Új Dunántúli Napló, 1996. június (7. évfolyam, 148-177. szám)

1996-06-01 / 148. szám

Mától kamionstop a hétvégeken (3. oldal) Várható-e családi j övedelemadó? (10. oldal) Szobor Nagy Imrének (11. oldal) VII. évfolyam, 148. szám 1996. június 1., szombat KÖZÉLETI NAPILAP Ara: 33 Ft Szövők, zománcosok tárlata Pécsett. (5. ol­dal.) FOTÓ: LÄUFER LÁSZLÓ Megszánta a bank Bulgáriát Bulgária valószínűleg 150 millió dollárt kap kölcsön a Világbanktól - közölte Szó­fiában az ország pénzügy- minisztere a Világbank képviselőivel folytatott ta­nácskozása után. A kölcsönt a bolgár strukturális refor­mok támogatására szánják. A bank képviselői egyetér­tésükről biztosították a vesz­teséges vállalatok felszámo­lásával, illetve szanálásával kapcsolatos kormányintéz­kedéseket. Súlyos vasúti katasztrófa Súlyos vasúti szerencsétlen­ség történt pénteken Orosz­országban, a nyugat-szibé­riai Kemerovo közelében: egy tehervonat négy ce­mentszállító vagonja elsza­badult a szerelvénytől, és összeütközött egy személy- vonattal. A halálos áldoza­tok száma bizonytalan. A rendkívüli helyzetek minisz­tériuma Moszkvában előbb tizenötről, majd ötvenról, a minisztérium helyi, keme- rovói hivatala negyvenről adott tájékoztatást a hírügy­nökségeknek, de nem zár­ható ki, hogy az áldozatok száma nagyobb az eddig közöltnél. Kalandvágyó medvebocs Egy medvebocs rövid időre megbénította a forgalmat pénteken egy tallinni külvá­ros egyik forgalmas útján. A mackó valószínűleg valame­lyik környező erdőből jött elő városi sétájára. Egy da­rabig a közúti forgalom akadályozásával foglalatos­kodott, majd elunva a soka­ságot, bemászott egy üres lakás nyitott ablakán. Az így csapdába került bocsot kábí­tólövedékkel tették ártal­matlanná. Májusi vízáradat - kártételekkel A védekezésről, megoldásokról nyilatkoznak a szakemberek Nemcsak az áprilisi, hanem a májusi időjárás is szeszélyes­nek bizonyult az idén. A kései havas napok még alig múltak el - lényegében az évszakok so­rából kimaradt a tavasz - és máris jöttek a kiadós csapadé­kot hozó nyári záporok. Mint arról már korábban többször is beszámoltunk, a felhőszakadások igen nagy ká­rokat okoztak Baranya egyes részein. Berkesden például má­jus 12-én 2-3 óra alatt annyi csapadék zúdult le, mint amennyi korábban a májusi át­lagmennyiség volt. A szomszé­dos Eilenden és Hásságyon en­nél is több eső esett. Heves ár­hullám indult meg az ellendi és a Vasas-belvárdi vízfolyáson. Erősen megáradt a mellékága­kat befogadó Karasica Szeder­kény alatti szakasza is, a völ­gyekben nagy területeket öntött ei a víz. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei a rendkívüli időjárási viszonyo­kat követően a károkról, hiá­nyosságokról és feladatokról elemzést készítettek. (Részletek az 5. oldalon) Misinai adóállomás-korszerűsítés Az igen kedvezőtlen időjárás ellenére - szélviharok, villám- csapások, zivatarok hátráltatták a munkát - a tervezett ütemben folyik a pécs-misinai adóállo­más korszerűsítése. Nagy Albert, az Antenna Hungária Rt. üzemigazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy az elmúlt időszakban megtörtént többek között a TV- torony 172 méteres magassága fölötti védőháló elhelyezése. Ez lehetővé teszi, hogy a rekonst­rukciós munkálatok befejező szakaszában a TV 1 és a TV 2 műsorát az UHF-sávban (a 49- es, illetve a 32-es csatornán) a felső félantennával ugyan, de teljes, azaz 20 kW-os teljesít­ménnyel sugározhassák. A ta­pasztalatok szerint ez azt je­lenti, hogy lényegesen nem csökken a vétel minősége. A VHF-sávban az 02-es csator­nán is teljes teljesítménnyel, de csak az alsó félantenna-rend- szerrel sugároznak, amely saj­nos vételi minőségromlást to­vábbra is okozhat. Várhatóan június elején befe­jeződik annak az ideiglenes an­tenna rendszernek a felszerelése, amely átmenetileg sugározza a Kossuth, a Petőfi és a Bartók rá­diók URH-adását. R. N. Jogerős ítélet a harkányi taxisofőr gyilkosának ügyében Josip Vujics: húsz év fegyház Húsz év fegyház, majd kiutasí­tás az ország területéről. Ennyit kapott tegnap a Baranya Me­gyei Bíróság előtt gyűdi taxiso­főr gyilkosa, Josip Vujics, s mivel ő és védője, illetve az ügyész is belenyugodott, jog­erős az ítélet. A (hazájában hét gyilkos­sággal gyanúsított) bajmoki rém töredelmes vallomása is hozzájárult ahhoz, hogy dr. Győrégy Ernő bíró ítéletében a nálunk legsúlyosabb büntetés (életfogytiglan) helyett csak 20 évet szabott ki. No és még va­lami: nem volt bizonyítható, hogy a harkányi taxisofőrt előre kitervelt módon ölte meg. A nap folyamán a tárgyalóte­remben két érdekes dologgal is szembesülhettünk. Egyik az a videofelvétel volt, mely a hely­színi szemlén és a bizonyítás során készült Nagyharsány és Siklós határában, a másik pedig az, hogy e felvételt a vádlott egy pillantásra sem méltatta. Mindenesetre az utolsó szó jo­gán ismét csak annyit mondott: bánja ami történt, de most már mit tehet? Dr. Farkas Pál ügyész vád- beszédében hangsúlyozta: elve­temült emberrel van dolgunk. Másrészt tanulságként hangoz­tatta: ha korábban Baján az or­vosszakértő nem oly elnéző Vujiccsal szemben (fegyverrel fogták el a határon), s nem írja a déli háború számlájára zakla­tottságát, feltehetően ma is élne Erlich János 26 éves gyűdi fia­talember, akit Vujics találomra választott ki a siklósi taxiállo­máson, s akinek e választással 1995 március 28-án este meg­pecsételődött a sorsa, Még egy dolgot említsünk meg. Vujics ügyében Jugoszlá­viában is nyomozás folyik, az ott elkövetett baltás, pisztolyos gyilkosságok miatt, s várható, hogy ügyében, amíg nálunk a fegyházban csücsül, odaát újabb ítélet születik. A kérdés: milyen? Ha halálos, akkor a bajmoki rém célja csak egy lehet: ki­húzni nálunk addig, amíg Jugo­szláviában is eltörlik e bünte­tésnemet. Majdnem 14 éve van rá, ugyanis egy évet már előze­tesben ült, s a 20 évből legke­vesebb tizenötöt le kell töltenie. Kozma F. A dohányzásmentes világot hirdető zászlóból náidcnki- nek jutott a Széchenyi téren F0fK§fjSpR,ÁszLó Cigaretták a koporsóban Hat órakor harangok kondul- tak tegnap délután a pécsi Széchenyi-téren. Pontosab­ban: egy közelgő temetési menet és a gyászzene alá adott a városháza pontosan 18 órát ütő toronyórájának kon- gása borzongató kíséretet. A cigarettát - inkább a dohány­zást - temették tegnap, a Do­hányzásellenes Világnap ha­zai központi rendezvényén, részeként az Egészséges Vá­rosért Alapítványnak világ­banki támogatás év novemberétől tartói ukejóso- rozatának. Ennek,, pedig fő célja: segíteni leszékm aúte vállalkozókat a cigarettáról. Színes és igen sokaik erdtSc- lődését vonzó rendezvény volt a tegnapi. BebiJ^^“ dott: meg kell szólítani a t hányosokat, hogy sejj^^^^ kérhessenek, a szokásost el­hagyni olykor kevés az ember. (Folytatás az 5. oldalorijß^ Terítéken a mezőgazdaság A régió mezőgazdászai töltöt­ték meg tegnap a pécsi Ifjúsági Ház színháztermének padso­rait. A huszonharmadik alka­lommal megrendezésre került Nemzetközi Pannónia Napot Dr. Tóth Sándor, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke nyi­totta meg. A szakmai tanácsko­záson terítékre került az ágaza­tot érintő gondok jelentős része. Többek között szó volt a gabo­naárak ingadozásáról, az állat­állomány nagymértékű csökke­néséről, a sertésértékesítés kö­rül kialakult kaotikus helyzet­ről. A nagy hagyományokkal rendelkező agrárfórum a ’90-es évek elején több alkalommal is elmaradt, amiben része volt a délszláv háborúnak, ugyanis a korábbi esztendőkben érkeztek résztvevők Eszékről is. Idén ismét volt horvát előadója a rendezvénynek. (Folytatás a 10. oldalon) Új javaslat a közoktatási törvény módosításáról A közoktatási törvény módosí­tásának vitája során a Pénz­ügyminisztérium azon állás­pontjával szemben, amely 75 százalékos állami finanszíro­zást irányoz elő az intézmények számára, az SZDSZ a 85 száza­lékos támogatási szint elfoga­dását fogja javasolni. A vita eredményeként legalábbis kompromisszumra számítanak, esetleg elfogadva, hogy az isko­lák működtetési költségeinek 80 százalékát fedezze majd az állam - jelentette ki Horn Gá­bor, a szabaddemokraták okta­tási kabinetjének vezetője. A törvénytervezet szerint egyébként a meglévő többletfi­nanszírozási lehetőségeken, a „bejáró”, a nemzeti, etnikai ki­sebbségekhez tartozó tanulók után fizetett és a kistelepülésen működő iskoláknak juttatott pótlékokon túl, a jövőben pluszpénzeket kapnának a nap­köziket működtető intézmé­nyek és a hátrányos helyzetű iskolafenntartó önkormányza­tok is - mondta el a politikus. Az iskolaszékeket valódi jo­gosultságok, így egyetértési jog illetné meg, az oktatók pedig támogatásként jutnának a ked­vezményekre jogosító pedagó­gus-kártyához, amellyel végre elismeri a társadalom, hogy a mozi, a színház, a könyvvásár­lás a tanárok és tanítók munka­végzésének feltétele. A jogsza­bály-módosítás egy 5, 5 milli­árd forintos továbbképzési alap létrehozását is előirányozza. (MTI) Indulásra készen a kishajó a drávaszabolcsi híd lábánál FOTÓ: LÄUFER LÁSZLÓ Sétahajó a Dráván A drávaszabolcsi híd lábánál kialakított kikötőből rendsze­res sétahajó járat járja be a fel­fedezésre váró határfolyó leg­szebb tájait. A 45 személyes kishajó, amely korábban a Ba­latonon szolgált, kalandos úton, a Sió-csatornán, a Dunán és szárazföldön, trélerre sze­relve jutott el mostani állo­máshelyére, s mától szállítja a vendégeket. A Gyűrüspuszta és Barcs között közlekedő hajóra a cso­portok a harkányi utazási iro­dáknál jelentkezhetnek. Külön várják az iskolásokat is, akik­nek rendhagyó biológia órákat szerveznek a fedélzeten, ahol megismerhetik a térség háborí­tatlan élővilágát. A komfortos kishajó idén az előzetes tervek szerint szeptember végéig köz­lekedik. L. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom