terrorista szer­vezet feje. Azt viszont a mű­sorváltozással beköszönő To- csik-ügy után sem tudtuk meg, hogy a privatizációs al­kukhoz szükséges mézesmadzagokat kik fono- gatják olyan szépre, jogsze­rűre. De azért egy ártatlan mó­dozat a heves vérmérsékletű Fideszesek figyelmébe ajánl­ható. Mi van, ha mondjuk a vagyonkezelők fantomtaná­csa csak éppen ülésezett, s éppen roppant tanácstalanok voltak, amikor a hatalmas szárnyas ajtóban megjelent egy hölgy, vagy egy úr? Vi­szonylag jól öltözöttek - pihe kis kosztüm, ezüst nyakra- való, gúnár nyak vagy ga­lambszürke öltöny hozott gombokkal, diszkrét kefehaj - és elmondták: tudjuk ám, hogy ti, az állami szervezet is gazdálkodtok, a privatizációs törvényen is volna stuccolni való - a munkát meg nem győzitek. De majd mi segí­tünk alkudozni. Járjanak jól az önkormányzatok és a költ­ségvetés is. Jótett helyébe jót várunk. A tanács pedig egy­ként bólogat (kamera, mikro­fon kizárva, pedig tényleg igazat beszélnek). Azt is tud­juk - mondják - a földértéke­ket illetően ma is elég nagy a felfordulás: az önkormányza­toknak többet hoz a gyorsan szerzett pénz a követeknél vagy a jogos holnapinál. És mi azért vagyunk brókercég, zugügyvédség meg minden, hogy segítsünk alkudni. Kamerák nem követhetik, de látni, külsőre azért ezek az egyedek nem oly feltűnőek, mintha idegen bolygóról ér­keztek volna; a termeket nem önti el fényözön, mint a zöld emberkék megjelenésekor, sőt; szolidan nyomják le a ki­lincset, mint akikkel mindig higgadtan lehet tárgyalni, akikből nem hiányzik a lélek­jelenlét; mindazonáltal képes­ségüket az alkura nem a köz szolgálatának nemes tudata, hanem a szemérmetlenül jó­zan önérdek erősíti fel. S akik ennyi pénzért országos hírre vergődve a világ ítéletét is vállalják majd. Ha mi alkal­mazzuk a legügyesebbjeit - bólogat a fantomtanács - bennünket fognak képviselni. Holnap már mindegy lesz, kit hogyan hívnak közülük. A bölcs utókor úgysem hiszi majd, hogy rajtuk vagy bár­mely „közvetítőn” jobhan el kellene verni a port, mint azokon a játékszabályokon, amelyek mindezt lehetővé te­szik. Ezek közé tartozik az is, amely ma egy-egy vállalat el­adásánál 8 százalékos jutalé­kot garantál a felszámolóbiz­tosnak. B. R. Alapfelszerelésnek számít a kötélhágcsó fotó: glöckler g.

Next

/
Oldalképek
Tartalom