Új Dunántúli Napló, 1996. április (7. évfolyam, 90-118. szám)

1996-04-01 / 90. szám

A Állati betegségek Madonna ma MSZP: Suchman Tamás emberekben Pécsett forgat kilépett a pártból (3. oldal) (5. oldal) (7. oldal) Megállapodás a közalkalmazottakkal A konfliktusok lehetőség szerinti megelőzésére, elkerülésére törekednek majd a több évre szóló megállapodást március 28- án aláíró közalkalmazotti szakszervezetek. Az élelmet már bevizsgálták, a tigrisnek ízlik totó: laufer Újra nyitva az állatkert Ajándékba kapnak új lakókat Csaknem egy hónapig vegy­szerek és gyógyszerek uralták a Mecseki Kulturpark terüle­tét. A közelmúltban lépfene járvány tört ki az állatok kö­zött, tizenkettő el is pusztult. Azóta végigoltották, gyógy­szerezték az összes állatot, fertőtlenítették a területet. A dolgozók is átestek egy gyógyszerkúrán, s a kritikus időszak alatt csak védőfelsze­relésben dolgozhattak. (Folytatás az 5. oldalon) Diákok pécsi vitaversenye Ma ülés tart Baranya közgyűlése Baranya Megye Közgyűlése ma 9 órai kezdettel ülést tart Pécsett, a Papnövelde utcai díszteremben. A megvita­tásra tervezett napirendi pontok között szerepel a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség tájékoztatója a fogyasztóvédelem helyzeté­ről és a felügyelőség tevé­kenységéről, a területfej­lesztési koncepció készíté­sére kiírt pályázat elbírálá­sára, a közgyűlés hivatalá­nak tevékenysége, a Jelen­kor irodalmi és művészeti folyóirat átszervezése. A testület megtárgyalja a Ba­ranya Megyei Autóközleke­dési Tanintézet átalakítását. Kiesett egy lány a vonatból Vasárnap a hajnali órákban eddig tisztázatlan körülmé­nyek között a Győr és Cell- dömölk között közlekedő személyvonatból kiesett egy 16 éves lány, aki koponyatö­rést és agyzűzódást szenve­dett. A rendőrség helyszíni vizsgálata megállapította: a lány barátnőjével a gyömörei diszkóból utazott haza a vo­naton. A társaságukban utazó, két fiatalkorú fiú rá akarta venni a lányokat, hogy ne szálljanak le. Gyarmat vasútállomásán az egyik lány a vonatról leszállt, és csak a szerelvény elindulását köve­tően vette észre, hogy barát­nője a peronon fekszik. Csökkent Ausztriában a bevásárló turizmus Rájár a rúd az osztrák idegen- forgalomra: már második té­len csökken a síterepeken a turisták száma. Egy, a na­pokban nyilvánosságra ho­zott statisztika szerint a múlt évben csökkent a bevásárló turisták száma is, miközben Olaszországban forgalomnö­vekedést tapasztaltak. A megállapodáshoz tartozik az is, hogy amennyiben mégis kia­lakulnának ilyen konfliktusok, akkor megoldást keresnek a gyors, tárgyalásos rendezésre. A megállapodást aláíró kormány­zati, önkormányzati és közalkal­mazotti munkáltatói képviselők ugyanezt vállalták a konfliktu­sokkal kapcsolatban, a munka­béke megőrzése érdekében. A megállapodásban a felek kimondják: az államháztartási re­form a közalkalmazotti szféra munkavállalóinak egy részét kedvezőtlenül érinti. így az egyes területeken elkerülhetetlen a lét­Csank János lett a menesztett Mészöly Kálmán utóda. A vá­ciak labdarúgó bajndkcsapatá- nak egykori mestere megálla­podott az MLSZ vezetőivel, így ő tölti be a labdarúgó válo­gatott szövetségi kapitányi funkcióját.- Elvileg, tehát szóban álla­podtunk meg, a hivatalos alá­írásra hétfőn vagy kedden kerül Új felfedezés született a daga­natgyógyászatban. A csökken­tett deutériumtartalmú vízzel kapcsolatban már befejeződtek az állatkísérletek, a gyógy­szerré nyilvánításhoz pedig most folynak a humánklinikai vizsgálatok. Dr. Somlyai Gábor, a bioló­giai tudományok kandidátusa hat évvel ezelőtt kezdte ele­mezni, hogy a deutérium, a hid­rogén nehéz izotópja kap-e sze­repet a biológiai rendszerekben. Kiderült, hogy a deutérium fon­tos szerepet tölt be a sejtosztó­szám csökkenése. Ugyanakkor ágazati, szakmai, speciális mun­kaerőpiaci 1 programokkal - ide­értve a részmunkaidős foglalkoz­tatást, a munkaerőpiaci tanács­adást, a közvetítést, az átképzést, a továbbképzést - segíteni kell abban, hogy minél kevesebben és minél rövidebb időre váljanak munkanélkülivé, illetve az elbo­csátottak minél előbb munkához jussanak. A megállapodásban vala­mennyi aláíró elismeri, hogy az államháztartás reformja során el­kerülhetetlen az elmúlt évtize­dekben kialakult állami ellátó­sor - mondta Csank. - A világ- bajnokság döntőjének befejezé­séig leszek szövetségi kapitány, tehát nemcsak a soron követ­kező négy barátságos mérkőzé­sen, mint ahogy az több újság­ban is napvilágot látott. Másfél héttel a horvátok elleni váloga­tott mérkőzés előtt már vannak elképzeléseim, de keretet csak jövő héten, a szombati forduló dós szabályozásában. Ha csök­kentik az élő szervezetben több, mint 10 mmol/1 koncentráció­ban jelenlévő izotóp mennyisé­gét, új helyzet teremtődik a szervezetben, melynek során a daganatos sejtek kiszelektálód­nak. Az első kísérleteket az Or­szágos Onkológai Intézetben végezték. Szövettanilag igazol­ták, hogy a sejtosztódás a csök­kentett deutériumtartalmú (rö­vidítve Dd) vízben lelassult. Később egerekbe humán emlő­tumort ültettek, a kezelt csopor­tot Dd-vízzel itatták. A tumor rendszereknek a gazdaság mai helyzetéhez történő igazítása. Ennek során szakmai prioritáso­kat kell meghatározni, ezzel összhangban felülvizsgálni a költségvetési kiadásokat, javítani a költséghatékonyságot. A bérpo­litikával kapcsolatban mindene­setre a felek kimondják, hogy a közalkalmazotti szféra és a ver­senyszféra bérszínvonala közötti olló a következő három év során ne nyíljon tovább, sőt a különb­ség lehetőleg csökkenjen. így a közalkalmazotti szféra reálbér- színvonala - az idei legfeljebb két százalékos reálbércsökkenést feltételezve - jövőre már a gaz­dasági stabilizációtól és az ál­lamháztartási reformtól függően tovább ne romoljon. előtt hirdetek. Dunai Antallal, az olimpiai válogatott szövet­ségi edzőjével is felveszem a kapcsolatot, hiszen nálam nincs különbség idős és fiatal játékos között, mindenkire számítok. Az idegenlégiósokról is begyűj­tőm a tudnivalókat. Információink szerint nem véletlenül, hiszen hosszabb tá­von néhányukra számít. 60 százalékban visszafejlődött. A szemek nincs káros mellék­hatása, ezt az Egészségügyi Tudományos Tanács is elis­merte. Az elmúlt 3 évben az esetek nagy százalékában gyors és je­lentős javulást tapasztaltak. 40 tumortípust vizsgálva a pozitív hatás az emlő, a tüdő, a vastag­bél, a végbél, a prosztata, a here, a nyelv, a gége daganatos betegségei, s a petefészek- és méhdaganatok esetében volt a legszembetűnőbb, 75-80 száza­lék. H. I. Gy. A demokráciába sok minden belefér. Az is, hogy a honatyák parlamenti felszólalásaik mon­dandójával, stílusával, érveket helyettesítő érzelmi, indulati ki­töréseikkel időnként elkeserítik a jóérzésű honpolgárokat. De az is, hogy az általános és kö­zépiskolásokat neveljük a he­lyes, logikus észérvekkel alá­támasztott, a másik véleményét emberi hangon megcáfoló vita­kultúrára. Elvégre ők a jövő! A pécsi Apáczai Nevelési Központban péntektől zajló, immár III. Országos Disputa, azaz diák vitaversenyen igazán sokat tanulhatnának a felnőttek is. Az induló 42 három tagú csapat ugyanis a polgári de­mokráciákat modellező ver­senyjáték, szellemi sport része­seként arról ad számot, hogy a közéleti témákat szigorú rend­ben - és végig udvariasan - (Folytatás az 5. oldalon) Csank János a szövetségi kapitány Új szer a daganatgyógyászatban Balettest - A Pécsi Balett Alapítvány, a Polgári Kör Pécs és a Pécsi Balett Baráti Kör jóté­konysági balettgálaestet rendezett szombaton a Pécsi Nemzeti Színházban. (Tudósításunk az 5. oldalon olvasható.) fotó: müller andrea Sikeres vegyi lomtalanítás Pécsett Az uránvárosi rendelőintézet parkolójában Novotny Bálint polgári szolgálatos katona, az alapítvány és Kiszely Attila, a kft. embere büszkén újságolta, hogy íjjire szombaton 9 órára odaértek a hatalmas, speciális gyűjtőautóval, már tíz savas akkumulátor várta őket. Ma­guk se hitték volna, hogy a la­punkban megjelentetett kéré­sük nyomán ennyi mindent hoznak a tavalyi sikeres akció­juk után is az emberek gyalo­gosan és autóval. A Zsolnay Gyár mögött Mercz Éva és Kővári László fogadott ha­sonló jó hírrel. Ott az autójá­ból olajos flakonokat és per­metezőszer maradványokat kipakoló hölgy érdeklődésére, hogy mikorra szerveznek ha­sonló átvételt, mert lenne még A Domus parkolójába is jócskán jutott az ócska ak­kumulátorból FOTÓ: LAUFER L. mit elhoznia, megnyugtató vá­laszt kapott: „Ősszel biztosan megismételjük az akciót.” A pécsi Környezetünkét Alapítvány, a Környezetvé­delmi Kft., Pécs önkormány­zata és a támogatók szombati vegyi lomtalanítási akciója si­kerrel zárult. Sok száz akku­mulátor, több hektó fáradt olaj, rengeteg szárazelem és gombakku, nagyon sok festék, lakk, hígító, lejárt szavatos­ságú gyógyszer, növényvédő- és kártevőirtószer, ragasztó gyűlt össze a már említett két helyen kívül Patacson, Mesze­sen, Vasason, Hirden, Pécsúj- hegyen, Rózsadombon, a Do­mus Áruház parkolójában és a nagybani piaccal szemben. Ezeket az anyagokat meg­semmisítik, tehát nem szeny- nyezik sehol sem a környeze­tünket. A átadók sorsjegyet kaptak „fizetségként” az ápri­lis 20-i, Föld napján megtar­tandó sorsolásra. B. M. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom