Új Dunántúli Napló, 1996. szeptember (7. évfolyam, 238-267. szám)

1996-09-26 / 263. szám

1996. szeptember 26., csütörtök A Mai Nap Dunántúli Napló 3 A falu közepén, a templom melleti park szomszédságában épül a faluház fotó: laufer László Egy félig kész faluház hangjai Csonkamindszent hozzátette a magáét és segítéget remél Kórógy polgármestere Pécsett Az idén csak Újbezdánba települhetnek vissza Kedden Pécsett megbeszélést folytatott Kell József, a há­ború sújtotta horvátországi Kórógy polgármestere a „Magyar segítsd a magyart!” kezdeményezés képviselői­vel. Dr. Lévai Endre egye­temi docens és Szabó Mihály a Projekt-ING Bt. ügyveze­tője a szlavóniai magyar falu első emberével egy tetőszer- kezeteket gyártó üzem hor­vátországi telepítésének lehe­tőségéről tárgyalt. A beruhá­zás egy része nonprofit ala­pon történne, ugyanis a beru­házó több tetőszerkezetet adományozna a magyar fal­vaknak és az első időszakban díjmentesen tervezne a létre­hozandó üzem részére. A megbeszélés résztvevői ezt a beruházási konstrukciót követendő példának tartják, és hangsúlyozzák, hogy a magyar cégeknek, ha részt akarnak venni az újjáépítés­ben, üzleti érdeküket szem előtt kell tartaniuk, de szolgál­tatásaik egy részét ingyen is felkínálhatnák a horvátor­szági magyarság segítésére. Hogy mekkora nagyság- rendű munkáról van szó? A vukovar-szerémségi megye 28 falujának mindegyikében átlagosan 300-600 új tetőre van szükség. Vukovar váro­sában pedig mintegy 10 000 új házat kell építeni. A Bara- nya-háromszögben valame­lyest jobb a helyzet, mert ott egy-egy faluban „csak” 5-10 házat kell felújítani. Kell József, aki nem csak polgármester, hanem a horvát kormány kelet-szlavóniai és baranyai átmeneti közigazga­tási hivatalának a tagja is, fel­kérte a magyar építőipari vál­lalatokat, hogy folyamatosan figyeljék a horvát kormány újjáépítési pályázatait. Az Eu­rópai Unió ugyanis jóváha­gyott bizonyos pénzösszeget az építkezés beindítására, így a cégeknek már csak arra kell törekedniük, hogy minél ked­vezőbb árajánlatot nyújtsanak be. Kell József elmondta még azt is, hogy késik a megszállt területek visszacsatolása. A tervekkel ellentétben az idén nagy valószínűséggel csak egy dél-baranyai magyar fa­luban: Újbezdánban kezdőd­het meg a menekültek vissza­telepítése. Reális becslések szerint a többi helységre csak jövő tavasszal kerül sor. Kell József hangsúlyozta: minél kedvezőbb feltételeket kell teremteni a horvátországi magyar falvakban, hogy a visszatérők folytathassák kul­turális hagyományaik ápolá­sát, megőrizhessék identitá­sukat. A tapasztalatok szerint a szétszóratás 5 évében na­gyon meggyengült e kis nép­csoport fiataljainak azonos­ságtudata. Kedves Tibor Sérültek és épek közös futama Kihasználatlan kikötők Európa déli kapuja lehet Magyarország a vízi közle­kedésben és áruszállításban, ha korszerűen kiépítik a du­nai kikötőinket. A feladat sürgős, hiszen a kontinens másik felén, a Duna-Rajna- Majna vízi út hajózhatósága és kikötőinek technikai fel­szereltsége megköveteli, hogy a magyar Duna-sza- kaszt is erre a színvonalra fejlesszék - mondták a Ba­ján szerdán kezdődött or­szágos kikötőfejlesztési ta­nácskozáson. A Közleke­déstudományi Intézet Rt. ál­tal szervezett konferencia minisztériumi, hajózási, ön- kormányzati