Új Dunántúli Napló, 1996. február (7. évfolyam, 31-58. szám)

1996-02-27 / 57. szám

1996. február 27., kedd A Mai Nap Dunántúli Napló 3 Elhunyt Matusek László Pályafutását Kökényben kezdte, majd 1940-től Atára helyezték kántortanítónak. Mindkét helyen nagy előnyére szolgált a szülői házból hozott horvát nyelvtudása. Tevékeny szerepet vállalt a falu kulturális életében. Gyűj­tötte és őrizte a falu és kör­nyéke tárgyi és szellemi emlé­keit. Vezette az énekkart, a dí­szítőművészeti kört, a színját­szó- és tánccsoportot. 1975- ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig legaktívabb tagja volt a kis falu közösségének. 1982-ben Pécsett megalakí­totta az „August Senoa” Klub Asszonykórusát. Vezetésével két kazettájuk jelent meg, számtalanszor szerepeltek otthon és külföldön a rádió és a TV nyilvánossága előtt. 1983-ban megkapta a Ba­ranya Megyei Tanács Köz- művelődési Díját, tíz évvel később, 1993-ban pedig a Magyarországi Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány Életmű Díját. Matusek László az elköltö­zése után üresen maradt kán­tortanítói lakásban néprajzi műzeumot rendezett be saját gyűjtéséből. Gyűjtőmunkájá­nak eredményeit több tanul­mányban és könyvben is köz­readta. 1991-ben jelent meg az „Atai bosnyák textilmotí­vumok” c. könyve, 1994-ben pedig a „Raspjevani baranjak Hrvati” c. daloskönyve. A kántoroknak szóló egyházi daloskönyvén az utolsó simí­tásokat végezte, mikor elra­gadta a halál. Számítógép a tanári munka segítésére Közoktatás-fejlesztési prog­ramot dolgozott ki a Soros Alapítvány, évi több millió dolláros kerettel abból a cél­ból, hogy segítse a források­ban szűkölködő magyaror­szági közoktatás modernizá­lását. Ennek egyik része egy olyan információs hálózat kialakítása, mely lehetővé teszi, hogy ki-ki hozzáfér­hessen a legfrissebb adatok­hoz, akár pályázati lehetősé­gekről, akár szakmai fejlesz­tésekről, vagy tantervekről legyen is szó. Az alapítvány a megyei pedagógiai intézetekbe, így a baranyaiba is IBM számí­tógépet és egy nyomtatót te­lepített, s folyamatosan küldi a legújabb információkat, melyekhez bárki hozzájut­hat. A megye pedagógusai részletes tájékoztatást kap­hatnak az aktuális ösztöndí­jakról, de olyan minta-tan- terveket is, melyeket már a Nemzeti Alaptanterv köve­telményeihez kapcsolódva készítettek. Ezáltal több in­tézmény saját fejlesztésű, példaértékű tanterve is hoz­záférhető. A jól adaptálható tantervi adatbank egyes ele­mei szabadon variálhatók is, így az évfolyam-tantervektől az egyéni fejlesztési tervig bármi összerakható az ele­mekből. A Baranya Megyei Peda­gógiai Intézetben Babus Fe- rencné elmondta:- Nagy előny, hogy a program, és az intézet erre felkészített dolgozói segítsé­gével bárki akár fél óra alatt is összeállíthatja azt, amit kíván. Arról is van informá­ció, hogy bizonyos program melyik iskolában hogyan vált be. Az alapítvány havonta küld új anyagokat. A pályá­zati lehetőségek is hozzáfér­hetők, még a szükséges űrla­pok is beszerezhetők. Már eddig is sok szülő jött, hogy érdeklődjön első­sorban a külföldi ösztöndí­jak felől, de szívesen veszik igénybe a rendszert a fiatal kollégák, az egyetemisták is. Nagyobb intézmények már tudakolják, hogyan csatla­kozhatnának rá a rendszerre. Ebben az esetben az egyes munkaközösségek helyben dolgozhatnának a terveken, illetve folyamatosan figye­lemmel kísérhetik a legújabb pályázatokat. Babus Ferencné azonban sajnálattal említette azt is, hogy úgy veszi észre, csök­ken a jelentkezési kedv. Hogy mi ennek az oka?- Sajnos az a tapasztalat, hogy még a leglelkesebb kol­légáknak is elmegy a kedvük, az önkormányzatok ugyanis sok helyen csökkentik a költ­ségvetést annyival, amennyi az elnyert pályázati összeg. A nemrég felállt rendszert továbbfejlesztik, s a mostani adatbázisok olyan informá­ciós központokká válnak, amelyekben tanácsadás, re­gionális tréning, konferen­cia, előadássorozat is zajlik majd. Ezek a feladatok nem idegenek a baranyai intézet­től, ahol idáig is nagy súlyt fektettek a szakmai munka segítésére. H. I. Gy. Takáts Gyula költőt köszöntötték tegnap este Pécsett a Művészetek Háza Fülep Lajos Termében a Csu és Drangalag című kötetének megjelenése alkalmából. A költőt Szirtes Gábor, a könyvet megjelentető Pannónia Könyvek sorozatszerkesztője köszöntötte, majd a szerzővel beszélgetett Tüskés Tibor irodalmár. Az esten Szkladányi Péter fuvolaművész és Sz. Simonfai Márta zongoraművész működött közre. fotó: Tóth László Túl sok a tanár A magyar iskolákról - német szemmel A magyar közoktatásban átlag­ban 30%-kal több embert foglal­koztatnak a szükségesnél, állítja Rudi Rager németországi tanár, aki két és negyed évet töltött Magyarországon a Hanns Seidel Alapítvány projektvezetőjeként.-Ezen idő alatt betekintést nyertem a magyar közoktatás rendszerébe, elsősorban a szak­munkásképzőkkel épült ki mun­kakapcsolatom. Az iskolákban zömében jól képzett oktatók dol­goznak, és jól is végzik feladatu­kat. Sajnos, nagyon alulfizetik őket. A probléma nem is ezekkel a tanárokkal van. Egyrészt rosz- szak a munkakörülmények. Az iskolaépületek felújításra szorul­nak, a tantermek felszerelése el­avult, nincsenek korszerű tan­eszközök, szakkönyvek. Más­részt az iskolák túl magas lét­számmal dolgoznak a feladatok­hoz képest. Több emberre oszta­nak ki olyan munkát, amit egy is el tudna végezni. Az iskolák költségvetésének 80 százalékát a személyi bérek teszik ki. A ma­radék jut a fenntartásra, és csak kevés a fejlesztésre.- A magyar tanárok kötelező óraszáma is alacsony, ha számí­tásba vesszük, hogy más terüle­ten az embereknek heti 40 órát kell dolgozniuk. Az ő kötelező óraszámuk középiskolában en­nek a felét sem teszi ki. Nem lá­tom be, hogy heti 22 óra szüksé­ges számukra felkészülésre és dolgozatjavításra. ‘Németország­ban nekem heti 24 órát kellett kö­telezően tanítanom a szakmun­kásképzőben, míg a más terüle­ten dolgozóknak 38 és fél óra a heti munkaidejük. A nyári szün­idő egy részében lehetőség lenne a tanárok továbbképzésére, mint ahogy ez nálunk van.- Hogyan motiváljuk a jó ta­nárokat, ha azok azt látják, téblá- boló kollégáik több pénzért csi­nálják a semmit? Hogyan nevel­jünk felelősségtudó fiatalokat, ha azt látják, hogy egynémely neve­lőjük a fizetésért alig tesz vala­mit? Úgy látom, szükség van a közoktatás reformjára. Ha nem lesz legalább 20%-os leépítés, akkor rövid időn belül az lesz a kérdés, tud-e az állam egyáltalán fizetést adni a tanárok felének.- A leépítések után a megma­radóknak több felelősséget és több feladatot kell kapniuk, hogy a munkahelyükön eltöltendő időt ki tudják használni. Ebben az esetben a magasabb fizetés meg­adása teljesen logikus lenne, ha nem is közvetlenül az intézkedés alán.- Ugyanakkor a pénzt adó ál­lamnak és az önkormányzatok­nak közvetlen rálátást kellene adni a személyi és dologi kiadá­sokra, és fel kellene ruházni őket azzal a joggal, hogy közvetlenül beleszóljanak ezekbe az ügyekbe. így lehetne az iskolák gazdálkodásán javítani.- Egy tanár felvételének a jo­gát nem lenne szabad egyedül az igazgatóknak adni. Olyan testü­letnek kellene döntenie, amely­ben részt vesz az önkormányzat is. A döntésnél figyelembe ven­nék az iskolák szakmai érveit.- Sajnos be kell látni, hogy az állam több pénzt a közoktatásra fordítani nem tud. Sőt, ha lenne pénze, akkor sem kellene erre többet felhasználnia. A reform a felnövő generációk és az ország alapvető érdeke - állítja Rudi Rager. U. G. Pécs és Komló levegője Az ÁNTSZ Baranya Megyei Intézetének adatai szerint a feb­ruár 25-én mért 24 órás átlagér­tékek alapján Pécs légszennye­zettségét a következő mutatók jellemezték az egészségügyi határérték százalékában: kén­dioxid 46,3%, nitrogéndioxid 46,8%, szénmonoxid 18%, szálló por 68,2%, ózon 28,7%. Pécs levegőminősége a kéndio­xid kivéve kielégítő volt. Az éj­szakai órákban a Mecsekoldal- ban a határértékeket jelentősen meghaladó kéndioxid szennye­zettség fordult elő. A nitrogén­dioxid értékek a délelőtti és késő délutáni órákban közelítet­ték meg a határértéket. Komló adatai: kéndioxid 77,7%, nitro­géndioxid 22,1%, ózon 10%. Komló levegőminősége a ma­gas kéndioxid szennyezettség miatt nem volt megfelelő. Szakfórum Pécsett az üdítőitalokról A magyarországi alkohol- mentes italokat gyártó cé­gek képviselői találkoznak február 27-28. között Pé­csett a Hotel Hunyorban. A szakmai összejövetel célja, hogy a szörpök és szénsavas üdítők készítői megismer­kedhessenek az európai és a tengerentúli tendenciákkal a világhírű Wild cég pécsi megbízottja, a Fruitica & Bruseka Kft. szervezésében. A rendezvényen dr. Szili Katalin államtitkár „Meny­nyiért csomagolunk a kör­nyezet érdekében?” címmel tart előadást. Női kezek munkája „Ügyes női kezek” címmel vásárral egybekötött kiállí­tást rendez a Nemzetközi Nőklub és a DOZSO Műve­lődési Központ a Nőnap al­kalmából a Nemzetközi Angol Központ konferen­ciatermében. A kiállítást március 7-én 17.00 órakor nyitja meg Gergely János főiskolai tanár. Várják a kü­lönböző műfajokban (fes­tőművész, kerámikus, bőr­díszműves, divattervező) alkotó hölgyek jelentkezését a DOZSO-ban. A dohányzásmentes életért Folytatódik a pécsi Egész­séges Városért Alapítvány akciósorozata a dohány­zásmentes életért. Csaknem teljes részletességgel elké­szült az egész évet felölelő programsorozat, amelynek kiemelkedő rendezvényei május 31-én, a dohányzás elleni világnapon lesznek. Változatlanul hetente tartják kedden és csütörtökön dél­után 16-18 óra között ta­nácsadó szolgálatukat a Rét utca 4. szám alatt, ahol szakemberek adnak taná­csokat az egészséges élet­mód kialakításához. Tisztújítás az eszperantistáknál A Baranyai Eszperantó Egyesület új lendülettel kezdte idei munkáját: a kö­zelmúltban az egyesület közgyűlésén Szűcs István nyugalmazott gépészmér­nököt választották meg el­nöknek. A civil szerveződés szeretne minél többet tenni a mozgalom érdekében, s ennek jegyében tartják ösz- szejöveteleiket Pécsett, minden hétfőn délelőtt, il­letve minden hónap utolsó hétfőjén délután 5 órától a Nevelők Házában. Szerencsejáték az Dunántúli Napló előfizetőinek Hetente egy előfizetőnket megajándékozzuk! A nyertes előfizetői kódját (amely a hírlapelőfizetési nyugtán található) alkotó számokat közöljük hétfőtől szombatig. nyerőszáma:)^ )^) >w>C j§ h»fi oidndók* A Jó & OLCSÓ RUHABOLT Pécs, Ifjúsági Ház, ill. Viktória u. 3. 1000 Ft értékű vásárlási utalványa, amit a nyertes előfizető a kapott értesítés felmutatásával vehet igénybe a megadott cfmen. Ön a nyertes: ? JEGYZÉSI HELYEK: A QUAESTOR ÉRTÉKPAPÍR BT. irodát 1027 Budapest, Bem rakpart 33-34. let: 212 1964,214-2291 • 402S Dehreren, Kossal* u. 2. Tel.: 52-430-740 • 3300 Eger, Sóink Imreo. 2. tel.: 34- 428-410 • 9021 Győr, Jedlik Ányos u. 9. tel.: 96-324-324 • 7621 Pécs, Jókai u. 11. tel.: 72-224-049 • 6720 Sieged, Deák F. u. 34. Tel.: 62-312-260 • 8200 Veszprém, Rákóczi u. 7. Tel.: 88-420-298 A K&H BRÓKERHÁZ RT. szwvezésAben a KERESKEDELMI ÉS HITELBANK KI. (KSH) országos hálózata • A KONZUMBANK Rt. országos hálózató Jfc a« QpCSTOO A f 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom