Új Dunántúli Napló, 1996. szeptember (7. évfolyam, 238-267. szám)

1996-09-01 / 238. szám

2 Btíhántúli Napló Külföld - Magyarország 1996. szeptember 1., vasárnap Bányászünnep Baranyában Megyeszerte változatos ren­dezvényekkel köszöntötték tegnap a bányásznapot. Szász­váron bányász kopjafát és em­léktáblát avattak. Pécsbányate- lepen a Zalka Máté Művelő­dési Ház udvarán' délelőtt gyermekprogramok várták a családosokat, 10 órakor a Bá­nyász Emlékműnél koszorú­zással és emléktábla avatással kezdődött a hivatalos program, amit a külfejtési dolgozók „sörmeccse” követett. Az éj­szakába nyúló zenés, táncos rendezvény szünetében N. Szabó Sándor, Unger Pálma és Gráf Csilla műsorát tekinthet­ték meg az érdeklődők. Változatosan alakult a bá­nyászváros, Komló ünnepi programja. A sikondai pihenő­parkban a szénbánya kultúr­műsorában fellépett a Defekt duó, Bajor Imre és Ihos József. A templomkertben délelőtt „nyárvégi kerti partit” rendez­tek, a volt Vörösmarty úti óvoda épületében a Cigány Ki­sebbségi Önkormányzat „Roma Nap” rendezvénnyel köszöntötte a megjelenteket. A Komlói napok alkalmából leleplezték a zenekar alapító Szederkényi Adám, a Május 1. Művelődési Ház falán elhelye­zett emléktábláját. A kiváló karnagy alapította és egészen az ötvenes évekig dirigálta az idén 60. évfordulóját ünneplő Komlói Bányász Fúvószene­kart. Az emléktábla avatás után a bányászemlékmű ha­gyományos koszorúzására ke­rült sor, melynek látogatója volt Klaus Rau, a testvérváros Neckartenzlingen polgármes­tere is. A pécsi, csertetői megemlé­kezésen Dr. Göndöcs István üdvözölte az egybegyűlteket. Köszöntője után került sor a hagyományos koszorúzásra, melynek során a társvállalatok és társadalmi szervezetek kép­viselői helyezhették el koszo­rúikat az emlékmű talapzatán. A nap fénypontja minden bizonnyal a szokásos sikondai tűzijáték lehetett, mely egyben a tegnapi kőszénbányai ren­dezvények záró eseménye is volt. Bóka R. - Kincse Sz. Ö. Csertetőn a bányászmártírokra emlékeztek fotó: laufer l. Bízik a nyilvánosság erejében Bérgyilkos rendőrök? Statisztikát javító „trükkök” Egy kis könyv jelent meg a rendőrségről, melynek kö­vetkező köteteit is tervezik, tekintve, hogy a Sugó-gate 1. alcímet viseli. írója ma is ak­tív rendőrtiszt, Geiger József százados, a bajai kapitányság fővizsgálója. •Bérgyilkos rendőrök? című könyvének megjele­nése nyilvánvalóan pályafu­tásának végét jelenti - kissé korán, mindössze 43 eszten­dős korában. Még akkor is, ha - mint írja -, a jobbítás szándéka vezérelte. Kevés szervezet bírja és tűri el a szerző-féle „igazság baj­noka” magatartást, melyben elsősorban saját kálváriáján keresztül mutatja be magas rangú rendőrtisztek, vagy akár a szegedi katonai nyo­mozóhivatal főügyészének - mind név szerint említve jogsértő magatartását. Különösen kényes ez egy olyan megyében, mint Bács- Kiskun, ahol naponta követik egymást a rendőrbotrányok. Ahol mindig a kisrendőr a bűnbak, a nagyokat - ha már ügyüket nem lehet elkenni, érdemeik elismerése mellett nyugállományba helyezik. Csak egyetlen esetet emlí­tek, amikor a szerzőt bér­gyilkosságra való felkínál- kozással vádolták; az ügy or­szágszerte ismertté vált. A te­levízió Asz című műsorából ismert dr. Wandorfer Imréné, aki hatalmas kutyamenhe- lyével vívta ki az ország ro- konszenvét, valóban felbérelt két embert, hogy Topo- lovszki nevű kitartottját te­gyék el láb alól. Csakhogy ezek nem rendőrtisztek vol­tak, hanem egy másik bér­gyilkossági kísérlet után ké­sőbb börtönbe került embe­rek. Mint tudjuk, ötven eszten­deje folyamatosan javult a bűnügyi felderítési statisz­tika. Az állampolgárok köz­érzete szerint pedig romlik a tényleges állapot. íme, né­hány trükk a könyvből, hogy miként lehet a statisztikát ja­vítani. A fővárosban például: - Uram, ön vidéken lakik, a he­lyi rendőrségen kell bejelen­tést tenni. Ha konok az illető: - Még tizen várnak ön előtt, vagy nyolc órát kell várnia. Az utóbbit velem is eljátszot­ták, amikor egy szombat dél­után egy román mérnökkel üldögéltünk a bajai kapitány­ság előtt a pádon, hogy beje­lentést tehessünk. Bevallom, néhány óra múltán mindket­ten feladtuk, „kettővel” ja­vítva a statisztikát. De ez nem komoly tétel, jobb az iskolabetörés. Ha a tettes nincs meg, egy felderí­tetlen bűncselekmény. Ha megvan, akkor annyi, ahány dolgozója van az iskolának: tanár, pedellus, takarítónő, ugyanis valamennyi károsult. Tanyasi iskola nem az igazi, a városi - itt sokan dolgoz­nak - igen. Még egy: a piac tele van hamis kazettákkal. Egyetlen kazetta hamisítása is bűncselekmény, ha száz van, az ugyanennyi eredmé­nyes felderítés. Mégpedig ismeretlen tettes ellen, mert a kazettaárus mindaddig isme­retlen, amíg nem igazoltat­ják. Persze, van még jó pár statisztika javító módszer, ennyit ízelítőül. Bevallom, hogy Geiger József könyve rendkívül szó­rakoztató, de nem mindenki­nek. A szerző további sorsát az dönti el, hogy a tanulsá­gokat vagy a feljebbvalókat ért bírálatokat veszik-e na­gyobb súllyal figyelembe. Gál Zoltán Herceg-Bosznia végnapjai John Kornblum amerikai kül­ügyi államtitkár-helyettes sza­rajevói tárgyalásai után bejelen­tette: a boszniai horvát állam, a Herceg-boszniai köztársaság augusztus 31-vel megszűnik lé­tezni. „Nagyon elégedett vagyok, hiszen elvégeztük a munkán­kat: augusztus 31-én hivatalo­san is megszűnik létezni a boszniai horvát állam” - idézte Korblumot a szarajevói rádió. Az amerikai diplomata szerint arról is megállapodás született, hogy a daytoni egyezményt sértő köztársasági intézmények mennyi időn belül adják át te­endőiket a muszlim-horvát fö­derációnak. „Az egyezmény teljesítése szombaton kezdődött el, s a megállapodást aláírta Ejup Ganic boszniai alelnök és Mate Granic horvát külügymi­niszter is” - közölte a rádió. Muhamed Sacirbej, Bosznia- Hercegovina ENSZ-nagykö- vete, aki szintén jelen volt a tárgyalásokon, kijelentette: elégedett a tárgyalásokkal, mert szeptember 15-ig a boszniai horvát állam létezésének utolsó jele is eltűnik. Iraki csapatok Kurdisztánban Bagdadban szombaton bejelen­tették, hogy az iraki hadsereg a Kurdisztáni Demokratikus Párt (KDP) oldalán beavatkozott az Észak-Irakban folyó harcokba. Az iraki hadsereg támogatását a KDP vezetője, Maszud Barzani kérte, hogy véget vessenek az Iránnal szövetkező Dzsalal Ta- labani Kurdisztáni Hazafias Szövetség (PÚK) „agressziójá­nak” - idézte az INA iraki hír- ügynökség Tarik Aziz iraki mi­niszterelnök-helyettest. Aziz szavai szerint az iraki katonai fellépés korlátozott jel­legű, Barzani pártjának megse­gítésére és támogatására szorít­kozik. A pártvezér augusztus 22-i keltezésű levelében kérte Szaddám Húszéin iraki elnök segítségét Dzsalal Talabani erői ellen, amelyeket Irán támogat - mondotta Tarik Aziz. Az ellenségeskedés két hete újult ki a két vetélkedő kurd párt fegyveresei között a Tö­rökország és Észak-Irak közötti utakon beszedett vámok fel- használása miatt. A hazafias szövetség azzal vádolja a de­mokratikus pártot, hogy a vám­bevételeket, saját hatalmának megszilárdítására használja fel, s nem a térség kormányának támogatására. A hazafias szö­vetség azt is szemére veti a de­mokratikus pártnak, hogy titkos tárgyalásokat folytat közös el­lenségükkel, Szaddám Húszéin iraki elnökkel, sőt fegyvereket is vásárol a bagdadi rezsimtől. Német vesztegetési botrány Németországban az elmúlt években megvesztegethető hiva­talnokok pénzért osztogatták a külföldieknek a tartózkodási en­gedélyeket. A Der Spiegel című hetilap hétfői számának tegnap előzete­sen közzétett beszámolója sze­rint az ügyészségi vizsgálat ed­digi megállapításai szerint több tartomány majdnem egy tucat városában megvesztegethető hi­vatalnokok külföldiek ezreinek adtak pénzért tartózkodási en­gedélyt. Alapos a gyanú, hogy több városban már legalább tíz éve tart ez a gyakorlat. Míg egyes városokban - így Frank­furtban és Wiesbadenben - 8-10 ezer, másutt (például Trierben) 15 ezer márkába került egy tar­tózkodási engedély. Az ügyész­ség listáján eddig 30 megveszte­getett hivatalnok szerepel. Tolvaj az elnöki testőrcégben Václav Havel cseh államfőt hónapokon át meglopta a saját testőre. Az elnöki villából származó zsákmányból, amelynek a rendőrség az idő­közben a szolgálatból felfüg­gesztett fiatal biztonsági őr hét­végi házában bukkant a nyo­mára, készpénz mellett nyak­kendő, baseballsapka, pulóver, takarók, terítékek kerültek elő, továbbá egy üveg bor, amelyet Ezer Weizman izraeli államfő ajándékozott Havelnak.- Az Izraellel kötött államszer­ződés nem érdekelte a tolvajt, sokkal inkább az a palack izra­eli bor, amelyet Weizman elnök ajándékozott az elnöknek - nyi­latkozta egy nyomozó az ügy­gyei kapcsolatban. Kisgazda minimumok Az FKgP-nek legalább 130 mandátumot kell majd szerez­nie a parlamentben, de ha olyan siker lesz amilyenre számíta­nak, akár 210-220 képviselőjük is lehet az Országgyűlésben - fejtette ki Torgyán József párt­elnök szombaton, az FKgP szakértőkkel kibővített farak- cióülése után, amelyet csütör­töktől tartottak Vasszécseny- ben. Ezt követően Torgyán Jó­zsef hosszasan foglalkozott az alapszerződések ügyével. Mint mondotta: amennyiben a Kis­gazdapárt hatalomra kerül, va­lamennyit felül fogják vizs­gálni. Az FKgP a Romániával kötendő alapszerződést nemzetárulásnak tartja. A rend­kívüli parlamenti ülés kezde­ményezését pedig elhibázott el­lenzéki lépésnek, hiszen az al­kalmat ad arra hogy a parla­menti többség a szerződést megerősítse. Az RMDSZ-t is élesen támadta a pártelnök, mondván: keveset követel. - A magyar-magyar csúcson a kis­gazdák a legmagasabb szinten képviseltetik magukat - mon­dotta de azt sérelmesnek tart­ják, hogy az RMDSZ képvise­lői előzőleg találkoztak Horn Gyula miniszterelnökkel. Beje­lentette: a keddi rendkívüli ülésnapon a kisgazda képvise­lők a nemzeti gyász jeleit vi­selve jelennek meg a Parla­mentben. (MTI) Lemondott a képviselő Neményi József Nándor ko­lozsvári RMDSZ parlamenti képviselő szombaton bejelen­tette: kilép a Romániai Magyar Demokrata Szövetségből, le­mond minden politikai tisztsé­géről, szeptember 4-én pedig hivatalosan bejelenti lemondá­sát parlamenti mandátumáról is. Döntését azzal indokolta, hogy megítélése szerint jobban szolgálhatja a magyarságot, ha a végrehajtó munkában dolgo­zik tovább és elfogad egy ál­lamtitkári vagy államtitkár-he­lyettesi posztot. Romlott Teng állapota Egy hongkongi napilap értesü­lése szerint Teng Hsziao-ping már beszélni sem tudott, ami­kor az aggastyánt 92. születés­napján, augusztus 22-én felke­resték a kínai vezetők, köztük Csiang Cö-min elnök és Li Peng kormányfő. A politikából 1992-ben visszavonult Teng Hsziao-ping már több mint két éve nem jelent meg a nyilvá­nosság előtt. Rablás az autópályán Tűzharcban agyonlőttek egy csendőrt szombaton Párizs kö­zelében egy autópályánál. Az ismeretlen tettesek a Lille-be vezető autópálya egyik díjbe­szedő állomásának bevételét akarták megszerezni. Záróparti a Partiban FOTÓ: MÜLLER ANDREA Bezárt, de ki is nyitott a Parti Galena Nem utolsó vacsorával, de utolsó (pálinkás, reform- és kontinentális) reggelivel zárt be tegnap Pécsett a Káptalan utcá­ban a művészetbarátok egyik törzshelye, a Parti Galéria. A kiállítóhely azonban még ugyanezen a napon ünnepélyes keretek között és felszabadult hangulatban új helyén, a Király utca 17-es szám első emeleti művészlakásában meg is nyi­totta kapuit. A zárónapot a két tulajdonos, Fabinyi Gabriella és Tátrai Annamária arra is felhasználta, hogy tanácskozásra invitálja a helyi kulturális élet és a Ra­vaszdon alakult kerekasztal tag­jait, akikkel déltől a párhuza­mos kultúrák mai helyzetéről folytattak kötetlen beszélgetést. A fő cél az volt, hogy megis­merjék egymás túlélési straté­giáit, megvitassák a kultúrával kapcsolatos pénzelosztás tanul­ságait. Tudják: a művészet soha nem tartotta el önmagát, amióta létezik, mecenatúrára mindig is szüksége volt. Társadalmunkra azonban sem a tőkeerős vásár­lók sokasága, sem a polgáro- sultság magas foka nem jel­lemző. Éppen ezért ma arra, akinél a hatalom és a pénz van, óriási felelősség hárul a kultúra támogatása terén, akkor is, ha ezzel nincs mindig tisztában. Az eddigi kiállítóhelytől való búcsú alkalmával dr. Újvári Jenő alpolgármester kiemelte, hogy ez a galéria olyan helyet jelentett, ahol nemcsak a művé­szet élvezetére, de hangulatos összejövetelekre is volt alka­lom. A galéria közvetítőhely az élő képzőművészet és a befo­gadó, a piac között, előváloga­tást végez, szabályozza a mű és a műbarát viszonyát. A Parti Galéria az új helyen is a műgyűjtő polgárok számá­nak gyarapodását várja. Hodnik I. Gy. « i

Next

/
Oldalképek
Tartalom