és kereske­delmi szakemberei megál­lapították: hazánkban kikö­tőfejlesztés csak magánbe­ruházással valósulhat meg, mégpedig összefogás révén. Éppen ezért pénteken, a ta­nácskozás zárónapján fóru­mot rendeznek, ahol minden érdekelt cég és intézmény részvételére számítva meg­vitatják a Magyar Kikötői Szövetség létrehozásának előkészítését. Allergológiai kongresszus Magyarországon csaknem másfél millió ember szen­ved különböző mértékben az allergiától. A megbete­gedések számának növeke­désével nem tudott lépést tartani a szakorvosképzés, ennek az ágazatnak alig több mint százra tehető a specialistája. Ezért is nagy jelentőségű az a háromna­pos kongresszus, amelyen több mint kétszáz orvos részvételével, csütörtökön, pénteken és szombaton át­tekintik a legújabb gyógyá­szati módszereket és bemu­tatják az új gyógyszereket is. Minderről szerdán Veszprémben tartott sajtótá­jékoztatót Szemere Pál pro­fesszor, a Magyar Allergo­lógiai és Klinikai Immuno­lógiai Társaság elnöke és Nékám Kristóf, a társaság főtitkára. Közgyűlés az Ikarosznál Az Ikarus Rt. azt tervezi, hogy csütörtökön Mátyás­földön megtartja a társaság korábban többször elnapolt közgyűlését - értesült Mayer Ferenctől, az Ikarus Rt. titkárságvezetőjétől szerdán az MTI. A titkár­ságvezető azonban nem tu­dott az ülés várható napi­rendi pontjairól beszá­molni. A ma kistelepülési önkormány­zatainak gyakorlatában feltű­nően szép és lelkesítő gondolat megvalósítását határozta el a csonkamindszenti képviselőtes­tület: faluházat építenek. A nagy múltú - sokszáz évvel ez­előtt bencés apátság volt itt - kisközségnek alig 200 lakosa van, úgynevezett zsáktelepülés. Vélhetnénk hát: inkább juthat­nak könnyen arra az elhatáro­zásra a helybéli döntéshozók, hogy minden jól van úgy, ahogy eddig is volt. Mert egy faluházat felépíteni ilyen pici faluban: heroikus, becsülendően előretekintő vál­lalkozás. Még akkor is, ha szinte minden erejüket, a ren­delkezésükre bocsátott anyagi lehetőségeiket messze felhasz­nálva is saját erőből - tudták ezt előre - nem sikerülhet. Ám a falunak, mondták, kell egy könyvtár, egy szép kis bolt, polgármesteri hivatal, presszó és egy olyan közösségi helyi­ség, ahol egyszerre sokan elfér­nek, egy lakodalomban, vagy a csonkamindszenti kisiskolások mindig kedves műsorain. 180 millió Körülbelül 180 millió évvel ez­előtt élt óriáskrokodil csontvá­zára bukkantak amatőr geoló­gusok nemrégiben Lábatlan közelében, a gerecsei Pisznice- hegy egyik elhagyott kőbányá­jában - tájékoztatta az MTI-t dr. Kordos László, a Magyar Ál­lami Földtani Intézet Országos Földtani Múzeumának veze­tője. A gyűjtők a lelet tudomá­nyos értékelését a múzeumban végezték el, s a vizsgálatok alapján egyértelművé vált, hogy a felfedezés az év őslény­tani szenzációja. Magyarországon eddig a Eddig mintegy 10 millió fo­rintot költöttek az épületre. Most ott áll a falu közepén, szemben a templommal, a kö­zelmúltban felavatott hősi em­lékművel. Szép épület, piros cserepekkel a tetején - ám va­kolatlan fallal, ablak- és ajtóke­retek nélkül... A képviselőtes­tület aligha számíthat arra, hogy jön egy szponzor, hogy éppen Csonkamindszentről származott el az a valaki, aki szülőfalujára fordítja majd fe­lesleges dollárjainak-márkái- nak egy részét. Marad az egyet­len lehetőségük: a pályázat és a saját költségvetési pénzekből a kuporgatás. Éltek is ezzel, még erre az évre remélve a kedvező pályázati döntést, ám a parla­menti „lobbizás” ellenére is - mielőtt hozzá juthattak volna a még hiányzó 8 és fél millió fo­rinthoz - kimerült a keret. Az apró Csonkamindszentnek nem juttattak belőle. Nem túlzottan vigasztaló, hogy ezzel a pályá­zat nem halt el véglegesen, jövő évben ismét remélhetik, hogy jó irányú szelek fújnak majd a falu felé. földtörténeti jura időszakból csak szórványos és tudományos szempontból jelentéktelen csontmaradványok kerültek elő. Sőt, még Éurópa keleti ré­szében sem bukkantak ilyen nagy és értékes leletre. A csontpikkelyekkel borított ten­geri krokodil 4-5 méter hosszú­ságú lehetett. Az egykori ten­gerfenékre süllyedt tetem ge­rince, bordái és hátsó végtagja ívesen meghajolva feküdt a kő­zetben. Medencéje, a csigolyák és a bordák nagy része szinte teljes épségben megmaradt. Fogai viszont szétszóródtak, Tudva azonban, hogy amire egyszer lemondóan már legyin- teni kellett, jobb bizonytalan­nak tekinteni, segítséget kértek a területfejlesztési alapból is. Abból, amit a megyén belül osztanak el. A döntésre vár most a csonkamindszenti kép­viselőtestület, egy emberként szorongva: sikerül-e a hó, a fa­gyok elől a már felépült ház ab­lakait, ajtajait beépíteni? Saját­juknak érezve a falu egészének készülő létesítményt, félnek: a romboló tél után a 8 és fél mil­lió esetleg nem lesz elég.- Mindezek ellenére is az a véleményem - mondja Ropoli László polgármester -, hogy csak az készülhet él, amibe be­lekezdünk. És mi úgy gondol­tuk: kell ez a faluház a csonka­mindszentieknek! Kell. Idén augusztus 20-án lett volna az eredeti elképzelé­seik szerint a faluház avatása, színpadán a helyi kisiskolások műsorával. Ami idén is kedves volt. Még csak a felnőttek hangjában lehet érezni a ma­gukra hagyottság miatti szomo­rúságot. Mészáros A. koponyája pedig egy későbbi földmozgás következtében nagyrészt megsemmisült, A krokodilok 200-220 millió évvel ezelőtt fejlődtek ki a négy­lábon járó archosaurus hüllők közül. A pisznicei lelet érdekes­sége: az állat nem az egykori eu­rópai tengerben élt, hanem az ún. déli, azaz Afrikával kapcso­latban álló tengerben. A lelet tu­dományos értékelése hosszabb időt vesz igénybe. Ennek elle­nére rövidesen bemutatják a nagyközönségnek, e hét pénte­kétől az esztergomi Vármúze­umban látható. „Fuss sérült társaddal” címmel egész napot betöltő rendez­vénycsokor színhelye volt a napokban a pécsi Sétatér: ér­telmi fogyatékos, mozgássérült és egészséges gyerekek szerez­tek egymásnak emlékezetes perceket. A pécsi Kerek Világ Alapítvány és az Értelmi Fo­gyatékosok Országos Érdekvé­delmi Egyesülete pécs-baranyai szervezete hagyományteremtő szándékkal teremtett lehetősé­get a hiánypótló rendezvényre, amely elengedhetetlenül fontos a sérültek beilleszkedése, fejlő­dése szempontjából. Ugyan­csak hatékony módszer ahhoz, hogy a felnövekvő generáció tizenéveseit a toleráns, belátó magatartásra neveljék. Mindkét szempontból eredményesnek bizonyult a nagyszabású prog­ramcsokor, jóllehet az ép fiata­lok létszáma kissé alulmúlta a szervezők várakozásait. Révész Mária pécsi alpol­gármester és Kurucsai Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke megnyitó szavait követően vagy százan álltak rajthoz re­mek, oldott hangulatban a séta­téri futóversenyen. Az ajándék- sorsolással tetézett futamot gazdag színpadi összeállítás követte: porondra lépett a pécs- bányatelepi általános iskola! a mohácsi szociális- és betegott­hon, a helesfai, a turbékpusztai szociális otthon, a bólyi gyer­mekotthon közössége, az Apáczai Nevelési Központ Táncstúdiója és a pécsi Trixi Táncstúdió. Ideutazott Szeged­ről a nemzetközi mozgássérült olimpiák többszörös díjazottja­ként ismert Nagypál István is. A zenével, tánccal és színda­rabbal pergő rendezvény létre­jöttéhez a Dráva Piért, a Marat­hon sportbolt, a komlói Privát­pékség, összességében közel húsz baranyai vállalkozó támo­gatásával teremtettek forrást. Hasonló szándékkal a közel­jövőben is szervez programokat a Kerek Világ Alapítvány. Nyílt nap keretében rövidesen a pécsi határőrök munkájával szeretnének megismerkedni. Az előzetes megegyezések sze­rint önvédelmi és harcászati bemutatónak is részesei lehet­nek a fiatalok. éves krokodilcsontváz FIAT PUNTO - NETTÓ GYÁRI ÁRON Punto 55s 3 ajtós - már 1.399.000 forinttól! Most minden eddiginél Részletes információért forduljon márkakereskedőinkhez! kedvezőbben, nettó gyári Kamatmentes részletfizetési lehetőség, kezelési áron vásárolhat Fiat Puntót. költség nélkül! Stoll Pécs Rt., 7630 Pécs, Diósi u. 49., tel.: (72) 327-575, fax: (72) 311-871 Pécs és Terracina városainak éledő eszperantó kapcsolata Az aláírásgyűjtő akció 825 kézjeggyel zárult Pécs és Terracina testvérvá­rosi együttműködésének kere­tében egyéb szervezetek és kamarák mellett a baranyai eszperantisták is kapcsolatba léptek az olasz barátaikkal. Mint azt Szűcs István, a Ba­ranyai Eszperantó Szervezet elnöke elmondotta, az olasz eszperantisták a magyaror­szági eszperantó mozgalomra, mint követendő példára tekin­tenek, mert nálunk ebből a nyelvből állami oklevelet is nyújtó tanárképzés folyik Bu­dapesten és Szegeden. Mind­ezek miatt például a most in­duló terracinói eszperantó nyelvi kurzus végén magyar tanárok előtt kívánnak vizsgát tenni az ott végzett hallgatók. Másrészt az olasz város pol­gármestere és kereskedelmi kamarájának vezetője a Pécs­ről megindult aláírásgyűjtési akcióhoz - melynek célja, hogy az UNIÓ hivatalos nyel­vei közé emeljék az eszperan­tót - örömmel csatlakoztak és kijelentették: támogatják a két város közti eszperantista kap­csolatokat (például utazási kedvezményekkel, olcsóbb szállásokkal). Szűcs István reméli, hogy Pécs és Terracina együttműködése példaértékű lesz más városok számára is, másrészt szeretné, ha a mozga­lom iránt érdeklődők (különö­sen azok, akik valaha tanulták is ezt a nyelvet) minél többen ellátogatnának a pécsi, Al­kotmány utca 3-ban található irodába hétköznap, délután 3 és 5 óra között. Éőleg azokat várják (köztük a fiatalokat), akik utazni, levelezni szeret­nének ebbe a szép tengerparti városba, mely félúton van Róma és Nápoly között. Végezetül az aláírásgyűjtő akcióról annyit jegyezzünk meg, hogy befejeződött, s 825 pécsi kézjegyével is kifejezte óhaját: az eszperantó legyen az egyesülni kívánó Európa egyik hivatalos nyelve. K. F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom