Új Dunántúli Napló, 1996. március (7. évfolyam, 59-89. szám)

1996-03-01 / 59. szám

Sok a betörő, Tavaszodik Ma: TYR Magazin kevés a rendőr az agrárgazdaságban melléklet (8. oldal) (10. oldal) (március 4-től március 10-ig) Mától lapárváltozás Tájékoztatjuk Tisztelt Olva­sóinkat, hogy mától megvál­tozott lapunk, az Új Dunán­túli Napló eladási ára. Hét­köznapi lapszámainkat 33 forintért, a televízió és rá­dióműsor mellékletet tar­talmazó pénteki újságot és az Új Vasárnapi Dunántúli Naplót 38 forintért vásárol­hatják meg március 1 -jétől. Kinevezték az új pénzügyminisztert Göncz Árpád köztársasági elnök március 1-jei hatállyal pénzügyminiszterré nevezte ki dr. Medgyessy Pétert. (írásunka 7. oldalon) A PDSZ tiltakozik A Pedagógusok Demokrati­kus Szakszervezetének pé­csi választmánya március 6- án 17 órakor ülést tart a PDSZ Irodában. A napiren­den többek között szerepel a város költségvetése is. Ä vá­lasztmány dönt arról, hogy felmérje-e a pedagógusok sztrájkkészségét. Tiltakozni kívánnak ugyanis az ellen, hogy az önkormányzat 15%-kal csökkenteni akarja az iskolák költségvetését. A siker érdekében akcióikat a Pedagógusok Szakszerveze­tével közösen szeretnék megrendezni. (A témáról bővebben a 3. oldalon.) Ki mit tud? megyei döntő A Ki mit tud? megyei döntő­jét tartják március 2-án a pé­csi Ifjúsági Házban. A 10 órakor kezdődő megmérette­tésen a hangszeres és vokális könnyűzenei kategóriában indulók lépnek fel. A vers-, próza-, mesemondás, a nép­tánc és színpadi tánc, a voká­lis és hangszeres komoly- és népzene kategóriákban már­cius 9-én találkoznak a ver­senyzők Komlón. Aggódó baranyai önkormányzatok IFOR-konvojok - „tiszteletlenül nagy sebességgel” Tegnap délelőtt 9 óra 20 perc­kor a drávaszabolcsi polgár- mesteri hivatal előtt a Pécsett állomásozó IFOR-erők 12 harc­járművé, 9 tehergépkocsija és hat személyautója hajtott el rendőrségi felvezető- és záró­kocsival. Varga Ferenc pol­gármester szerint - aki precízen jegyzi naptárába az időpontokat és a konvojok összetételét - „a lakott területen belül tisztelet­lenül nagy sebességgel”. A községet hosszanti tengelyében vágja ketté az út, s ez mellett 5- 30 méteres távolságra 102 la­kóház van. Tulajdonosaikat nem igen nyugtatja meg a már hallott válasz: a konvojok olyan sebességgel haladnak, ahogy elől a rendőrautó megy... Drávaszabolcson számolniuk kell a tavasszal várhatóan erő­sen megnövekvő bevásárlótu­rizmussal, a normális határfor­galommal, amelybe az áruszál­lító kamionok is beletartoznak - s ezt „fejelik meg” majd a Ta- szár felé hajtó IFOR-konvojok. Tegnap délben a község ve­zetőivel és a környező falvak polgármestereivel tárgyaltak a megyei védelmi bizottság és az IFOR-erők képviselői Dráva­szabolcson. (Folytatás a 3. oldalon) Újabb útmutató a családi pótlék igénylőlap kitöltéséhez Nehéz lecke a családoknak A családi pótlékot utólag fize­tik. Áprilisban, a juttatás válto­zásának hónapjában még a márciusi családi pótlékot kap­ják meg az erre jogosultak. Má­jusban viszont már - az új sza­bályok szerint - jövedelemtől függően számíthatnak rá a csa­ládok. Kivételek a három- és több, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők, az állami gondoskodásban levő gyerme­ket nevelők - akiknek alanyi jogon jár a pótlék. Nekik nem is kell figyelniük az igénylési ha­táridőt, amit március 20-ra vál­toztattak. A nyomtatványok körül áll most a bál, s nem csoda, hogy az érintett családok nem boldo­gulnak ezek kitöltésével. Bo­nyolultságukat példásan érzé­kelteti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár - a Népjóléti Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal egyetértésben - tegnap három oldalas körlevélben értesítette a megyei pénztárakat arról, hogy a korábbi kitöltési útmutatóhoz képest mit, hogyan kell értel­mezni, s ennek megfelelően be­jegyezni a családi pótlék igény­léséhez szükséges adatlapon, il­letve jövedelemnyilatkozaton. Nehéz leckét adtak ezzel a csa­ládoknak, a megyei egészség- biztosítási pénztáraknak, de a bizonyítványt magukról állítot­ták ki. Családok tízezrei tanács­talankodnak a nyomtatványok fölött, sokan neki se állnak, mások hozzáértők segítségét kérik. (Folytatás a 3. oldalon) Amyéktalan még a pécsi átvilágítás A közgyűlés rehabilitációs munkahelynek szánja a meszesi művelődési házat Nem igazán tud mit kezdeni már, illetve még Pécs Közgyű­lése az önkormányzat intézmé­nyei tavaly ősszel zárult átvilá­gításának eredményeivel - a megfigyelő számára legalább is ez derült ki a tegnapi testületi ülés kora estébe hajló második felvonásából. Igazából semmi nem dőlt el e téma kapcsán. A „már” arra vonatkozik, hogy a jövő héten már a költ­ségvetést tárgyalják: annak ke­retei között a sugalmazás sze­rint ugyan érvényesülnek majd bizonyos átvilágítási következ­tetések, takarékossági megszo­rítások, de állítólag nem a 15%- ra állított pénzügyi fűnyíró ré­vén, amellyel elhamarkodott in­formációközlésként riogatták az érintetteket. Az intézményi szerkezet-átalakításokra vonat­kozóan viszont nem született és nem is születhet addig döntés. A „még” pedig azt jelzi, hogy a szakbizottságok által kidolgo­zott állásfoglalások még eléggé „hevenyészettek”, az átalakítás irányait jelzik inkább. (Ame­lyekre bővebben visszatérünk majd.) A részletesebb kimunká­lásra a testület április 30-i ha­táridőt fogadott el, hogy a költ­ségvetés első módosításakor rendelkezésre álljanak a konk­rét elképzelések. Ez volt a végszó. Ám az események időrendi sorához térve megállapítható, hogy a közgyűlés tegnapi ülése egye­bekben nem volt döntések hí­ján. Hatálytalanította a testület a kerékbilincs alkalmazásáról szóló praktikus, de a jogszabá­lyi hierarchiának meg nem fe­lelő rendeletét, mivel a felada­tot a rendőrség kapta meg, de úgy, hogy megbízás alapján mással is elvégeztetheti. (Folytatás a 3. oldalon) Beázott fal a biológia szertárban fotó: Tóth László Mozgó falak a Janusban A statikai vizsgálat után hétfőn már remélhetőleg lesz oktatás Csütörtökre és péntekre rend­kívüli tanítási szünetet rendelt el a pécsi Janus Pannonius Gimnázium. igazgatója az­után, hogy szerdán több má­sodik emeleti osztályterem­ben is „fölrengésszerű” jelen­séget észleltek. Az önkor­mányzat szakemberei négy napon át teljes statikai vizsgá­latnak vetik alá a gimnázium épületét. A hétfői tanítás attól függ, mit találnak. (Részletek a 3. oldalon) Források gazdaságfejlesztésre A teljes kínálat a baranyai vállalkozók előtt A Pécs-B aranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezőmun­kája révén a baranyai vállalko­zók első ízben találkozhattak tegnap a hazai gazdaságfejlesz­tési források komplex kínálatá­val. Térségünkben - ahol erő­teljesen hat a gazdasági szerke­zetátalakítás kényszere - külö­nösen nagy jelentősége van a különböző célra nyújtható ked­vezményes állami forrásokat bemutató ilyen jellegű rendez­vénynek. A fórum keretében miniszté­riumi szakemberek mutatták be többek között a gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, mű­szaki fejlesztési, környezetvé­delmi, idegenforgalmi és terü­letfejlesztési alapokat. (Részletek a 10. oldalon) Tavaszi akció lapelőfizetőink részére! Az AS-M Bm. Irodája, mint az Új Dunántúli Napló kiadója 1996. 03. 01-jétől 10 %-os ENGEDMÉNNYEL AKCIÓT HIRDET APRÓHIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSÉRE Kedvezményes időszak: március, április, május. Az akciót igénybevehetik mindazon magánszemélyek, akik folyó hóra érvényes lapelőfizetési számlával rendelkeznek. Az akció az alábbi hirdetésfajtákra vonatkozik: ingatlan, lakás, bérel-kiad, adás-vétel, gépjármű, vegyes, ill. a fentiekre vonatkozó üzlet hirdetések, állást keres, eltartót keres, albérletet keres A hirdetéseket feladhatják a megye területén működő hirdetésfelvevő helyeink bármelyikén. Kérjük a hirdetés feladásakor vigyék magukkal az Új DN lapelőfizetését igazoló számlájukat és személyigazolványukat. KERESSENEK FEL BENNÜNKET! A műtét kivetített képét dr. Székely József professzor magyarázza a hallgatóknak fotó: Tóth Műtétek videón Nem csak előadásokat hallgat­hatnak, hanem videón keresztül műtéteket is végignézhetnek tegnaptól a medikusok a POTE Szülészeti Klinikájának oktató­termében. A klinika az oktatás korszerűsítését célzó pályáza­ton nyert pénzből alakítottaTri a videoláncot a három nagy műtő és a tanterem között. Az orvos- tanhallgatók a jövőben bármi­kor bekapcsolódhatnak a nő- gyógyászati, szülészeti műté­tekbe, figyelemmel kísérhetik az operációk technikáját és arra is lehetőségük van, hogy akár az előadótól, akár a műtétet v^gző orvosoktól megkérdez­zék, ami nem egyértelmű szá­mukra. A videolánc segítségé­vel egyidőben sokkal több hall­gató követheti nyomon a be­avatkozásokat, mint a műtők­ben, ahova csak korlátozott számban lehet bemenni. ♦ *

Next

/
Oldalképek
Tartalom